| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/236/2016 Rady Gminy Wejherowo

z dnia 6 lipca 2016r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/156/2015 Rady Gminy Wejherowo z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.240.110,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 940.110,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3) Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 10.000,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

4) Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

5) Ustala się wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

6) Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 5;

7) Ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunku dochodów jednostek budżetowych: dochody - 734.344,-zł; wydatki - 734.344,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;

8) Budżet zamyka się deficytem w wysokości 13.795.416,-zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 6.007.420,-zł oraz zaciągniętym kredytem bankowym w wysokości 7.787.996,-zł. Ustala się przychody budżetu w wysokości 15.641.540,-zł, zgodnie załącznikiem Nr 7;

9) Określa się limit zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- pokrycie planowanego deficytu do wysokości 7.787.996,-zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 1.846.124,-zł;

10) Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 9.634.120,-zł.

§ 2. Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie wynosi 94.440.524,91,-zł, w tym dochody bieżące w wysokości 90.074.839,91-zł i dochody majątkowe w wysokości 4.365.685,-zł a wydatków 108.235.940,91-zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 24.885.026,-zł, obejmujące również wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 0,-zł i wydatki bieżące w wysokości 83.350.914,91-zł, uwzględniające wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 32.152.361,19-zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych na kwotę 20.955.773,72-zł, dotacje na zadania bieżące na kwotę 8.403.595,-zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 20.696.342,-zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 0,-zł oraz wydatki na obsługę długu publicznego na kwotę 1.142.843,-zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Hubert Toma


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/236/2016
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 6 lipca 2016 r.

Dochody budżetu Gminy Wejherowo na 2016 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

1 334 263,00

1 240 110,00

2 574 373,00

80101

Szkoły podstawowe

9 938,00

1 240 110,00

1 250 048,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

9 938,00

1 240 110,00

1 250 048,00

Razem:

93 200 414,91

1 240 110,00

94 440 524,91


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/236/2016
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 6 lipca 2016 r.

Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2016 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

15 308 433,00

290 000,00

15 598 433,00

60016

Drogi publiczne gminne

10 964 226,00

290 000,00

11 254 226,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 825 467,00

300 000,00

2 125 467,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8 752 849,00

- 10 000,00

8 742 849,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 411 319,00

260 438,00

1 671 757,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

690 000,00

180 438,00

870 438,00

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

350 000,00

180 438,00

530 438,00

70095

Pozostała działalność

721 319,00

80 000,00

801 319,00

4270

Zakup usług remontowych

150 000,00

80 000,00

230 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 387 400,00

361 800,00

1 749 200,00

75404

Komendy wojewódzkie Policji

0,00

1 800,00

1 800,00

2300

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

0,00

1 800,00

1 800,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

1 284 400,00

360 000,00

1 644 400,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

600 000,00

360 000,00

960 000,00

801

Oświata i wychowanie

42 338 512,00

- 2 312 348,00

40 026 164,00

80101

Szkoły podstawowe

26 703 890,00

- 2 312 348,00

24 391 542,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8 909 171,00

- 2 312 348,00

6 596 823,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

1 090 110,00

6 000,00

1 096 110,00

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

265 744,00

6 000,00

271 744,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

37 844,00

1 000,00

38 844,00

4300

Zakup usług pozostałych

83 500,00

5 000,00

88 500,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 751 958,00

420 000,00

11 171 958,00

90095

Pozostała działalność

2 860 931,00

420 000,00

3 280 931,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 400 000,00

420 000,00

2 820 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 815 023,00

33 000,00

2 848 023,00

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

158 353,00

30 000,00

188 353,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

30 000,00

30 000,00

92195

Pozostała działalność

584 015,00

3 000,00

587 015,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

196 600,00

3 000,00

199 600,00

926

Kultura fizyczna

225 510,00

1 000,00

226 510,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

211 510,00

1 000,00

212 510,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

64 340,00

1 000,00

65 340,00

Razem:

109 176 050,91

- 940 110,00

108 235 940,91


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/236/2016
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 6 lipca 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

10 307 849,00

- 10 000,00

10 297 849,00

60016

Drogi publiczne gminne

8 752 849,00

- 10 000,00

8 742 849,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8 752 849,00

- 10 000,00

8 742 849,00

Budowa ul. Południowej w Gościcinie

1 734 755,00

- 10 000,00

1 724 755,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

760 000,00

360 000,00

1 120 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

760 000,00

360 000,00

1 120 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

600 000,00

360 000,00

960 000,00

Rozbudowa remiz w Gościcinie, Górze i Orlu

600 000,00

360 000,00

960 000,00

801

Oświata i wychowanie

9 116 458,00

- 2 312 348,00

6 804 110,00

80101

Szkoły podstawowe

9 008 171,00

- 2 312 348,00

6 695 823,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8 909 171,00

- 2 312 348,00

6 596 823,00

Rozbudowa SSP Bolszewo

8 774 631,00

- 2 312 348,00

6 462 283,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 925 000,00

420 000,00

5 345 000,00

90095

Pozostała działalność

2 400 000,00

420 000,00

2 820 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 400 000,00

420 000,00

2 820 000,00

Budynek administracyjny Urzędu Gminy

2 180 000,00

400 000,00

2 580 000,00

Kajakiem przez Pomorze

50 000,00

20 000,00

70 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

50 000,00

30 000,00

80 000,00

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

0,00

30 000,00

30 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

30 000,00

30 000,00

Projekt świetlicy w Sopieszynie

0,00

30 000,00

30 000,00

Razem

26 397 374,00

- 1 512 348,00

24 885 026,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/236/2016
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 6 lipca 2016 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

600

60004

Gmina Miasta Wejherowo

-

2.001.891

600

60004

Gmina Miasta Gdynia

-

431.520

600

60014

Powiat Wejherowski

-

1.555.000

754

75404

Komenda Wojewódzka Policji

-

1.800

801

80101

Gmina Miasta Rumia

-

183.000

801

80103

Gmina Miasta Gdynia, Gmina Miasta Wejherowo

-

43.000

801

80104

Gmina Miasta Rumia, Gmina Miasta Wejherowo, Gmina Miasta Reda, Gmina Szemud, Gmina Luzino

-

416.900

801

80105

Gmina Miasta Wejherowo

-

2.500

801

80106

Gmina Miasta Gdynia , Gmina Miasta Reda, Gmina Miasta Wejherowo

-

61.650

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury

1.082.848

-

921

92116

Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo

914.807

-

Razem:

1.997.655

4.697.261

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

801

80104

Bajkowe Przedszkole w Bolszewie, Stefek Burczymucha w Bolszewie, Pluszak w Nowym Dworze, Leśna Kraina w Bolszewie

1.214.867

-

801

80106

Punkty przedszkolne: Radosna Przystań w Gościcinie, Radosna Przystań w Bolszewie, Radosna Przystań w Gowinie, Radosna Przystań 2 w Bolszewie

165.215

-

801

80110

Gimnazjum Salezjańskie w Kniewie

867.197

-

851

85111

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie

-

20.000

852

85295

Powiatowo - Gminna Spółdzielnia Socjalna

-

463.200

854

85412

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

-

60.000

900

90001

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

-

380.000

900

90002

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

-

20.000

921

92120

Parafia pw. Św. Mateusza Apostoła w Górze

-

25.000

921

92195

Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo

-

30.000

926

92605

Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo

-

40.000

Razem:

2.247.279

1.038.200

Ogółem:

4.244.934

5.735.461


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/236/2016
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 6 lipca 2016 r.

FUNDUSZ SOŁECKI
Sołectwo Gościcino

Lp.

Nazwa zadania

Rozdział i par.

Zwiększenia

Zmniejszenia

1.

Budowa drogi gminnej pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, jako nowego połączenia okalającego miasto Wejherowo (Budowa ul. Południowej w Gościcinie)

60016 par.6050

-

10.000,-

2.

Organizacja spotkania opłatkowego dla rodzin wielodzietnych z sołectwa

92195 par.4210

3.000,-

-

3.

Promocja zdrowia marsz nordic walking

92605 par.4210

1.000,-

-

4.

Organizacja wypoczynku letniego dzieci szkolnych z sołectwa Gościcino

85412 par.4300

85412 par.4210

5.000,-

1.000,-

-

-

5.

Fundusz sołecki

-

-

razem

10.000,-

10.000,-


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/236/2016
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 6 lipca 2016 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów dla jednostek budżetowych

Dział/rozdział

B.O.

Dochody

Ogółem dochody

Wydatki

B.Z.

801/80101

0,00

63 224,00

63 224,00

63 224,00

0,00

801/80104

0,00

4 020,00

4 020,00

4 020,00

0,00

801/80110

0,00

60 100,00

60 100,00

60 100,00

0,00

801/80148

0,00

607 000,00

607 000,00

607 000,00

0,00

RAZEM

0,00

734 344,00

734 344,00

734 344,00

0,00


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/236/2016
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 6 lipca 2016 r.

Przychody budżetu Gminy Wejherowo na 2016 rok

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

6 007 420,00

0,00

6 007 420,00

0,00

0,00

0,00

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

11 814 340,00

- 2 180 220,00

9 634 120,00

Razem: 17821760,0000

Razem: -2180220,0000

Razem: 15641540,0000


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938, 1646, z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r., poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »