| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/ 166/ 2016 Rady Gminy Kolbudy

z dnia 22 marca 2016r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady przydzielania i rozliczania dotacji dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kolbudy na lata 2007-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XLI/315/2014 Rady Gminy Kolbudy z dnia 30.01.2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kolbudy na lata 2007 - 2032", Rada Gminy Kolbudy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetowych Gminy Kolbudy dla przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Kolbudy.

§ 2. Zasady udzielania dotacji, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dofinansowania i sposobu jej rozliczania ustala "Regulamin określający zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kolbudy na lata 2007-2032", stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Żrodłem finansowania przedmiotowych zadań będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz środki zabezpieczone w budżecie Gminy Kolbudy na ten cel w danym roku budżetowym.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolbudy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Rusiecki


Załącznik do Uchwały Nr XVII/ 166/ 2016
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z głównymi przesłankami "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kolbudy na lata 2007 - 2032", mających na celu: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium gminy oraz likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko, niezbędne jest podjęcie Uchwały regulującej zasady przydzielania i rozliczania dotacji na realizację Programu.

Uchwała określa zasady finansowania Programu, tj. udzielania dotacji ze środków budżetowych Gminy przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dodatkowo, wskazano na tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji, a także określono wysokość dotacji z budżetu Gminy Kolbudy.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę o podjęcie Uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »