| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/184/2016 Rady Gminy Luzino

z dnia 11 maja 2016r.

w sprawie zmiany "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Luzino"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.1446), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296)

Rada Gminy Luzino,
uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/312/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Luzino, zmienionej uchwałami:
Nr XXVIII/351/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2013 r., Nr XLIII/491/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2014 r., Nr XIII/133/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013 r. poz. 1715, zm. z 2013 r. poz. 2506, z 2014 r. poz. 3133, z 2015 r. poz. 4341) wprowadza się następujące zmiany:

1) w §16 zmienia się ust. 2 pkt 1, który po zmianach otrzymuje brzmienie: Prowadzenie selektywnego zbierania i regularnego przekazywania do odbioru następujących rodzajów odpadów komunalnych:

a) zmieszanych,

b) popiołu,

c) papieru, tektury i opakowań wielomateriałowych (kartoników po mleku, sokach itp.),

d) szkła,

e) plastiku (tworzyw sztucznych) i metalu,

f) odpadów zielonych,

g) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

h) wielkogabarytowych i zużytych opon,

i) niebezpiecznych np. farb, baterii i akumulatorów, leków, świetlówek,

j) budowlanych i rozbiórkowych.

2) w §16 zmienia się ust. 3, który po zmianach otrzymuje brzmienie: Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. b-f winny być
gromadzone w pojemnikach lub workach o następującej kolorystyce:

1) popiół (z palenisk domowych) - kolor szary,

2) papier, tektura i opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku, sokach itp.) - kolor niebieski,

3) szkło - kolor zielony,

4) plastik (tworzywa sztuczne) i metale - kolor żółty.

5) odpady zielone - kolor brązowy."

3) w §19 zmienia się ust. 2, który po zmianach otrzymuje brzmienie:

Komunalne odpady wielkogabarytowe, w tym wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny oraz zużyte opony należy przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, funkcjonującego na terenie gminy.";

4) w § 19 dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

Odpady, o których mowa w ust. 2 odbierane będą dodatkowo bezpośrednio sprzed nieruchomości zamieszkałych w ramach prowadzonej corocznej zbiórki komunalnych odpadów wielkogabarytowych. Odbiór będzie odbywał się raz w roku - na wiosnę.";

5) zmienia się § 22 , który po zmianach otrzymuje brzmienie:

1) "Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w §16 ust.2 pkt 1 lit. c-f powinny być gromadzone w workach z tworzyw sztucznych o pojemności nie mniejszej niż 120 l.

2) Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w §16 ust.2 pkt 1 lit. b powinny być gromadzone w workach z tworzyw sztucznych o pojemności nie mniejszej niż 60 l."

6) zmienia się § 23 , który po zmianach otrzymuje brzmienie: "W przypadku stwierdzenia, że w odpadach komunalnych zmieszanych występują odpady, które winny być zbierane selektywnie, o których mowa w §16 ust.2 pkt 1 lit. b - j, uznaje się, że selektywna zbiórka odpadów nie jest prowadzona."

7) zmienia się § 26, który po zmianach otrzymuje brzmienie:

1. Odpady komunalne zmieszane powinny być usuwane z częstotliwością jeden raz na dwa tygodnie.

2. Popiół o którym mowa w §16 ust.2 pkt 1 lit. b powinien być usuwany z częstotliwością jeden raz na dwa tygodnie.

3. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w §16 ust.2 pkt 1 lit. c-f, powinny być usuwane z częstotliwością jeden raz na miesiąc.

4. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dodatkowo, poza ustalonym harmonogramem, przekazywać odpady zbierane selektywnie, o których mowa w §16 ust. 2 pkt 1 lit. c-f, do punktów ich zbiórki wskazanych przez gminę.

5. Gromadzone odrębnie odpady budowlane i rozbiórkowe (tzw. "czysty gruz") winny być wywożone przez właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, funkcjonującego na terenie gminy., w ilości do 5m3 na rok od nieruchomości zamieszkałej."

6. W przypadku większej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wywożone są one przez przedsiębiorstwo wywozowe na podstawie indywidualnego zgłoszenia właściciela nieruchomości, na koszt właściciela nieruchomości.

8) w § 40 zmienia się ust. 5, który po zmianach otrzymuje brzmienie:

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy, zobowiązani są do przekazywania co najmniej zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do RIPOK "Eko Dolina" Sp. z o.o. w Łężycach.".

§ 2. Inne §§ uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem postanowień § 1 pkt 1,2, 5-7, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartłomiej Formela

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »