| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVII/325/10 Rady Miejskiej w Zatorze

z dnia 19 marca 2010r.

w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010r


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit "i" ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 z późniejszymi zmianami); art. 89 ust.1 pkt 2, art. 212 i art. 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz art. 121 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241)
Rada Miejska w Zatorze uchwala:
§ 1. 1. Zmniejszyć i zwiększyć plan dochodów budżetu Gminy Zator o kwotę - jak zał. Nr 1 
2. Zmniejszyć i zwiększyć plan wydatków - jak zał. Nr 2 
3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi: DOCHODY 30 055 903,00 zł. WYDATKI 35 082 387,00 zł.
§ 2. Zmienia się w § 3 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Budżetowej Gminy Zator na 2010r. Nr LII/290/09 z dnia 15 grudnia 2009r., który otrzymuje brzmienie:
1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.026.484 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych) w kwocie 4.000.000 zł.
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.026.484 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.125.675 zł. i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.099.191 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 3. Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Gminy Zator na 2010r. Nr LII/290/09 z dnia 15 grudnia 2009r. otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 4. W § 13 Uchwały Budżetowej Gminy Zator na 2010r. Nr LII/290/09 z dnia 15 grudnia 2009r. dodaje się ust. 3 o brzmieniu: "Udzielenia pożyczek w roku budżetowym maksymalnie do kwoty 50.000 zł."
§ 5. Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Zator na 2010r. Nr LII/290/09 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia limitów na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje nowe brzmienie - jak zał. Nr 5.
§ 6. Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej Gminy Zator na 2010r. Nr LII/290/09 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie prognozy kwoty długu Gminy Zator na lata 2009 do 2018 otrzymuje nowe brzmienie - jak zał. Nr 6 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zatora.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze

dr inż. Stanisław ORLICKI
Załącznik nr 1
do uchwały Nr LVII/325/10
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 19 marca 2010 r.
Zmniejszenia i zwiększenia w planie dochodów
Lp. Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia
1 600 Transport i łączność 357 118,00
60016 Drogi publiczne gminne 357 118,00
w tym dochody majątkowe: 357 118,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiazków gmin) - zad.pn."Kompleksowa modernizacja ciągu komunikacyjnego - ul.J.Słowackiego w Zatorze wraz z infrastrukturą" 357 118,00
2 758 Różne rozliczenia 133 537,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 133 537,00
w tym dochody bieżące: 133 537,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa 133 537,00
3 801 Oświata i wychowanie 51 794,00 51 794,00
80104 Przedszkola 51 794,00
w tym dochody bieżące: 51 794,00
Wpływy z usług - opłata stała Prz. Podolsze 51 794,00
80148 Stołówki szkolne 51 794,00
w tym dochody bieżące: 51 794,00
Wpływy z usług - opłata stała Prz. Podolsze 51 794,00
4 852 Pomoc społeczna 665 100,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 665 100,00
w tym dochody bieżące: 665 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 665 100,00
5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 384 777,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 384 777,00
w tym dochody majątkowe: 384 777,00
środki z tytułu pomocy finansowej na zad. zrealizowane w 2009r. pn. "Przebudowa i rozbudowa DL we wsi Graboszyce, gmina Zator" w ramach PROW 384 777,00
Razem dochody 1 207 549,00 436 571,00
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze

dr inż. Stanisław ORLICKI
Załącznik nr 2
do uchwały Nr LVII/325/10
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 19 marca 2010 r.
Zmniejszenia i zwiększenia w planie wydatków
Lp. Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia
1 600 Transport i łączność 442 118,00
60016 Drogi publiczne gminne 442 118,00
wydatki majątkowe: 442 118,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne -zad.pn."Kompleksowa modernizacja ciągu komunikacyjnego - ul.J.Słowackiego w Zatorze wraz z infrastrukturą" w tym odszkodowania 85.000 zł. 442 118,00
2 700 Gospodarka mieszkaniowa 15 000,00 85 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 000,00 85 000,00
wydatki bieżące: 15 000,00 85 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 15 000,00 85 000,00
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -w tym: 15 000,00 85 000,00
remont kopca Grunwald polegający na odnowie pomnika wraz z remontem i utwardzeniem terenu wokół kopca na działce nr 176/1 w Palczowicach 15 000,00
odszkodowania za grunty 85 000,00
3 750 Administracja publiczna 150 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 150 000,00
wydatki majątkowe: 150 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne -"eZator - budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zator" - projekt w ramach działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego ze środków EFRR 150 000,00
4 801 Oświata i wychowanie 60 000,00
80110 Gimnazja 60 000,00
wydatki bieżące: 60 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 60 000,00
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zmiana konstrukcji i pokrycia dachów budynku ZS Graboszyce 60 000,00
5 852 Pomoc społeczna 665 100,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 665 100,00
wydatki bieżące: 665 100,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 19 953,00
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 629,00
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 324,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 645 147,00
6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 461 330,00 251 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 461 330,00 100 000,00
wydatki bieżące: 461 330,00 50 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 461 330,00 50 000,00
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: 461 330,00 50 000,00
udziały do ZKG 461 330,00
k-ty przygotowania projektu związanego z utworzeniem Spółki z o.o. "Oczyszczalnia" 50 000,00
wydatki majątkowe: 50 000,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów - objęcie udziałów Sp. z o.o. "Oczyszczalnia" 50 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 151 000,00
wydatki majątkowe: 151 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - budowa elektroenergetycznych linii kablowych oświetlenia ul. Parkowei i ul. Wałowej w Zatorze 151 000,00
7 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 688 688,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 518 688,00
wydatki bieżące: 518 688,00
2) dotacje na zadania bieżące - dotacja dla OK. w Zatorze w tym: dotacja na remont kopca Grunwald polegający na odnowie pomnika wraz z remontem i utwardzeniem terenu wokół kopca na działce nr 176/1 w Palczowicach w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" - 110.000zł. 518 688,00
92195 Pozostała działalność 170 000,00
wydatki majątkowe: 170 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - przebudowa i rozbudowa ROK (k-ty robót dodatkowych) 170 000,00
Razem wydatki 1 733 548,00 1 084 688,00
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze

dr inż. Stanisław ORLICKI
Załącznik nr 3
do uchwały Nr LVII/325/10
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 19 marca 2010 r.
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
1.Dochody 30 055 903,00
2. Wydatki 35 082 387,00
3.Deficyt -5 026 484,00
Razem przychody 6 125 675,00
a) emisja obligacji 4 000 000,00
b) wolne środki 2 125 675,00
Razem rozchody 1 099 191,00
w tym:
a) spłata pożyczki Związku Komunalnego - 549 191,00
ugoda Gminy Zator z NFOŚ
b) wykup obligacji serii A 500 000,00
c) udzielone pożyczki 50 000,00
Dochody + przychody 36 181 578,00
Wydatki+ rozchody 36 181 578,00
Różnica -
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze

dr inż. Stanisław ORLICKI
Załącznik nr 4
do uchwały Nr LVII/325/10
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 19 marca 2010 r.
Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zator na 2010r.
Lp. Dział Rozdz. Nazwa - Treść Kwota
1 150 Przetwórstwo przemysłowe 8 022 203
15011 Rozwój przedsiębiorczości 8 022 203
w tym:
I etap budowy kompleksowego uzbrojenia terenów pod SAG Małopolski Zachodniej - Gmina Zator w ramach dofinansowania z programu MRPO w tym: zakup gruntów 8 022 203
2 600 Transport i łączność 2 797 098
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 225 000
w tym:
I etap projektu do zadania pn. "Budowa drogi klasy G w gminie Zator, na odcinku Zator - Podolsze" (udział gminy - 25% m.in.na prace przygotowawcze i częściowo geodezyjne) 25 000
wykonanie chodnika z Zatora do Podolsza (50% wkładu Gminy Zator) - dotacja celowa na inwestycje (pomoc finansowa) 200 000
60014 Drogi publiczne powiatowe 10 000
w tym:
projekt ul. Graniczna w Zatorze 10 000
60016 Drogi publiczne gminne 2 562 098
w tym:
1. Projekty: 166 116
w tym:
rozbudowa drogi gminnej nr K510462, Palczowice-Smolice 18 300
koncepcja i projekt dróg Morysina II z mediami (w tym: środki Zarządu oś. Morysina 5.000) 94 050
przebudowa ul. Parkowej 12 566
ul. Żwirki i Wigury 20 000
ul.A.Mickiewicza w Zatorze 7 100
ul. L.Palimąki w Zatorze 11 100
Palczowice: przygotowanie dokumentacji projektowej drogi między drogami gminnymi (obok P.Przejczowskich)śr. sołectwa w Palczowicach - fundusz sołecki 3 000
2. Wykonanie: 2 395 982
w tym:
ul. Żwirki i Wigury (w tym: śr.oś. Zarządu Królewiec 10.000) 200 000
Palczowice: I etap przebudowy drogi gminnej Palczowice-Smolice 300 000
Podolsze: remont ul. Starowiejskiej wraz z ul. Strażacką 36 000
wyłożenie kostką brukową i krawężnikami na skrzyżowaniu ulic Starowiejskiej i Św. Jana wokół figury Św.Jana Nepomucena (śr.sołectwa Podolsze - fundusz sołecki) 3 100
zad.pn."Kompleksowa modernizacja ciągu komunikacyjnego - ul.J.Słowackiego w Zatorze wraz z infrastrukturą" (w tym: śr.oś. Podlipki 6.000) 1 542 882
Laskowa: remont mostków na terenie wsi Laskowa w tym śr.sołectwa w Laskowej 7.780,23 - fundusz sołecki 15 000
modernizacja drogi na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych, prowadząca do domów mieszkalnych (P.Brandys i P.Syc) w tym śr. sołectwa Trzebieńczyce 10.000 - fundusz sołecki 15 000
Grodzisko: remont nawierzchni drogi od mostka obok P.Szczygła do Szk.Podst.w Grodzisku (w tym śr.sołectwa Grodzisko 12.252,88 - fundusz sołecki) 40 000
remont drogi gminnej - połączenie z drogą powiatową (w tym środki sołectwa Smolice 10.000 - fundusz sołecki ) 100 000
Bugaj: oś. Brzezina doraźne utwardzenie 10 000
I etap modernizacji dróg Morysina II (w tym: śr. Zarządu oś. Morysina 8.000) 110 000
oś.Bugaj: cd. korytowania i utwardzania ul.Stawowej - śr. Zarządu oś. Bugaj 12 000
poszerzenie dojazdu do zbiornika Piastowski 12 000
3 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 786 460
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 786 460
w tym:
przebudowa poddasza Szk.w Łowiczkach w tym: środki sołectwa Łowiczki 14.200 - fundusz sołecki 54 200
Podolsze: zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w tym: środki sołectwa Podolsze 17.953 - fundusz sołecki 26 900
zad.pn. "Rewitalizacja miejskiej strefy rekreacji sportowej w Zatorze, wraz z parkingiem oraz placu aktywnego wypoczynku przy Przedszkolu w Zatorze" - zadanie współfinansowane w ramach MRPO. 1 705 360
4 750 Administracja publiczna 50 000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000
"eZator - budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zator" - projekt w ramach działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego ze środków EFRR 20 000
zamknięcie rozbudowy Urzędu Miejskiego w Zatorze 30 000
5 710 Działalność usługowa 15 000
71035 Cmentarze 15 000
w tym:
cd. przebudowy ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Zatorze 15 000
6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 215 000
75412 Ochotnicze straże pożarne 210 000
w tym:
OSP Zator: wykonanie dachu oraz wymiana okien w tym wspólfinansowane ze śr.: Zarządu oś.Podlipki 4.000; Zarządu oś. Królewiec 1.500; Zarządu oś.Bugaj 1.500; Zarządu oś.Morysina 1.500; Zarządu oś.Centrum 1.500; 210 000
75495 Pozostała działalność 5 000
w tym:
systemmonitoringu (program bezpieczeństwo wspólna sprawa) 5 000
7 801 Oświata i wychowanie 79 500
80101 Szkoły podstawowe 8 500
w tym:
SP Laskowa: wymiana drzwi 5 000
SP Smolice: wymiana stolarki okiennej 3 500
80104 Przedszkola 6 000
w tym:
Przedszkole Zator: renowacja parkietu 6 000
80110 Gimnazja 65 000
w tym:
ZSO Zator: wymiana okien 30 000
ZSO Podolsze: budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" 35 000
8 851 Ochrona zdrowia 11 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 11 000
w tym:
system monitoringu - program "Bezpieczeństwo wspólna sprawa" 11 000
9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 000
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe Grodzisko -
malowanie sal 1 000
10 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 286 000
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 038 000
w tym:
1 . Dokumentacje : 24 000
w tym:
ul. Parkowa 6 000
ul. Krakowska - lewa strona 3 000
rejon ul. Kopernika do ul. J. Słowackiego 10 000
projekt i wykonanie przebudowy ul.J.Słowackiego w Zatorze z odprowadzeniem wód opadowych 5 000
2. Realizacja: 1 014 000
w tym:
Rudze 4 000
inne prace przyłączeniowe 60 000
I etap budowy kolektora głównego wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla wsi Graboszyce, Gmina Zator - zadanie współfinansowane w ramach PROW 630 000
Budowa kanalizacji sanitarnej z pompownią przy ul. Parkowej w Zatorze,oraz części kanalizacji sanitarnej dla wsi Graboszyce - w ramach nowacji stosunku prawnego między Gminą Zator, a NFOŚ i GW w Warszawie 270 000
objęcie udziałów w Sp. z o.o. "Oczyszczalnia" 50 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 248 000
w tym:
zakup i montaż nowych opraw oświetleniowych 5 000
budowa elektroenergetycznych linii kablowych oświetlenia ul. Parkowej i ul. Wałowej w Zatorze 201 000
projekt i wykonanie części oświetlenia ul. Jutrzenki w Podolszu 6 000
wykonanieoświetlenia do cmentarza w Graboszycach 30 000
kontynuacja zadania z 2009r związana z oświetleniem wsi,wykonanie ostatniego etapu w tym: środki sołectwa w Laskowej 3.000 - fundusz sołecki) 6 000
11 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 448 513
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 265 831
w tym:
Przebudowa i rozbudowa DL we wsi Graboszyce, gmina Zator - dotacja na inwestycje dla OK. na zakup krzeseł w ramach programu PROW 27 084
I etap zad.pn."Podniesienie poziomu cywilizacyjnego obszarów wiejskich Gminy Zator poprzez rozbudowę wielofunkcyjnych obiektów w Palczowicach i Rudzach - zad.współfinansowane w ramach MRPO w tym: środki sołectwa Palczowice na remont Domu Ludowego 10.000 - fundusz sołecki 1 238 747
92195 Pozostała działalność 1 182 682
w tym:
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gminnego na Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze, wraz z infrastrukturą (z wyposażeniem) 1 182 682
Razem wydatki majątkowe 16 711 774
12 758 Różne rozliczenia 483 267
75818 Rezerwy ogólne i celowe 483 267
w tym:
rezerwa inwestycyjna 483 267
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 17 195 041
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze

dr inż. Stanisław ORLICKI
Załącznik nr 5
do uchwały Nr LVII/325/10
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 19 marca 2010 r.
Wykaz zadań przyjętych do realizacji w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2010 do 2012
Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Cel (programu, projektu zadania) Jednostka realizująca program Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe [zł] Wydatki w danym roku budżetowym [zł] (środki własne)
(środki własne)
2010 2011 2012
1 Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gminnego na Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze, wraz z infrastrukturą. - stworzenie trwałej i nowoczesnej instytucji kultury, jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, Gmina Zator 2008 - 2010 do 3.282.682 do 1.182.682 0 0
- wzrost aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze, poprzez zaangażowanie nowoczesnych technik przekazu i ekspozycji i interaktywną prezentację osiągnięć kulturalnych.
2 Projekt rozbudowy drogi gminnej nr K510462, Palczowice-Smolice - poprawa dostępności mieszkańców do centrum wsi Palczowice, Gmina Zator 2008 -2010 do 150.000 do 18.300 0 0
- poprawa dostępności mieszkańców gminy do Pomnika Grunwaldzkiego
3 Rewitalizacja miejskiej strefy rekreacji sportowej w Zatorze wraz z parkingiem oraz placu aktywnego wypoczynku przy Przedszkolu w Zatorze. - poprawa warunków życia w miastach i osiedlach, wzrost ich atrakcyjności jako miejsca pracy, zamieszkania, podejmowania działalności gospodarczej, - poprawa dostępności młodzieży do obiektów rekreacyjnych i sportowych Gmina Zator 2009 - 2010 do 2.720.221w tym śr.własne 816.237 do 1.705.360w tym śr.własne 700.000,00 do 999.977w tym śr.własne 101.353 0
4 Remont drogi gminnej - ul. Starowiejska wraz z ul. Strażacką w Podolszu - gmina Zator. - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Gmina Zator, Sołectwo Podolsze 2009 - 2010 do 140.000 do 36.000 0
- poprawa dostępności mieszkańców części Podolsza do drogi wojewódzkiej nr 781.
5 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małpolski Zachodniej - Gmina Zator. - podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, poprzez tworzenie korzystnych warunków do lokowania na jego obszarze przedsiębiorstw, Gmina Zator 2009-2012 do 28.397.727 w tym śr.własne tj. 7.136.346 do 8.022.203 w tym śr.własne tj. 81.000 do 13.953.959 w tym śr.własne tj. 2.759.919 do 5.421.565 w tym śr.własne tj. 3.295.427
- zmniejszenie bezrobocia, zmniejszenie zjawisk patologicznych,
6 Budowa kolektora głównegowraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla wsi Graboszyce - zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach PROW. - ochrona ujęcia wody pitnej dla gminy przed skażeniami, Gmina Zator 2010-2012 do 7.130.000 do 630.000 do 3.000.000 do 3.500.000
- poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej
7 Podniesienie poziomu cywilizacyjnego obszarów wiejskich Gminy Zator poprzez rozbudowę wielofunkcyjnych obiektów wiejskich w Palczowicach i Rudzach - aktywizacja obszarów wiejskich gminy i tworzenie zaplecza infrastrukturalnego dla rozwoju społeczności lokalnej. Gmina Zator 2009-2012 do 4.500.000 w tym środki własne 1.504.185 do 1.238.747 w tym środki własne 0,00 do 1.938.434 w tym środki własne 481.000 do 1.308.419 w tym środki własne 1.008.785
8 Budowa kanalizacji sanitarnej z pompownią przy ul. Parkowej w Zatorze,oraz części kanalizacji sanitarnej dla wsi Graboszyce - w ramach nowacji stosunku prawnego między Gminą Zator, a NFOŚ i GW w Warszawie. - poprawa środowiska oraz warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacyjnej- zmiana świadczenia pieniężnego (dług wobec NFOŚ i GW) na rzeczowe (budowa kanalizacji) w ramach nowacji wzajemnego stosunku prawnego Gmina Zator 2010 - 2012 1.115.300 270.000(ul. Parkowa) 450.000 (Graboszyce) 395.300 (Graboszyce)
9 "eZator - budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zator" - projekt w ramach działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego ze środków EFRR - budowa systemów zarządzania z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, a w szczególności wdrażanie elektronicznych systemów obiegu dokumentów, integracja systemów, budowa systemów transmisji danych pomiędzy jednostkami administracji publicznej, zakup niezbędnego sprzętu informatycznego Gmina Zator 2010-2011 251.000 20.000 231.000 0
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze

dr inż. Stanisław ORLICKI
Załącznik nr 6
do uchwały Nr LVII/325/10
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 19 marca 2010 r.
Prognoza
I Dochody budżetu ogółem - w tym: 22 337 494 30 055 903 39 601 474 31 079 957 26 000 000 26 000 000 26 000 000 26 000 000 26 000 000 26 000 000
1 Podatki i opłaty lokalne 3 871 600 3 790 500 4 100 000 4 200 000 4 300 000 4 300 000 4 300 000 4 300 000 4 300 000 4 300 000
2 Udziały w podatkach dochodowych 3 709 554 3 743 556 4 100 000 4 200 000 4 300 000 4 300 000 4 300 000 4 300 000 4 300 000 4 300 000
3 Dochody z mienia i inne 3 242 088 2 470 934 20 701 474 11 779 957 6 300 000 6 300 000 6 300 000 6 300 000 6 300 000 6 300 000
4 Subwencje 8 213 857 7 871 712 8 400 000 8 500 000 8 600 000 8 600 000 8 600 000 8 600 000 8 600 000 8 600 000
5 Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych 2 088 002 1 259 114 2 300 000 2 400 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
7 Środki z art.5 ust 3 ustawy o fin.publ. 1 212 393 10 920 087 0 0 0 0 0 0 0 0
II Przychody budżetu 7 718 607 6 125 675 50 000 0 0 0 0 0 0 0
1 Pożyczki/kredyty 50 000
2 Papiery wartościowe 7 000 000 4 000 000
4 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rach.bież.budżetu po rozlicz.kredytów i pożyczek 718 607 2 125 675
5 Nadwyżka z lat ubiegłych
6 Wpływy z tyt.udzielonych pożyczek
7 w tym: przychody z pożyczek/kredytów i pap.wart.zaciąganych w związku ze środ.przyrzeczonymi w umowie z podmiotem przekazującym środki z art.5 ust.3 ust.o fin.publ.
III Wydatki budżetu ogółem w tym: 29 717 591 35 082 387 38 651 474 29 579 957 24 500 000 24 500 000 24 500 000 24 500 000 24 500 000 24 500 000
1 Wydatki bieżące 17 100 000 17 187 346 17 600 000 17 700 000 18 280 000 18 860 000 19 500 000 20 100 000 20 730 000 20 850 000
1.1. w tym: wydatki bieżące z udziałem środk.z art.5 ust.3 ust.o fin.publ.
2 Koszty obsł.długu z tyt.odsetek i dyskonta od pap.wart. 200 000 700 000 900 000 800 000 720 000 640 000 500 000 400 000 270 000 150 000
3 Wydatki majątkowe (z rezerwą inwestycyjną) 12 417 591 17 195 041 20 151 474 11 079 957 5 500 000 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 500 000
3.1. w tym: wydatki majatkowe z udziałem środk.z art.5 ust.3 ust.o fin.publ. 12 698 992
4 Potencjalne spłaty z tyt.udzielonych poręczeń i gwarancji
IV Rozchody budżetu 338 510 1 099 191 1 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
1 Spłata poż./kredytów 338 510 549 191 0 0
2 Wykup pap.wart. 0 500 000 1 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
3 Łącznie spłaty w danym roku (poz.III.2.+IV) 538 510 1 799 191 1 900 000 2 300 000 2 220 000 2 140 000 2 000 000 1 900 000 1 770 000 1 650 000
4 w tym: spłata rozch.z tyt.zadł.zaciągn.w zw.ze środk.określ.w umowie z podmiotem dysponującym śr.z art.5 ust.3 ust.o fin.publ.
5 Udzielone pożyczki 50 000
V Łączne zadłuż.na koniec roku budż. 8 549 191 11 500 000 10 500 000 9 000 000 7 500 000 6 000 000 4 500 000 3 000 000 1 500 000 0
- z tyt.kredytów
- z tyt.pożyczek 549 191
- z tyt.emisji oblig. 8 000 000 11 500 000
- z tyt.zob.wymag.
1 w tym: dług publiczny powstały w zw.ze środk.określ.w umowie z podm.dysponującym środk.z art.5 ust.3 ust.o fin.publ.
2 w tym: przejęcie pożyczki
3 w tym: umorzenie pożyczki
VI Wskaźniki zadłuż.
1 Wskaźnik procent.zadł.z art.169 ust.o fin.publ. (4.4:Ilt;15%) 2,41% 5,99% 4,80% 7,40% 8,54% 8,23% 7,69% 7,31% 6,81% 6,35%
2 Wskaźnik procent.zadł.z art.170 ust.o fin.publ. (5.2:Ilt;60%) 38,27% 38,26% 26,51% 28,96% 28,85% 23,08% 17,31% 11,54% 5,77% 0,00%
Łącznie dochody i przychody 30 056 101 36 181 578 39 651 474 31 079 957 26 000 000 26 000 000 26 000 000 26 000 000 26 000 000 26 000 000
Łącznie wydatki i rozchody 30 056 101 36 181 578 39 651 474 31 079 957 26 000 000 26 000 000 26 000 000 26 000 000 26 000 000 26 000 000
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze

dr inż. Stanisław ORLICKI

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek Tłumaczenia i szkolenia językowe

Skrivanek jest agencją translatorską, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu tłumaczeń i szkoleń językowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »