| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/464/10 Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 6 kwietnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, art. 212 i art. 237 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 147.694 zł. jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany w określone w ust 1 obejmują:
1) zwiększenie: - dochodów bieżących na zadania własne o kwotę 2.306 zł. - dochodów majątkowych na zadania własne o kwotę 1.250.000 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.050.000 zł.
2) zmniejszenie: - dochodów bieżących na zadania własne o kwotę 1.000.000 zł, - dochodów majątkowych na zadnia własne o kwotę 400.000 zł.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 6.500.752 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmiany wydatków określone w ust. 3 obejmują:
1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 263.556 zł z czego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 263.556 zł , z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 263.556 zł.
2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 8.364.308 zł,
3) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.600.000 zł - w tym wydatki na programy finansowane z nie podlegających zwrotowi środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.600.000 zł.
§ 2. 1. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 6.614.308 zł.
2. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 261.250 zł. jak w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. . Różnica między dochodami i wydatkami po zmianach stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.840.268 zł, który zostanie pokryty przychodami z:
1) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.000.000 zł,
2) zaciąganych kredytów w kwocie 5.900.000 zł
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie 940.268 zł,
2. Zmniejsza się do kwoty 1.000.000 zł limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określony w § 3 ust 3 pkt 2 uchwały budżetowej gminy na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
§ 4. Zwiększa się do kwoty 282.830 zł wysokość dotacji udzielanych dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie określoną w § 10 pkt b) uchwały budżetowej nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
§ 5. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. wprowadzonymi niniejszą uchwałą:
1) załącznik nr 2a do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych budżetu otrzymuje treść załącznika nr 5 do niniejszej uchwały. Załącznik zawiera zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 16/U/10 z dnia 26 lutego 2010 r. i 17/U/10 z dnia 16 marca 2010 r.
2) załącznik nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje treść załącznika nr 6 do niniejszej uchwały,
3) załącznik nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z innym jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje treść załącznika nr 7 do niniejszej uchwały,
4) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący udzielanych dotacji otrzymuje treść załącznika nr 8 do niniejszej uchwały. Załącznik zawiera zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 17/U/10 z dnia 16 marca 2010 r.
5) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej dotyczący wieloletnich programów inwestycyjnych otrzymuje treść załącznika nr 9 do niniejszej uchwały,
6) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej dotyczący programów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej otrzymuje treść załącznika nr 10 do niniejszej uchwały,
7) Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej dotyczący prognozy długu gminy otrzymuje treść załącznika nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami szczególnymi.
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIII/464/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.
Dochody
Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
400


Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
400 000,00
850 000,00
1 250 000,00

40002

Dostarczanie wody
400 000,00
850 000,00
1 250 000,00


6297
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
0,00
1 000 000,00
1 000 000,00Własne
0,00
1 000 000,00
1 000 000,00


6300
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
200 000,00
- 200 000,00
0,00Własne
200 000,00
- 200 000,00
0,00


6610
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
200 000,00
- 200 000,00
0,00Własne
200 000,00
- 200 000,00
0,00


6619
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
0,00
250 000,00
250 000,00Własne
0,00
250 000,00
250 000,00
801


Oświata i wychowanie
578 890,00
2 306,00
581 196,00

80110

Gimnazja
900,00
2 306,00
3 206,00


0970
Wpływy z różnych dochodów
0,00
2 306,00
2 306,00Własne
0,00
2 306,00
2 306,00
900


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
4 458 646,00
- 1 000 000,00
3 458 646,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1 000 000,00
- 1 000 000,00
0,00


0960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
1 000 000,00
- 1 000 000,00
0,00Własne
1 000 000,00
- 1 000 000,00
0,00
Razem:
40 238 728,00
- 147 694,00
40 091 034,00
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/464/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.
Wydatki
Wydatki
Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie

400


Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
790 000,00
850 000,00
1 640 000,00


40002

Dostarczanie wody
790 000,00
850 000,00
1 640 000,006050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
770 000,00
- 750 000,00
20 000,006057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00
1 000 000,00
1 000 000,006059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00
600 000,00
600 000,00

600


Transport i łączność
2 683 540,00
111 250,00
2 794 790,00


60016

Drogi publiczne gminne
776 200,00
111 250,00
887 450,004270
Zakup usług remontowych
130 000,00
100 000,00
230 000,004300
Zakup usług pozostałych
238 091,00
11 250,00
249 341,00

801


Oświata i wychowanie
18 412 097,00
152 306,00
18 564 403,00


80110

Gimnazja
4 278 574,00
2 306,00
4 280 880,004210
Zakup materiałów i wyposażenia
57 600,00
2 306,00
59 906,00


80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
615 964,00
150 000,00
765 964,004260
Zakup energii
102 563,00
150 000,00
252 563,00

900


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
14 631 302,00
- 7 614 308,00
7 016 994,00


90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
7 844 308,00
- 7 614 308,00
230 000,006050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
7 844 308,00
- 7 614 308,00
230 000,00

Razem:
54 432 054,00
- 6 500 752,00
47 931 302,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIII/464/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.
Przychody
Przychody
Paragraf
Treść
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
951
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych
40 000,00
0,00
40 000,00
952
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
13 514 308,00
- 6 614 308,00
6 900 000,00
955
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
2 700 000,00
0,00
2 700 000,00
Razem: 16254308,0000
Razem: -6614308,0000
Razem: 9640000,0000
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIII/464/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.
Rozchody
Rozchody
Paragraf
Treść
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
992
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
2 060 982,00
- 261 250,00
1 799 732,00

0,00
0,00
0,00
Razem: 2060982,0000
Razem: -261250,0000
Razem: 1799732,0000
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIII/464/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.

Załącznik nr 2 a do
Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Żabnie
nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Żabno na 2010 rok
Dział
Rozdz.
Par.
Nazwa
Kwota
400


Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę
1 620 000

40002

Dostarczanie wody
1 620 000


6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 620 000Wykonanie sieci wodociągowych - dobudowa
20 000Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzycach
1 600 000
600


Transport i łączność
2 218 240

60013

Drogi publiczne wojewódzkie
1 381 000


6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 150 000Przebudowa i budowa chodników przy drogach wojewódzkich-Żabno, Ilkowice, Łęg Tarnowski
1 150 000


6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
231 000Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - dotacja
231 000

60014

Drogi publiczne powiatowe
223 340


6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
166 680Budowa chodników przy drogach powiatowych
166 680


6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
56 660Dotacje dla Powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie modernizacji drógi chodników powiatowych
56 660

60016

Drogi publiczne gminne
353 900


6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
356 300Chodnik oraz ul. Tysiąclecia w Niedomicach
3 900Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Żabnie
350 000Budowa chodnika w Niedomicach
2 400

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
260 000


6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
260 000Odbudowa nawierzchni ul. Nowej w Łęgu Tarnowskim
260 000
700


Gospodarka mieszkaniowa
1 641 600

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1 641 600


6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 641 600Zagospodarowanie terenu placu zabaw i otoczenia przy ul. Jagiełły
100 000Modernizacja centrum miasta z elementami rewitalizacji rynku w Żabnie
1 100 000Zagospodarowanie terenów osiedla przy ul. 3-Maja w Żabnie
250 000Odwodnienie D.L. Otfinów
25 000Budowa lokali socjalnych w Łęgu Tarnowskim
50 000Modernizacja budynku p-la w Pasiece Otfinowskiej
43 400Modernizacja budynku OPS - parkingi, oświetlenie
50 000Budowa lokali socjalnych w Siedliszowicach
23 200
750


Administracja publiczna
121 000

75023

Urzędy gmin
121 000


6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
20 000Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - kotłownia
20 000


6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
101 000Zakup sprzętu komputerowego i informatycznego oraz oprogramowania
101 000
758


Różne rozliczenia
50 000

75814

Różne rozliczenia finansowe
50 000


6010
Wydatki na zakup i objecie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
50 000udziały w Gminnym PrzedsiębiorstwieKanalizacyjnymSp. z o.o z siedzibą w Niedomicach
50 000
801


Oświata i wychowanie
1 352 000

80101

Szkoły podstawowe
1 307 000


6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 307 000Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żabnie
1 100 000Wykonanie placu zabaw i zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach Wielkich
77 000Wykonanie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Niedomicach
130 000

80110

Gimnazja
25 000


6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
25 000Modernizacja Gimnazjum w Łęgu Tarnowskim
25 000

80130

Szkoły zawodowe
20 000


6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
20 000Dotacja dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie
20 000
900


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
5 654 335

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
230 000


6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
230 000Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabno
200 000Wykonanie sieci kanalizacyjnej - dobudowa
30 000

90002

Gospodarka odpadami
5 354 335


6055
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
3 454 335


6056
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 900 000Budowa Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach
5 354 335

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
70 000


6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
70 000"Słoneczna Małopolska" - kolektory słoneczne na terenie gminy Żabno I 
35 000"Słoneczna Małopolska" - kolektory słoneczne na terenie gminy Żabno II
35 000
921


Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 390 000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 390 000


6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
890 000Budowa Domu Ludowego i Przedszkola w Łęgu Tarnowskim (Centrum KOS)
890 000


6220
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j.s.f.p.
500 000Dotacja dla Centrum Kultury w Żabnie
500 000
926


Kultura fizyczna i sport
635 000

92601

Obiekty sportowe
635 000


6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
635 000Modernizacja boiska "Orlik"- stadion sportowy w Żabnie
155 000Modernizacja boiska "Orlik" -pozostałe boiska
80 000Modernizacja boiska "Olik 2012" -stadion w Łęgu Tarnowskim
400 000
Ogółem:
14 682 175

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w  § 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
5 354 335
758


Różne rozliczenia
139 000

75818

Rezerwy ogólne i celowe
139 000


6800
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
139 000
Łącznie wydatki majątkowe
14 821 175
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLIII/464/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
nr XXXIX/434/09 Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 29 grudnia 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŻABNO NA ROK 2010
1.
DOCHODY OGÓŁEM:

40 091 034,00

2.
WYDATKI OGÓŁEM:

47 931 302,00

3.
NADWYŻKA - DEFICYT( 1 - 2 )

-7 840 268,00

4.
SFINANSOWANIE ( 5 - 6 )7 840 268,00

5.
PRZYCHODY BUDŻETU:

9 640 000,00
z tego:
a/zaciągane pożyczki
1 000 000,00
b/ zaciągane kredyty
5 900 000,00
b/ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
2 700 000,00
c/ spłaty udzielonych pożyczek
40 000,00
6.
ROZCHODY BUDŻETU:

1 799 732,00
z tego:
a/ spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów
1 799 732,00
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLIII/464/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.

Załącznik nr 6 
do Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Żabnie
nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innym jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2010
Dział
Rozdz.
§
Nazwa
Dochody
Wydatki
400


Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę
250 000
250 000

40002

Dostarczanie wody
250 0006610
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.
250 000
dochody majątkowe40002

Dostarczanie wody

250 000


6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

250 000
600


Transport i łączność
83 340
83 340

60014

Drogi publiczne powiatowe
83 3406620
Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.
83 340
dochody majątkowe60014

Drogi publiczne powiatowe

83 340


6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

83 340
Ogółem:
333 340
333 340
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLIII/464/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.

Załącznik nr 7 
do Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Żabnie
Nr XXXIX/434/09 .z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żabno w 2010
Dział
Rozdz.
§
Nazwa
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Dotacje dla pozostałych jednostek
podmiotowe
celowe
podmiotowe
celowe
bieżące
inwestycyjne
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
600


Transport i łączność


287 66060013

Drogi publiczne wojewódzkie


231 000
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych


231 00060014

Drogi publiczne powiatowe


56 660
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych


56 660


801


Oświata i wychowanie

41 000
20 000
2 501 917
29 784

80101

Szkoły Podstawowe1 312 2032540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty276 6272590
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t lub przez osobę fizyczną1 035 576


80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
5 926


2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t.
5 926

80104

Przedszkola

34 000

1 090 412
23 858


2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t.
23 858


2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty388 7002590
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t lub przez osobę fizyczną701 7122710
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących

34 000
80110

Gimnazja99 3022590
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t lub przez osobę fizyczną99 302


80130

Szkoły zawodowe


20 000
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych


20 00080146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

7 000

2320
Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t.

7 000851


Ochrona zdrowia
99 000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
95 000


2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
95 000

85195

Pozostała działalność
4 000


2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
4 000
852


Pomoc społeczna

465


2 500

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

465

2910
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

465
85295

Pozostała działalność
2 500


2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2 500
853


Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3 000
85333

Powiatowe urzędy pracy

3 000

2710
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących

3 000921


Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
791 530

500 00092109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
508 700

500 000
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
508 700


6220
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j.s.t.


500 00092116

Biblioteki
282 830


2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
282 830
926


Kultura fizyczna i sport
316 000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
316 000


2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
316 000
Ogółem:
791 530
44 465
807 660
2 501 917
447 284

Dotacje łącznie


4 592 856z tego: majątkowe


807 660bieżące


3 785 196
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XLIII/464/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.

Załącznik Nr 8 
do Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Żabnie
Nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w Żabnie w 2010 roku
L.P.
Nazwa zadania

Cel pro-gramu
rozp -zakoń
Łączne nakłady finansowe
Poniesione wydatki do 31.12.09
Wysokość wydatkóww 2010 r.
Wysokość wydatkóww 2011 r.
Wysokość wydatkóww 2012 r.
Wysokość wydatkóww 2013 r.
Wysokość wydatkóww 2014 r.
Środki pozabudże-towe
1
2

3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
DZIAŁ 700

2
Modernizacja centrum miasta z elementami
ogółem

7 120 779
633 727
1 100 000
800 000
0
0
0
4 587 052

rewitalizacji rynku w Żabnie
budżet gminy

05.2006

633 727
200 000
800 000
0
0
0kredyt

10.2011

0
900 000
0
0
0
0


finansowanie pozabudżetowe - MRPO0
3 273 139
1 313 913
0
0
0
4 587 052
DZIAŁ 801

4
Modernizacja, dostosowanie do przepisów
ogółem


1 460 000
262 427
0
200 000
97 573
0
0
900 000

p-poż, dla osób niepełnosprawnych, zmian
budżet gminy

08.2007

262 427
0
200 000
97 573
0
0
0

układu funkcjonalnego części istniejących po-
kredyt

08.2012

0
0
0
0
0
0
0

pomieszczeń przedszkola w NiedomicachMRPO0
0
400 000
500 000
0
0
900 000
5
Modernizacja, dostosowanie do przepisów
ogółem


1 635 000
254 380
0
200 000
180 620
0
0
1 000 000

p-poż, dla osób niepełnosprawnych, zmian
budżet gminy

08.2007

254 380
0
200 000
180 620
0
0
0

układu funkcjonalnego części istniejących po-
kredyt

08.2012

0
0
0
0
0
0
0

pomieszczeń przedszkola w ŻabnieMRPO0
0
400 000
600 000
0
0
1 000 000
6
Modernizacja Szkoły Podstawowej
ogółem


6 931 431
694 813
1 100 000
900 000
0
0
0
4 236 618

w Żabnie
budżet gminy

05.2006

494 813
200 000
900 000
0
0
0
0

kredyt

08.2011

200 000
900 000
0
0
0
0
0

finansowanie pozabudżetowe - MRPO0
2 258 841
1 977 777
0
0
0
4 236 618
7
Modernizacja Gimnazjum
ogółem


4 100 000
50 124
25 000
624 876
300 000
300 000
0
2 800 000

w Łęgu Tarnowski
budżet gminy

09.2008

50 124
25 000
624 876
300 000
300 000
0
0

kredyt

08.2013

0
0
0
0
0
0
0

finansowanie pozabudżetowe - MRPO0
0
800 000
1 000 000
1 000 000
0
2 800 000
DZIAŁ 900

8
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
ogółem
Poprawa ochrony środo-wiska

87 489 469
1 406 546
200 000
6 026 355
12 735 108
7 299 188
100 000
59 722 272

w Gminie Żabno
budżet gminy
01.2007
8 609 256
1 247 165
200 000
2 800 000
3 000 000
1 262 091
100 000
0


środki ludności
12.2012
8 618 716
159 381
0
0
4 000 000
4 459 335
0
0

pożyczka
10 539 225
0
0
3 226 355
5 735 108
1 577 762
0
0

finansowanie pozabudżetowe-FS POIiŚ

59 722 272
0
400 000
18 282 674
32 498 944
5 140 654
3 400 000
59 722 2729
"Słoneczna Małopolska" - kolektory
ogółem
Poprawa ochrony środo-wiska

3 800 000
5 000
35 000
500 000
600 000
0
0
2 660 000

słoneczne na terenie gminy Żabno
budżet gminy
04.2009

5 000
35 000
200 000
250 000
0
0
0

zadanie I 
środki ludności
09.2012

0
0
300 000
350 000
0
0
0

finansowanie pozabudżetowe-FS POIiŚ


0
0
1 500 000
1 160 000
0
0
2 660 000
10
"Słoneczna Małopolska" - kolektory
ogółem
Poprawa ochrony środo-wiska

2 022 300
7 300
35 000
300 000
280 000
0
0
1 400 000

słoneczne na terenie gminy Żabno
budżet gminy
04.2009

7 300
35 000
150 000
140 000
0
0
0

zadanie II
środki ludności
09.2011

0
0
150 000
140 000
0
0
0

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy


0
0
800 000
600 000
0
0
1 400 000
DZIAŁ 921

11
Budowa Centrum Kulturalno-Oświatowo-Sportowego "KOS"
ogółem
2 sale
11.2003
6 588 995
1 938 995
890 000
760 000
0
0
0
3 000 000

Sportowego "KOS" w Łęgu Tarnowskim
budżet gminy
90 msc
10.2011

938 995
190 000
760 000
0
0
0
0


kredyt1 000 000
700 000
0
0
0
0
0

MRPO0
2 054 945
945 055
0
0
0
3 000 000

RAZEM


121 147 974
5 253 312
3 385 000
10 311 231
14 193 301
7 599 188
100 000
80 305 942


budżet gminy


3 893 932
885 000
6 634 876
3 968 193
1 562 091
100 000
0


kredyt,pożyczka


1 200 000
2 500 000
3 226 355
5 735 108
1 577 762
0
0


środki ludności


159 381
0
450 000
4 490 000
4 459 335
0
0

FS_MRPO_PROW_Szwajcarsko-Polski Program Współpracy0
7 986 925
26 419 419
36 358 944
6 140 654
3 400 000
80 305 942
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XLIII/464/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.

Załącznik Nr 9 
do Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Żabnie
Nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku

Wydatki na projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Uni Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa EFTA realizowane przez Urząd Miejski w Żabnie

L.P.
Program - jego cel i zadania
Jednostka realizującaprogram
Finansowanie
Okres realizacji programu
Łączne nakłady finansowe
poniesione wydatki do31.12. 2009
Wysokość wydatkóww 2010 r.
Wysokość wydatkóww 2011 r.
Wysokość wydatkóww 2012 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Remont i przebudowa Stacji Uzdatniania Wodyw Gorzycach
Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie
ogółem
09.2007 11.2011
3 015 864
66 328
1 600 000
1 349 536
0
budżet gminy

66 328
50 000
200 000
0
gmina Olesno

250 000
300 000
0
kredyt

300 000
0
0
PROW
1 849 536
0
1 000 000
849 536
0
2
Ochrona środowiska poprzez organizację selektywnej
Gmina Żabno reprezentowana przez Urząd Miejski w Żabnie
ogółem
06.2007 09.2011
6 850 000
161 112
5 354 335
1 334 553
0
zbiórki odpadów i ich zagospodarowanie przez odzysk
budżet gminy
1 595 665
161 112
900 000
534 553
0
z terenów gmin powiatu Tarnowskiego i Dąbrowskiego -
pożyczka
1 000 000
0
1 000 000
0
0
Gminne Centrum Recyklingu w Niedomicach
Fundusz Norweski
4 254 335
0
3 454 335
800 000
0

RAZEM9 865 864
227 440
6 954 335
2 684 089
0

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik
Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XLIII/464/10
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.

Załącznik nr 12
do Uchwały Budżetowej nr
XXXIX/434/09 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2009r.

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY ŻABNO W LATACH 2008-2024
L.p.
Wyszczególnienie
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2 020
2021
2022
2023
2024
I.
Dochody budżetu ogółem:
40 750 094
40 091 034
42 150 000
42 571 500
42 997 215
43 427 187
43 861 459
44 300 074
44 743 074
45 190 505
45 642 410
46 098 834
46 559 823
47 025 421
47 495 675
47 970 632


w tym:

a/ podatki i opłaty lokalne
5 467 585
5 594 000
5 800 000
5 858 000
5 916 580
5 975 746
6 035 503
6 095 858
6 156 817
6 218 385
6 280 569
6 343 375
6 406 808
6 470 876
6 535 585
6 600 941

b/ udziały w podatkach państwowych
7 545 628
4 484 250
5 800 000
5 858 000
5 916 580
5 975 746
6 035 503
6 095 858
6 156 817
6 218 385
6 280 569
6 343 375
6 406 808
6 470 876
6 535 585
6 600 941

c/ dochody z mienia
585 636
735 919
800 000
808 000
816 080
824 241
832 483
840 808
849 216
857 708
866 285
874 948
883 698
892 535
901 460
910 475

d/ subwencje
18 383 660
17 764 567
18 000 000
18 180 000
18 361 800
18 545 418
18 730 872
18 918 181
19 107 363
19 298 436
19 491 421
19 686 335
19 883 198
20 082 030
20 282 851
20 485 679

e/ dotacje z budzetu państwa do zadań zleconych
5 149 742
5 161 328
5 200 000
6 666 000
6 732 660
6 799 987
6 867 986
6 936 666
7 006 033
7 076 093
7 146 854
7 218 323
7 290 506
7 363 411
7 437 045
7 511 416

f/ dotacje z budżetu państwado zadań własnych
1 185 128
405 565
2 000 000
2 020 000
2 040 200
2 060 602
2 081 208
2 102 020
2 123 040
2 144 271
2 165 713
2 187 371
2 209 244
2 231 337
2 253 650
2 276 187

g/ środki z art..5 ust.3 ustawy o finansach publicznych
89 585
4 454 335
1 649 536

II.
Przychody budżetu
6 765 347
9 640 000
3 226 355
5 735 108
1 577 7622.1.
Pożyczki / kredyty
3 970 000
6 900 000
3 226 355
5 735 108
1 577 762
w tym:


przychody z pożyczek /kredytów zaciąganych w związku ze środkami przyżeczonymi w umowie z podmiotem przekazującym środki z art..5 ust.3. ust.o fin. publicznych
2.2.

Wolne środki jako nadwyżkaśrodków pieniężnych pozost.na rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów i pożyczek
2 795 347
2 700 000


2.3.
Spłaty udzielonych pożyczek

40 000Ogółem pozycja I i II
47 515 441
49 731 034
45 376 355
48 306 608
44 574 977
43 427 187
43 861 459
44 300 074
44 743 074
45 190 505
45 642 410
46 098 834
46 559 823
47 025 421
47 495 675
47 970 632

Ogółem pozycje III i IV
44 148 197
49 731 034
45 376 355
48 306 608
44 574 977
43 427 187
43 861 459
44 300 074
44 743 074
45 190 505
45 642 410
46 098 834
46 559 823
47 025 421
47 495 675
47 970 932


III.
Wydatki budżetu ogółem:
42 402 347
47 931 302
42 678 015
45 730 776
42 587 645
41 216 855
41 624 227
42 112 842
43 689 174
44 136 605
44 588 510
45 044 934
45 505 923
45 971 521
46 441 775
47 443 807
3.1.
Wydatki bieżące
32 475 893
33 110 127
29 078 015
30 730 776
34 987 645
33 540 855
33 871 467
34 282 554
35 780 584
36 148 929
36 520 957
36 896 705
37 276 212
37 659 513
38 046 647
39 491 853

w tym:
3.2.
koszty obsługi długu
170 189
355 954
634 200
714 900
772 600
697 000
597 200
477 700
395 200
342 500
289 800
237 100
184 400
131 700
79 100
26 400


wyd bieżące z udziałem środków z art.. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.
3.3.
Wydatki majątkowe
9 926 454
14 821 175
13 600 000
15 000 000
7 600 000
7 676 000
7 752 760
7 830 288
7 908 590
7 987 676
8 067 553
8 148 229
8 229 711
8 312 008
8 395 128
8 479 079

w tym:

wydatki inwestycyjne
9 926 454
14 821 175
13 600 000
15 000 000
7 600 000
7 676 000
7 752 760
7 830 288
7 908 590
7 987 676
8 067 553
8 148 229
8 229 711
8 312 008
8 395 128
8 479 079


w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków z art..5 ust.3 u.f.p.
3.4.

potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
3.5.

w tym poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania z wykorzystaniem środkow z art..5 ust.3 ustawy o fin. publ.
IV.
Rozchody budżetu
1 745 850
1 799 732
2 698 340
2 575 832
1 987 332
2 210 332
2 237 232
2 187 232
1 053 900
1 053 900
1 053 900
1 053 900
1 053 900
1 053 900
1 053 900
527 125

w tym:
4.1.
Spłaty pożyczek/ kredytów
1 705 850
1 799 732
2 698 340
2 575 832
1 987 332
2 210 332
2 237 232
2 187 232
1 053 900
1 053 900
1 053 900
1 053 900
1 053 900
1 053 900
1 053 900
527 125
4.2.
udzielone pożyczki
40 000
ogółem:3.2 + IV.
1 916 039
2 155 686
3 332 540
3 290 732
2 759 932
2 907 332
2 834 432
2 664 932
1 449 100
1 396 400
1 343 700
1 291 000
1 238 300
1 185 600
1 133 000
553 525
4.3.
w tym:
4.3.
Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysp. Fund. strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej.
4.4.
Obciążenia budżetu:Suma: 3.2.+3.4. - 3.5+4.1 - 4.3.
1 876 039
2 155 686
3 332 540
3 290 732
2 759 932
2 907 332
2 834 432
2 664 932
1 449 100
1 396 400
1 343 700
1 291 000
1 238 300
1 185 600
1 133 000
553 525

umorzenia, spłaty przez EFRWP
174 600V.
Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego
6 161 232
11 261 500
11 789 515
14 948 791
14 539 221
12 328 889
10 091 657
7 904 425
6 850 525
5 796 625
4 742 725
3 688 825
2 634 925
1 581 025
527 125

5.1.
w tym:

Dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podm.dysp. środkami z art..5 ust.3 o fin. publ.
5.2.
Saldo zadłużenia (V. - 5.1.)
6 161 232
11 261 500
11 789 515
14 948 791
14 539 221
12 328 889
10 091 657
7 904 425
6 850 525
5 796 625
4 742 725
3 688 825
2 634 925
1 581 025
527 125

VI.
Wskaźniki zadłużenia
6.1.
Wskaźnik % zadłużenia z art..169 ustawy o finansach publicznych (4.4. : I/ % ) 15%
5
5
8
8
6
7
6
6
3
3
3
3
3
3
2

6.2.
Wskaźnik % zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (5.2.: I / %) 60%
15
28
28
35
34
28
23
18
15
13
10
8
6
3
1

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »