| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLV/267/2010 Rady Gminy Zawoja

z dnia 26 stycznia 2010r.


Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) i art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. 2001 r. Nr 13, poz. 123; z późn. zm.) Rada Gminy Zawoja uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 22.098.699,00 zł, w tym:
1. dochody bieżące: 21.514.823,00 zł
a) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 294.345,00 zł
2. dochody majątkowe: 583.876,00 zł
a) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 583.876,00 zł
- jak w załączniku nr 1.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 23.830.243,00 zł, w tym:
1. Wydatki bieżące na łączną kwotę. 20.334.892,00 zł, w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 14.600.523,00 zł, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.328.101,00 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.227.417,00 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 718.242,00 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.236.787,00 zł;
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w łącznej kwocie 294.345,00 zł; z czego:
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 294.345,00 zł;
5) wydatki na obsługę długu publicznego 530.000,00 zł;
- jak w załączniku nr 2 
2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 3.495.351,00 zł ; w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.495.351,00 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 583.876,00 zł; w tym:
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 583.876,00 zł;
- jak w załączniku nr 2 i 2.1
§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.731.544,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.731.544,00 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.251.300,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.519.756,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 3 
3. Ustała się limit zobowiązań z tytułu:
a) kredytu i pożyczek zaciągniętego w roku 2010- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty. 1.731.544,00 zł
b) kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł
c) kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 910.756,00 zł
4. Upoważnia się Wójta Gminy Zawoja do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku - wynikającej z załącznika nr 11.
§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 120.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000,00 zł.
§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- zgodnie z załącznikiem nr 4 
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
- zgodnie z załącznikiem nr 5;
§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - jak w załączniku nr 6.
§ 7. 1. Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 308.147,51 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) - na łączną kwotę 152.070,51 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.
3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Wójt Gminy informuje pisemnie Radę Gminy na najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.
§ 8. 1. Ustala się limity wydatków:
1) Na wieloletnie programy inwestycyjne
- jak załącznik nr 8;
2) Na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. oraz z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy - jak załącznik nr 9.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Zawoja do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak w załączniku nr 8 i załączniku nr 9.
§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Zawoja:
1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
- z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 9;
b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
- z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 9;
c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
- z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych załącznikiem nr 8 i załącznikiem nr 9;
d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,
- z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem nr 8 i załącznikiem nr 9;
e) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem,
- z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem nr 8 i załącznikiem nr 9 
§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Wójta Gminy Zawoja do:
1) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 500.000,00 zł.
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
3) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 36.800,00 zł, w tym pożyczek spłacanych w latach następnych
- jak w planie rozchodów załącznika nr 3.
§ 11. Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:
1) dla Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Zawoi 355.000,00 zł
2) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi 100.000,00 zł
§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Zawoja do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Zawoja i termin zapłaty upływa w 2011 roku - na łączną kwotę 2.000.000,00 zł.
2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Wójta Gminy Zawoja nie przekroczy kwoty z ust. 1.
§ 13. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. -jak zakres i szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.
§ 14. Przyjmuje się przedłożoną przez Wójta Gminy Zawoja Prognozę Kwoty Długu Gminy Zawoja na lata 2008-2018
- jak załącznik nr 10.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawoja.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/267/2010
Rady Gminy Zawoja
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Zał Nr 1 Dochody budżetu Gminy Zawoja na 2010 rok
Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/267/2010
Rady Gminy Zawoja
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Zał Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Zawoja na 2010 rok
Załącznik nr 2.1
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/267/2010
Rady Gminy Zawoja
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik2.1.pdf

Zał Nr 2.1 Wydatki majątkowe
Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/267/2010
Rady Gminy Zawoja
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Zał Nr 3 Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Zawoja na rok 2010
Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/267/2010
Rady Gminy Zawoja
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Zał Nr 4 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH GPPiRPA ORAZ GPPN NA ROK 2010
Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/267/2010
Rady Gminy Zawoja
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Zał Nr 5 Plan dochodów i wydatków z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań na 2010 rok
Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/267/2010
Rady Gminy Zawoja
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Zał Nr 6 Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Zawoja w 2010 roku
Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/267/2010
Rady Gminy Zawoja
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

Zał Nr 7 Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Zawoja na 2010 rok
Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/267/2010
Rady Gminy Zawoja
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

Zał Nr 8 WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/267/2010
Rady Gminy Zawoja
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik9.pdf

Zał Nr 9 Wydatki na programy i projektu realizowane ze środków publicznych pochodzących EFR
Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLV/267/2010
Rady Gminy Zawoja
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik10.pdf

Zał Nr 10 PROGNOZA SFINANSOWANIA DŁUGU GMINY W LATACH 2008-2018

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »