| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/96/12 Rady Gminy Cedry Wielkie

z dnia 9 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Cedry Wielkie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości i wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Cedry Wielkie zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cedry Wielkie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/98/11 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Cedry Wielkie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady


Bożena Daszewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/96/12
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 9 grudnia 2015 r.

. NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/96/15 Rady Gminy Cedry Wielkie

z dnia 9 grudnia 2015r.

DN-1

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

2. Rok

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz.849, z późn. zm.).

Składający:

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów

budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych

lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych

będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi

nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych

tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Termin

składania:

Do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na

powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.

Miejsce składania:

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

Wójt Gminy Cedry Wielkie ul.M.Płażyńskiego 16

. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

.

4.Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. Deklaracja roczna2. Korekta deklaracji rocznej (miesiąc - rok)

. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

5.Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. właściciel, użytkownik lub posiadacz2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

3. posiadacz samoistny 4. posiadacz zależny (dzierżawca, najemca)

. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

.. DANE IDENTYFIKACYJNE

6. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. Osoba fizyczna2. Osoba prawna3. Jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

7. Nazwa pełna * / Nazwisko **

8. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

9. Identyfikator REGON 10. Numer PKD

11. Data urodzenia

12. Imię ojca

13. Imię matki

.. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **

14. Kraj

15. Województwo

16. Powiat

17. Gmina

18. Ulica

19. Nr domu

20. Nr lokalu

21. Miejscowość

22. Kod pocztowy

23. Poczta

Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU

.. POWIERZCHNIA GRUNTÓW

Podstawa opodatkowania w m2(ha) z dokładnością

do 1 m2

Stawka podatku

zł, gr

Kwota podatku

zł, gr

1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

24.

m2

25.

,

26.

,

2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

27.

, ha

28.

,

29.

,

3. Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

30.

m2

31.

,

32.

,

4. Grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako ,,dr"

33.

m2

34.

,

35.

,

.. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

Podstawa opodatkowania w m2

Stawka podatku

zł, gr

Kwota podatku

zł, gr

1. Budynki mieszkalne-ogółem

36.

m2

37.

,

38.

,

w tym

- od 1,40 do 2,20 m (do podstawy opodatkowania zostanie zaliczone 50% powierzchni)

39.

m2

kondygnacji o wysokości:

- powyżej 2,20 m

40.

m2

2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem

41.

m2

42.

,

43.

,

w tym

- od 1,40 do 2,20 m (do podstawy opodatkowania zostanie zaliczone 50% powierzchni)

44.

m2

kondygnacji o wysokości:

- powyżej 2,20 m

45.

m2

3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - ogółem

46.

m2

47.

,

48.

,

w tym

- od 1,40 do 2,20 m (do podstawy opodatkowania zostanie zaliczone 50% powierzchni)

49.

m2

kondygnacji o wysokości:

- powyżej 2,20 m

50.

m2

4. Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń

51.

m2

52.

,

53.

,

w tym

- od 1,40 do 2,20 m (do podstawy opodatkowania zostanie zaliczone 50% powierzchni)

54.

m2

kondygnacji o wysokości:

- powyżej 2,20 m

55.

m2

5. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - ogółem

56.

m2

57.

,

58.

,

w tym

- od 1,40 do 2,20 m (do podstawy opodatkowania zostanie zaliczone 50% powierzchni)

59.

m2

kondygnacji o wysokości:

- powyżej 2,20 m

60.

m2

.. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ

Podstawa opodatkowania w zł

z dokładnością do 1 zł

Stawka podatku

Kwota podatku

zł, gr

1. Budowle

61.

62.

, %

63.

,

. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku (w pełnych złotych) ***)

64.

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

65. Imię

66. Nazwisko

67. Data wypełnienia deklaracji

68. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 3)

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

69. Uwagi organu podatkowego

70. Data

71. Podpis przyjmującego formularz

***) Pouczenie

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r.poz. 1619 z późn. zm.).

.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/96/12
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 9 grudnia 2015 r.

1.Numer identyfikacji Podatkowej składającego informację

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/96/15 Rady Gminy Cedry Wielkie

z dnia 9 grudnia 2015 r.

IN-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

2. Rok

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.).

Składający:

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin

składania:

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub

wysokość opodatkowania.

Miejsce składania:

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.

. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

3. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

Wójt Gminy Cedry Wielkie ul. M.Płażyńskiego 16 83-020 Cedry Wielkie

. OKOLICZNOŚĆ POWODUJĄCA KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

4.Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. informacja składana po raz pierwszy 2. korekta uprzednio złożonej informacji (miesiąc - rok)

. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

5.Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. właściciel, użytkownik lub posiadacz2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

3. posiadacz samoistny 4. posiadacz zależny (dzierżawca, najemca)

. DANE PODATNIKA

.. DANE IDENTYFIKACYJNE

6. Nazwisko

7. Pierwsze imię, drugie imię

8. Identyfikator REGON

9. Data urodzenia

10. Imię ojca

11. Imię matki

.. ADRES ZAMIESZKANIA

12. Kraj

13. Województwo

14. Powiat

15. Gmina

16. Ulica

17. Nr domu

18. Nr lokalu

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

21. Poczta

. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA ( z wyjątkiem zwolnionych)

.. POWIERZCHNIA GRUNTÓW

Podstawa opodatkowania w m2 (ha) z dokładnością do 1 m

1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

22.

m2

2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

23.

, ha

3. Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

24.

m2

4. grunty oznaczone ewidencji gruntów jako ,,dr"

25.

m2

.. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

? Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć: powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Podstawa opodatkowania w m2

1. Mieszkalne - ogółem

26.

m2

w tym

- od 1,40 do 2,20 m

(do podstawy opodatkowania zostanie zaliczone 50% powierzchni)

27.

m2

kondygnacji o wysokości:

- powyżej 2,20 m

28.

m2

2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem

29.

m2

w tym

- od 1,40 do 2,20 m

(do podstawy opodatkowania zostanie zaliczone 50% powierzchni)

30

m2

kondygnacji o wysokości:

- powyżej 2,20 m

31.

m2

3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - ogółem

32.

m2

w tym

- od 1,40 do 2,20 m

(do podstawy opodatkowania zostanie zaliczone 50% powierzchni)

33.

m2

kondygnacji o wysokości:

- powyżej 2,20 m

34.

m2

4. Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń

35.

m2

w tym

- od 1,40 do 2,20 m

(do podstawy opodatkowania zostanie zaliczone 50% powierzchni)

36.

m2

kondygnacji o wysokości:

- powyżej 2,20 m

37.

m2

5. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - ogółem

38.

m2

w tym

- od 1,40 do 2,20 m

(do podstawy opodatkowania zostanie zaliczone 50% powierzchni)

39.

m2

kondygnacji o wysokości:

- powyżej 2,20 m

40.

m2

.. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawa opodatkowania w zł z dokładnością do 1 zł

Budowle

41.

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych

Oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

42. Imię

43. Nazwisko

44. Data wypełnienia informacji

45. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 3)

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

46. Uwagi organu podatkowego

47. Data

48. Podpis przyjmującego formularz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Jakubowska-Gregier

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »