| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/150/2015 Rady Miejskiej Rumi

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Rumia na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu oraz stosowanie systemów grzewczych przyjaznych środowisku

Na podstawie art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) oraz 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), Rada Miejska Rumi uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Rumia na:

1) dofinansowanie kosztów przedsięwzięć związanych z demontażem, zbieraniem, transportem, zabezpieczeniem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest w tym również wyrobów azbestowych już zdemontowanych - w formie regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonywanie zmiany systemu ogrzewania budynków polegających na likwidacji indywidualnych palenisk i kotłowni opalanych węglem lub koksem i zastosowaniu źródeł ciepła mniej szkodliwych dla środowiska, takich jak gaz, olej, energia elektryczna, biomasa, miejska sieć ciepłownicza, a także na zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej, takich jak kolektory słoneczne, czy pompy ciepła - w formie regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dotacji celowych, o których mowa w § 1, udziela się:

1) osobom fizycznym,

2) wspólnotom mieszkaniowym,

3) osobom prawnym,

4) przedsiębiorcom,

5) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

§ 3.

1. Do udzielania dotacji, o których mowa w § 1, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn.zm.).

2. Pomoc, o której mowa w niniejszej uchwale w przypadkach, w których stanowić będzie pomoc de minimis, udzielana jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013r.), w zakresie pomocy de minimis w rolnictwie - rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L352 z 24.12.2013r.), a w zakresie pomocy de minimis w rybołówstwie - rozporządzenia Komisji (UE) NR 712/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014r.).

3. Zobowiązuje się podmioty ubiegające się o pomoc de minimis do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

a) wszystkich zaświadczeń oraz oświadczeń o pomocy de minimis, wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych lub oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym zakresie.

b) informacji w zakresie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 ze zm.). Załącznik do ww. rozporządzeń stanowi Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;

4. Zobowiązuje się podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

a) wszystkich zaświadczeń oraz oświadczeń o pomocy de minimis, wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie , jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych lub oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym zakresie.

b) informacji w zakresie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810). Załącznik do ww. rozporządzenia stanowi Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.

5. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020r. z możliwością stosowania jego przepisów w 6-miesięcznym okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia należy ograniczyć udzielanie pomocy de minimis zgodnie z czasem obowiązywania tego rozporządzenia.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr VII/74/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Rumia na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu oraz stosowanie systemów grzewczych przyjaznych środowisku (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 18 maja 2011 roku, Nr 58, poz. 1304), zmieniona uchwałą Nr XX/278/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 lutego 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 26 marca 2012 roku, poz. 1169) oraz uchwałą nr LIV/609/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 sierpnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 września 2014 roku, poz. 3195).

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi


Ariel Sinicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/150/2015
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/150/2015
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ustawą z dnia 29 października 2010 roku o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2010 roku, Nr 229, poz. 1498) przywrócona została możliwość udzielania dotacji celowej ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. Uchwałą Nr VII/74/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 marca 2011 r. umożliwiono i uregulowano procedurę przyznawania dotacji na przedsięwzięcia związane z likwidacją azbestu, który jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska i dla zdrowia ludzi., a także na przedsięwzięcia polegające na stosowaniu systemów grzewczych bardziej przyjaznych środowisku, niż opalanie węglem lub koksem w paleniskach domowych i kotłowniach lokalnych.

Projekt niniejszej uchwały uregulował jednolitym dokumentem i dostosował do obowiązujących przepisów prawa kwestie dofinansowania przedsięwzięć określonych w uchwale. Jednocześnie, dodatkowo umożliwiono dofinansowanie usunięcia wyrobów azbestowych już zdemontowanych.

Projekt uchwały został przesłany do zaopiniowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W uchwale wprowadzono uwagi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »