| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/6/2015 Rady Miasta Pucka

z dnia 26 października 2015r.

w sprawie : uchwalenia regulaminu korzystania z targowiska miejskiego w Pucku

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 11, w zw. z art.40 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) Rada Miasta Puck uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin korzystania z targowiska miejskiego w Pucku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puck.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


PIOTR KOZAKIEWICZ


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/6/2015
Rady Miasta Puck
z dnia 26 października 2015 r.

Regulamin korzystania z targowiska miejskiego w Pucku

§ 1. 1. Targowisko miejskie w Pucku, zwane dalej "Targowiskiem", obejmuje obszar od tablic informacyjnych "TARGOWISKO MIEJSKIE " umieszczonych na terenie Targowiska w Pucku od strony ulic I Armii Wojska Polskiego i Placu Obrońców Wybrzeża.

2. W okresach przedświątecznych obszar Targowiska może ulec zwiększeniu o miejsca handlowe przy Placu Obrońców Wybrzeża, wskazane przez Urząd Miasta Puck, a w szczególności:

a) zezwala się na handel przedświąteczny przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku na parkingu , po wydzieleniu i wskazaniu miejsc przez Urząd Miasta Puck ;

b) handel przedświąteczny może odbywać się nie dłużej niż 14 dni przed świętami Bożego Narodzenia ( handel choinkami );

c) w razie zainteresowania handlem przedświątecznym - sprzedający zgłasza się do Urzędu Miasta Pucka celem zarezerwowania wydzielonego stanowiska.

3. Sprzedaż na terenie Targowiska mogą prowadzić:

a) osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów;

b) osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa, i rybactwa śródlądowego oraz rękodzielnictwa;

c) działkowcy sprzedający plony z własnych upraw,

zwani dalej "sprzedającymi".

§ 2. 1. Stanowiska handlowe są numerowane. Targowisko podzielone jest na 5 sektorów :

a)

SEKTOR A

14 stanowisk - stoisko dla samochodów -sprzedaż warzyw, owoców oraz art. przemysłowych i spożywczych,

b)

SEKTOR B

od nr 1 - 16 sprzedaż art. spożywczych i przemysłowych. Na stoiskach od nr 9 - 16 zezwala się również na sprzedaż warzyw i owoców,

c)

SEKTOR C

stoły niezadaszone od nr 1-20 - sprzedaż art. przemysłowych ( zakaz sprzedaży warzyw i owoców ),stoły nie zadaszone od nr 21-26 - miejsca sprzedaży przeznaczone dla ogrodników,

d)

SEKTOR D

stoły niezadaszone od nr 1- 4 sprzedaż art. przemysłowych, spożywczych, kwiatów itp. ( zakaz sprzedaży warzyw i owoców),

e)

SEKTOR E

stoły niezadaszone od nr 1-5 sprzedaż art. przemysłowych, spożywczych, kwiatów itp. ( zakaz sprzedaż warzyw i owoców),

zgodnie z załącznikiem stanowiącym integralną część Regulaminu.

2. W stosunku do stanowisk handlowych na stołach niezadaszonych w sektorze D, od nr 1- 4, pierwszeństwo w rezerwacji miejsc sprzedaży mają ogrodnicy.

3. Sprzedaż drobnych ilości warzyw i owoców z działek i ogródków przydomowych dopuszcza się na szczytach sektora B, C, D i E.

§ 3. 1. Wobec istniejącego zakazu ruchu w obu kierunkach na Targowisku dopuszcza się wjazdy pojazdami tylko w związku z prowadzoną działalnością handlową.

2. Sprzedający na Targowisku, w tym użytkownicy pawilonów handlowych znajdujących się na Targowisku, są zobowiązani po rozładunku towaru niezwłocznie wyprowadzić pojazd poza teren Targowiska (czas trwania wyładunku określa się do 30 minut).

§ 4. S przedający swoje towary na Targowisku zobowiązani są dbać o czystość i porządek przy swoich stoiskach handlowych. Wszelkie odpady: papiery, opakowania, kartony, torby, worki, skrzynki i inne, należy wrzucić do stojącego na Targowisku zbiornika - kontenera , przeznaczonego na śmieci.

§ 5. 1. Zabrania się pozostawiania samochodów, przyczep, stołów lub innych rzeczy przeznaczonych do handlu na terenie Targowiska, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Samochód lub przyczepę można pozostawić wyłącznie w sektorze A, w sytuacji gdy nie prowadzi się tam handlu i stanowisko pozostaje nie rezerwowane.

§ 6. Ustala się czas prowadzenia działalności handlowej na terenie Targowiska od godz. 600 do 2000 od poniedziałku do soboty. W okresie przedświątecznym dozwolony jest handel również w niedzielę.

§ 7. Zakazuje się prowadzenia handlu poza wyznaczonymi sektorami, w szczególności na jezdniach Targowiska, oraz na jezdniach dojazdowych do Targowiska, dojściach i innych ciągach komunikacyjnych.

§ 8. 1. Dozwolona jest rezerwacja stałego stoiska handlowego na okres jednego miesiąca, po wykupieniu abonamentu.

2. Posiadanie abonamentu na stoisko handlowe uprawnia sprzedającego do zajęcia go:

a) do godz. 800 w okresie od 1.IV do 30.IX rano danego dnia

b) do godz. 900 w okresie od 1.X do 31.III rano danego dnia.

Nie zajęcie stoiska do wyżej określonej godziny, spowoduje prawo do zajęcia go przez innego sprzedającego.

3. Abonament na dany miesiąc należy wykupić w Urzędzie Miasta najpóźniej do dnia 25 - ego każdego miesiąca na następny miesiąc. Pierwszeństwo w zakupie abonamentu ma sprzedający posiadający dotychczas abonament na dane stoisko handlowe.

4. Brak wykupienia abonamentu na stoisko handlowe do dnia opisanego w ust. 3, upoważnia do sprzedaży abonamentu na to stoisko innemu sprzedającemu, w terminie do dnia 28 - ego każdego miesiąca.

5. W przypadku większego zainteresowania danym stoiskiem handlowym wybór sprzedającego, któremu zostanie sprzedany abonament zostanie dokonany przez losowanie, za zgodą stron .

§ 9. Urząd Miasta zobowiązany jest do comiesięcznego wywieszania imiennej informacji o sprzedanych abonamentach na tablicy ogłoszeń na Targowisku, najpóźniej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc.

§ 10. Odstąpienie lub odsprzedanie abonamentu jest niedopuszczalne. Urząd Miasta może odstąpić od sprzedaży abonamentu osobie, która abonament miesięczny wykupiła, a na stanowisku nie handluje powyżej jednego miesiąca lub na przestrzeni ostatniego kwartału, prowadzi handel sporadycznie.

§ 11. Sprzedający na terenie Targowiska otrzymują klucz do toalety miejskiej. Z chwilą zakończenia handlu na Targowisku sprzedający zobowiązany jest do zdania klucza w Urzędzie Miejskim.

§ 12. Sprzedający i inne osoby przebywające na Targowisku powinny wykonywać swe czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży lub zakupach.

§ 13. Na Targowisku nie mogą być sprzedawane:

a) towary , których sprzedaż wymaga uzyskania koncesji ;

b) towary, których zakaz sprzedaży na Targowisku wynika z obowiązujących przepisów powszechnie obowiązujących.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/6/2015
Rady Miasta Puck
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan sytuacyjny Targowiska Miejskiego w Pucku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »