| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/259/2016 Rady Miejskiej w Kartuzach

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie: ustalenia kryteriów na zastosowanie bonifikat przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 3, art., art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a, ust. 1b, art. 70 ust. 2, ust. 4, art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.).

Rada Miejska w Kartuzach
na wniosek Burmistrza Kartuz
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się kryteria na zastosowanie bonifikat przy bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych od wartości lokalu mieszkalnego określonej na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, działającego na zlecenie sprzedającego. Kryteria te zawarte są w załączniku nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2

1. Cena lokalu sprzedawanego w drodze bezprzetargowej, na wniosek kupującego może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 5 lat z zastosowaniem udzielonej bonifikaty.

2. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu w wysokości 3% rocznie. Pierwsza rata podlega zapłacie na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

§ 3

1. Grunt zbywany jest na własność z wpłatą jednorazową lub oddany w użytkowanie wieczyste.

2. W przypadku sprzedaży lokalu w budynku, sprzedaż następuje wraz z przeniesieniem prawa własności lub ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu odpowiednio do powierzchni nabywanego lokalu.

3. W przypadku oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, pierwsza opłata roczna płatna jest jednorazowo w wysokości 15% wartości działki ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego przed zawarciem umowy sprzedaży.

§ 4

Koszty związane z przygotowaniem lokalu do sprzedaży ponosi kupujący.

§ 5

W sprawach zwrotu bonifikaty stosuje się przepisy art. 68 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

§ 6

Nie podlegają sprzedaży lokale mieszkalne usytuowane w budynkach ujętych w wykazie budynków socjalnych.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 8

Tracą moc następujące uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach:

1. Nr XXXIII/407/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów na zastosowanie bonifikat przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

2. Nr XLII/556/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/407/09 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów na zastosowanie bonifikat przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

§ 9

Sprawy niezakończone zawarciem umowy notarialnej przed wejściem w życie niniejszej uchwały, będą realizowane w jej trybie.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach


Ryszard Duszyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/259/2016
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 22 czerwca 2016 r.

Kryteria udzielenia bonifikaty przy bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
PŁATNOŚĆ

% BONIFIKATY

wpłata jednorazowa

60

raty

40


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje najemcy lokalu mieszkalnego, w przypadku gdy umowa najmu została nawiązana na czas nieoznaczony. W myśl art. 68 ust. 1 pkt 7 w/w ustawy właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego na podstawie odpowiedniej uchwały rady. Na podstawie uchwały Burmistrz może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Udzielając zgody na zastosowanie bonifikaty Organ musi mieć możliwość oceny, czy nieruchomość przeznaczona do sprzedaży została wyceniona zgodnie z przepisami, czy jej sprzedaż następuje na wskazany cel i na rzecz wskazanych osób.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Taraszewska

PR-imo public relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »