| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/36/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

z dnia 17 marca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, w związku z art.73a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Zgromadzenie Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku uchwala co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2010 o kwotę 1.500,00 zł i wprowadza się zmiany w sposób następujący:
Lp Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia
1 900 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym:
pozostała działalność
wydatki majątkowe
w tym wydatki inwestycyjne
- rozbudowa progu dennego wodnego w Łukanowicach- Isep Etap 3
1.500,00
Ogółem zmniejszenia planu wydatków 1.500,00
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2010 o kwotę 1.500,00 zł i wprowadza się zmiany w sposób następujący:
Lp Dz. Rozdz. Nazwa Zwiększenia
1 750 75095 Administracja publiczna
Pozostała działalność
w tym wydatki bieżące
1.500,00
1.500,00
Ogółem zwiększenia planu wydatków 1.500,00
§ 3. W Uchwale Budżetowej Nr XV/34/2010 z dnia 5 stycznia 2010r. wprowadza się następujące zmiany:
1/ Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2010 do Uchwały Budżetowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2/ Załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2010 do Uchwały Budżetowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3/ Załącznik Nr 2.1 - Plan wydatków bieżących budżetu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2010 do Uchwały Budżetowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2.1 do niniejszej uchwały.
4/ Załącznik Nr 2.2 - Plan wydatków majątkowych budżetu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2010 do Uchwały Budżetowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2.2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Gmin wchodzących w skład Związku i w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

mgr Grzegorz Brach
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVI/36/2010
Zgromadzenia Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku
z dnia 17 marca 2010 r.
Dochody budżetu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2010.
Lp Dział Nazwa - treść Kwota
1 700 Gospodarka mieszkaniowa
w tym dochody bieżące:
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)
23.546,7023.546,70
2 750 Administracja publiczna
w tym dochody bieżące:
- pozostałe odsetki (§ 0920)
1.200,00


1.200,00
3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym:
a/ dochody bieżące:
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)
w tym:
gt; na dopłatę do kosztów odbioru ścieków -
Gm. Brzesko - 639.330,00 zł
Gm. Wojnicz -25.000,00 zł
gt; z udziałów gmin (10.000,00 zł od jednego głosu ) na bieżącą działalność Związku - 80.720,00 zł
b/ dochody majątkowe:
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
(§ 6650)
774.330,00

745.050,00
29.280,00
Razem dochody
w tym:
- dochody bieżące769.796,70 zł
- dochody majątkowe29.280,00 zł
799.076.70
Brzesko, dnia 17 marca 2010r.
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/36/2010
Zgromadzenia Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku
z dnia 17 marca 2010 r.
Plan wydatków budżetu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2010.
Lp Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota
1 750 Administracja publiczna 80.720,00
75095 Pozostała działalność
w tym wydatki bieżące
80.720,00
2 758 Różne rozliczenia 2.000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe
w tym rezerwa ogólna
2.000,00
3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.000.956,70
90001
90095
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
a) wydatki bieżące
- dopłata do kosztów odbioru ścieków
Gmina Brzesko - 639.330,00
Gmina Wojnicz -25.000,00
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki majątkowe
w tym:
wydatki inwestycyjne
- rozbudowa Progu dennego wodnego w Łukanowicach - Isep Etap 3
664.330,00336.626,70
Razem wydatki
w tym:
- wydatki bieżące747.050,00 zł
w tym: rezerwa ogólna 2.000,00 zł
- wydatki majątkowe336.626,70 zł
1.083.676,70
Brzesko, dnia 17 marca 2010r.
Załącznik nr 2.1.
do uchwały Nr XVI/36/2010
Zgromadzenia Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku
z dnia 17 marca 2010 r.
Plan wydatków bieżących budżetu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2010.
Lp Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota
1 750 Administracja publiczna 80.720,00
75095 Pozostała działalność
w tym wydatki bieżące:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030)

80.720,00

63.410,00
10.310,00
7.000,00
2 758 Różnerozliczenia 2.000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe
w tym rezerwa ogólna

2.000,00
3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 664.330,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
a) wydatki bieżące
- dopłata do kosztów odbioru ścieków
Gmina Brzesko - 639.330,00
Gmina Wojnicz -25.000,00
664.330,00
Razem wydatki bieżące: 747.050,00
Brzesko, dnia 17 marca 2010r.
Załącznik nr 2.2.
do uchwały Nr XVI/36/2010
Zgromadzenia Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku
z dnia 17 marca 2010 r.
Plan wydatków majątkowych budżetu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku w 2010 roku.
Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota
1 900

90095
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
- wydatki majątkowe
w tym inwestycyjne:
"Rozbudowa progu dennego wodnego na rzece Dunajec w Łukanowicach - Isep Etap 3"
336.626,70

336.626,70
Razem: 336.626,70
Brzesko, dnia 17 marca 2010r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »