| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/686/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego

z dnia 29 marca 2010r.

w sprawie utworzenia wspólnie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archidiecezją Krakowską oraz Gminą Wadowice instytucji kultury pn. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach


Na podstawie art. 8 ust 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 i art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), art. 9 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2-5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W celu wykonywania zadań własnych Województwa Małopolskiego w zakresie działalności kulturalnej z dniem 1 kwietnia 2010 roku postanawia się utworzyć wspólnie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archidiecezją Krakowską oraz Gminą Wadowice instytucję kultury pn. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.
§ 2. 1. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach zostanie utworzone na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwem Małopolskim, Archidiecezją Krakowską oraz Gminą Wadowice, która określi zasady prowadzenia wspólnej instytucji kultury oraz uprawnienia stron odnośnie treści statutu, powoływania dyrektora i likwidacji instytucji.
2. Projekt umowy, o której mowa w ust 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Siedzibą Muzeum będą Wadowice.
2. Muzeum będzie prowadziło działalność w budynku Domu Rodzinnego Papieża zlokalizowanym w Wadowicach przy ul. Kościelnej 7, stanowiącym własność Archidiecezji Krakowskiej.
§ 4. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach uzyska osobowość prawną i będzie mogło rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury Województwa Małopolskiego.
§ 5. Celem działalności Muzeum będzie upamiętnianie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa i przesłania życia oraz Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, inspirowanie nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, związkowych, samorządowych, narodowych, europejskich o wymiarze uniwersalnym, czynne uczestniczenie w budowie tożsamości narodowej oraz społeczeństwa opartego na wartościach chrześcijańskich.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2010 roku.
UZASADNIENIE
Uznając wielkość i wyjątkowość Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, autorytetu moralnego dla ludzi różnych wyznań, kultur i pokoleń, który pozostał w naszej pamięci jako człowiek niezwykłej wiary i siły i pozostawił po sobie dorobek, z którego czerpać będą następne pokolenia, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwo Małopolskie, Archidiecezja Krakowska oraz Gmina Wadowice w liście intencyjnym podpisanym w dniu 16 października 2009 roku wyraziły wolę utworzenia instytucji kultury pn. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.
Celem działalności Muzeum będzie upamiętnianie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa i przesłania życia oraz Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, inspirowanie nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, związkowych, samorządowych, narodowych, europejskich o wymiarze uniwersalnym, czynne uczestniczenie w budowie tożsamości narodowej oraz społeczeństwa opartego na wartościach chrześcijańskich.
Utworzenie Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach pozostaje w zgodności z celami strategicznymi przyjętymi w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 "Małopolska 2015" w obszarze V. Spójność wewnątrzregionalna i obszarze VII. Wysoka jakość środowiska przyrodniczo-kulturowego i przestrzeni regionalnej.
Zasady prowadzenia wspólnej instytucji kultury Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach oraz uprawnienia stron odnośnie treści statutu, powoływania dyrektora, likwidacji instytucji, a także organizatora prowadzącego rejestr tej instytucji kultury - określi umowa pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwem Małopolskim, Archidiecezją Krakowską oraz Gminą Wadowice, której projekt stanowi złącznik do niniejszej uchwały.
Załącznik do uchwały Nr XLII/686/10
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 29 marca 2010 r.

UMOWA
o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach


Zawarta w dniu ……….....…….2010 roku w Krakowie pomiędzy:

1) Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanym dalej "Ministrem",
Panem Bogdanem Zdrojewskim,
2) Archidiecezją Krakowską, zwaną dalej "Archidiecezją", reprezentowaną przez Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego,
3) Województwem Małopolskim, zwanym dalej "Województwem" w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Małopolskiego, reprezentowany przez Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Marka Nawarę oraz Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Leszka Zegzdę,
4) Gminą Wadowice, zwaną dalej "Miastem", reprezentowaną przez Burmistrza Wadowic Panią Ewę Filipiak,
zwanych łącznie dalej "Stronami"
Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.), zwanych dalej "ustawami"
Strony niniejszej umowy postanawiają, co następuje:
§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest utworzenie z dniem 1 kwietnia 2010 roku instytucji kultury Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach z siedzibą w Wadowicach, zwanej dalej "Muzeum".
2. Muzeum będzie działać w oparciu o przepisy ustaw oraz w oparciu o przepisy Statutu.
3. Nowoutworzona instytucja kultury zostanie wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo.
4. Nowoutworzona instytucja kultury:
1) umieści, w miejscu widocznym dla zwiedzających Muzeum, tablicę pamiątkową zawierającą napis o treści: "Pan Ryszard Krauze i Fundacja Ryszarda Krauze istotnie przyczynili się do tego, że Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II może istnieć w domu, w którym urodził się i mieszkał Kardynał Karol Wojtyła - Papież Jan Paweł II";
2) zamieści informację o wsparciu przez Pana Ryszarda Krauze i Fundację pod nazwą "Fundacja Ryszarda Krauze" z siedzibą w Gdyni na stronie internetowej Muzeum oraz w jego materiałach promocyjnych - zarówno w języku polskim, jak i w innych językach, w których zostaną one wydane;
3) zamieści informację o treści: "Pan Sławomir Smołkowski istotnie wsparł modernizację Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II" w widocznym dla zwiedzających miejscu w Muzeum oraz na stronie internetowej tegoż Muzeum, jak też w jego materiałach promocyjnych - zarówno w języku polskim, jak i w innych językach, w których zostaną wydane;
4) zamieści na ekspozycji oraz w treści odpowiednich materiałów informacyjnych Muzeum, tak drukowanych, jak też utrwalonych na nośnikach elektronicznych i w internecie, dobrze widocznej informacji o projektantach Barbarze i Jarosławie Kłaputach jako autorach planu modernizacji Muzeum.;
5) w ramach Muzeum zostanie urządzona Izba Pamięci Żydów Wadowickich i Rodziny Bałamuthów w pomieszczeniach na parterze, gdzie przed II Wojną Światową był zlokalizowany sklep Yechiela Bałamutha i będzie utrzymywana na koszt Muzeum na czas nieoznaczony, nie krócej niż 50 lat (liczone od dnia 29maja 2006 r.).
§ 2
1. Przedmiotem działalności Muzeum będzie:
1) upamiętnianie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa oraz przesłania życia, a także Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II;
2) inspirowanie w oparciu o te wartości nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, związkowych, samorządowych, narodowych i europejskich o wymiarze uniwersalnym;
3) czynne uczestniczenie w budowie tożsamości narodowej oraz społeczeństwa opartego na wartościach chrześcijańskich.
2. Szczegółowy zakres działalności Muzeum określa Statut.
3. Statut Muzeum, w brzmieniu załącznika do niniejszej umowy, zostanie nadany przez Województwo.
4. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie właściwym do jego nadania, przy czym ich wprowadzenie wymaga każdorazowego uzgodnienia z Ministrem, Archidiecezją i Miastem.
§ 3
1. Strony zobowiązują się pozyskać środki finansowe na utworzenie Muzeum.
2. Strony, za pośrednictwem Muzeum, zobowiązują się do wykonania inwestycji w budynku Domu Rodzinnego Papieża Jana Pawła II, zlokalizowanym w Wadowicach przy ul. Kościelnej 7, na podstawie posiadanych:
- pozwolenia na budowę z uwzględnieniem pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac budowlanych;
- uzgodnień dotyczących mediów (prąd, gaz i woda oraz ścieki);
- kompletnego projektu, w tym pełnej dokumentacji projektu technicznego;
- kosztorysów budowlanych inwestorskich i inwestycyjnych;
- inwentaryzacji stanu istniejącego budynku.
3. Minister oraz Województwo zobowiązują się pokryć koszty niezbędnych prac budowlanych, adaptacyjnych oraz wyposażenia budynku Muzeum w zakresie umożliwiającym rozpoczęcie działalności wystawienniczej, kulturalno-edukacyjnej i naukowo-badawczej.
4. Nieruchomości na cele związane z Muzeum zostaną udostępnione Muzeum przez Archidiecezję w formie umowy nieodpłatnego użytkowania, a do czasu zawarcia tej umowy - w formie użyczenia z prawem realizacji wszelkich niezbędnych robót budowlanych.
5. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 4 zostanie ustanowione na okres istnienia Muzeum.
§ 4
1. Strony zobowiązują się zapewnić utworzonej instytucji kultury środki finansowe niezbędne dla rozpoczęcia działalności statutowej, w tym w szczególności środki na sfinansowanie prac budowlano-adaptacyjnych, modernizacji ekspozycji oraz kosztów administracyjnych z nimi związanych.
2. Wysokość finansowania będzie uzgodniona przez Strony w oparciu o przygotowany przez Muzeum kosztorys oraz harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie umożliwiającym ujęcie środków finansowych w projektach budżetów Stron na rok następny, realizację tego planu i wywiązanie się przez Strony z obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
3. Zaangażowanie środków finansowych lub rzeczowych przez Strony wynosić będzie:
a) w 2010 r. odpowiednio:
1. Minister - 1 000 000,00 złotych;
2. Województwo - 1 000 000,00 złotych;
3. Archidiecezja przekaże projekt, o łącznej wartości 1 647 000,00 złotych;
4. Miasto sfinansuje prace związane z poprawą infrastruktury w otoczeniu Muzeum;
4. Wysokość finansowania w latach kolejnych uzgodniona zostanie przez Strony w drodze aneksu do umowy.
5. Niezależnie od wniesionego wkładu, o którym mowa w umowie, Strony mogą wnosić dodatkowe środki w dowolnej wysokości. Wniesienie takiej kwoty przez jedną ze Stron nie będzie rodzić po stronie pozostałych Stron podobnego obowiązku.
6. W przypadku zagrożenia realizacji ustawy budżetowej i wprowadzenia na podstawie art. 179 ustawy o finansach publicznych blokady planowanych wydatków budżetowych cz. 24 - KiODN, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może wprowadzić blokadę zaplanowanych na dany rok środków dla Muzeum.
§ 5
1. Dyrektor Muzeum będzie powoływany przez Zarząd Województwa Małopolskiego w trybie i na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, na wniosek Metropolity Arcybiskupa Krakowskiego, jako przedstawiciela Archidiecezji, i po uzgodnieniu z Ministrem oraz Miastem.
2. Dyrektor Muzeum może być odwołany przez Zarząd Województwa Małopolskiego na wniosek którejkolwiek ze Stron, przy czym inicjatywa Województwa Małopolskiego lub wniosek w tym zakresie złożony przez Archidiecezję Krakowską dla pozostałych Stron są wiążące.
3. Zarząd Województwa Małopolskiego, po uzyskaniu zgody Ministra, Archidiecezji oraz Miasta, może powierzyć zarządzanie Muzeum osobie fizycznej lub prawnej (Zarządcy) na podstawie umowy o zarządzaniu instytucją kultury.
4. Do odwołania Zarządcy, o którym mowa w ust. 3, odpowiednie zastosowanie mają uregulowania określone w ust. 2 z uwzględnieniem zawartej umowy o zarządzaniu.
§ 6
Województwo, jako organ rejestrowy, pełnić będzie szczegółowy nadzór nad działalnością Muzeum, co nie narusza uprawnień pozostałych Stron.
§ 7
1. Z zastrzeżeniem art. 22 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz § 8 ust. 3 niniejszej umowy, decyzję o likwidacji Muzeum podejmują Strony w drodze pisemnego porozumienia.
2. Na okoliczność ewentualnej likwidacji Muzeum zastosowanie mają następujące regulacje:
1) nieruchomość wraz z budynkiem, w którym Muzeum prowadzi działalność oraz wszelkimi trwale z gruntem związanymi częściami składowymi, zostaną zwrócone Archidiecezji;
2) wszelkie wniesione do używania przez Strony ruchomości zostaną im zwrócone;
3) po zaspokojeniu wierzycieli wszelkie pozostałe składniki majątkowe zostaną zwrócone Stronom proporcjonalnie do poniesionych nakładów przez każdą ze Stron.
3. Na okoliczność zwrotu Archidiecezji posiadania nieruchomości, o której mowa w ust. 2 pkt 1, Archidiecezja zatrzyma nakłady poniesione na tą nieruchomość i nie będzie zobligowana do zwrotu jakichkolwiek nakładów poniesionych na tą nieruchomość przez Strony niniejszej umowy, o ile w tym samym miejscu, przez okres czasu co najmniej do dnia dokonania pełnej amortyzacji nakładów przewidzianych tą umową, będzie prowadzona instytucja odpowiadająca w swych założeniach instytucji przewidzianej niniejszą umową, niezależnie od jej rodzaju i sposobów prowadzenia.
4. Strony ponoszą odpowiedzialność solidarną wobec osób trzecich, a w relacjach między Stronami rozliczenia następują wedle ich zobowiązań co do kwot każdorocznych, obowiązujących w ustaleniach pomiędzy Stronami, nakładów.
§ 8
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku budżetowego.
2. Wypowiedzenie niniejszej umowy wymaga, dla swej ważności, zachowania formy pisemnej.
3. Wypowiedzenie niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron rodzi skutek likwidacji Muzeum, chyba że pozostałe Strony postanowią inaczej, w każdym zaś razie wypowiedzenie umowy przez Archidiecezję rodzi skutek w postaci likwidacji Muzeum.
§ 9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 10
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy lub związane z jej realizacją będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Strony pozwanej.
§ 11
1. Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
2. Umowa została sporządzona w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Archidiecezja Krakowska
Województwo Małopolskie
Gmina WadowiceZałącznik
do umowy nr .........................
z dnia...................

S T A T U T
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, zwane dalej Muzeum, działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.), umowy z dnia ........................................... o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach oraz niniejszego statutu.
§ 2
1. Muzeum jest instytucją kultury wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym.
2. Muzeum jest wspólną instytucją kultury utworzoną przez następujące Podmioty: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwo Małopolskie, Gminę Wadowice oraz Archidiecezję Krakowską - będące Stronami umowy, o której mowa w § 1.
3. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwo Małopolskie, Archidiecezja Krakowska oraz Gmina Wadowice zapewniają środki potrzebne do prowadzenia, utrzymania i rozwoju Muzeum.
4. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Małopolskie i posiada osobowość prawną.
5. Muzeum działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju, a jego siedzibą jest miasto Wadowice.
6. Muzeum używa pieczęci podłużnej o treści: Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

Rozdział II

Zakres działalności
§ 3
Celami działalności Muzeum są:
1) upamiętnianie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa i przesłania życia oraz Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II;
2) inspirowanie nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, związkowych, samorządowych, narodowych i europejskich o wymiarze uniwersalnym;
3) czynne uczestniczenie w budowie tożsamości narodowej oraz społeczeństwa opartego na wartościach chrześcijańskich.
§ 4
Muzeum realizuje cele statutowe w szczególności poprzez:
1) gromadzenie, przechowywanie, naukowe opracowywanie, udostępnianie i upowszechnianie pamiątek po osobie Karola Wojtyły oraz materiałów audiowizualnych, fotograficznych, materiałów rękopiśmiennych związanych z życiem i działalnością Ojca Świętego Jana Pawła II;
2) gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dzieł sztuki inspirowanych osobą Ojca Świętego Jana Pawła II;
3) inicjowanie i organizowanie prac naukowo-badawczych, seminariów, konferencji i warsztatów związanych z nauką Ojca Świętego Jana Pawła II;
4) organizowanie wystaw, imprez i przedsięwzięć kulturalnych popularyzujących dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II;
5) prowadzenie działalności wydawniczej upowszechniającej dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II;
6) prowadzenie działalności edukacyjnej w duchu nauki Ojca Świętego Jana Pawła II;
7) stwarzanie warunków organizacyjnych i lokalowych do upamiętnienia i twórczego wykorzystania dzieła Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II;
8) promowanie aktywnego udziału w życiu społecznym zgodnie z ideami, które głosił Ojciec Święty Jan Paweł II;
9) współpracę z mediami oraz osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą na rzecz pogłębiania wiedzy o dziele Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.
§ 5
Muzeum, realizując cele, o których mowa w § 3, współdziała w szczególności ze środowiskami kościelnymi, jednostkami samorządu terytorialnego, państwowymi i samorządowymi instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania, a także mediami oraz osobami prawnymi i fizycznymi, z kraju i z zagranicy.

Rozdział III

Nadzór i zarządzanie
§ 6
1. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni - Zarząd Województwa Małopolskiego.
2. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gmina Wadowice i Archidiecezja Krakowska zachowują prawo do samodzielnego nadzoru i kontroli w zakresie gospodarowania środkami, które przekazały na rzecz Muzeum.
§ 7
1. Przy Muzeum działa 11 osobowa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Małopolskiego, w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archidiecezją Krakowską oraz Gminą Wadowice, z zastrzeżeniem, że w składzie Rady będzie przynajmniej jeden przedstawiciel każdego z Podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2.
2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.).
§ 8
1. Muzeum zarządza dyrektor, reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.2.
Dyrektor Muzeum będzie powoływany przez Zarząd Województwa Małopolskiego w trybie i na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, na wniosek Metropolity Arcybiskupa Krakowskiego, jako przedstawiciela Archidiecezji Krakowskiej, i po uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminą Wadowice.
3. Dyrektor Muzeum może być odwołany przez Zarząd Województwa Małopolskiego na wniosek któregokolwiek Podmiotu, o których mowa w § 2 ust. 2, przy czym inicjatywa Województwa Małopolskiego lub wniosek w tym zakresie złożony przez Archidiecezję Krakowską dla pozostałych Podmiotów są wiążące.
4. Zarząd Województwa Małopolskiego, po uzyskaniu zgody pozostałych Podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2, może powierzyć zarządzanie Muzeum osobie fizycznej lub prawnej (Zarządcy) na podstawie umowy o zarządzaniu instytucją kultury.
5. Do odwołania Zarządcy, o którym mowa w ust. 4, odpowiednie zastosowanie mają uregulowania określone w ust. 3 z uwzględnieniem zawartej umowy o zarządzaniu.
6. Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy zastępcy lub zastępców w liczbie nie przekraczającej dwóch.
7. Zastępców dyrektora zatrudnia Dyrektor.
8. Do zakresu działania dyrektora Muzeum należy w szczególności:
1) organizowanie działalności Muzeum;
2) kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej;
3) nadzór nad majątkiem Muzeum;
4) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
5) przedstawianie właściwym instytucjom i Podmiotowi, do którego rejestru Muzeum jest wpisane, planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
6) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;
7) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę wobec zatrudnionych w Muzeum pracowników.
§ 9
1. Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń woli w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.
2. Wszelkie czynności prawne rodzące zobowiązania finansowe lub skutkujące wydatkami, wymagają uprzedniej akceptacji głównego księgowego.
§ 10
Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Muzeum po zasięgnięciu opinii Podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 oraz działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
§ 11
1. W Muzeum mogą działać kolegia doradcze, zwane dalej kolegiami, które są ciałami doradczymi dyrektora w zakresie statutowej działalności Muzeum.
2. Kolegia tworzy dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy zatrudnionych w nim muzealników.
3. W skład kolegiów wchodzą osoby powołane przez dyrektora spośród pracowników merytorycznych Muzeum lub spoza ich grona.
4. Kolegia wyrażają opinie w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów, przy obecności nie mniejszej niż połowa członków kolegium.
5. Kolegia działają na podstawie opracowanych przez siebie i zatwierdzonych przez dyrektora Muzeum regulaminów.
6. Obsługę kancelaryjno-biurową kolegiów zapewnia Muzeum.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa
§ 12
1. Majątek Muzeum może być wykorzystany jedynie do celów wynikających z zakresu jego działania.
2. Działalność Muzeum jest finansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwo Małopolskie, Archidiecezję Krakowską i Gminę Wadowice, a także z dochodów własnych, dotacji celowych jednostek samorządu terytorialnego, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
3. Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych i rachunkowości.
4. Muzeum przedkłada projekt rocznego planu finansowego sporządzonego przez Muzeum do akceptacji Zarządu Województwa Małopolskiego.
5. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum zatwierdza Podmiot, do którego rejestru Muzeum jest wpisane, po zasięgnięciu opinii pozostałych Podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2.
6. W zakresie nabywania, zbywania i obciążania mienia Muzeum działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 13
1. Przychodami Muzeum są dotacje Podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2, wpływy z prowadzonej działalności statutowej, środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
2. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach.
3. Działalność określona w ust. 2 może być prowadzona w szczególności w zakresie:
a) usług wydawniczych;
b) sprzedaży wydawnictw i pamiątek;
c) wynajmu pomieszczeń;
d) organizacji imprez.
4. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

Rozdział V

Postanowienia końcowe
§ 14
1. Decyzję o połączeniu, podziale lub likwidacji Muzeum, z zastrzeżeniem art. 22 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i ust. 2, podejmują Podmioty, o których mowa w § 2 ust. 2, w drodze pisemnego porozumienia.
2. Wypowiedzenie umowy, o której mowa w § 1, przez którykolwiek z Podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2, rodzi skutek likwidacji Muzeum, chyba że pozostałe Podmioty postanowią inaczej, w każdym zaś razie wypowiedzenie umowy przez Archidiecezję rodzi skutek w postaci likwidacji Muzeum.
3. Na okoliczność ewentualnej likwidacji Muzeum zastosowanie mają następujące regulacje:
1) nieruchomość wraz z budynkiem, w którym Muzeum prowadzi działalność oraz wszelkimi trwale z gruntem związanymi częściami składowymi, zostanie zwrócona Archidiecezji Krakowskiej;
2) wszelkie wniesione do używania przez Podmioty, o których mowa w § 2 ust. 2, ruchomości zostaną im zwrócone;
3) po zaspokojeniu wierzycieli wszelkie pozostałe składniki majątkowe zostaną zwrócone Podmiotom, o których mowa w § 2 ust. 2, proporcjonalnie do poniesionych nakładów przez każdy z Podmiotów.
4. Na okoliczność zwrotu Archidiecezji Krakowskiej posiadania nieruchomości, o której mowa w ust. 3 pkt 1, Archidiecezja Krakowska zatrzyma nakłady poniesione na tą nieruchomość i nie będzie zobligowana do zwrotu jakichkolwiek nakładów poniesionych na tą nieruchomość przez Podmioty, o których mowa w § 2 ust. 2, o ile w tym samym miejscu, przez okres czasu co najmniej do dnia dokonania pełnej amortyzacji nakładów przewidzianych umową, o której mowa w § 1, będzie prowadzona instytucja odpowiadająca w swych założeniach instytucji przewidzianej tą umową, niezależnie od jej rodzaju i sposobów prowadzenia.
5. Podmioty, o których mowa w § 2 ust. 2, ponoszą odpowiedzialność solidarną wobec osób trzecich, a w relacjach między Podmiotami rozliczenia następują wedle ich zobowiązań co do kwot każdorocznych, obowiązujących w ustaleniach pomiędzy Podmiotami, nakładów.
§ 15
Zmiany w statucie Muzeum mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »