| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/110/15 Rady Gminy Cedry Wielkie

z dnia 18 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cedry Wielkie na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d", "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 28.012.640,-zł, w tym:

1) dochody bieżące - 24.540.815,- zł,

2) dochody majątkowe - 3.471.825,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 25.729.518,-zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 22.039.318,- zł,

2) wydatki majątkowe - 3.690.200,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 2.283.122,- zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 365.428,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.648.550,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 257.000,- zł,

2) celową w wysokości 363.600,- zł, z przeznaczeniem na:

a) wypłatę odpraw emerytalnych, urlopu zdrowotnego, nagród i podwyżek wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi szkół, nagród dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum, zabezpieczenie na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - fundusz zdrowotny 0,2%, w kwocie 305.600,- zł,

b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 58.000,- zł.

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) Dochody i dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.655.200,- zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.597.300,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

3) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 130.688,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

4) Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 320.783,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

5) Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 615.980,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,

6) Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 73.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,

7) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 7.000,- zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 7.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

8) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 99.000,- zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 93.500,- zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.500,- zł,

9) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 40.349,- zł.

§ 7. Ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 12.200,- zł i wydatków w wysokości 12.200,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 890.000,- zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 923.000,- zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,- zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,- zł,

2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 240.000,- zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu i rozdziału,

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


Bożena Daszewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/110/15
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r.

w złotych

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan ogółem

1

2

3

4

5

bieżące

010

Rolnictwo i łowiectwo

4 046,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

01095

Pozostała działalność

4 046,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

4 046,00

600

Transport i łączność

7 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

60095

Pozostała działalność

7 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0830

Wpływy z usług

7 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

504 836,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

504 836,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0550

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

73 500,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

329 183,00

0830

Wpływy z usług

100 153,00

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

2 000,00

750

Administracja publiczna

78 460,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

75011

Urzędy wojewódzkie

68 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

68 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10 460,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0690

Wpływy z różnych opłat

8 000,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2 460,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 300,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 300,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 300,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

11 935 960,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

12 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0350

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

10 500,00

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1 500,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

5 369 908,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

1 946 884,00

0320

Wpływy z podatku rolnego

321 124,00

0340

Wpływy z podatku od środków transportowych

3 100 000,00

0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

400,00

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1 500,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

2 791 421,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

888 840,00

0320

Wpływy z podatku rolnego

1 597 491,00

0340

Wpływy z podatku od środków transportowych

120 000,00

0360

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

16 000,00

0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

161 950,00

0690

Wpływy z różnych opłat

1 740,00

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

5 400,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

308 660,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

28 000,00

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

99 000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

180 670,00

0690

Wpływy z różnych opłat

60,00

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

930,00

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

3 453 971,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0010

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

3 399 271,00

0020

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

54 700,00

758

Różne rozliczenia

7 765 928,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

6 787 002,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

6 787 002,00

75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

973 926,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

973 926,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

5 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

5 000,00

801

Oświata i wychowanie

499 095,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

103 095,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

103 095,00

80104

Przedszkola

97 875,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

97 875,00

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

58 725,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

58 725,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

239 400,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0660

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

53 900,00

0670

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

55 000,00

0830

Wpływy z usług

130 500,00

852

Pomoc społeczna

2 844 690,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 555 440,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 500 000,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

55 440,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

34 700,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

14 200,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

20 500,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

9 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

9 000,00

85216

Zasiłki stałe

160 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

160 000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

32 550,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

800,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

31 750,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

13 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

13 000,00

85295

Pozostała działalność

40 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

40 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

899 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

90002

Gospodarka odpadami

892 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

890 000,00

0690

Wpływy z różnych opłat

2 500,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

7 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0690

Wpływy z różnych opłat

7 000,00

bieżące

razem:

24 540 815,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

majątkowe

700

Gospodarka mieszkaniowa

3 471 825,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3 471 825,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0800

Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego

2 500 000,00

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

971 825,00

majątkowe

razem:

3 471 825,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

Ogółem:

28 012 640,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/110/15
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/110/15
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/110/15
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/110/15
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/110/15
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/110/15
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/110/15
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/110/15
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/110/15
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/110/15
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »