| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/111/2016 Rady Gminy Smętowo Graniczne

z dnia 13 kwietnia 2016r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami), w związku z Uchwałą nr VI/31/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń

Rada Gminy Smętowo Graniczne
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Stwierdza się, że plan nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Smętowo Graniczne" uchwalonego Uchwałą nr X/57/2015 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 22 lipca 2015 r.

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń, zwany dalej planem.

3. Obszar opracowania planu obejmuje powierzchnię ok. 78 ha.

§ 2. Integralną część planu stanowią następujące załączniki do uchwały:

1) Załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000, na który składa się 4 arkuszy ponumerowanych od 1A do 1D;

2) Załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) Załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 3. 1. Plan przeznacza na cele nieleśne ok. 1,3075 ha gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa (wchodzących w skład działek ewidencyjnych 210/4, 211/2, 249/5, 249/11) na podstawie zgody wyrażonej decyzją Ministra Środowiska z dn. 29 lutego 2016 r., znak ZS.2210.132.2015.WS.

2. Plan przeznacza na cele nieleśne 0,5247 ha gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa (położonych w obrębie geodezyjnym Czerwińsk - część dz. nr 128, 424 i 425), na podstawie zgody wyrażonej decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego z dn. 19 listopada 2015 r., znak WBG-OGR.7151.82.2.2015.AS.

3. Plan przeznacza na cele nierolnicze 7,3969 ha gruntów rolnych klas I-III (II-0,0064 ha, III-7,3905 ha) na podstawie zgody wyrażonej decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 14 stycznia 2015 r., znak GZ.tr.057 - 602 - 709/15.

§ 4. Celem regulacji prawnych zawartych w ustaleniach planu jest:

1) umożliwienie realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, jakim jest budowa dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń;

2) ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów oraz form ochrony terenów, z zachowaniem warunków określonych w ustawach i postanowieniach przepisów szczególnych;

3) ustalenie ograniczeń w zagospodarowaniu terenów w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej 400kV.

§ 5. Na obszarze objętym planem nie zachodzą przesłanki do określenia:

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ze względu na to, że na obszarze planu nie występują obszary przestrzeni publicznych, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

3) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

5) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

6) granic terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz granic ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko;

7) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

8) granic terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

9) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;

10) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

§ 6. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

2) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek, sporządzony na odpowiednim podkładzie geodezyjnym w skali 1:2000, zawarty w granicach obszaru objętego planem wraz z informacjami i oznaczeniami obrazującymi ustalenia niniejszego planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3) terenie - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o określonym przeznaczeniu, oznaczony symbolem literowym, odpowiadającym temu przeznaczeniu, zgodnie z § 7;

4) linii 400 kV - należy przez to rozumieć dwutorową, napowietrzną linię elektroenergetyczną o napięciu znamionowym 400kV, składającą się z konstrukcji wsporczych i podwieszonych na nich przewodów;

5) linii 220 kV - należy przez to rozumieć napowietrzną linię elektroenergetyczną o napięciu znamionowym 220 kV, składającą się z konstrukcji wsporczych i podwieszonych na nich przewodów;

6) linii 110 kV - należy przez to rozumieć napowietrzną linię elektroenergetyczną o napięciu znamionowym 110 kV składającą się z konstrukcji wsporczych i podwieszonych na nich przewodów;

7) pasie technologicznym linii elektroenergetycznej - należy przez to rozumieć obszar o szerokości 70,0 m, po 35,0 m po obu stronach osi linii 400 kV, obszar o szerokości 50,0 m, po 25,0 m po obu stronach osi linii 220 kV, obszar o szerokości 40,0 m, po 20,0 m po obu stronach osi linii 110 kV;

8) osi linii elektroenergetycznej - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą środek konstrukcji wsporczych linii,

9) zieleni wysokiej - należy przez to rozumieć zadrzewienia, zakrzewienia i roślinność o wysokości powyżej 4,0 m n.p.t.

2. Pojęcia i określenia użyte w planie, a nie zdefiniowane powyżej, należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku ich braku zgodnie z ich ogólnym rozumieniem słownikowym.

§ 7. Ustala się następujące przeznaczenia terenów:

1) tereny infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczone na rysunku planu symbolem E;

2) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem R;

3) lasy, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL;

4) tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS;

5) tereny dróg publicznych klasy głównej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDG;

6) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD;

7) tereny ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDX;

8) tereny komunikacji kolejowej, oznaczone na rysunku planu symbolem KK.

§ 8. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem miejscowym;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) obszar pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400 kV;

4) obszar pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 220 kV;

5) obszar pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 110 kV;

6) symbole literowe określające przeznaczenie terenów oraz ich numery porządkowe;

2. Oznaczenia graficzne znajdujące się na rysunku planu, niewymienione w ust. 1, mają charakter informacyjny.

3. Oznaczenia granic obszaru objętego planem, biegnące wzdłuż linii rozgraniczających, należy traktować jako biegnące w osi tych linii rozgraniczających.

§ 9. W granicach planu ustala się lokalizacje następujących inwestycji celu publicznego, o których mowa w przepisach art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) infrastruktury technicznej elektroenergetycznej na terenach E oraz w granicach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej;

2) infrastruktury technicznej głównych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjnych, sieci elektroenergetycznych i gazowych zgodnie z ustaleniami niniejszego planu;

3) dróg publicznych na terenach: KDG i KDD;

4) komunikacji kolejowej na terenach KK.

§ 10. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: wszelkie działania inwestycyjne należy realizować zgodnie z ustaleniami określonymi w uchwale.

§ 11. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) dopuszczalne poziomy natężenia pola elektrycznego, pola magnetycznego oraz wartość progowa poziomu hałasu - powinna być określana zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska;

2) na etapie projektu budowlanego wymagane jest rozpoznanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego;

4) na terenach objętych planem miejscowym mogą występować niezinwentaryzowane podziemne systemy melioracyjne w związku z tym:

a) ustala się zapewnienie spójnego system gospodarki wodno-gruntowej;

b) należy zachować szczególną ostrożność w trakcie prowadzenia prac budowlanych;

c) konieczne jest zabezpieczenie istniejących systemów melioracyjnych przed dewastacją;

d) w przypadku wystąpienia kolizji należy system melioracyjny przebudować w sposób zapewniający jego prawidłowe działalnie z zachowaniem wymogów przewidzianych w przepisach odrębnych;

5) przy realizacji ustaleń planu miejscowego należy uwzględnić wymogi dotyczące ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym;

7) w granicach planu istnieje możliwość wycinki oraz usunięcia zadrzewień i zakrzewień w zakresie pozwalającym na realizację oraz właściwe utrzymanie inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem terenów oznaczonych w planie symbolem ZL.

§ 12. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się ze względu na brak przedmiotu ochrony.

§ 13. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz nieprzekraczalne linie zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w ustaleniach szczegółowych określonych w § 22-29 uchwały, jeśli przeznaczenie terenu wymaga takiego ustalenia.

§ 14. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych:

1) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody nie występują.

2) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie występują.

3) granice i sposoby zagospodarowania terenów leśnych, podlegających ochronie na podstawie przepisów o lasach, określono w ustaleniach szczegółowych planu, dotyczących terenów oznaczonych symbolem ZL;

4) w granicach planu nie występują tereny górnicze;

5) w granicach planu nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią;

6) w granicach planu nie występują obszary osuwania się mas ziemnych.

§ 15. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy są następujące:

1) ustala się przebieg pasa technologicznego linii 400 kV z następującymi zasadami:

a) obowiązuje zakaz budowy i eksploatacji obiektów budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi;

b) obowiązuje zakaz lokalizowania budowli z wyłączeniem sieci, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej;

c) obowiązuje zakaz lokalizowania miejsc postojowych;

d) obowiązuje zakaz tworzenia hałd i nasypów z zastrzeżeniem § 29 pkt 4;

e) obowiązuje zakaz nasadzeń i utrzymywania zieleni wysokiej;

f) zakaz, o którym mowa w lit. e) nie obowiązuje na terenach oznaczonych symbolem ZL, z zastrzeżeniem § 22 pkt 7;

g) budowę, przebudowę, rozbudowę i eksploatację dróg i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z linią 400 kV, należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zasady lokalizacji zabudowy w sąsiedztwie terenów komunikacji kolejowej, oznaczonych symbolem KK, regulują przepisy odrębne dotyczące transportu kolejowego.

§ 16. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji zawarte są w ustaleniach szczegółowych w § 26-29 uchwały.

§ 17. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej są następujące:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) docelowo z sieci wodociągowej;

b) zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych należy zapewnić według przepisów odrębnych dot. przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę;

2) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:

a) z urządzeń indywidualnych;

b) zaleca się stosowanie do celów grzewczych paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisyjnymi, takich jak: paliwa płynne, gazowe i stałe (np. biomasa, drewno) oraz wykorzystanie alternatywnych źródeł energii;

3) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia;

b) budynki mieszkalne i budynki przeznaczone na stały pobyt ludzi należy lokalizować poza pasami technologicznymi linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia oraz linii 110 kV i 220 kV;

c) zagospodarowanie w obszarze pasa technologicznego linii elektroenergetycznych musi być zgodne z przepisami odrębnymi;

d) pas technologiczny linii elektroenergetycznych przestaje obowiązywać po skablowaniu napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, a w przypadku linii 220 kV po jej likwidacji;

e) istniejącą sieć elektroenergetyczną należy przystosować do planowanego zagospodarowania;

f) ustala się możliwość likwidacji linii 220 kV po budowie linii 400 kV;

g) dopuszcza się skablowanie istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia;

4) w zakresie odprowadzenia ścieków:

a) do sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się także odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych;

b) dopuszcza się wydzielenie terenów pod przepompownie ścieków uściślonych na etapie realizacji i modernizacji istniejącej i nowoprojektowanej sieci;

5) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych: powierzchniowo lub do kanalizacji deszczowej;

6) w zakresie gospodarki odpadami:

a) obowiązek segregacji i gromadzenia odpadów w znajdujących się na posesjach urządzeniach, służących do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

b) po segregacji wywóz na składowisko odpadów za pośrednictwem specjalistycznych jednostek;

7) w zakresie telekomunikacji: dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) dopuszcza się budowę nowych oraz przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów i urządzeń sieci infrastruktury technicznej;

9) ustala się możliwości przebudowy i kablowania linii napowietrznych krzyżujących się z realizowaną linią napowietrzną 400 kV.

§ 18. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów jest następujący:

1) ustala się, że do chwili rozpoczęcia realizacji inwestycji objętych ustaleniami planu, poszczególne tereny będą użytkowane w sposób dotychczasowy;

2) dopuszcza się tymczasowe zajęcie terenów objętych planem, na cele związane z budową linii 400kV;

3) po zakończeniu robót budowlanych, w części nie zajętej przez obiekty linii 400kV, ustala się obowiązek bezzwłocznego przywrócenia terenu do stanu zgodnego z jego dotychczasowym użytkowaniem lub przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie.

§ 19. 1. Nie ustala się stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ze względu na to, że na terenach R, ZL, WS, KDG, KDD, KDX i KK plan nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia tych terenów i nie powoduje z tego powodu wzrostu wartości nieruchomości.

2. Ustala się stawkę procentową na terenach E w wysokości 0,1%.

§ 20. Ustalenia dotyczące granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w "Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego" zatwierdzonym Uchwałą Nr 1004/XXXIX/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 października 2009 r., są następujące:

1) ustala się przebieg pasa technologicznego linii 400kV;

2) przebieg dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń na obszarze gminy Smętowo Graniczne jest ujęty w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego;

3) zasady budowy linii 400 kV określają przepisy odrębne;

4) w granicach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400 kV obowiązują szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu określone w § 15 uchwały;

5) odniesienie do przepisów szczegółowych dla terenów E określonych w § 22 uchwały.

§ 21. Na obszarze planu określono liniami rozgraniczającymi granice terenów zamkniętych tj. granice terenu oznaczonego symbolem 01 KK (część dz. nr 7) nie określa się granic stref ochronnych terenów zamkniętych.

§ 22. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami od 01 E do 16 E są następujące:

1) przeznaczenie: tereny infrastruktury elektroenergetycznej;

2) tereny realizacji dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV;

3) dopuszcza się geodezyjne wydzielenie terenów;

4) dojazd do poszczególnych terenów należy zapewnić poprzez istniejące dukty leśne i tereny rolnicze;

5) tereny znajdują się w granicach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400 kV - obowiązują ustalenia § 15 uchwały;

6) dopuszcza się rolnicze użytkowanie gruntów rolnych niewyłączonych z użytkowania rolniczego, położonych na terenach oznaczonych symbolem E;

7) dopuszcza się leśne użytkowanie gruntów leśnych niewyłączonych trwale z użytkowania leśnego, położonych na terenach oznaczonych symbolem E;

8) maksymalna wysokość elementów infrastruktury elektroenergetycznej - 110 m mierzone od najwyżej położonego punktu w liniach rozgraniczających teren;

9) lokalizacja obiektów o wysokości równej lub wyższej od 50 m nad poziom terenu wymaga zgłoszenia do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony powietrznej przed przeszkodami lotniczymi;

10) oznakowanie i zgłaszanie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego obiektów o wysokości równej lub wyższej niż 100 m powinno być wykonane zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 23. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami od 01 R do 23 R są następujące:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: tereny rolnicze;

2) dopuszczalne zagospodarowanie terenów:

a) dopuszcza się lokalizację wyłącznie zabudowy zagrodowej; budynki mieszkalne i budynki przeznaczone na stały pobyt ludzi należy lokalizować poza obszarem oddziaływania linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia oraz poza pasami technologicznymi linii 110 kV i 220 kV;

b) dopuszcza się budynki mieszkalne związane z prowadzonym gospodarstwem rolnym;

c) dopuszcza się budynki gospodarcze, inwentarskie, budowle rolnicze i urządzenia związane z produkcją rolną;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) zakaz budowy i eksploatacji obiektów budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi w obszarze pasów technologicznych linii elektroenergetycznych 220 kV, 110 kV oraz obszarze oddziaływania napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia;

b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi;

c) dopuszcza się wydzielenie obszaru pod obiekty i urządzenia sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem braku konieczności trwałego wyłączenia gruntu z produkcji rolnej;

d) maksymalna powierzchnia terenu zabudowanego związanego z zabudową zagrodową: 3000 m2;

e) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni terenu zabudowanego związanego z zabudową zagrodową;

f) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu zabudowanego związanego z zabudową zagrodową: minimalny: 0,1, maksymalny: 0,6;

g) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40% powierzchni terenu zabudowanego związanego z zabudową zagrodową;

h) wysokość budynków mieszkalnych: nie więcej niż 2 kondygnacje, nie więcej niż 10,0 m,

i) wysokość garaży: nie więcej niż 6,0 m;

j) wysokość budynków gospodarczych, inwentarskich, składowych i magazynowych: nie więcej niż 12,0 m;

k) wysokość budowli rolniczych i urządzeń związanych z produkcją rolną: wynikająca z wymogów technologicznych;

l) geometria dachu dla budynków mieszkalnych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowej: 40°÷45°; dla garaży oraz budynków gospodarczych, inwentarskich, składowych i magazynowych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowej: 22°÷45°, dopuszcza się dachy jednospadowe na budynkach gospodarczych, inwentarskich, składowych i magazynowych;

m) zaleca się stosowanie wykończenia elewacji budynków z materiałów o charakterze mineralnym lub naturalnym takich jak: tynk, cegła, drewno, kamień;

n) zaleca się stosowanie w zakresie pokryć dachów ujednoliconej kolorystyki w tonacji naturalnej dachówki ceramicznej i brązów;

o) zakaz stosowania jaskrawej, agresywnej kolorystyki elewacji budynków oraz pokryć dachowych;

p) minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie ustala się;

q) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie ustala się;

r) miejsca postojowe zapewnić na własnej działce w granicach terenu w liczbie minimum 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny;

s) wydzielenie obszaru pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza się pod warunkiem braku konieczności trwałego wyłączenia gruntu z produkcji rolnej;

t) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych służących dojazdowi do działek zagrodowej, gruntów rolnych oraz obiektom budowlanym, zabudowie i prowadzeniu gospodarki rolnej;

u) dopuszcza się lokalizacja urządzeń i obiektów sieci infrastruktury technicznej służącej obiektom budowlanym, zabudowie i prowadzeniu gospodarki rolnej;

v) dopuszcza się wydzielenie działek geodezyjnych o powierzchni mniejszej niż 3000m2, jeśli będą służyły one uzupełnieniu powierzchni działek zagrodowych położonych poza granicami planu;

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

a) dostępność drogowa: z istniejących dróg publicznych, wewnętrznych oraz dróg znajdujących się poza granicami planu;

b) miejsca postojowe: dopuszcza się;

5) w granicach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400 kV obowiązują szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu określone w § 15 uchwały.

§ 24. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami od 01 ZL do 05 ZL są następujące:

1) przeznaczenie: lasy;

2) obowiązują przepisy odrębne;

3) w granicach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400 kV obowiązują szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu określone w § 15 uchwały.

§ 25. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 01 WS i 02 WS są następujące:

1) przeznaczenie: tereny wód powierzchniowych śródlądowych;

2) obowiązują przepisy odrębne;

3) w granicach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400 kV obowiązują szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu określone w § 15 uchwały.

§ 26. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego symbolem 01 KDG są następujące:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych klasy głównej;

2) powiązania z układem zewnętrznym: nie określa się.

3) parametry zagospodarowania terenów: szerokość terenu w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów małej architektury oraz urządzeń i obiektów sieci infrastruktury technicznej;

5) w granicach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400 kV obowiązują szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu określone w § 15 uchwały.

§ 27. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami od 01 KDD do 02 KDD są następujące:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych klasy dojazdowej;

2) powiązania z układem zewnętrznym: z istniejącymi drogami publicznymi, wewnętrznymi oraz drogami znajdujących się poza granicami planu;

3) parametry zagospodarowania terenów: szerokość terenu w liniach rozgraniczających:

a) dla terenu 01 KDD (droga gminna nr 245014-G) w granicach działki nr 423;

b) dla terenu 02 KDD: (droga gminna nr 245025-G) w granicach działki nr 120;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów małej architektury oraz urządzeń i obiektów sieci infrastruktury technicznej;

5) w granicach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400 kV obowiązują szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu określone w § 15 uchwały.

§ 28. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami od 01 KDX do 05 KDX są następujące:

1) przeznaczenie: tereny ciągów pieszo-jezdnych;

2) powiązania z układem zewnętrznym: z istniejącymi drogami publicznymi, wewnętrznymi oraz drogami znajdujących się poza granicami planu;

3) parametry zagospodarowania terenów: szerokość terenu w liniach rozgraniczających w granicach działek;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów małej architektury oraz urządzeń i obiektów sieci infrastruktury technicznej;

5) w granicach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400 kV obowiązują szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu określone w § 15 uchwały.

§ 29. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego symbolem 01 KK są następujące:

1) przeznaczenie: tereny komunikacji kolejowej;

2) obowiązują przepisy odrębne;

3) parametry zagospodarowania terenów: w granicach działki nr 7;

4) w granicach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400 kV obowiązują szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu określone w § 15 uchwały z wyjątkiem dla zakazu tworzenia nasypów linii kolejowych.

§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smętowo Graniczne.

§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Smętowo Graniczne


Beata Piontek


Załącznik Nr 1 A do Uchwały Nr XVII/111/2016
Rady Gminy Smętowo Graniczne
z dnia 13 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1_A.pdf


Załącznik Nr 1 B do Uchwały Nr XVII/111/2016
Rady Gminy Smętowo Graniczne
z dnia 13 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1_B.pdf


Załącznik Nr 1 C do Uchwały Nr XVII/111/2016
Rady Gminy Smętowo Graniczne
z dnia 13 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1_C.pdf


Załącznik Nr 1 D do Uchwały Nr XVII/111/2016
Rady Gminy Smętowo Graniczne
z dnia 13 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1_D.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/111/2016
Rady Gminy Smętowo Graniczne
z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń

W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu tj. od 23.12.2015 do 27.01.2016 r. oraz w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu zmiany planu tj. do 11.02.2016 r. nie wpłynęły żadne uwagi.

Przewodnicząca Rady Gminy Smętowo Graniczne


Beata Piontek


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/111/2016
Rady Gminy Smętowo Graniczne
z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami), art. 7 ust.1 pkt.1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Smętowo Graniczne rozstrzyga co następuje:

1. Na obszarze objętym wyżej wymienionym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przewiduje się inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

2. Inwestycje wymienione w pkt.1 są zadaniem własnym gminy i mogą być realizowane:

a) z budżetu gminy,

b) przy współfinansowaniu ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW,

c) przy współfinansowaniu z funduszy strukturalnych UE,

d) w ramach partnerstwa PUBLICZNO-PRYWATNEGO,

e) z innych źródeł.

3. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji.

Przewodnicząca Rady Gminy Smętowo Graniczne


Beata Piontek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Emilia Markowicz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »