| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII.68.2015 Rady Gminy Miłoradz

z dnia 7 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok (zmiana I)

Na podstawie art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 849, zm. z 2015 r. poz. 528, 774 i 1777.) w związku z art. 37 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 r., poz. 1777), art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515), art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. poz. 735) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI.60.2015 Rady Gminy Miłoradz z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok w § 1 w pkt 1 dodaje się lit. "d" w brzmienie:

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1 m2 powierzchni 3,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Dominika Wróbel


Uzasadnienie

Stawkę wprowadza nowa ustawa o rewitalizacji, którą prezydent podpisał 27 października 2015 r. Nowy przepis zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Chodzi o art. 37 ustawy o rewitalizacji, który wprowadza zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych dodając nową stawkę w podatku od nieruchomości dotyczącą gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji.

Nowa, podwyższona stawka podatku będzie miała zastosowanie na obszarze specjalnego obszaru rewitalizacji (SSR) i będzie dotyczyć gruntów, które mimo przeznaczenia w planie miejscowym pod zabudowę, nie zostały zabudowane w terminie 4 lat od dnia wejścia w życie planu. Stawka dla takich nieruchomości ma wynosić 3 zł od 1 m2.

Zdaniem autorów ustawy proponowany przepis ma być instrumentem finansowej zachęty dla właścicieli nieruchomości do realizacji zagospodarowania zgodnego z planem miejscowym lub - w razie braku takiego zamiaru - zadysponowania nieruchomością na rzecz podmiotu, który jest zainteresowany takim działaniem.

WÓJT GMINY


Arkadiusz Skorek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »