| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Starosty Puckiego

z dnia 29 grudnia 2015r.

zawarte w dniu 29 grudnia 2015 r. pomiędzy:

Powiatem Puckim, zwanym dalej "Powiatem" reprezentowany przez:

1. Jarosława Białka - Starostę Powiatu Puckiego,

2. Tomasza Herrmanna- Wicestarostę Powiatu Puckiego

a

Gminą Krokowa zwaną dalej "Gminą" reprezentowaną przez:

1. Henryka Doeringa - Wójta Gminy Krokowa

w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy Powiatem Puckim, a Gminą Krokowa
w zakresie współfinansowania działalności Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Pucku.

Strony niniejszego porozumienia, mając na uwadze potrzebę zapewnienia wsparcia seniorom będącym mieszkańcami gmin położonych na terenie Powiatu Puckiego, zobowiązują się do wzajemnej współpracy w zakresie m.in. kierowania oraz związanym z współfinansowaniem działalności Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Pucku. Mając na uwadze powyższe strony ustalają, co następuje:

§ 1.

1. Powiat oświadcza, iż podjął działania mające na celu utworzenie domu dziennego pobytu, działającego w formie ośrodka wsparcia, o nazwie Dzienny Dom "Senior-WIGOR" z siedzibą w Pucku przy ul. Żarnowieckiej 5 zwanego dalej "Domem Senior-WIGOR". Zadanie w dniu zawarcia niniejszego porozumienia realizowane jest w ramach umowy partnerskiej zawartej z Kaszubską Spółdzielnią Socjalną "Przystań".

2. Celem działalności Domu Senior-WIGOR będzie zapewnienie wsparcia seniorom (osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+), będącym mieszkańcami Powiatu Puckiego, poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od stwierdzonych w lokalnym środowisku potrzeb.

3. W ramach działalności Domu Senior-WIGOR przewiduje się udostępnienie seniorom infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.

§ 2.

1. Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust. 2 będzie udzielane seniorom spełniającym warunki określone na podstawie art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).

2. Zasady funkcjonowania Domu Senior-WIGOR oraz tryb kwalifikowania osób do uczestnictwa w działaniach realizowanych przez ww. dom będą oparte na przepisach ustawy, o której mowa w ust. 1.

3. Zakres działania Domu Senior-WIGOR oraz kryteria/zasady uczestnictwa seniorów w zajęciach oferowanych przez ww. dom określi, w ślad za niniejszym porozumieniem, w drodze stosownych dokumentów, Powiat Pucki we współdziałaniu z gminami położonymi na terenie Powiatu Puckiego, które pisemnie zadeklarują wolę współpracy w przedmiotowym zakresie.

§ 3.

1. Gmina Krokowa zobowiązuje się do kierowania, ustalania odpłatności i współfinansowania pobytu seniora w Domu Senior-WIGOR w latach 2015-2020 w wysokości odpowiadającej wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby skierowanej do ośrodka wsparcia - Domu Senior-WIGOR w danym roku, wyliczonego zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi w przedmiotowym zakresie, pomnożonego przez liczbę ww. osób, będących mieszkańcami Gminy Krokowa oraz liczbę miesięcy.

2. Miesięczna opłata za pobyt w Domu "Senior-WIGOR" wynosi 1000 zł (stawka stała wynosi 700 zł + stawka za wyżywienie tj. 15 zł pomnożone przez ilość dni roboczych w danym miesiącu). Odpłatność gminy za pobyt zostanie pomniejszona o wpłatę podopiecznego (w zależności od jego dochodu), udział własny Powiatu Puckiego przeznaczony na bieżącą działalność (386 zł) i kwotę dofinansowania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu "Senior-WIGOR" (200 zł na 1 uczestnika).

3. Minimalna kwota współfinansowania Gmin uzależniona jest od dochodu podopiecznego.

4. Powiat Pucki zobowiązuje się do wykorzystywania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem na jaki je uzyska i na warunkach określonych stosownymi dokumentami opracowanymi w ślad za niniejszym porozumieniem.

5. Decyzję o skierowaniu seniora do Dziennego Domu "Senior-WIGOR" i decyzję o ustaleniu odpłatności zostaną wydawane przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Natomiast decyzje o umieszczeniu seniora w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" wydawane będą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Ustalenie odpłatności seniora nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Puckiego nr XI/70/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Pucku.

6. W przypadku podpisania przez Gminę niniejszego porozumienia i braku osób lub nie spełniania przez nich kryteriów Gmina wówczas nie ponosi odpłatności. Natomiast w sytuacji, w której podopieczny zrezygnuje z pobytu w trakcie trwania projektu to Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązany będzie wydać decyzję uchylającą.

7. Gmina przekaże środki finansowe na rachunek bankowy Kaszubskiej Spółdzielni Socjalnej "Przystań" o numerze: 81 2030 0045 1110 0000 0415 3060 lub rachunek bankowy innego podmiotu prowadzącego Dom w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.

8. Zmiana rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 7 może być dokonana przez Powiat w każdym czasie w formie pisemnej lub e-mailowej.

§ 4.

1. Powiat Pucki zobowiązuje się do złożenia w 2016 r. oraz w latach następnych, w ramach konkursu ofert ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, oferty realizacji zadania publicznego celem aplikowania o środki finansowe z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Senior-WIGOR.

2. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wskazana będzie m.in. wysokość środków finansowych z innych źródeł, tj. środków finansowych jakie Gmina Krokowa przeznaczy na działalność Domu Senior-WIGOR w danym roku.

§ 5.

Strony niniejszego porozumienia zobowiązują się do niezwłocznego informowania w formie pisemnej o każdej zmianie okoliczności faktycznych dotyczących niniejszego porozumienia mogących mieć wpływ na złożone przez strony deklaracje.

§ 6.

1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W przypadku zmiany podmiotu realizującego zadanie publiczne z Kaszubskiej Spółdzielni Socjalnej "Przystań" na innym podmiot postanowienia niniejszego porozumienia dotyczące Kaszubskiej Spółdzielni Socjalnej "Przystań" stosuje się odpowiednio do nowego podmiotu.

§ 7.

1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, od dnia zawarcia do dnia 31 grudnia 2020 r.

2. Niniejsze porozumienie może być rozwiązane za zgodą obu Stron w każdym czasie. Nadto każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszego Porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kwartału.

§ 8.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego.

§ 9.

Ewentualne spory, powstałe na tle wykonywania niniejszego porozumienia, strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozwiązywać ugodowo. Jeżeli powyższe próby nie doprowadzą do wspólnego stanowiska, to sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie, ze względu na siedzibę stron, sąd powszechny.

§ 10.

Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 11.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 12.

Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 13.

Obowiązek przesłania niniejszego porozumienia do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego spoczywa na Powiecie.

GMINA KROKOWAPOWIAT PUCKI

Wójt Gminy Krokowa


Henryk Doering

Starosta Pucki


Jarosław Białk


Wicestarosta Pucki


Tomasz Herrmann

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »