| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 50.XXXIII.2016 Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 19 lipca 2016r.

w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu "CZYSTE POWIETRZE POMORZA - EDYCJA 2016"

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446), art. 403 ust. 4 pkt. 1 lit. a i b , ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 672 z późn. zm.),

uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu "CZYSTE POWIETRZE POMORZA - EDYCJA 2016", określone w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Debrznie


Zdzisław Józef Marek


Załącznik do Uchwały Nr 50.XXXIII.2016
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 19 lipca 2016 r.

Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu " CZYSTE POWIETRZE POMORZA- EDYCJA 2016" , przy współudziale środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (dalej: "WFOŚiGW w Gdańsku")

1. Dotacja celowa dotyczy działań podejmowanych na obszarze Miasta i Gminy Debrzno związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej przez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi biomasą, gazem lub olejem opałowym, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne) lub podłączenie do sieci ciepłowniczej.

2. Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowane podmioty, o których mowa w zdaniu 2 poniżej, w ramach konkursu "CZYSTE POWIETRZE POMORZA- EDYCJA 2016" wg następujących zasad: Do dofinansowania mogą być zgłaszane zadania dot. modernizacji źródeł ciepła zasilających budynki:

- jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych,

- wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.

3. Dofinansowanie może wynosić w ramach konkursu " CZYSTE POWIETRZE POMORZA- EDYCJA 2016" łącznie do 40% kosztów kwalifikowanych (z tego do 30% ze środków WFOŚiGW w Gdańsku oraz do 10% środków kwalifikowanych z budżetu Miasta i Gminy Debrzno). Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od ilości złożonych wniosków i limitu ustalonego w regulaminie konkursu WFOŚiGW w Gdańsku.

4. Miasto i Gmina Debrzno zawiera umowę o dofinansowanie na zasadach określonych w Punktach 1-3 powyżej w terminie 6 tygodni od daty zawarcia umowy z WFOŚiGW w Gdańsku.

5. Podmiot otrzymujący dotację na prace związane z modernizacją źródeł energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem, biomasą lub olejem opałowym, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepłą, kolektory słoneczne) lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, zobowiązany jest do ich zakończenia, udokumentowania i rozliczenia w terminie ustalonym w umowie o której mowa w Punkcie 4 powyżej.

6. Środki finansowe przekazane będą na zasadach refundacji wydatków po zakończeniu prac przez dotowanego, po dostarczeniu przez niego dokumentów wymienionych w zawartej umowie oraz po przeprowadzeniu kontroli wykonania przez upoważnionego na piśmie przez Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno pracownika Referatu Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »