| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/124/2016 Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lichnowy

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r poz. 250) w związku z art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lichnowy
w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXXI/226/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 20 grudnia 2012r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lichnowy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy Lichnowy


Zbigniew Rybicki


Załącznik do Uchwały Nr XX/124/2016
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 czerwca 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LICHNOWY

Dział I.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin obowiązuje:

1) Właścicieli nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

2) Jeżeli obowiązki wskazane w regulaminie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w pkt 1, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty te, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu.

3) Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

4) Osoba, której służy spółdzielcze prawo do lokalu, lub osoba faktycznie zamieszkująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej nie jest obowiązana do wykonywania obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z Regulaminu, za wyjątkiem obowiązku segregowania odpadów, tj. umieszczania poszczególnych frakcji odpadów w oddzielnych pojemnikach lub workach do tego przystosowanych.

5) Wykonawców robót budowlanych,

6) Zarządców dróg,

7) Osoby utrzymujące zwierzęta domowe i gospodarskie.

Dział II.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2.

Właściciele nieruchomości obowiązani są do:

1) Utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości oraz znajdujących się przy nich urządzeń. Nieruchomość winna być utrzymana w takim stanie aby nie stwarzała uciążliwości dla gruntów sąsiednich;

2) Zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym regulaminie, ze szczególnym uwzględnieniem zbiórki selektywnej;

3) Uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

4) Uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, chwastów i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego tj. miedzy innymi przejść, skwerów, placów, niezwłocznie po ich pojawieniu się;

5) Gromadzenia uprzątniętego błota, śniegu i lodu przy krawędzi chodnika z jezdnią, w sposób umożliwiający swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych. Zabrania się usuwania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników na teren jezdni oraz z jezdni na chodnik, a także w miejsca powodujące zakłócenia w ruchu pieszych.

6) Właściciele nieruchomości nie są obowiązani do wykonywania obowiązków, o których mowa w pkt. 3, 5 jeżeli na chodniku dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów;

7) Usuwanie śniegu i lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez użycie środków chemicznych, tj. soli, solanki i innych, dopuszcza się jedynie na drogach publicznych.

8) Niezwłocznego usuwania z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków,

§ 3.

Zarządcy dróg obowiązani są do:

1) utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych;

2) pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych przez właścicieli nieruchomości z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, a przyległych do drogi publicznej;

3) uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg publicznych;

4) gromadzenia błota, śniegu i lodu uprzątniętego z dróg publicznych przy krawędzi jezdni, w sposób nieutrudniający zatrzymywania się pojazdów;

5) uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarządca drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania na takim chodniku.

§ 4.

1. Na ternie Gminy Lichnowy ustanawia się selektywne zbierania odpadów komunalnych.

2. Odpady należy zbierać selektywnie poprzez wydzielenie następujących frakcji:

1) papier (np. gazety, kartony, inne odpady papierowe);

2) szkło (np. opakowania szklane, z wyłączeniem ceramiki i szkła okiennego lub samochodowego);

3) tworzywa sztuczne , metale i opakowania wielomateriałowe (np. opakowania z tworzyw sztucznych, zabawki plastikowe, pojemniki plastikowe, puszki aluminiowe lub stalowe , opakowania wielomateriałowe po mleku lub innych produktach ).

4) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone;

5) przeterminowane leki i chemikalia;

6) zużyte baterie i akumulatory;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe tj. odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (np. stolarka budowlana, meble, armatura sanitarna, opakowania i inne materiały o dużych rozmiarach);

9) zużyte opony;

10) odpady budowlano- rozbiórkowe, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych i materiałów występujących w stanie naturalnym;

11) popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym.

3. Odpady komunalne po wydzieleniu frakcji użytkowych, niebezpiecznych lub nietypowych, o których mowa wyżej stanowią odpady komunalne zmieszane.

§ 5.

1. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenie zapewniającym odprowadzenie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub gromadzenie ich w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub do gruntu.

2. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, oraz pod warunkiem że nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z przepisami szczególnymi.

Dział III.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6.

Przedsiębiorca na zlecenie Gminy Lichnowy, dla nieruchomości, które zostaną objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi dostarczy pojemniki
do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz urządzenia do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Odpady komunalne zmieszane

§ 7.

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić wyłączenie w pojemnikach do tego celu przeznaczonych.

2. Pojemniki muszą być szczelne, zamykane pokrywą, z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne, wyposażone w kółka do przemieszczania oraz w uchwyty boczne.

3. Pojemniki powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym, widłowym lub hakowym mechanizmem załadowczym przez pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów.

4. Dopuszcza się stosowanie typowych pojemników metalowych lub z tworzyw sztucznych o wzmocnionej konstrukcji o następującej wielkości:

1) 60 litrów

2) 110/120 litrów

3) 240 litrów

4) 1100 litrów

5. W uzasadnionych przypadkach (np. brak miejsca na nieruchomości) dopuszcza się stosowanie kontenerów o pojemności od 4 do 7m3.

6. Dopuszcza się w sytuacji okresowego nagromadzenia większej ilości odpadów, stosowanie czarnych worków do gromadzenia odpadów zmieszanych o pojemności 60 litrów lub 120 litrów.

7. Kosze uliczne winny mieć pojemność od 10-80 litrów i winny być wykonane z materiałów trwałych (np. metalowe, betonowe).

8. Gmina w odniesieniu do nieruchomości, które objęła systemem gospodarowania odpadami wyposaży nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) biorąc pod uwagę następujące parametry:

1) w odniesieniu do zabudowy jednorodzinnej, tj. nieruchomości, na których znajduje się od 1-6 lokali mieszkalnych, na jednego mieszkańca musi przypadać co najmniej 25 litrów pojemności pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na 2 tygodnie; przy czym na każdej nieruchomości zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 60 litrów;

2) w odniesieniu do zabudowy wielorodzinnej, tj nieruchomości na których znajduje się 7 i więcej lokali mieszkalnych, na jednego mieszkańca musi przypadać co najmniej 25 litrów pojemności pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na 2 tygodnie; przy czym na każdej nieruchomości zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 240 litrów lub kilka pojemników o łącznej, minimalnej pojemności 240 litrów;

3) w odniesieniu do szkół wszelkiego typu na każdego ucznia i pracownika musi przypadać co najmniej 10 litrów pojemności pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na 2 tygodnie , przy czym na każdej nieruchomości zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 1100 litrów lub kilka pojemników o łącznej, minimalnej pojemności 1100 litrów;

4) w odniesieniu do żłobków i przedszkoli na każde dziecko i pracownika musi przypadać co najmniej 15 litrów pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na 2 tygodnie, przy czym na każdej nieruchomości zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 240 litrów lub kilka pojemników o łącznej, minimalnej pojemności 240 litrów;

5) w odniesieniu do lokali handlowych na każde 10m2 powierzchni całkowitej lokalu musi przypadać co najmniej 60 litrów pojemności pojemnika, oraz 10 litrów pojemnika na każdą zatrudnioną osobę, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na 2 tygodnie , przy czym dla każdego lokalu zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 110/120 litrów;

6) w odniesieniu do lokali gastronomicznych na jedno miejsce konsumpcyjne musi przypadać co najmniej 60 litrów pojemności pojemnika oraz 10 litrów pojemnika na każdą zatrudnioną osobę , przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na 2 tygodnie , przy czym dla każdego lokalu zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 110/120 litrów;

7) w odniesieniu do ulicznych punktów szybkiej konsumpcji na jeden punkt musi przypadać co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 litrów, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na 2 tygodnie lub 2 pojemniki o łącznej, minimalnej pojemności 240 litrów;

8) w odniesieniu do lokali prowadzących działalność spożywczą lub gastronomiczną wymagane jest także ustawienie za zewnątrz lokalu kosza wyłożonego workiem foliowym o minimalnej pojemności minimum 60 litrów i jego codzienne opróżnianie.

9) w odniesieniu do zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych (dotyczy pomieszczeń biurowych i socjalnych) na każdego pracownika musi przypadać co najmniej 10 litrów pojemności pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na 2 tygodnie , przy czym na każdego obiektu zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 110/120 litrów;

10) w odniesieniu do ogrodów działkowych, na jeden ogród musi przypadać, co najmniej 40 litrów pojemności pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na 2 tygodnie , przy czym dla zespołu ogrodów zlokalizowany musi być, co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 1100 litrów lub kilka pojemników o łącznej, minimalnej pojemności 1100 litrów. W okresie od listopada do lutego dopuszcza się zmniejszenie wielkości pojemników proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych.

11) w odniesieniu do cmentarzy zlokalizowany musi być, co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 1100 litrów lub kilka pojemników o łącznej, minimalnej pojemności 1100 litrów.

Odpady selektywnie zbierane

§ 8.

1. Selektywne zbieranie odpadów typu papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale prowadzi się w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów tj. w workach lub gniazdach (zestawach pojemników ustawionych na terenie gminy Lichnowy) .

2. Worki lub pojemniki do selektywnego zbierania odpadów winny być oznaczone napisem lub kolorem w następujący sposób:

a.dla odpadów szkła - napis "SZKŁO" lub kolor zielony, bądź przezroczyste.

b.dla odpadów papieru - napis "MAKULATURA " lub kolor niebieski,

c.dla odpadów tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali -napis "PLASTIK" lub kolor żółty,

d.dla popiołów -napis "POPIOŁY".

3. Selektywne zbieranie odpadów prowadzi się poprzez umieszczanie poszczególnych frakcji odpadów w następujący sposób:

a) w workach dla szkła o pojemności minimum 60 litrów lub w pojemnikach o pojemności minimum 1100 l,

b) w workach dla tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali o pojemności minimum 120 litrów lub w w pojemnikach o pojemności minimum 1100 l,

c) w workach dla papieru o pojemności minimum 120 litrów w pojemnikach o pojemności minimum 1100 litrów (dopuszcza się wystawienie makulatury w wiązkach związanych sznurkiem).

d) w pojemnikach metalowych dla popiołów o pojemności minimum 120 litrów dla zabudowy jednorodzinnej i 240 litrów dal zabudowy wielorodzinnej.

4. Przyjmuje się, że w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej (od 2 do 6 lokali mieszkalnych) odpady selektywnie zebrane gromadzi się w workach, natomiast w zabudowie wielorodzinnej (powyżej 7 lokali mieszkalnych), budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach użytkowych, w których liczba użytkowników przekracza 50 osób -w pojemnikach.

5. Właściciel nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej może dokonać wyboru urządzeń do zbierania selektywnego odpadów (w workach lub pojemnikach). Wyboru dokonuje się w informacji składanej do gminy.

6. Na nieruchomościach na których nie zamieszkują mieszkańcy innych niż określone w ust 4 selektywne zbieranie odpadów typu papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale prowadzi się w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów tj. w workach lub pojemnikach zgodnie z uregulowaniami ust. 2.

7. Rodzaj i wielkość urządzeń do selektywnego zbierania odpadów winien być dostosowany do ilości zbieranych odpadów w sposób selektywny.

8. Do zbierania odpadów budowlano rozbiórkowych należy stosować kontenery lub worki o pojemności dostosowanej do ilości zbieranych odpadów.

Warunki rozmieszczania pojemników oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 9.

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyznaczenia i przygotowania odpowiedniego miejsca ustawienia pojemników w budynku lub poza budynkiem, które powinno znajdować się na wyrównanej, utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota;

2. Pojemniki na odpady zmieszane lub segregowane stojące poza pergolą (altaną śmietnikową) należy zabezpieczyć przed niekontrolowanym przesuwaniem się np. pod wpływem wiatru oraz do zagwarantowania bezkolizyjnego dojazdu do pojemników, jak również możliwości przemieszczania pojemników na odpady z punktu ich zbierania do miejsca zatrzymania pojazdu, służącego do odbioru odpadów.

§ 10.

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie pojemników na odpady komunalne zmieszane w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Czyszczenie i dezynfekcja powinny być realizowane, co najmniej dwa razy w roku.

2. Naprawa pojemników na odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane, w odniesieniu do nieruchomości, które objęto gminnym systemem gospodarowania odpadami, leży po stronie przedsiębiorcy działającego na zlecenie Gminy Lichnowy, jeśli uszkodzenia powstały na skutek działań przedsiębiorcy.

3. Naprawa pojemników na odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane, leży po stronie właścicieli nieruchomości, jeśli uszkodzenia powstały na skutek nieprawidłowego użytkowania pojemników bądź ich celowego zniszczenia.

4. Właściciele nieruchomości winni przeprowadzać bieżące czyszczenie, konserwację, dezynsekcję i dezynfekcję miejsc ustawienia pojemników na odpady, w tym boksów, pergoli śmietnikowych, lub innych miejsc z pojemnikami na odpady. Konserwacja winna być prowadzona, co najmniej poprzez ich bielenie lub wapnowanie, 1 raz w roku.

§ 11.

1. Tereny przeznaczone do użytku publicznego, w szczególności takie jak chodniki, przystanki komunikacyjne, parki, place zabaw powinny być wyposażone przez ich właścicieli w kosze uliczne o pojemności od 10 litrów do 80 litrów.

2. Odległość pomiędzy koszami ulicznymi, powinna być dostosowana do natężenia ruchu pieszych.

3. Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma - to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

4. Właściciele nieruchomości, terenów publicznych, zobowiązani są do systematycznego opróżniania koszy ulicznych, nie dopuszczając do ich przepełnienia, oraz do utrzymania ich w należytym stanie sanitarnym porządkowym i technicznym. Dezynfekcja powinna być prowadzona, co najmniej jeden raz na kwartał.

5. W wyznaczonych miejscach udostępnionych do użytku publicznego tworzone są przez gminę lokalne punkty (gniazda) selektywnego zbierania makulatury, tworzyw sztucznych i szkła. Na gminie ciąży obowiązek utrzymania czystości i porządku w lokalnych punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Dział IV.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 12.

1. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości następuje według poziomu zapełnienia pojemników na odpady, od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, przy uwzględnieniu następującego harmonogramu:

a) odpady zmieszane (niesegregowane) odbierane są nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

b) odpady selektywnie zebrane: tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe odbierane są nie rzadziej niż raz na miesiąc,

c) odpady selektywnie szkło i papier nie rzadziej niż raz na kwartał,

d) popiół selektywnie zebrany - odbierany nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w terminie od 1 października do końca kwietnia,

2. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego powinno następować według potrzeb, lecz nie rzadziej niż:

1) opróżnianie koszy ulicznych -raz na miesiąc;

2) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy - raz na miesiąc;

3) usuwanie odpadów z punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami - raz na dwa tygodnie.

§ 13.

1. W celu ułatwienia odbioru odpadów komunalnych właściciele nieruchomości umieszczają pojemniki wypełnione odpadami zmieszanymi:

1) w przypadku zabudowy wielorodzinnej i obiektów użytkowych w wyznaczonych miejscach umożliwiających ich odbiór,

2) w przypadku zabudowy jednorodzinnej - w dniu odbioru odpadów przy drodze dojazdowej do nieruchomości.

2. Udostępnienie pojemników i worków powinno nastąpić przed godziną 6.00 rano.

3. Uregulowania ust.1 dotyczą także udostępnienia worków lub pojemników z odpadami selektywnie zebranymi.

4. Odpady budowlano-rozbiórkowe muszą być zebrane w kontenerach lub workach w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu oraz nie utrudniającym korzystania z nieruchomości, lub w zabudowie wielorodzinnej wyznaczonym przez zarządcę nieruchomości do tego celu miejscu.

§ 14.

1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są zobowiązani do zapewnienia selektywnego zbierania odpadów nietypowych w następujący sposób:

1) odpady zielone i inne bioodpady należy zbierać selektywnie i dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów. W zabudowie jednorodzinnej zaleca się kompostowanie odpadów zielonych i innych bioodpadów na terenie własnej nieruchomości. Kompostowanie odpadów nie może stanowić uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

2) przeterminowane leki należy gromadzić w pojemnikach a następnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) chemikalia należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) zużyte baterie należy umieszczać w pojemnikach na baterie w sklepach, placówkach oświatowych lub dostarczać do punktu zbierania selektywnego odpadów komunalnych;

5) zużyte żarówki należy umieszczać w pojemnikach na baterie w sklepach, placówkach oświatowych lub dostarczać do punktu zbierania selektywnego odpadów komunalnych;

6) akumulatory należy umieszczać w pojemnikach przy stacjach obsługi samochodów lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zostawiać w placówkach handlowych (dotyczy sytuacji zakupu nowego sprzętu i pozostawienia starego) lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

9) zużyte opony należy pozostawiać w punktach/ placówkach wymiany opon lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

10) odpady budowlano -rozbiórkowe z gospodarstw domowych należy gromadzić w specjalnych kontenerach lub workach, uniemożliwiających pylenie i dostarczać w ilości do 1 m3 do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych.

2. Właściciel nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub mieszkaniec może zamówić odrębną usługę u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, odbiór odpadów nietypowych opisanych w ustępie 1 bezpośrednio z nieruchomości. Usługa taka nie jest objęta opłatą wnoszoną do gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 15.

Dopuszcza się w okresie od 1 października do 30 kwietnia - na terenach rozproszonej zabudowy jednorodzinnej, ogrodów i na terenach rolniczych - spalanie poza instalacjami i urządzeniami, powstałych na terenie nieruchomości pozostałości roślinnych tj. chwastów i zarażonych chorobą roślin, pod warunkiem niezadymiania miejsc służących do wspólnego użytku i nieruchomości sąsiednich.

§ 16.

1. Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, są zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych i odpadów nietypowych .

2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

1) odpady zielone- , zobowiązani są do selektywnego zbierania i kompostowania, lub do przekazywania podmiotowi odbierającemu odpady komunalne zgodnie z przepisami prawa i zgodnie z zawartą z nim umową. Odpady zielone można przekazać do gminnego punktu selektywnego zbierania , na zasadach określonych przez ten punkt.

2) odpady wielkogabarytowe - zobowiązani są do ich selektywnego zbierania i przekazywania podmiotowi odbierającemu odpady komunalne zgodnie z przepisami prawa i zgodnie z zawartą z nim umową lub można przekazać te odpady do gminnego punktu selektywnego zbierania , na zasadach określonych przez ten punkt.

3) odpady budowlano rozbiórkowe - zobowiązani są do ich selektywnego zbierania tj. należy je gromadzić w specjalnych kontenerach lub workach, uniemożliwiających pylenie i przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady lub innemu podmiotowi zgodnie z przepisami prawa i zgodnie z zawartą z nim umową lub można przekazać te odpady do gminnego punktu selektywnego zbierania , na zasadach określonych przez ten punkt.

§ 17.

1. Zabrania się umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane lub pojemnikach i workach na odpady selektywnie zebrane, odpadów niezgodnych z ich przeznaczeniem.

1) do urządzeń do selektywnego zbierania papieru zabrania się wrzucać: opakowań z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem, kalki technicznej, innych niż papier odpadów.

2) do urządzeń do selektywnego zbierania szkła zabrania się wrzucać: opakowań z zawartością, np. żywnością, lekami, środkami chemicznymi, ceramiki (np. porcelany, talerzy, doniczek), szyb samochodowych, szkła okiennego, budowlanego, samochodowego, innych niż szkło odpadów,

2. do urządzeń do selektywnego zbierania tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych zabrania się wrzucać: tworzyw pochodzenia medycznego, mokrych lub zabrudzonych tłuszczem folii, opakowań po olejach i smarach, farbach i lakierach, opakowań po środkach chwasto i owadobójczych, innych odpadów niż tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe.

3. Zabrania się umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane lub urządzeniach na odpady selektywnie zebrane śniegu i lodu.

4. Zabrania się umieszczania w pojemnikach gorącego popiołu, popiół po przestudzeniu należy umieszczać w metalowych pojemnikach do ich selektywnej zbiórki, a poza sezonem grzewczym dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Zabrania się wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych, usługowych i innych nieruchomości, na których powstają odpady, do koszy ulicznych oraz do pojemników innych właścicieli nieruchomości.

6. Zabrania się spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków z wyjątkiem spalania odpadów drewna nie zawierających substancji niebezpiecznych;

§ 18.

1. Właściciele nieruchomości zabudowanych usytuowanych na terenach nieuzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub w przydomowych oczyszczalniach ścieków i są zobowiązani do zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz niedopuszczania do ich przepełniania i wylewania się ścieków.

2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych następuje na zasadach wskazanych w umowie zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorca, przy czym nieczystości ciekłe muszą być usuwane z częstotliwością adekwatną do zużycia wody i pojemności zbiornika, lecz nie rzadziej niż jeden raz kwartał, wyłącznie od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00.

3. Osady z przydomowej oczyszczalni ścieków należy usuwać zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni.

§ 19.

1. Odpady komunalne: od właścicieli nieruchomości odbiera wybrany w drodze przetargu zorganizowanego przez gminę przedsiębiorca, który zawarł z Gminą Lichnowy umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2. Właściciel nieruchomości uiszcza na rzecz Gminy Lichnowy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat ustalonych przez gminę w drodze uchwały. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty określa odrębna uchwała rady gminy.

§ 20.

1. Właściciele nieruchomości, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej, zobowiązani są do gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub przetwarzania ich w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

2. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, zobowiązani są do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

3. Za opróżnianie zbiorników bezodpływowych, właściciel nieruchomości uiszcza opłatę na rzecz podmiotu wykonującego przedmiotową usługę, na zasadach wskazanych w zawartej z nim umowie.

§ 21.

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do okazywania osobom upoważnionym do kontroli:

a) dowodów uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz umów i dowodów zapłaty za odbiór odpadów komunalnych,

b) umów i dowodów zapłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

2. Jeżeli właściciele nieruchomości, o których mowa w § 20 ust. 2, nie zawarli umów, gmina organizuje odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych od tych właścicieli i obciąża ich kosztami.

Dział V.
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu gospodarki odpadami

§ 22.

1. Gmina ma obowiązek uzyskania do 31 grudnia 2020 r. poziomów odzysku recyklingu poszczególnych frakcji odpadów:

1) 50 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło,

2) 70 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi winien zapewnić zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: do 16 lipca 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.

3. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązani są do:

1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, do wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów.

2) przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych, do instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych, wskazanych w umowie.

4. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego WPGO 2018 dla miasta i gminy Gniew został wyznaczony region gospodarki odpadami - Region Wschodni.

5. W regionie tym funkcjonują 2 instalacje regionalne, RIPOK Gilwa Mała oraz RIPOK Tczew. W ramach zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów zielonych, jako instalację regionalną wyznaczono, należącą do firmy Kommunalservice Vornkahl Polska, kompostownię pryzmową.

6. Gmina Lichnowy zawarła porozumienie z Miastem Tczew, w zakresie wykonania obowiązków własnych gminy, i cały strumień odpadów komunalnych, z systemu gminnego jest dostarczany do RIPOK Tczew.

7. W przypadku awarii instalacji regionalnej bądź w stanach odbiegających od normalnych eksploatacji, dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do instalacji zastępczych RIPOK określonych w uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wykonania "Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018".

Dział VI.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 23.

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 24.

Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) w odniesieniu do psów:

a) na terenie publicznym każdego psa należy prowadzić na uwięzi oraz z nałożonym kagańcem, w szczególności dotyczy ras uznawanych za agresywne oraz psów dużych tj, takich kutych wysokość liczona od początku przednich łap do punktu nad łopatkami wynosi ponad 30 cm,

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., chyba że zarządca nieruchomości/regulamin nieruchomości stanowi inaczej. Postanowienie to nie dotyczy osób korzystających z pomocy psów przewodników lub psów opiekunów,

c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk, chyba że zarządca nieruchomości/regulamin nieruchomości stanowi inaczej.

d) zwalnianie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne,

e) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,

f) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych

urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników,

g) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;

3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy,

4) postanowienia pkt. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

§ 25.

Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna

uchwała Rady Gminy Lichnowy

Dział VII.
Wymagania odnośnie do utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 26.

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszczone jest utrzymywanie zwierząt gospodarskich tylko na potrzeby własne i powinno być usytuowane i prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi hodowli zwierząt gospodarskich, pod nadzorem weterynaryjnym oraz w taki sposób, aby:

1) nie pogarszało warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia,

2) nie powodowało zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody,

3) nie powodowało innych uciążliwości dla ludzi przebywających w obiektach przeznaczonych na pobyt stały lub w bezpośredniej bliskości tych pomieszczeń.

2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w pkt. 1 zobowiązani są ponadto:

1) przestrzegać przepisy sanitarno - epidemiologiczne,

2) składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie płaskim, tak aby odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości,

3) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, za pomocą środków dopuszczonych do obrotu handlowego,

4) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

3. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do zawarcia umów na odbiór odchodów zwierzęcych z podmiotem posiadającym stosowne zezwolenia.

4. Wprowadza się obowiązek zgłaszania padłych zwierząt gospodarskich do zakładów utylizacyjnych.

Dział VIII.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 27.

1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości zabudowane na terenie Gminy Lichnowy.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są przeprowadzać deratyzację w miarę potrzeby, w terminach:

1) od 1 do 30 kwietnia;

2) od 1 do 30 października.

3. W razie masowego wystąpienia gryzoni Wójt Gminy Lichnowy nałoży obowiązek deratyzacji, o czym poinformuje w sposób ogólnie przyjęty, np. poprzez umieszczenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń gminy i tablicach ogłoszeń sołectw.

Dział IX.
Postanowienia końcowe

§ 28.

1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy Lichnowy , z upoważnienia którego odpowiednie czynności kontrolne przeprowadza pracownik Urzędu Gminy Lichnowy.

2. Wójt Gminy Lichnowy może zwrócić się do policji o pomoc w przeprowadzaniu czynności kontrolnych.

§ 29.

Kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie, podlega karze grzywny
na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »