| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr I/4/16 Rady Gminy Stary Dzierzgoń

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzierzgoń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 250) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku, Rada Gminy Stary Dzierzgoń uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzierzgoń stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/51/12 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzierzgoń (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r., poz. 4244).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Renata Lewandowska


Załącznik do Uchwały Nr I/4/16
Rady Gminy Stary Dzierzgoń
z dnia 31 marca 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY STARY DZIERZGOŃ.

Dział I.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzierzgoń dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienia przyjmowania w inny sposób, co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła oraz opakowań wielomateriałowych;

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Dział II.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stary Dzierzgoń

§ 2.

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) Zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym regulaminie, ze szczególnym uwzględnieniem zbiórki selektywnej;

2) Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez:

a) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne,

b) usunięcie za pomocą środków chemicznych, jeżeli środki te zostały do tego celu prawnie
dopuszczone.

§ 3.

1. Na wszystkich nieruchomościach na terenie gminy Stary Dzierzgoń prowadzi się selektywne zbieranie odpadów komunalnych.

2. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje odpadów:

1) Odpady "surowcowe":

a) Szkło;

b) Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;

c) Papier i tekturę;

2) Pozostałe odpady komunalne:

a) Odpady zielone (odpady stanowiące części roślin, pochodzące z pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni, w szczególności: liście, trawa, gałęzie);

b) Przeterminowane leki i chemikalia;

c) Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe;

d) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

e) Meble i inne odpady wielkogabarytowe;

f) Zużyte opony;

g) Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

3. Gmina zapewnia odbiór odpadów komunalnych podlegających obowiązkowi selektywnej zbiórki w utworzonym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Lokalizacja i godziny pracy punktu zostaną podane na stronie internetowej Urzędu Gminy http://www.starydzierzgon.pli tablicach ogłoszeń.

4. Odpady, po wydzieleniu frakcji, o których mowa w ust. 2 traktuje się jako odpady komunalne zmieszane i umieszcza w pojemnikach na odpady zmieszane (niesegregowane).

§ 4.

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji;

3) mycia nadwozia samochodu.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:

1) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;

2) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

§ 5.

Zaleca się, aby dla utrzymania właściwego stanu sanitarnego właściciele nieruchomości dokonywali wymiany piasku w piaskownicach co najmniej 2 razy do roku - wiosną i w okresie letnim oraz na każde żądanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Dział III.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Odpady komunalne zmieszane.

§ 6.

1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemnik służący do zbierania odpadów komunalnych.

2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić wyłącznie w pojemnikach do tego celu przeznaczonych. Muszą być metalowe lub plastikowe, szczelnie zamykane, przystosowane do opróżniania sprzętem specjalistycznym.

3. Dopuszcza się stosowanie pojemników:

1) pojemniki na odpady o pojemności 110/120 litrów;

2) pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów;

3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 litrów;

4) kosze uliczne o pojemności od 35 litów do 110 litrów.

4. Kosze uliczne powinny być wykonane z materiałów trwałych (np. metalowe, betonowe, kompozytowe, z tworzyw sztucznych o wzmocnionej konstrukcji).

5. Na terenie nieruchomości mieszanej (na której zamieszkują mieszkańcy i jest wykorzystywana w inny sposób), wymaga się ustawienia pojemników odrębnie dla części mieszkalnej i odrębnie dla części użytkowej.

5. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) do 4 osób - w rozmiarze 110 l,

2) powyżej 4 osób - w rozmiarze 240 l lub wielokrotność 110 l.

6. Ustala się dla właścicieli nieruchomości wielolokalowych minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:

1) do 20 osób - w rozmiarze 1100 l,

2) powyżej 20 osób do 35 osób - w rozmiarze 2 x 1100 l,

3) powyżej 35 osób - w rozmiarze 3 x 1100 l.

Odpady selektywnie zbierane.

§ 7.

1. Selektywne zbieranie odpadów "surowcowych" tj.: frakcje papieru i tektury, frakcje szkła oraz frakcje tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali, odbywa się poprzez dostarczenie tych odpadów do specjalnych pojemników o pojemności 1100 l, służących do segregacji ustawionych na terenie gminy.

2. Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów winny być oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie w następujący sposób:

1) Dla odpadów szkła - kolor zielony, bądź biały;

2) Dla odpadów tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali - kolor żółty;

3) Dla odpadów papieru i tektury - kolor niebieski.

Warunki rozmieszczania pojemników oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 8.

1. Pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

2. Należy utrzymywać w czystości i dobrym stanie sanitarnym miejsce lokalizacji pojemników.

3. Pojemniki na odpady zmieszane należy zabezpieczyć przed niekontrolowanym przesuwaniem się np. pod wpływem wiatru oraz do zagwarantowania bezkolizyjnego dojazdu do pojemników, jak również możliwość przemieszczania pojemników na odpady z punktu ich zbierania do miejsc zatrzymania pojazdu, służącego do odbioru odpadów.

3. Naprawa pojemników na odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane, leży po stronie przedsiębiorcy działającego na terenie Gminy Stary Dzierzgoń, jeśli uszkodzenia powstały na skutek działań przedsiębiorcy. Jeżeli zaś uszkodzenia powstały na skutek nieprawidłowego użytkowania pojemników bądź ich celowego zniszczenia, naprawa leży po stronie właścicieli nieruchomości.

Dział IV.
Sposób i częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

§ 9.

W celu ułatwienia odbioru odpadów komunalnych właściciele nieruchomości umieszczają pojemniki wypełnione odpadami zmieszanymi na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady, w granicach nieruchomości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym.

§ 10.

1. Właściciele nieruchomości na terenie których, w wyniku pielęgnacji zieleni, powstają odpady zielone, zobowiązani są do ich selektywnego zbierania i kompostowania na terenie nieruchomości lub do dostarczania odpadów zielonych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. PSZOK.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia selektywnego zbierania innych odpadów w następujący sposób:

1) Przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie punktów aptecznych w Myślicach i w Starym Dzierzgoniu;

2) Chemikalia należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);

3) Zużyte baterie należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie budynków użyteczności publicznej.

4) Akumulatory przemysłowe i samochodowe należy dostarczyć do placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);

5) Meble i inne odpady wielkogabarytowe, będą gromadzone przez właściciela nieruchomości i odbierane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, co najmniej dwa razy w roku. O terminie przeprowadzonej zbiórki mieszkańcy zostaną poinformowani poprzez ogłoszenia. Odpady wielkogabarytowe można także dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);

6) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zostawiać w placówkach handlowych (dotyczy sytuacji zakupu nowego sprzętu i pozostawienia starego) lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Dopuszcza się także usuwanie sprzętu w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych;

7) Zużyte opony należy pozostawiać w punktach lub placówkach wymiany opon, lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);

8) Odpady budowlano - rozbiórkowe z gospodarstw domowych należy dostarczać w specjalnych kontenerach lub workach, uniemożliwiających pylenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych.

3. Właściciel nieruchomości lub mieszkaniec może zamówić odrębną usługę u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, odbiór odpadów, opisanych w ustępie 2, bezpośrednio z nieruchomości, za dodatkową opłatą. Usługa taka nie jest objęta opłatą wnoszoną do gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 11.

1. Zabrania się umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane lub pojemnikach na odpady selektywnie zebrane, odpadów niezgodnych z ich przeznaczeniem.

2. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, martwych zwierząt, a także odpadów z procesów technologicznych.

3. Zabrania się spalania odpadów komunalnych w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz w miejscach publicznych.

4. Zabrania się także:

1) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt gospodarskich;

2) wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejscach do tego niewyznaczonych;

3) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi.

§ 12.

1. Odpady komunalne zmieszane będą odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmiot odbierający odpady komunalne w terminach określonych w harmonogramie ustalonym z tym podmiotem, z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się pojemników- nie rzadziej niż raz na miesiąc.

2. Odpady komunalne segregowane będą odbierane z pojemników służących do segregacji ustawionych na terenie gminy przez podmiot odbierający odpady komunalne w terminach określonych w harmonogramie ustalonym z tym podmiotem, z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się pojemników, lecz nie rzadziej niż:

1) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - 2 razy w miesiącu;

2) szkło - 2 razy w miesiącu;

3) papier i tektura - 2 razy w miesiącu;

§ 13.

1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są zobowiązani do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorstwem wpisanym do rejestru działalności regulowanej, której przedmiotem będzie odbiór odpadów komunalnych z terenu tej nieruchomości. Wykaz przedsiębiorców, o których mowa wyżej udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu http://www.starydzierzgon.ploraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu.

2. Właściciele nieruchomości o których mowa w ust. 1 obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości raz na miesiąc.

§ 14.

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenunieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osóbzamieszkujących na terenie nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych.

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenunieruchomości co najmniej dwa razy w roku.

4. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości jestzobowiązany do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a w przypadku kontroli do okazania takiej umowy oraz dowodów uiszczenia opłaty za te usługi. Wykaz przedsiębiorców, o których mowa wyżej udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu http://www.starydzierzgon.ploraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu.

5. Nieczystości ciekłe odebrane z terenu nieruchomości przez przedsiębiorcę posiadającegozezwolenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych są następnie przekazywane do stacji zlewnej.

6. Zakazuje się samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicielinieruchomości.

Dział V.
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

§ 15.

1. Gmina ma obowiązek uzyskania do 31 grudnia 2020 r. poziomów odzysku i recyklingu poszczególnych frakcji odpadów:

1) 50%poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło;

2) 70% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi winien zapewnić zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: do 16 lipca 2020 r. do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.

3. Gospodarka odpadami w gminie Stary Dzierzgoń opiera się na wskazanym w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO) regionie gospodarki odpadami. Odpady komunalne zmieszane, odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowywane tylko i wyłącznie w ramach danego regionu. Dla Gminy Stary Dzierzgoń został wyznaczony region gospodarki odpadami - Region Wschodni.

4. W regionie tym funkcjonują 2 instalacje regionalne, RIPOK Gilwa Mała oraz RIPOK Tczew. W ramach zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów zielonych, jako instalację regionalną wyznaczono, należącą do firmy Kommunalservice Vornkahl Polska, kompostownię pryzmową.

Dział VI.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.

§ 16.

1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego.

2. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

3. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi.

5. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy należące do rasy psów agresywnychpowinny być wyprowadzane tylko na smyczyi w kagańcu.

6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń
spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscachprzeznaczonych do wspólnego użytku, w szczególności z terenu ulic, chodników, parków,skwerów, zieleńców, placów zabaw.

Dział VII.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych

z produkcji rolniczej.

§ 17.

1. Na terenie Gminy zabrania się chowu zwierząt gospodarskich z wyłączeniem:

1) istniejących gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.) oraz działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.),

2) przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz królików i innych zwierząt futerkowychwyłącznie na działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi.

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.

3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany:

1) zabezpieczenia nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta
gospodarskie;

2) usuwania odchodów zwierzęcych, resztek karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.

Dział VIII.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia

§ 18.

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zabudowane na całym obszarze gminy Stary Dzierzgoń.

2. Deratyzacja powinna odbywać się w każdym roku w terminie od 1 do 31 października oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.


Uzasadnienie

W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87).

W art. 11 tej ustawy zawarto zapis zgodnie, z którym akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej, czyli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zachowują moc na okres na jaki zostały wydane, nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W tym okresie należy dostosować do zmian ustawowych akty prawa miejscowego, w tym m. in. uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzierzgoń.

Z tych względów konieczne jest podjęcie nowej uchwały dostosowującej rozwiązania prawne do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »