| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/320/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem

z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie Zmian w budżecie oraz zmiany uchwały Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) , art. 211, art. 212 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz..1240), Rada Gminy Gródek nad Dunajcem uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa plan dochodów budżetu na 2010 rok o kwotę 856.561 złotych ,w tym dochody majątkowe 856.561 złotych , tj. do kwoty 24.942.011 złotych

- jak w załączniku Nr 1,

§ 2. 1. Zwiększa plan wydatków budżetu na 2010 rok o kwotę 1.729.561 złotych, oraz zmniejsza o kwotę 713.000 złotych tj. do kwoty 27.502.511 złotych

- jak w załączniku nr 2.

2. Zmiany wydatków z ust.1 obejmują:

1)zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 46.429 złotych w tym:

a) wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 46.429 złotych w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 46.429 zł,

2)zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 43.000 złotych w tym:

a) wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 43.000 złotych w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 43.000 zł

3)zmniejszenia planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 670.000 złotych , oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.683.132 złote ,w tym :

a) wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 1.583.132 złote ,

b) wydatków na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego o 100.000 złotych

- jak w załączniku Nr 3

§ 3. 1. Wskutek zmian dokonanych w § 1 ust.1 i § 2 ust.1 zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 160.000 złotych tj. do kwoty 2.560.500 złotych , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 238.000 złotych .

2)zaciąganych kredytów w kwocie 2.322.500 złotych.

2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 160.000 złotych tj. do kwoty 3.698.000 złotych

§ 4. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach z § 3 ust. 2.- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały ,

§ 5. Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 5 ,

§ 6. W uchwale Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2010 rok , wprowadza się następujące zmiany :

1)W zapisie do § 5 po punkcie 2 dodaje się pkt.3 o następującej treści:

"3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 6a "

2)Załącznik Nr 4 (przychody i rozchody budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2010 rok) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek nad Dunajcem.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Wiesław Matusik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/320/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Zmiany w planie dochodów na 2010 rok


Dz.


W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E

Kwota w
Zwiększ.

Kwota w
Zmniejsz.


600


TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ


856.561


Dochody majątkowe

856.561

w tym:
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego856.561

R A Z E M
W tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe

856.561

-
856.561


Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Wiesław Matusik


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/320/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Zmiany w planie wydatków na 2010 rok


Dz.


Rozdz.


W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E

Kwota w
Zwiększenia

Kwota w
Zmniejszenia


600


TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ


1.626.132


493.000

60013

Drogi publiczne wojewódzkie


1.583.132


200.000

2.Wydatki majątkowe w tym:

1.583.132

200.000

2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.583.132

200.000

60016

Drogi publiczne gminne

43.000

43.000

2.Wydatki bieżące w tym:

43.000

43.000

1.1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

43.000

43.000
-

43.000
-

43.000

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych


250.000

2.Wydatki majątkowe w tym:

250.000

2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

250.000


801


Oświata i wychowanie


3.429


120.000

80101

Szkoły Podstawowe

3.429

120.000

1.Wydatki bieżące w tym:

3.429

-

1.1.Wydatkijednostek budżetowych
W tym:
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.429

3.429

2.Wydatki majątkowe w tym:

120.000

2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

120.000


900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONASRODOWISKA


100.000


100.000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

100.000

100.000

2.Wydatki majątkowe w tym:

100.000

100.000

2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.2.wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego

-
100.000

100.000
-


R A Z E M
W tym:
1.Wydatki bieżące
2.Wydatki majątkowe


1.729.561

46.429
1.683.132


713.000

43.000
670.000

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Wiesław Matusik


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/320/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

ZMIANY w PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY GRÓDEK N/DUNAJCEM NA ROK 2010

DZIAŁ


ROZDZIAŁ


WYSZCZEGÓLNIENIE
Planowanych do realizacji
zadań inwestycyjnych

Kwota zwiększenia wydatków majątkowych

Kwota zmniejszeniawydatków majątkowych

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.583.132

450.000

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

1.583.132

200.000

W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1.Budowa chodników przy drogach wojewódzkich
2.Budowa chodnika przy DWnr 975 o dł. Ok.608 mb oraz zatok autobusowych w m. Gródek nad Dunajcem
3.Budowa chodnika przy DW nr 975 w m. Podole Górowa o długości ok.610 mb


1.583.132

-

868.452


714.680


200.000

200.000

-

-

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

-

250.000

W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1.Usuwanie skutków osuwisk "Osłona przeciwosuwiskowa"w m.Tropie


250.000

250.000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

-

120.000

80101

-

120.000


W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1.Budowa Sali gimnastycznej przy SP Jelna


120.000

120.000

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONASRODOWISKA

100.000

100.000

90001

100.000

100.000


W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1.Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie
- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego
W tym:
1.Wniesienie udziałów do Spółki "Dunajec"


100.000


100.000


100.000

100.000

R A Z E M:

1.683.132

670.000

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Wiesław Matusik


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/320/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2010 rok ,

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM NA 2010 ROK


LP.


W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E


KWOTA W ZŁOTYCH


1.


Dochody ogółem


24.942.011


2.


Wydatki ogółem


27.502.511


3.


Wynik- deficytbudżetu


2.560.500


4.


PRZYCHODY BUDŻETU


3.698.000

-zaciągane kredyty
-wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikająca z rozliczeńkredytów i pożyczek z lat ubiegłych

3.460.000

238.000


5.


ROZCHODYBUDŻETU


1.137.500

- spłata rat zaciągniętych kredytów bankowych

1.137.500

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Wiesław Matusik


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/320/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2010 rok ,

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK


Dz.


Rozdz.


Parag.


W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E


Dochody


Wydatki


600


Transport i łączność


856.561


856.561

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

856.561

6630

dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego

856.561

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

856.561

W tym:
-Wydatki majątkowe
Z tego:
-inwestycje i zakupy inwestycyjne


856.561

856.561


OGÓŁEM


856.561


856.561

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Wiesław Matusik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Bartosiewicz

doradca podatkowy, radca prawny, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo finansowe, wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »