| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Przechlewo w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą "Budowa chodnika w m. Płaszczyca"

zawarte w dniu 04 maja 2016 r. pomiędzy Powiatem Człuchowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Człuchowskiego, w imieniu którego działają:

1. Aleksander Gappa-Przewodniczący Zarządu

2. Marian Pastucha-Członek Zarządu

a Gminą Przechlewo, reprezentowaną przez

1. Andrzeja Żmudę Trzebiatowskiego-Wójta Gminy Przechlewo

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy-Anny Adamskiej,

zwana w dalszej części "umową"

§ 1.

1. Gmina Przechlewo mając na względzie współpracę podejmowaną w celu rozwoju sieci drogowej zobowiązuje się do uczestnictwa w kosztach inwestycji pod nazwą "Budowa chodnika w m. Płaszczyca".

2. Ustala się kwotę dofinansowania w wysokości do 50% udokumentowanych wydatków poniesionych na wykonanie zadania jednakże nie więcej niż 100.000,00zł, słownie: sto tysięcy złotych 00/100, która zostanie zaplanowana w budżecie Gminy Przechlewo w 2016 roku.

§ 2.

Kwota wymieniona w § 1 zostanie przekazana przez Gminę Przechlewo na rachunek: Starostwo Powiatowe w Człuchowie Bank Spółdzielczy w Człuchowie Nr 69 9326 0006 0012 1675 2000 0010 do dnia 15 października 2016 r.

§ 3.

Przekazane środki nie mogą być wykorzystane przez Powiat na inny cel, niż określony w umowie.

§ 4.

Starostwo zobowiązuje się do:

1) Dostarczenia w ciągu 14 dni od daty podpisania kserokopii, umowy z Wykonawcą robót wraz z wyciągiem z kosztorysu ofertowego dot. zakresu robót na terenie gm. Przechlewo.

2) Rozliczenia kosztów realizacji dot. zadania "Budowa chodnika w m. Płaszczyca" najpóźniej do dnia 31.12.2016 r.

Rozliczenie powinno zawierać:

- kserokopię faktur,

- dowody zapłaty,

- protokół odbioru robót,

- oświadczenie Powiatu stwierdzające, że w przypadku realizacji w/w zadania nie następuje nakładanie się pomocy finansowej z innych źródeł,

- kosztorys/rozliczenie powykonawcze.

§ 5.

Wsparcie finansowe wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek Starostwa Powiatowego w Człuchowie.

§ 6.

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 7.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

POWIAT CZŁUCHOWSKI:GMINA PRZECHLEWO:

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Aleksander Gappa


Członek Zarządu


mgr inż. Marian Pastucha


Skarbnik Powiatu


mgr Alicja Krauze

Wójt


mgr Andrzej Żmuda Trzebiatowski

z up. kontrasygnata Skarbnika Gminy

Skarbnik Gminy


mgr Anna Adamska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »