| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/83/2015 Rady Miejskiej w Kępicach

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2015r. Dz. U. z 2015r. poz. 163, z późniejszymi zmianami z dnia 5 sierpnia 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 1310"Rada Miejska w Kępicach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 2. Zakres usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, termin ich świadczenia oraz wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca, określa w decyzji administracyjnej Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach.

§ 3. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, zwanych dalej usługami, przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący: małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić z wskazanych poniżej przyczyn takiej pomocy tj.

a) zły stan zdrowia z uwagi na ustalony stopień niepełnosprawności,

b) nauka w systemie stacjonarnym,

c) praca zawodowa, jeśli dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 200 % kryterium dochodowego w rodzinie lub 200% dla osoby samotnie gospodarującej, na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek pracownika socjalnego mogą być przyznane usługi opiekuńcze dla osoby, która wspólnie zamieszkuje z rodziną: małżonkiem, wstępnymi, zstępnymi.

4. Jeśli dochód przekroczy kwotę 200% kryterium dochodowego w rodzinie lub 200% dla osoby samotnie gospodarującej wskazanego w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r., wówczas Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ustala zgodnie z art. 103 ust 1 w/w ustawy na podstawie umowy z członkami rodziny, małżonkiem, wstępnymi, zstępnymi ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osoby uprawnionej.

5. W przypadku odmowy małżonka, wstępnych, zstępnych przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego ustala się pełną odpłatność za wykonywane usługi opiekuńcze.

§ 4. W przypadku nie podpisania umowy o której mowa w § 3, pkt 4 co do odpłatności przez małżonka, wstępnego i zstępnego będzie skutkować wytoczeniem powództwa o roszczenie alimentacyjne na podstawie art. 110 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej dla osoby uprawnionej.

§ 5. 1. Usługi opiekuńcze obejmują czynności pielęgnacyjne, gospodarcze, higieniczne i zdrowotne.

2. Usługi opiekuńcze specjalistyczne dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, obejmują: usprawnienie do funkcjonowania w społeczeństwie, pielęgnację, rehabilitację fizyczną, wspieranie psychologiczno - pedagogiczne i edukacyjno -terapeutyczne. Usługi opiekuńcze specjalistyczne nie dotyczą osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę pielęgnacyjną i higieniczną zalecaną przez lekarza oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są zgodnie z zaleceniem lekarza specjalisty. W przypadku dzieci, zgodnie z indywidualną terapią dostosowaną do potrzeb dziecka i opracowaną dokumentacją przez odpowiedniego specjalistę.

5. Szczegółowy wykaz czynności opiekuńczych stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, zaś wykaz czynności w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Usługi przyznawane są na podstawie:

1) wywiadu środowiskowego,

2) dokumentów o wysokości dochodu i innych dokumentów niezbędnych do przyznania pomocy,

3) wywiadów środowiskowych u małżonka, zstępnych lub wstępnych osób ubiegających się o pomoc, którzy prowadzą odrębne gospodarstwo domowe lub zamieszkują oddzielnie,

4) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego

a) w przypadku usług opiekuńczych wymagane jest zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu,

b) w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę.

§ 7. 1. Ustala się koszt jednej godziny usług w wysokości faktycznie poniesionych kosztów realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych:

a) od dnia 2016-01-01 koszt jednej godziny usługi opiekuńczej ustala się w wysokości 19 złotych.

2. Odpłatność za usługi opiekuńcze wnoszona jest na konto wskazane w decyzji przyznającej usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, przelewem w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

3. Podstawę wnoszenia opłat za usługi, o których mowa wyżej, stanowi miesięczne rozliczenie karty zlecenia osoby świadczącej usługi, potwierdzone przez świadczeniobiorcę.

§ 8. 1. Zwalnia się od odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych i/lub specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli ich dochód jako osób samotnych lub samotnie gospodarujących dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych i/lub specjalistycznych usług opiekuńczych lub na wniosek tej osoby albo na wniosek pracownika socjalnego, świadczeniobiorca może zostać częściowo lub całkowicie zwolniony z ponoszenia opłat na czas określony, ze względu na:

1) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług - po przedstawieniu dowodu zapłaty za usługę,
2) konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą,

3) udokumentowane zdarzenie losowe lub inne uzasadnione okoliczności.

3. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z odpłatności wydaje się na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.

4. Osoby, których dochód na osobę przekracza wysokość kryterium dochodowego określonego ustawie, ponoszą odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze, oraz usługi specjalistyczne zasadach określonych w tabeli stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Nie dochodzi się zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w przypadku śmierci osoby samotnej, nieposiadającej małżonka, wstępnych, zstępnych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach.

§ 11. Traci moc uchwała Nr X/59/2011 Rady Miejskiej W Kępicach z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 2016-01-01, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kępicach


Władysław Żmuda-Trzebiatowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/83/2015
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 29 października 2015 r.

WYKAZ CZYNNOŚCI W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH WYKONYWANYCH W DOMU ŚWIADCZENIOBIORCY

1. utrzymanie czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą

z pomocy/dokonywanie bieżących porządków z wyłączeniem ciężkich prac porządkowych,/

oraz utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych,

2. utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa

domowego służącego świadczeniobiorcy,

3. zakup podstawowych artykułów spożywczych i innych potrzebnych w gospodarstwie

domowym,

4. przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety lub przynoszenie obiadów z punktów

gastronomicznych ,

5. wychodzenie ze świadczeniobiorcą na spacery, podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem

6. pranie bielizny osobistej oraz odzieży świadczeniobiorcy,

7. zmiana i pranie bielizny pościelowej, ręczników/ pod warunkiem posiadania pralki / lub

odnoszenie i przynoszenie z punktów pralniczych,

8. palenie w piecu i przynoszenie opału wg potrzeb,

9. zamawianie wizyt lekarskich,

10. realizacja recept lekarskich,

11. załatwianie spraw urzędowych


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/83/2015
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 29 października 2015 r.

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE WYKONYWANE W DOMU ŚWIADCZENIOBIORCY

Specjalistyczne usługi opiekuńcze należy rozumieć usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Do specjalistycznych usług opiekuńczych zalicza się:

1/ uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania:

- kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności

społecznego funkcjonowania oraz w formie asystowania w codziennych czynnościach

życiowych ,

- interwencje i pomoc w życiu w rodzinie,

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

- wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia

- pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi

2/pielęgnacja:

- pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

- uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich,

- pilnowanie przyjmowania leków,

- w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu

środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych w

utrzymaniu higieny;

- pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia

3/ rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z zaleceniamilekarskimi lub zaleceniami specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii.

4/ wspieranie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne,


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/83/2015
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 29 października 2015 r.

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę

w rodzinie:

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny usług za 1 godzinę dla:

Osoby samotnie gospodarującej

Osoby w rodzinie

do 100% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej100% do 150%

10 %

15 %

powyżej 150% do 200%

20 %

25 %

powyżej 200% do 250%

1313 35 %

o od

40 %

powyżej 250% do 300%

55 %

65 %

powyżej 300% do 350%

70 %

75 %

powyżej 350% do 400%

85 %

90%

powyżej 400%

100%

100%

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »