reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/236/09 Rady Gminy Niedźwiedź

z dnia 28 grudnia 2009r.

w sprawie : zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2009 rok


Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź.zmianami ),art.165, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104, zm.Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz.1420 z póź.zmianami) Rada Gminy Niedźwiedź uchwala co następuje:
§ 1.
1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 37.396,00 zł zgodnie zał. Nr 1 
2) Plan dochodów po zmianach wynosi 20.244.692,69 zł
3) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 37.396,00 zł zgodnie z zał. Nr 2 
4) Plan wydatków po zmianach wynosi 22.376.913,69 zł
5) Zwiększa się wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 3, które po zmianach wynoszą ogółem 4.596.358,00 zł
§ 2.
1) Dochody ustalone w § 1 ust.2 obejmują dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.297.063,12 zł
2) Wydatki ustalone w § 1 ust.4 obejmują dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.297.063,12 zł
§ 3.
1) Dokonuje się zmian w planie dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2) W wyniku zmian określonych w ust 1 załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XXVIII/185/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku " Plan dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały
§ 4.
Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Załącznik nr Nr1 do Uchwały XXXVII/236/09 z 28122009
do uchwały Nr XXXVII/236/09
Rady Gminy Niedźwiedź
z dnia 28 grudnia 2009 r.
ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK
Dz. Wyszczególnienie Korekta planu+, -
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ + 10.900
w tym dochody bieżące:
Wpływy z usług - pobór wody ( § 0830 ) + 10.900
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 3.000
w tym dochody bieżące:
Wpływy z najmu i dzierżawy ( § 0750) - 6.000
Wpływy z usług - ogrzewanie, media (§ 0830 + 3.000
720 INFORMATYKA + 984
w tym dochody bieżące:
Wpływy z usług - media (§ 0830) + 984
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA + 1.750
w tym dochody bieżące:
Wpływy z kosztów upomnienia ( § 0690) + 1.750
756 OCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCHJEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCHOSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM + 1.350
w tym dochody bieżące:
Podatek od nieruchomości - osoby prawne ( § 0310) - 12.000
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne ( § 0310) + 7.000
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne ( § 0340) + 6.900
Podatek od spadków i darowizn ( § 0360) - 4.000
Wpływy z opłaty targowej ( § 0430) + 350
Wpływy z opłaty miejscowej ( § 0440) - 900
Podatek od czynności cywilnoprawnych ( § 0500) + 8.000
Podatek dochodowy od osób prawnych ( § 0020) - 4.000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE + 2.420
w tym dochody bieżące:
Wpływy z opłaty stałej- przedszkole N-dź(§ 0830) - 3.500
Wpływy z opłaty stałej- przedszkole Konina(§ 0830) + 3.500
Darowizna pieniężna dla Szkoły w Koninie (§ 0960) + 2.420
Wpływy z wynajmu sal - szkoła Konina (§ 0750) - 150
Wpływy z różnych dochodów - szkoła Konina (§ 0970) + 150
852 POMOC SPOŁECZNA + 614
w tym dochody bieżące:
Wpływy z różnych dochodów ( § 0970) + 614
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA + 22.378
w tym dochody majątkowe:
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) + 10.238
w tym dochody bieżące:
Wpływy za wywóz śmieci (§ 0830) + 12.140
OGÓŁEM ZMIANY + 37.396
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVII/236/09
Rady Gminy Niedźwiedź
z dnia 28 grudnia 2009 r.
do Uchwały Nr XXXVII/243/09
ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem zmiany +, - Wydatki bieżące Wydatki bieżące Wydatki bieżące Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
Ogółem Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń Dotacje Obsługa długu publicznego w tym:wydatki inwestycyjne
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -10.678 - 10.678
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 10.678 - 10.678
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ +84.219 +30.076 +54.143
60016 Drogi publiczne gminne +64.421 +10.278 +54.143
60017 Drogi wewnętrzne +19.798 +19.798
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -10.092 -10.092 -10.092
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 10.092 - 10.092 - 10.092
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 18.352 - 18.352
80101 Szkoły podstawowe - 18.352 - 18.352
852 POMOC SPOŁECZNA +11.932 +11.932 +3.550
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe +4.000 +4.000
85219 Ośrodki pomocy społecznej +6.292 +6.292 +3.550
85295 Pozostała działalność +1.640 +1.640
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -11.932 -11.932
85495 Pozostała działalność -11.932 -11.932
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -7.701 +2.752 +2.752 -10.453
90003 Oczyszczanie miast i wsi -9.127 -9.127
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu +2.752 +2.752 +2.752
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -1.326 -1.326
OGÓŁEM ZMIANY +37.396 +22.736 +3.550 +2.752 -10.092 +14.660
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVII/236/09
Rady Gminy Niedźwiedź
z dnia 28 grudnia 2009 r.
do Uchwały Nr XXXVII/236/09
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU NA 2009 ROK
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan Uchwała Rady Gminy XXXVI/228/09 z 16.11.09 Korekta planu Zarządz.Wójta(od 17.11.09 do 28.12/09) Korekta planu Uchwała Rady Gminy z 28.12.09 Plan po zmianach
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 72.978 - 10.678 62.300
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 72.978 -10.678 62.300
w tym :
- wodociąg Konina (dokumentacja) 15.318 15.318
- wodociąg P.W.-oś.Pańskie (dokumentacja) 13.086 13.086
-Wodociąg Konina - oś.Polanka(dokumentacja) 11.182 11.182
- Wodociąg P.W. - oś.Groń (dokumentacja) 16.678 -6.000 -10.678 -
-Wodociąg P.W.-oś.Nowa Wieś (dokumentacja) 16.714 16.714
- Wodociąg Koninki (dokumentacja) - + 6.000 6.000
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 200.000 200.000
40001 Dostarczanie ciepła 200.000 200.000
w tym:
- Wkład do spółki "Gorczańskie Wody Termalne" 200.000 200.000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.277.977 + 54.143 3.332.120
60014 Drogi publiczne powiatowe 987.067 987.067
w tym:
-chodnik N-dź-Konina- droga Nr K1630 167.810 167.810
-chodnik P.W. - droga K1629 67.376 67.376
- chodnik wraz z oświetleniem w centrum Podobina 751.881 751.881
60016 Drogi publiczne gminne 742.168 + 54.143 796.311
w tym:
- droga Nr K340623 N-dź - P.W. 507.817 507.817
- droga Rusnaki w Porębie Wielkiej 44.864 44.864
- droga Przybytki w Koninie 23.698 23.698
- droga Majerze w Koninie 8.059 8.059
- droga Cieluchy w Niedźwiedziu 37.191 37.191
-droga Zapały w Porębie Wielkiej 36.379 36.379
-chodnik w centrum Niedźwiedzia 50.741 50.741
- droga Stramy w Niedźwiedziu 33.419 33.419
- droga Starmachy w Porębie Wielkiej + 54.143 54.143
60017 Drogi wewnętrzne 66.706 66.706
w tym:
- droga rolnicza Potok w Niedźwiedziu 30.458 30.458
-droga rolnicza Zapały-Zagronie w P.W. 36.248 36.248
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.416.156 1.416.156
w tym:
- droga Maciejki w Niedźwiedziu 121.844 121.844
- droga Białonie w Porębie Wielkiej 64.828 64.828
- droga Chlipały w Porębie Wielkiej 50.978 50.978
- droga Kaciki w Porębie Wielkiej 61.166 61.166
- droga Zagronie-Podgronie w Porębie Wielkiej 150.128 150.128
- most oś.Mrałty w Porębie Wielkiej 62.735 62.735
- droga Groń w Porębie Wielkiej 63.063 63.063
- droga Nowina w Porębie Wielkiej 62.140 62.140
- droga Stramy w Niedźwiedziu 123.604 123.604
- droga Rówieńki w Porębie Wielkiej 56.608 56.608
- droga Krzany w Koninie etap II 58.195 58.195
- droga Frączki w Koninie 40.795 40.795
- droga Moskały w Podobinie 62.029 62.029
- droga Talarówka w Niedźwiedziu etap II 40.794 40.794
- droga Rusnaki w Porębie Wielkiej 66.225 66.225
- droga Stróże II w Porębie Wielkiej 65.122 65.122
- droga Groń II w Porębie Wielkiej 65.121 65.121
- most Spyrki,Dyrki w Podobinie 67.452 67.452
- droga Garłyty w Koninie 67.190 67.190
- droga Domagały w Koninie 66.139 66.139
60095 Pozostała działalność 65.880 65.880
w tym:
- dojścia, place przy szkole w Podobinie 65.880 65.880
700 GOSPODARKA MIESKZANIOWA 9.750 9.750
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9.750 9.750
w tym:
- modernizacja budynku Przedszkola P.W. 9.750 9.750
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 764.193 - 18.352 745.841
80101 Szkoły podstawowe 724.193 - 18.352 705.841
w tym:
- sala gimnastyczna w Podobinie 654.193 654.193
- hala sportowa przy ZsiG w P.W. (dokumentacja 70.000 - 18.352 51.648
80195 Pozostała działalność 40.000 40.000
w tym:
- adaptacja pomieszczeń na gabinety 40.000 40.000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 256.800 - 10.453 246.347
90003 Oczyszczanie miast i wsi 227.141 - 9.127 218.014
w tym:
? zakupy inwestycyjne (pojemniki na śmieci 227.141 - 9.127 218.014
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 29.659 - 1.326 28.333
w tym:
-oświetlenie placu przed OSP 14.856 -696 14.160
-oświetlenie dr.oś.Potaczki- Adamczyki w Podobinie 14.803 -630 14.173
Ogółem 4.581.698 + 14.660 4.596.358
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVII/236/09
Rady Gminy Niedźwiedź
z dnia 28 grudnia 2009 r.
do Uchwały Nr XXXVII/236/09 z 28.12.09
ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 ROKU
Dz. Rozdział Nazwa Kwota Uwagi
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA +2.752
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu + 2.752
wydatki bieżące w tym:
Dotacja celowa przekazania gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego + 2.752 porozumienie z Wójtem Gminy Mszana Dolna na realizację projektu "Poprawa efektywności i działań prośrodowiskowych dzięki wprowadzeniu systemów energii odnawialnej poprzez montaż systemów kolektorów słonecznych na terenie gminy N-dź oraz 4 gmin partnerskich"
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVII/236/09
Rady Gminy Niedźwiedź
z dnia 28 grudnia 2009 r.
do Uchwały Nr 236/09 z 28.12.09
PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 ROKU - PO ZMIANACH
Dz. Rozdział Nazwa Kwota Uwagi
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14.900
80104 Przedszkola 14.900
wydatki bieżące w tym:
Dotacja celowa przekazania gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6.500 porozumienie z Burmistrzem Miasta Mszana Dolna na pokrycie kosztów dzieci z terenu Gminy N-dź uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Mszanie D.
Dotacja celowa przekazania gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8.400 porozumienie z Burmistrzem Miasta Rabka na pokrycie kosztów dzieci z terenu Gminy N-dź uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Rabka
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4.577
90002 Gospodarka odpadami 1.825
wydatki bieżące w tym:
Dotacja celowa przekazania gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.825 porozumienie z Wójtem Gminy Mszana Dolna na realizację projektu "Bezpieczna zbiórka i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z obszaru gmin:Mszana Dolna, miasto Mszana Dolna, Niedźwiedź, Raba Wyżna oraz Dobra"
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2.752
wydatki bieżące w tym:
Dotacja celowa przekazania gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.752 porozumienie z Wójtem Gminy Mszana Dolna na realizację projektu "Poprawa efektywności i działań prośrodowiskowych dzięki wprowadzeniu systemów energii odnawialnej poprzez montaż systemów kolektorów słonecznych na terenie gminy N-dź oraz 4 gmin partnerskich"
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama