| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/211/2016 Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji "DO-1" o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w Gminie Chojnice, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór "DO-1/A" dotyczący danych o zwolnieniach w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będący załącznikiem do deklaracji "DO-1" o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się następujące terminy złożenia deklaracji, o której mowa w § 1:

1) w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

2) w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Miejscem składania deklaracji jest Urząd Gminy Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice.

§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1 uchwały mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zachowaniem wskazanych warunków i trybu ich składania zgodnie z zapisami ust. 2,3 i 4 niniejszego paragrafu.

2. Format elektroniczny deklaracji o którym mowa w § 1 uchwały określa się jako format danych XML zgodny z centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji oraz z układem informacji i powiązań między nimi wynikającymi ze wzoru deklaracji.

3. Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, należy składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Chojnice dostępnej pod adresem bip.gminachojnice.com.pl, przy wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

4. Deklaracja, o której mowa w pkt 1 może być podpisywana:

1) Bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.), lub

2) Podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

§ 4. Traci moc uchwała:

1) nr VIII/136/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2016r. .

Przewodnicząca Rady Gminy


Danuta Łoboda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/211/2016
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/211/2016
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik DO-1/A


Uzasadnienie

Podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie związane jest z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. nowelizacji ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która dała możliwość wprowadzenia zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami dla rodzin wielodzietnych, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, tj. rodzin, w których rodzice/rodzic lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w określonym wieku, bądź legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

W związku z podjęciem stosownej uchwały wprowadzającej na terenie gminy Chojnice zwolnienie dla rodzin wielodzietnych od 1 lipca 2016r., opracowane zostały nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, umożliwiające zastosowanie zwolnienia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »