| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIV/219/2010 Rady Gminy Michałowice

z dnia 22 stycznia 2010r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2010


Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.), art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 123) oraz art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) - Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 20 194 217,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 18 667 217, 00 zł;
2) dochody majątkowe: 1 527 000, 00 zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 25 211 217, 00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 17 423 709, 00 zł, jak w załączniku nr 2;
2) wydatki majątkowe w wysokości 7 787 508, 00 zł, jak w załączniku nr 3 i 4.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 17 423 709, 00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 11 808 799, 00 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7 954 938, 00 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 3 853 861, 00 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 2 496 963, 00 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 697 947, 00 zł;
4) wydatki na obsługę długu publicznego 420 000, 00 zł; jak w załączniku nr 2.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7 787 508, 00 zł, w tym:
1) wydatki na inwestycje w kwocie 7 641 208, 00 zł,
2) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 146 300, 00 zł; jak w załączniku nr 3 i 4.
§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 017 000, 00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
1) z zaciąganych pożyczek 967 000,00 zł;
2) z zaciąganych kredytów w kwocie 4 690 000, 00 zł.
2. Ustala się:
1) przychody budżetu w łącznej kwocie 5 657 000, 00 zł;
2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 640 000, 00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2010 w wysokości 5 657 000, 00 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 5 017 000, 00 zł.
4. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku - wynikającej z załącznika nr 11.
§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 140 000, 00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 176 300, 00 zł; z czego:
1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20 000, 00 zł;
2) rezerwę celową na dofinansowanie realizacji programu " Już pływam" w kwocie 36 300, 00 zł;
3) rezerwę celową na sfinansowanie skutków podwyżek płac nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Michałowice jest organem prowadzącym w kwocie 120 000, 00 zł.
§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 6;
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 7;
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 8;
4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska - zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 6. Wydatki budżetu Gminy Michałowice obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2010 - jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 7. 1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach, jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.
§ 9. Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:
1) dla Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach - 525 500, 00 zł;
2) dla Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice - 150 000, 00 zł.
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice:
1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
b) polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem wydatków wieloletnich objętych załącznikiem nr 10.
2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.
§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:
1) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3 000 000, 00 zł;
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Michałowice i termin zapłaty upływa w 2011 roku - na łączną kwotę 500 000, 00 zł;
2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Wójta Gminy Michałowice nie przekroczy kwoty z ust. 1.
§ 13. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. - jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.
§ 14. Przyjmuje się przedłożoną przez Wójta Gminy Michałowice Prognozę Kwoty Długu Gminy Michałowice na lata 2010 - 2017 - jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/219/2010
Rady Gminy Michałowice
z dnia 22 stycznia 2010 r.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE WG. ICH ŹRÓDEŁ DOCHODY BIEŻĄCE
Lp. Dz. Bieżące Źródło dochodu Własne Dotacje Porozumienia RAZEM
Majątkowe § OPIS
1. 020 Bieżące 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500,00 0,00 0,00 500,00
RAZEM DZIAŁ 500,00 0,00 0,00 500,00
2. 600 Bieżące 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
3. 600 Bieżące 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 55 000,00 0,00 55 000,00
RAZEM DZIAŁ 10 000,00 55 000,00 0,00 65 000,00
4. 700 Bieżące 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00
5. 700 Bieżące 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00
6. 700 Bieżące 0830 Wpływy z usług 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
7. 700 Bieżące 0920 Pozostałe odsetki 500,00 0,00 0,00 500,00
RAZEM DZIAŁ 202 500,00 0,00 0,00 202 500,00
8. 710 Bieżące 0690 Wpływy z różnych opłat 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
9. 710 Bieżące 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00
RAZEM DZIAŁ 401 000,00 0,00 0,00 401 000,00
10. 750 Bieżące 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 54 609,00 0,00 54 609,00
11. 750 Bieżące 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00 0,00 0,00 10,00
12. 750 Bieżące 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00
13. 750 Bieżące 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
RAZEM DZIAŁ 7 010,00 54 609,00 0,00 61 619,00
14. 751 Bieżące 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 1 200,00 0,00 1 200,00
RAZEM DZIAŁ 0,00 1 200,00 0,00 1 200,00
15. 752 Bieżące 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 250,00 0,00 250,00
RAZEM DZIAŁ 0,00 250,00 0,00 250,00
16. 754 Bieżące 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 250,00 0,00 250,00
RAZEM DZIAŁ 0,00 250,00 0,00 250,00
17. 756 Bieżące 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
18. 756 Bieżące 0310 Podatek od nieruchomości 1 270 000,00 0,00 0,00 1 270 000,00
19. 756 Bieżące 0320 Podatek rolny 550 000,00 0,00 0,00 550 000,00
20. 756 Bieżące 0330 Podatek leśny 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00
21. 756 Bieżące 0340 Podatek od środków transportowych 141 300,00 0,00 0,00 141 300,00
22. 756 Bieżące 0360 Podatek od spadków i darowizn 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
23. 756 Bieżące 0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych 550 000,00 0,00 0,00 550 000,00
24. 756 Bieżące 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00
25. 756 Bieżące 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00
26. 756 Bieżące 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 119 500,00 0,00 0,00 119 500,00
27. 756 Bieżące 0690 Wpływy z różnych opłat 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
28. 756 Bieżące 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 228 761,00 0,00 0,00 5 228 761,00
29. 756 Bieżące 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00
RAZEM DZIAŁ 8 026 561,00 0,00 0,00 8 026 561,00
30. 758 Bieżące 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 444 877,00 0,00 0,00 6 444 877,00
31. 758 Bieżące 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 071 992,00 0,00 0,00 1 071 992,00
32. 758 Bieżące 0920 Pozostałe odsetki 65 000,00 0,00 0,00 65 000,00
RAZEM DZIAŁ 7 581 869,00 0,00 0,00 7 581 869,00
33. 801 Bieżące 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 37 000,00 0,00 0,00 37 000,00
34. 801 Bieżące 0830 Wpływy z usług 17 800,00 0,00 0,00 17 800,00
35. 801 Bieżące 0920 Pozostałe odsetki 3 700,00 0,00 0,00 3 700,00
36. 801 Bieżące 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0,00 164 000,00 164 000,00
RAZEM DZIAŁ 58 500,00 0,00 164 000,00 222 500,00
37. 852 Bieżące 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00
38. 852 Bieżące 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 1 785 800,00 0,00 1 785 800,00
39. 852 Bieżące 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 147 800,00 0,00 147 800,00
40. 852 Bieżące 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 52 000,00 0,00 52 000,00
RAZEM DZIAŁ 1 500,00 1 985 600,00 0,00 1 987 100,00
41. 900 Bieżące 0970 Pozostałe dochody 116 868,00 0,00 0,00 116 868,00
RAZEM DZIAŁ 116 868,00 0,00 0,00 116 868,00
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE 16 406 308,00 2 096 909,00 164 000,00 18 667 217,00
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE WG. ICH ŹRÓDEŁ DOCHODY MAJĄTKOWE
Lp. Dz. Bieżące Źródło dochodu Własne Dotacje Porozumienia RAZEM
Majątkowe § OPIS
1. 700 Majątkowe 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 527 000,00 0,00 0,00 1 527 000,00
RAZEM DZIAŁ 1 527 000,00 0,00 0,00 1 527 000,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE 1 527 000,00 0,00 0,00 1 527 000,00
Ogółem dochody 20 194 217,00
w tym:
dochody bieżące 18 667 217,00
dochody majątkowe 1 527 000,00
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/219/2010
Rady Gminy Michałowice
z dnia 22 stycznia 2010 r.
ZAŁĄCZNIK NR 2 - PLAN LIMITÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE
Lp. Dz. Rozdz. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałaem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Michałowice, przypadające do słaty w roku 2010 Obsługa długu Gminy Michałowice RAZEM
1. 010 01030 0.00 12 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 000.00
RAZEM DZIAŁ 0.00 12 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 000.00
2. 600 60004 0.00 20 000.00 611 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 631 000.00
3. 600 60016 0.00 325 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325 000.00
4. 600 60017 0.00 110 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110 000.00
RAZEM DZIAŁ 0.00 455 000.00 611 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 066 000.00
5. 700 70005 19 300.00 260 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 279 300.00
RAZEM DZIAŁ 19 300.00 260 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 279 300.00
6. 710 71004 0.00 219 986.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219 986.00
RAZEM DZIAŁ 0.00 219 986.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219 986.00
7. 750 75011 54 609.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54 609.00
8. 750 75020 0.00 0.00 9 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 300.00
9. 750 75022 0.00 15 000.00 0.00 200 000.00 0.00 0.00 0.00 215 000.00
10. 750 75023 1 730 751.00 535 088.00 0.00 40 000.00 0.00 0.00 0.00 2 305 839.00
11. 750 75075 0.00 5 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 000.00
12. 750 75095 13 000.00 20 000.00 0.00 80 000.00 0.00 0.00 0.00 113 000.00
RAZEM DZIAŁ 1 798 360.00 575 088.00 9 300.00 320 000.00 0.00 0.00 0.00 2 702 748.00
13. 751 75101 318.00 882.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 200.00
RAZEM DZIAŁ 318.00 882.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 200.00
14. 752 75212 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
RAZEM DZIAŁ 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
15. 754 75412 17 700.00 92 300.00 0.00 10 000.00 0.00 0.00 0.00 120 000.00
16. 754 75414 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
RAZEM DZIAŁ 17 700.00 92 550.00 0.00 10 000.00 0.00 0.00 0.00 120 250.00
17. 756 75647 0.00 37 268.00 0.00 45 000.00 0.00 0.00 0.00 82 268.00
RAZEM DZIAŁ 0.00 37 268.00 0.00 45 000.00 0.00 0.00 0.00 82 268.00
18. 757 75702 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420 000.00 420 000.00
RAZEM DZIAŁ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420 000.00 420 000.00
19. 758 75818 0.00 316 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 316 300.00
RAZEM DZIAŁ 0.00 316 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 316 300.00
20. 801 80101 3 133 094.00 513 721.00 0.00 194 329.00 0.00 0.00 0.00 3 841 144.00
21. 801 80103 339 659.00 39 050.00 0.00 25 013.00 0.00 0.00 0.00 403 722.00
22. 801 80104 0.00 0.00 1 148 463.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 148 463.00
23. 801 80110 1 960 841.00 267 921.00 0.00 131 277.00 0.00 0.00 0.00 2 360 039.00
24. 801 80113 11 049.00 331 717.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342 766.00
25. 801 80114 239 923.00 37 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 277 723.00
26. 801 80146 0.00 40 128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 128.00
27. 801 80195 41 494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41 494.00
RAZEM DZIAŁ 5 726 060.00 1 230 337.00 1 148 463.00 350 619.00 0.00 0.00 0.00 8 455 479.00
28. 851 85153 0.00 33 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33 000.00
29. 851 85154 7 500.00 32 300.00 46 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86 500.00
RAZEM DZIAŁ 7 500.00 65 300.00 46 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119 500.00
30. 852 85201 0.00 0.00 6 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 000.00
31. 852 85204 0.00 0.00 0.00 52 000.00 0.00 0.00 0.00 52 000.00
32. 852 85212 47 000.00 5 000.00 0.00 1 733 800.00 0.00 0.00 0.00 1 785 800.00
33. 852 85213 0.00 0.00 0.00 6 400.00 0.00 0.00 0.00 6 400.00
34. 852 85214 0.00 86 000.00 0.00 86 800.00 0.00 0.00 0.00 172 800.00
35. 852 85216 0.00 0.00 0.00 49 700.00 0.00 0.00 0.00 49 700.00
36. 852 85219 338 700.00 57 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 396 600.00
37. 852 8528 0.00 0.00 0.00 20 000.00 0.00 0.00 0.00 20 000.00
38. 852 85295 0.00 60 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60 000.00
RAZEM DZIAŁ 385 700.00 208 900.00 6 000.00 1 948 700.00 0.00 0.00 0.00 2 549 300.00
39. 854 85415 0.00 0.00 0.00 23 628.00 0.00 0.00 0.00 23 628.00
RAZEM DZIAŁ 0.00 0.00 0.00 23 628.00 0.00 0.00 0.00 23 628.00
40. 900 90015 0.00 380 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380 000.00
RAZEM DZIAŁ 0.00 380 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380 000.00
41. 921 92109 0.00 0.00 525 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 525 500.00
42. 921 92116 0.00 0.00 150 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 000.00
RAZEM DZIAŁ 0.00 0.00 675 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 675 500.00
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU 7 954 938.00 3 853 861.00 2 496 963.00 2 697 947.00 0.00 0.00 420 000.00 17 423 709.00
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/219/2010
Rady Gminy Michałowice
z dnia 22 stycznia 2010 r.
ZAŁĄCZNIK NR 3 - PLAN LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE URZĄD GMINY MICHAŁOWICE
Lp. Dz. Rozdz. Plan wydatków majątkowych, w tym: Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RAZEM
Inwestycje Zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Michałowice
RAZEM Inwestycje Zakupy inwestycyjne
1. 600 60014 1 465 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 465 000.00
2. 600 60016 842 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 842 000.00
RAZEM DZIAŁ 2 307 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 307 000.00
3. 700 70005 680 340.00 146 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 826 640.00
RAZEM DZIAŁ 680 340.00 146 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 826 640.00
4. 750 75023 2 742 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 742 500.00
RAZEM DZIAŁ 2 742 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 742 500.00
5. 754 75412 42 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42 000.00
RAZEM DZIAŁ 42 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42 000.00
6. 900 90001 1 689 868.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 689 868.00
7. 900 90015 179 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179 500.00
RAZEM DZIAŁ 1 869 368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 869 368.00
Razem wydatki majątkowe budżetu 7 641 208.00 146 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 787 508.00
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/219/2010
Rady Gminy Michałowice
z dnia 22 stycznia 2010 r.
ZAŁĄCZNIK NR 4 - PLAN LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE WG ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
Dział Rozdział Treść Ogółem
600 Transport i łączność 2 307 000.00
60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym: 1 465 000.00
Pomoc finansowa dla Powiatu Krakowskiego na modernizację drogi powiatowej w miejscowości Michałowice, ulica Graniczna, Komora, Michałki 915 000.00
Pomoc finansowa dla Powiatu Krakowskiego na modernizację drogi 2151 w m. Kozierów-Wilczkowice 420 000.00
Modernizacja drogi 2517w m. Pielgrzymowice 130 000.00
60016 Drogi publiczne gminne, w tym: 842 000.00
Centrum Raciborowic dokumentacja 40 500.00
Dokumentacja projektowa przełozenia sieci teletechnicznej w miejscowości Raciborowice 10 000.00
Modernizacja ulic Nad Strugą i Żródlana 680 000.00
Projekt chodnika Więcławice 45 500.00
Projekt chodnika Komora Michałki 66 000.00
700 Gospodarka mieszkaniowa 826 640.00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 826 640.00
Budowa stref sportowo rekreacyjnych w miejscowościach Masłomiąca,Zagórzyce, Wilczkowice, Pielgrzymowice 680 340.00
Gospodarowanie mieniem komunalnym wykupy gruntów 146 300.00
750 Administracja publiczna 2 742 500.00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 742 500.00
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Michałowice 2 742 500.00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 42 000.00
przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne 42 000.00
Karosacja samochodu dla OSP Więcławice 42 000.00
900 Gospodarka komunalna i ochrona 1 869 368.00
środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 689 868.00
Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Książniczki, Młodziejowice oraz Michałowice I etap 1 523 000.00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Książniczki, Młodziejowice oraz Michałowice 46 868.00
Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Michałowice 120 000.00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 179 500.00
Projekty oświetleniowe 27 500.00
Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice 132 000.00
Wykonanie zegarów sterrowania dla oświetlenia ulicznego 20 000.00
Razem 7 787 508.00
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/219/2010
Rady Gminy Michałowice
z dnia 22 stycznia 2010 r.
ZAŁĄCZNIK NR 5 - Przychody i rozchody budżetu
Wyszczególnienie Kwota
Dochody ogółem, w tym: 20 194 217.00 zł
dochody bieżące 18 667 217.00 zł
dochody majątkowe 1 527 000.00 zł
Wydatki ogółem 25 211 217.00 zł
wydatki bieżące 17 423 709.00 zł
wydatki majątkowe 7 787 508.00 zł
Wynik nadwyżka/deficyt -5 017 000.00 zł
I. PRZYCHODY 5 657 000.00 zł
w tym :
zaciągane kredyty bankowe 4 690 000.00 zł
zaciągane pożyczki 967 000.00 zł
wolne środki wynikające z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich -zł
przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych -zł
II. ROZCHODY 640 000.00 zł
w tym :
spłata zaciągniętych kredytów 640 000.00 zł
spłata zaciągniętych pożyczek -zł
III DOCHODY + PRZYCHODY 25 851 217.00 zł
IV WYDATKI + ROZCHODY 25 851 217.00 zł
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/219/2010
Rady Gminy Michałowice
z dnia 22 stycznia 2010 r.
ZAŁĄCZNIK NR 6 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Michałowice w 2010 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł. Wydatki w zł.
1. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ 756 119 500.00
1.1 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: 75618 119 500.00
1.1.1 dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 119 500.00
2. OCHRONA ZDROWIA 851 119 500.00
2.1. Zwalczanie narkomanii (razem) 85153 wydatki bieżące jednostek budżetowych
33 000.00
2.1.1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków 33 000.00
2.1.2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 0.00
2.1.3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej 0.00
2.1.4. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii 0.00
2.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi(razem): 85154 wydatki bieżące jednostek budżetowych
86 500.00
2.2.1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu 10 500.00
2.2.2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym utworzenie punktu konsultacyjnego 24 000.00
2.2.3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 52 000.00
2.2.4 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 0.00
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/219/2010
Rady Gminy Michałowice
z dnia 22 stycznia 2010 r.
ZAŁĄCZNIK NR 7 - Plan dochodów i wydatków na rok 2010 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami
Dział Rozdział § Nazwa Dochody Wydatki
1. 2. 3. 4. 5. 6.
750 Administracja publiczna 54 609.00 54 609.00
75011 Urzędy wojewódzkie 54 609.00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 54 609.00
75011 Urzędy wojewódzkie 54 609.00
wydatki bieżące 54 609.00
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 609.00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 200.00 1 200.00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 200.00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 200.00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 200.00
wydatki bieżące 1 200.00
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 318.00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 882.00
752 Obrona narodowa 250.00 250.00
75212 Pozostałe wydatki obronne 250.00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami 250.00
75212 Pozostałe wydatki obronne 250.00
wydatki bieżące 250.00
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0.00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 250.00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250.00 250.00
75414 Obrona cywilna 250.00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami 250.00
75414 Obrona cywilna 250.00
wydatki bieżące 250.00
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0.00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 250.00
Dział Rozdział § Nazwa Dochody Wydatki
1. 2. 3. 4. 5. 6.
852 Pomoc społeczna 1 785 800.00 1 785 800.00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 785 800.00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 785 800.00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 785 800.00
wydatki bieżące 1 785 800.00
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 000.00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000.00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 733 800.00
RAZEM: 1 842 109.00 1 842 109.00
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXIV/219/2010
Rady Gminy Michałowice
z dnia 22 stycznia 2010 r.
ZAŁĄCZNIK NR 8 - Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2010
Dział Rozdział § Nazwa Dochody Wydatki
1. 2. 3. 4. 5. 6.
600 Transport i łączność 0.00 2 076 000.00
60004 Lokalny transport zbiorowy 0.00 611 000.00
wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0.00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0.00
- dotacje przekazywane z budżetu 611 000.00
60014 Drogi publiczne powiatowe 0.00 1 465 000.00
w tym:
wydatki majątkowe 1 465 000.00
750 Administracja publiczna 0.00 9 300.00
75020 Starostwa powiatowe 9 300.00
wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0.00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0.00
- dotacje przekazywane z budżetu 9 300.00
801 Oświata i wychowanie 164 000.00 384 545.00
80104 Przedszkola 164 000.00 384 545.00
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 164 000.00
wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0.00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0.00
- dotacje przekazywane z budżetu 384 545.00
852 Opieka społeczna 52 000.00 6 000.00
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0.00 6 000.00
wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0.00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0.00
- dotacje przekazywane z budżetu 6 000.00
85204 Rodziny zastępcze 52 000.00 52 000.00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 52 000.00
wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0.00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0.00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 52 000.00
- dotacje przekazywane z budżetu 0.00
RAZEM: 216 000.00 2 475 845.00
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXIV/219/2010
Rady Gminy Michałowice
z dnia 22 stycznia 2010 r.
ZAŁĄCZNIK NR 9 - Planowane wydatki budżetu Gminy Michałowice na dotacje udzielane w roku 2010
Dział Rozdział Nazwa działu dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Nazwa rozdziału
Rodzaj dotacji z budżetu
1. 2. 3. 4. 5.
600 Transport i łączność 2 076 000.00 0.00
60004 Lokalny transport zbiorowy 611 000.00 0.00
Dotacja celowa na zadania bieżące jednostki samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumienia z inną jednostką samorządu terytorialnego 611 000.00 0.00
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 465 000.00 0.00
Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań majątkowych 1 465 000.00 0.00
750 Administracja publiczna 9 300.00 0.00
75020 Starostwa powiatowe 9 300.00 0.00
Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących 9 300.00 0.00
801 Oświata i wychowanie 384 545.00 763 918.00
80104 Przedszkola 384 545.00 763 918.00
Dotacja celowa na zadania bieżące jednostki samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumienia z inną jednostką samorządu terytorialnego 384 545.00 0.00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0.00 763 918.00
851 Ochrona zdrowia 2 500.00 44 200.00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 500.00 44 200.00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0.00 36 200.00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0.00 8 000.00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 500.00 0.00
852 Opieka społeczna 6 000.00 0.00
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 6 000.00 0.00
Dotacja celowa na zadania bieżące jednostki samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumienia z inną jednostką samorządu terytorialnego 6 000.00 0.00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 675 500.00 0.00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 525 500.00 0.00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 525 500.00
92116 Biblioteki 150 000.00 0.00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 150 000.00
3 153 845.00 808 118.00
OGÓŁEM DOTACJE 3 961 963.00
w tym:
- dotacje podmiotowe: 1 439 418.00
- dotacje celowe 2 475 845.00
w tym:
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 1 010 845.00
- dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych 1 465 000.00
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXIV/219/2010
Rady Gminy Michałowice
z dnia 22 stycznia 2010 r.
ZAŁĄCZNIK NR 10 - Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Michałowice
Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Rok Koszty i źródła finansowania Ogółem
rozpoczęcia zakończenia 2010 2011 2012
1. 900 90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Książniczki, Młodziejowice oraz Michałowice w Gminie Michałowice 2010 2012 Wartość kosztorysowa 9 306 000 498 000 4 416 000 4 392 000
środki budżetu gminy 4 906 000 298 000 2 016 000 2 592 000
fundusze europejskie 3 400 000 200 000 1 400 000 1 800 000
kredyt/pożyczka 1 000 000 1 000 000
inne 0 0
Wartość kosztorysowa 9 306 000 498 000 4 416 000 4 392 000
środki budżetu gminy 4 906 000 298 000 2 016 000 2 592 000
fundusze europejskie 3 400 000 200 000 1 400000 1 800 000
kredyt/pożyczka 1 000 000 0 1 000 000 0
inne 0 0 0 0
Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXIV/219/2010
Rady Gminy Michałowice
z dnia 22 stycznia 2010 r.
ZAŁĄCZNIK NR 11 - PROGNOZA SPŁATY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY MICHAŁOWICE NA LATA 2010 - 2017
L.p. Wyszczególnienie
2009* 2010 2011 2012 2013
1. DOCHODY BUDŻETU 20 351 204.90 20 194 217.00 20 277 010.00 20 627 439.12 21 258 812.29
1.1. Podatki i opłaty lokalne 2 531 611.37 2 722 800.00 3 109 000.00 3 200 000.00 3 270 000.00
1.2 Udziały w podatkach państwowych 4 386 854.55 5 253 761.00 5 700 000.00 6 000 000.00 6 300 000.00
1.3 Dochody z mienia 335 254.01 256 800.00 264 504.00 272 439.12 280 612.29
1.4 Dochody ze sprzedaży mienia 0.00 1 527 000.00 0.00 0.00 0.00
1.5 Subwencje 7 056 926.00 7 516 869.00 7 950 000.00 8 150 000.00 8 347 800.00
1.6 Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych 1 787 970.53 1 842 109.00 1 860 000.00 1 950 000.00 1 973 400.00
1.7 Pozostałe dochody 3 264 451.05 508 010.00 893 506.00 1 000 000.00 1 030 000.00
1.8 Opłata planistyczna 988 137.39 400 000.00 450 000.00 0.00 0.00
1.9 Dochody na ochronę środowiska 0.00 166 868.00 50 000.00 55 000.00 57 000.00
2. PRZYCHODY BUDŻETU 2 611 336.68 5 657 000.00 1 528 158.00 2 905 021.87 0.00
2.1. Kredyty bankowe 0.00 4 690 000.00 1 528 158.00 2 705 021.87 0.00
2.2. Pożyczki krajowe 447 060.00 967 000.00 0.00 0.00 0.00
2.3. Nadwyżka z lat ubiegłych 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4. Wolne środki 2 164 276.68 0.00 0.00 200 000.00 0.00
2.5. Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. Przychody z prywatyzacji majątku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. WYDATKI BUDŻETU 22 437 541.58 25 211 217.00 20 051 000.00 21 413 000.00 18 562 919.29
3.1. Wydatki bieżące 15 733 918.82 17 423 709.00 16 635 000.00 17 021 000.00 17 523 000.00
3.2. w tym: koszty obsługi długu (odsetki) 129 748.62 420 000.00 357 000.00 375 500.00 354 000.00
3.3. Wydatki majątkowe 6 703 622.76 7 787 508.00 3 416 000.00 4 392 000.00 1 039 919.29
4. ROZCHODY BUDŻETU 525 000.00 640 000.00 1 754 168.00 2 119 461.00 2 695 893.00
4.1. Spłata pożyczek 125 000.00 240 000.00 286 168.00 232 228.00 161 168.00
4.2. Spłata kredytów 400 000.00 400 000.00 1 468 000.00 1 887 233.00 2 534 725.00
4.3. Wykup papierów wartościowych 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.4. Pożyczki do udzielenia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO* 2 352 054.74 7 369 054.74 7 143 044.74 7 728 605.61 5 032 712.61
6. Wskaźnik procentowy obsługi zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych 3.22% 5.25% 10.41% 12.10% 14.35%
7. Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych 11.56% 36.49% 35.23% 37.47% 23.67%
8. NADWYŻKA/DEFICYT -2 086 336.68 -5 017 000.00 226 010.00 -785 560.88 2 695 893.00
9. SUMA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW 22 962 541.58 25 851 217.00 21 805 168.00 23 532 460.99 21 258 812.29
10. SUMA WYDATKÓW I ROZCHODÓW 22 962 541.58 25 851 217.00 21 805 168.00 23 532 460.99 21 25 812.29
L.p. Wyszczególnienie
2014 2015 2016 2017
1. DOCHODY BUDŻETU 21 763 396.33 22 213 701.58 22 978 425.74 24 064 300.59
1.1. Podatki i opłaty lokalne 3 314 880.75 3 250 000.00 3 350 000.00 3 500 000.00
1.2 Udziały w podatkach państwowych 6 500 000.00 6 700 000.00 6 933 843.99 7 425 872.52
1.3 Dochody z mienia 289 030.66 297 701.58 306 632.63 315 831.61
1.4 Dochody ze sprzedaży mienia 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5 Subwencje 8 500 000.00 8 550 000.00 8 852 524.12 9 165 636.58
1.6 Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych 2 000 484.92 2 000 000.00 2 070 000.00 2 142 450.00
1.7 Pozostałe dochody 1 100 000.00 1 355 000.00 1 402 425.00 1 451 509.88
1.8 Opłata planistyczna 0.00 0.00 0.00 0.00
1.9 Dochody na ochronę środowiska 59 000.00 61 000.00 63 000.00 63 000.00
2. PRZYCHODY BUDŻETU 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. Kredyty bankowe 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. Pożyczki krajowe 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. Nadwyżka z lat ubiegłych 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4. Wolne środki 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5. Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. Przychody z prywatyzacji majątku 0.00 0.00 0.00 0.00
3. WYDATKI BUDŻETU 19 367 503.33 20 721 606.04 22 280 761.63 23 617 240.63
3.1. Wydatki bieżące 18 130 820.36 19 043 701.58 19 646 627.40 20 359 627.40
3.2. w tym: koszty obsługi długu (odsetki) 218 000.00 106 600.00 50 000.00 20 000.00
3.3. Wydatki majątkowe 1 236 682.97 1 677 904.46 2 634 134.23 3 257 613.23
4. ROZCHODY BUDŻETU 2 395 893.00 1 492 095.54 697 664.11 447 059.96
4.1. Spłata pożyczek 161 168.00 161 160.00 0.00 0.00
4.2. Spłata kredytów 2 234 725.00 1 330 935.54 697 664.11 447 059.96
4.3. Wykup papierów wartościowych 0.00 0.00 0.00 0.00
4.4. Pożyczki do udzielenia 0.00 0.00 0.00 0.00
5. ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO* 2 636 819.61 1 144 724.07 447 059.96 0.00
6. Wskaźnik procentowy obsługi zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych 0,12043151 0,0719688941 0,0325376561 0,0194088321
7. Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych 0,1767042152 0,1743947612 0,1619252952 0,1516891432
8. NADWYŻKA/DEFICYT 2 395 893.00 1 492 095.54 697 664.11 447 059.96
9. SUMA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW 21 763 396.33 22 213 701.58 22 978 425.74 24 064 300.59
10. SUMA WYDATKÓW I ROZCHODÓW 21 763 396.33 22 213 701.58 22 978 425.74 24 064 300.59
* Kwoty z roku 2009 przyjęto wg. wstępnych danych dotyczących wykonania budżetu za rok 2009
1 Wskażnik wynikający z projektu
2 Maksymalny wskaźnik wynikający z art. 234 ustawy o finansach publicznych z dnia 29 sierpnia 2009r
Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXXIV/219/2010
Rady Gminy Michałowice
z dnia 22 stycznia 2010 r.
ZAŁĄCZNIK NR 12 - Plan przychodów i kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach w roku 2010
Lp. Wyszczególnienie Dział Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego Przychody Koszty Stan środków obrotowych na koniec rokubudżetowego
Ogółem W tym dotacja z budżetu Ogółem w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
(§ 2370)
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 400 256 780.00 919 700.00 0.00 919 700.00 0.00 256 780.00
2.1 Dostarczanie wody 40002 256 780.00 919 700.00 0.00 919 700.00 0.00 256 780.00
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 3 190.00 68 950.00 0.00 68 950.00 0.00 3 190.00
3.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 3 190.00 68 950.00 0.00 68 950.00 0.00 3 190.00
OGÓŁEM Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach 259 970.00 988 650.00 0.00 988 650.00 0.00 259 970.00
Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXXIV/219/2010
Rady Gminy Michałowice
z dnia 22 stycznia 2010 r.
ZAŁĄCZNIK NR 13 - Dochody i wydatki realizowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł. Wydatki w zł.
1. Planowane dochody z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego 756 75618 50 000,00
2. Dochody z tytułu rozliczenia środków pochodzących z rozliczenia i zamknięcia rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 900 90011 116 868,00
3. Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Michałowice 900 90001 120 000,00
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Książniczki, Młodziejowice oraz Michałowice w Gminie Michałowice 900 90001 488 000.00
CZĘŚĆ OPISOWA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2010 - DOCHODY
1. 20 0750 Czynsz za obwody łowieckie 500,00 Wpłaty do budżetu Gminy Michałowice z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na terenie Gminy Michałowice
RAZEM DZIAŁ 500,00
2. 600 0490 Opłaty za zajęcie pasa drogowego 10 000,00 Dochody z tytułu wymiaru i poboru opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach stanowiących własność Gminy Michałowice
3. 600 2440 Dotacja z FOGR 55 000,00 Planowana dotacja przekazywana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, przeznaczona na remonty dróg rolniczych na terenie Gminy Michałowice
RAZEM DZIAŁ 65 000,00
4. 700 0470 Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu 22 000,00 Wpływy z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów rolnych. W chwili obecnej opłata ta pobierana jest z 14 działek
5. 700 0750 Czynsz za wynajem lokali z zasobu komunalnego 150 000,00 Dochody z tytułu czynszu za wynajem powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych, pozostających w zasobie kumunalnym Gminy Michałowice. Ogólna powierzchnia lokali wynajętych lub wydzierżawionych to 1147 m2
6. 700 830 Zwrot kosztów mediów 30 000,00 Dochody z tytułu zwrotu kosztów dostarczenia mediów do lokali pozostających w dzierżawie lub wynajmowanych
7. 700 0870 Sprzedaż mienia komunalnego 1 527 000,00 Planowane wpływy ze sprzedaży działek na terenie miejscowości Prawda i Pielgrzymowice
8. 700 0920 Odsetki za nieterminową wpłatę czynszów 500,00 Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie czynszów stanowiących dochody budżetu Gminy Michałowice
RAZEM DZIAŁ 1 729 500,00
9. 710 0690 Opłata planistyczna 400 000,00 Wpływy z tytułu opłaty planistycznej pobieranej na terenie Gminy Michałowice
10. 710 0920 Odsetki za nieterminową wpłatę opłaty planistycznej 1 000,00 Wpływy z tytułu odsetek karnych za nieterminowe wpłaty z tytułu opłaty planistycznej
RAZEM DZIAŁ 401 000,00
11. 750 2010 Dotacja na USC 54 609,00 Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywana z budżetu Wojewody Małopolskiego, na wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego
12. 750 2360 Dochody Gminy z dowodów osobistych 10,00 5% udział budżetu Gminy Michałowice w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za wydanie nowych dowodów osobistych
13. 750 690 Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego 5 000,00 Wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowania komorniczego wszczynanego wobec dłużników Gminy Michałowice
14. 750 0920 Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym UG 2 000,00 Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym Urzędu Gminy Michałowice
RAZEM DZIAŁ 61 619,00
15. 751 2010 Dotacja na rejestr wyborców 1 200,00 Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywana z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, na wydatki związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców
RAZEM DZIAŁ 1 200,00
16. 752 2010 Dotacja na zadania obronne 250,00 Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazywana z budżetu Wojewody Małopolskiego, przeznaczona na przygotowanie akcji kurierskiej na terenie Gminy Michałowice
RAZEM DZIAŁ 250,00
17. 754 2010 Dotacja na magazyn OC 250,00 Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazywana z budżetu Wojewody Małopolskiego, przeznaczona na prowadzenie magazynu Obrony Cywilnej
RAZEM DZIAŁ 250,00
18. 756 0350 Karta podatkowa 10 000,00 Dochody z tytułu wpłat osób fizycznych z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej
19. 756 0310 Podatek od nieruchomości OP 720 000,00 Podatek od nieruchomości opłacany na rzecz budżetu Gminy Michałowice przez osoby prawne z terenu Gminy Michałowice lub posiadające swoje oddziały na terenie Gminy Michałowice
20. 756 0320 Podatek rolny OP 10 000,00 Podatek rolny opłacany na rzecz budżetu Gminy Michałowice przez osoby prawne z terenu Gminy Michałowice lub posiadające swoje oddziały na terenie Gminy Michałowice
21. 756 0330 Podatek leśny OP 1 800,00 Podatek leśny opłacany na rzecz budżetu Gminy Michałowice przez osoby prawne z terenu Gminy Michałowice lub posiadające swoje oddziały na terenie Gminy Michałowice
22. 756 0340 Podatek od środków transportu OP 1 800,00 Podatek od środków transportu opłacany na rzecz budżetu Gminy Michałowice przez osoby prawne z terenu Gminy Michałowice lub posiadające swoje oddziały na terenie Gminy Michałowice
23. 756 0910 Odsetki karne OP 1 000,00 Dochody z tytułu odsetek karnych od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wnoszonych przez osoby prawne z terenu Gminy Michałowice lub posiadających swoje oddziały na terenie Gminy Michałowice
24. 756 0310 Podatek od nieruchomości OF 550 000,00 Podatek od nieruchomości opłacany na rzecz budżetu Gminy Michałowice przez osoby fizyczne posiadające nieruchomości na terenie Gminy Michałowice
25. 756 0320 Podatek rolny OF 540 000,00 Podatek rolny opłacany na rzecz budżetu Gminy Michałowice przez osoby fizyczne posiadające gospodarstwa rolne lub działki, zaliczane do rolnych, na terenie Gminy Michałowice
26. 756 0330 Podatek leśny OF 1 200,00 Podatek leśny opłacany na rzecz budżetu Gminy Michałowice przez osoby fizyczne
27. 756 0340 Podatek od środków transportu OF 139 500,00 Podatek od środków transportu opłacany na rzecz budżetu Gminy Michałowice przez osoby fizyczne
28. 756 0360 Podatek od spadków i darowizn 20 000,00 Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn - dochód realizowany przez urzędy skarbowe
Lp. Dział § Zadanie Ogółem OPIS
29. 756 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 550 000,00 Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno - prawnych. Dochód realizowany przez urzędy skarbowe
30. 756 0910 Odsetki karne OF 13 000,00 Dochody z tytułu odsetek karnych od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wnoszonych przez osoby fizyczne
31. 756 0410 Opłata skarbowa 45 000,00 Dochody z tytułu opłaty skarbowej pobieranej na rzecz budżetu Gminy Michałowice
32. 756 0480 Opłaty za sprzedaż alkoholu 119 500,00 Wpływy z tytułu opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu
33. 756 0690 Dochody z tytułu przelewów środków z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącyc opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 50 000,00 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
34. 756 0010 PIT 4 5 228 761,00 Udział budżetu Gminy Michałowice we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
35. 756 0020 CIT 25 000,00 Udział budżetu Gminy Michałowice we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
RAZEM DZIAŁ 8 026 561,00
36. 758 2920 Subwencja oświatowa 6 444 877,00 Dochody z tytułu przekazywanej na rzecz budżetu Gminy Michałowice części oświatowej subwencji ogólnej
37. 758 2920 Subwencja wyrównawcza 1 071 992,00 Dochody z tytułu przekazywanej na rzecz budżetu Gminy Michałowice części wyrównawczej subwencji ogólnej
38. 758 0920 Odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu 65 000,00 Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Michałowice
RAZEM DZIAŁ 7 581 869,00
39. 801 0750 Czynsze z mienia szkół 37 000,00 Dochody z tytułu czynszu za wynajem powierzchni lokali użytkowych, pozostających w dyspozycji Zespołów Szkół z terenu Michałowice. Ogólna powierzchnia lokali wynajętych lub wydzierżawionych to 1615 m2
40. 801 0830 Zwrot za media - mienie szkół 17 800,00 Dochody z tytułu zwrotu kosztów dostarczenia mediów do lokali pozostających w dzierżawie lub wynajmowanych przez Zespoły Szkół z terenu Gminy Michałowice
41. 801 0920 Odsetki do środków zgromadzonych na rachunkach szkół 3 200,00 Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bieżących Zespołów Szkół z terenu Gminy Michałowice
42. 801 2310 Dotacja z gmin na przedszkola prywatne 164 000,00 Dotacja przekazywana z budżetów innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci zameldowanych poza terenem Gminy Michałowice do przedszkoli prywatnych na terenie Gminy Michałowice
43. 801 0920 Odsetki od środków GZEAS 500,00 Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym Gminnego Zespołu Szkół w Michałowicach
RAZEM DZIAŁ 222 500,00
44. 852 2320 Dotacja z Powiatu na rodziny zastępcze 52 000,00 Dotacja przekazywana z budżetu Powiatu Krakowskiego na zadania realizowane na podstawie porozumienia, dotyczące finansowego wsparcia rodzin zastępczych z terenu Gminy Michałowice
45. 852 2010 Dotacja na Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone 1 785 800,00 Dotacja przekazywana z budżetu Wojewody Małopolskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
46. 852 2030 Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6 400,00 Dotacja przekazywana z budżetu Wojewody Małopolskiego na zadania własne jako dofinansowanie udzielanej pomocy w formie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
47. 852 2030 Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 26 800,00 Dotacja przekazywana z budżetu Wojewody Małopolskiego na zadania własne jako dofinansowanie udzielanej pomocy w formie rzeczowej oraz wypłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach
48. 852 2030 Dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 49 700,00 Dotacja przekazywana z budżetu Wojewody Małopolskiego na zadania własne jako dofinansowanie wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla osób pozostających pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach
49. 852 0920 Odsetki od środków GOPS 1 500,00 Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Michałowice
50. 852 2030 Dotacja na GOPS - własne 64 900,00 Dotacja przekazywana z budżetu Wojewody Małopolskiego na zadania własne jako dofinansowanie prowdzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach
RAZEM DZIAŁ 1 987 100,00
51. 900 0970 Dochody z tytułu rozliczenia środków pochodzących z zamkniętego rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 116 686,00 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
RAZEM DZIAŁ 116 868,00
OGÓŁEM DOCHODY 20 194 217,00
CZĘŚĆ OPISOWA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2010 WYDATKI
Lp. Jednostka Dział ROZD Kwota zadania Nazwa Zadania Opis zadania
1. UG 010 01030 12 000,00 Izba Rolna składka Równowartość 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat należne Małopolskiej Izbie Rolniczej w Krakowie zgodnie z art. 35 pkt.1 i 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych
RAZEM DZIAŁ 12 000,00
2. UG 600 60004 611 000,00 Transport publiczny - dotacja Koszty realizacji transportu publicznego na terenie Gminy Michałowice - dotacja w ramach porozumienia z Miastem Kraków
3. UG 600 60004 20 000,00 Transport publiczny - zakup usług Koszty realizacji transportu publicznego na terenie Gminy Michałowice - zakup usług u prywatnego przewoźnika na trasie Zagórzyce-Kraków
4. UG 600 60014 915 000,00 Pomoc finansowa dla Powiatu Krakowskiego na modernizację drogi powiatowej 2153K w Michałowicach Zadanie realizowane w ramach procedury Inicjatyw Samorządowych wspólnie z Powiatem Krakowskim. Przebudowa drogi powiatowej nr 2153K w miejscowości Michałowice w zakresie wykonania chodnika waz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni w tym: Inspektor nadzoru dla zadania - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2153K w miejscowości Michałowice
5. UG 600 60014 130 000,00 Modernizacja drogi powiatowej 2157K w m. Pielgrzymowice Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z odtworzeniem odwodnienia drogi dotacja dla Powiatu Krakowskiego
6. UG 600 60014 420 000,00 Modernizacja drogi powiatowej 2151K w m. Wilczkowice Kozierów Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z odtworzeniem odwodnienia drogi dotacja dla Powiatu Krakowskiego
7. UG 600 60016 150 000,00 Bieżące utrzymanie dróg Zadanie wiąże się z utrzymaniem nawierzchni i odwodnienia dróg szutrowych - destrukt, żużle i rowy oraz remontami cząstkowymi nawierzchni dróg asfaltowych - łatanie dziur, oznakowaniem dróg i ulic, zakupami materiałów i wyposażenia do montażu oznakowania
8. UG 600 60016 10 000,00 Dokumentacja projektowa przełożenia sieci teletechnicznej w miejscowości Raciborowice Projekt przełożenia sieci TP S.A. w obrębie centrum Raciborowic. Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami
9. UG 600 60016 175 000,00 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2010 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2010
10. UG 600 60016 680 000,00 Modernizacja dróg gminnych -ul.Nad Strugą i ul. Źródlana Przebudowa dróg gminnych poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej i odwodnienia dróg
11. UG 600 60016 40 500,00 Centrum Raciborowic dokumentacja Zadanie realizowane jako kontynuacja z roku 2009
12. UG 600 60016 66 000,00 Projekt przebudowy drogi Komora Michałki Zadanie realizowane jako kontynuacja z roku 2009
13. UG 600 60016 45 500,00 Projekt chodnika w m. Więcławice Zadanie realizowane jako kontynuacja z roku 2009
14. UG 600 60017 110 000,00 FOGR Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych modernizacji, remontu dróg prowadzących do pól (drogi niepubliczne). Środki budżetu Gminy muszą zabezpieczać dwukrotność dofinansowania z FOGR (na 2010 rok przyjęto dofinansowanie w wysokości 55 tys. zł)
RAZEM DZIAŁ 3 373 000,00
15. UG 700 70005 306 300,00 Gospodarowanie mieniem komunalnym Dokumentacja geodezyjno - prawna, wykupy działek, gospodarowanie mieniem gminnym
16. UG 700 70005 119 300,00 Hotel Raciborowice Opłaty za media - energia, woda, gaz.Wydatki bieżące - ścieki, odpady, utrzymanie kotła, przeglądy. Zakup materiałów, środków czystości, opału, materiałów remontowych, wyposażenia. Umowy-zlecenia - dozorca. Wykonanie drobnych prac remontowych przez firm
17. UG 700 70005 680 340,00 Strefy rekreacyjne Budowa sześciu stref rekreacyjnych w miejscowościach: Masłomiąca, Zagórzyce, Wilczkowice, Pielgrzymowice
RAZEM DZIAŁ 1 105 940,00
18. UG 710 71004 86 986,00 Opłata Planistyczna Sporządzenie operatów szacunkowych dla ustalenia wysokości opłaty planistycznej
19. UG 710 71004 133 000,00 Studium Zagosp. Przestrz. Wykonanie studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice.
RAZEM DZIAŁ 219 986,00
20. UG 750 75011 54 609,00 USC Wynagrodzenia na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
21. UG 750 75020 9 300,00 Powiatowe Centrum Teleinformatyczne dotacja Opłata za utrzymanie Podkrakowskiego Systemu Teleinformatycznego - Starostwo Powiatowe
22. UG 750 75022 215 000,00 Obsługa Rady Gminy Michałowice Niezbędne środki na zabezpieczenie funkcjonowania Rady Gminy Michałowice tj. zabezpieczenie diet Przewodniczącego Rady Gminy, diet radnych, przygotowanie materiałów na sesje i posiedzenia komisji, udział radnych w szkoleniach, spotkaniach
23. UG 750 75023 100,00 Biuletyn USC Prenumerata Biuletynu USC i inne publikacje
24. UG 750 75023 1 760 500,00 Fundusz Płac UG Zabezpieczenie płac dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice wraz z należnymi świadczeniami
25. UG 750 75023 7 200,00 Homnet Opłata za używanie systemu bankowego HOMNET
26. UG 750 75023 72 000,00 Informatyk Opieka informatyczna - Paweł Piekarski
27. UG 750 75023 7 500,00 Internet Internet bezprzewodowy - blueconnect, internet DSL
28. UG 750 75023 10 000,00 Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego Organizacja jubileuszu 50 - lecia pożycia małżeńskiego. Przyjęcie i upominki dla 23 par jubilatów
30. UG 750 75023 21 500,00 Pracownicy Gospodarczy Samochód, Pracownicy Gospodarczy - utrzymanie i materiały eksploatacyjne
31. UG 750 75023 40 000,00 Programy i licencje komputerowe Zakup programów informatycznych, przedłużanie licencji, zakup akcesoriów komputerowych
32. UG 750 75023 137 539,00 Prowadzenie i obsługa kancelarii Urzędu Gminy Michałowice Składniki na ubezpieczenie społeczne - dot. umowy zlecenia
Składki na Fundusz Pracy - dot. umowy zlecenia
Umowa zlecenie - sprzątanie budynku U.G. Michałowice
Zakup materiałów biurowych
Prenumerata czasopism oraz wydawnictw merytorycznych
Badania okresowe pracowników Urzędu Gminy
Wydatki związane z: nadzorem bhp, opłatami pocztowymi, konserwacją sprzętu
Wydatki na pokrycie ryczałtów i delegacji służbowych pracowników U.G. Michałowice
Wydatki przeznaczone na szkolenie pracowników U.G. Michałowice
Zakup materiałów papierniczych
Zakup akcesoriów komputerowych
33. UG 750 75023 2 742 500,00 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy - MURDZA Prace budowlane związane z rozbudową budynku Urzędu Gminy Michałowice na podstawie podpisanej umowy i harmonogramu rzeczowo-finansowego w tym: Koszt inspektora nadzoru dla przebudowy Urzędu Gminy Michałowice oszacowany na podstawie podpisanej umowy i harmonogramu rzeczowo-finansowego
34. UG 750 75023 8 400,00 Telefony komórkowe Rozliczenie za telefony służbowe - komórkowe
35. UG 750 75023 15 000,00 Telefony stacjonarne Rozliczenie za telefony stacjonarne Urzędu Gminy
36. UG 750 75023 101 100,00 Urząd - Energia Media - energia,woda,gaz.Wydatki bieżące - ścieki,odpady, przeglądy. Umowy- zlecenia - ubezpieczenia
37. UG 750 75023 80 000,00 VAT Podatek od Towarów i Usług
38. UG 750 75023 40 000,00 ZFŚS - UG Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników
39. UG 750 75023 1 500,00 Zakup krzeseł do sali ślubów Zakup krzeseł jako wyposażenie Sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego
40. UG 750 75023 3 500,00 Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy Michałowice Wydatki na ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi Urzędu Gminy Michałowice, koszty druku książeczek czekowych na potrzeby Urzędu Gminy Michałowice, częściowy zwrot kosztów nauki pracowników Urzędu Gminy Michałowice
41. UG 750 75075 2 000,00 Strona WWW Aktualizacja strony internetowej
42. UG 750 75075 3 000,00 Działania promocyjne Wykonywanie materiałów promujących Gminę Michałowice
43. UG 750 75095 10 000,00 Korona Północnego Krakowa - składka członkowska Składka na rzecz Stowarzyszenia Północnego Krakowa
44. UG 750 75095 90 000,00 Obsługa sołtysów z terenu Gminy Michałowice Środki na pokrycie diet dla Sołtysów sołectw z terenu Gminy Michałowice oraz wydatki na szkolenia, opłatę składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Sołtysów
45. UG 750 75095 13 000,00 Pawie Pióra Umowy zlecenia w związku z prowadzeniem zajęć tańca ludowego dla dzieci i młodzieży
RAZEM DZIAŁ 5 433 248,00
46. UG 751 75101 1 200,00 Rejestr wyborców Wydatki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na terenie Gminy Michałowice. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji przekazywanej z budżetu państwa - Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie
RAZEM DZIAŁ 1 200,00
47. UG 752 75212 250,00 Zadania zlecone z zakresu obronności Zabezpieczenie programowego szkolenia obronnego
RAZEM DZIAŁ 250,00
48. UG 754 75412 10 000,00 Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych Środki niezbędne na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych członków jednostek OSP z terenu Gminy Michałowice
49. UG 754 75412 110 000,00 Zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP Środki niezbędne na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie, ubezpieczenie i badania lekarskie członków OSP, wynagrodzenie konserwatorów w OSP, utrzymanie sprzętu w pełnej sprawności, ubezpieczenie, remonty i naprawy bieżące, zakup paliwa i części zamiennych, przeglądy techniczne
50. UG 754 75412 42 000,00 Karosowanie samochodu pożarniczego Koszty karosacji samochodu pożarniczego STAR 266 przeznaczonego dla OSP Więcławice
51. UG 754 75414 250,00 Magazyn OC Utrzymanie i doposażenie magazynu sprzętu OC, czyszczenie i konserwacja sprzętu OC
RAZEM DZIAŁ 162 250,00
52. UG 756 75647 82 268,00 Wymiar i pobór podatków Prowadzenie postępowania podatkowego celem ustalenia przedmiotów opodatkowania, wydawanie decyzji wymiarowych, postanowień, wezwań, prowadzenie postępowania egzekucyjnego, wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, hipotekowanie zaległości, kontrole podatkowe, postępowanie sprawdzajace dot. prawidlowości zgłoszonych przedmiotów do opodatkowania ze stanem faktycznym, inkaso dla Inkasentów Gminy Michałowice
RAZEM DZIAŁ 82 268,00
53. UG 757 75702 420 000,00 Obsługa zadłużenia Obsługa zadłużenia w postaci odsetek i prowizji bankowych
RAZEM DZIAŁ 420 000,00
54. UG 758 75818 140 000,00 Rezerwa ogólna Obowiązkowa rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane, planowana w zakresie wysokości od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetu
55. UG 758 75818 36 300,00 Rezerwa celowa ,,Już pływam" Zabezpieczenie środków na współfinansowanie wspólnie z Samorządem Województwa Małopolskiego, programu skierowanego do dzieci szkół podstawowych pod nazwą "Już pływam"
56. UG 758 75818 120 000,00 Rezerwa celowa nauczyciele Środki na sfinansowanie przewidzianej podwyżki płac dla nauczycieli - 7% od września 2010 r.
57. UG 758 75818 20 000,00 Rezerwa celowa zadania kryzysowe Obowiązkowa rezerwa celowa budżetu na wydatki związane z reazlizacją zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.
RAZEM DZIAŁ 316 300,00
55. ZSR 801 80103 5 000,00 Radosna szkoła Wkład własny rzeczowy w wysokości 5 000 zł do wniosku złożonego do rządowego programu ''Radosna Szkoła"
56. ZSR 801 80101 12 000,00 ZSR Opiekun hali sportowej w Raciborowicach Zadanie przeniesionez Urzędu Gminy Michałowice do realizacji przez Zespół Szkół w Raciborowicach, wydatki niezbędne w związku z pozyskaniem środków z "nadkontraktacji ze ZPORR jako zwrot części kosztów budowy hali sportowej w Raciborowicach
57. ZSW 801 80101 49 000,00 Malowanie korytarzy w Zespole Szkół w Więcławicach Malowanie korytarzy w Zespole Szkół w Więcławicach, zadanie związane z kontrolą SANEPID i zaleceniami pokontrolnymi
58. UG 801 80104 384 545,00 Dotacja dla przedszkoli - inne gminy Dotacja do budżetów gmin dla przedszkoli działających poza obszarem Gminy Michałowice na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Michałowice a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez inne gminy
59. UG 801 80104 763 918,00 Dotacja przedszkola niepubliczne Dotacja do przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Michałowice
60. GZEAS 801 80113 342 766,00 Dowóz dzieci do szkół Dowóz dzieci do szkół zgodnie z wymogami art. 14a i art.17 ustawy z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty
61. GZEAS 801 80114 277 723,00 GZEAS Działalność bieżąca GZEAS-u. Prowadzenie zadań z zakresu gospodarki finansowej szkół, dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych, nadzór nad szkołami i pomoc prawna
62. UG 801 80146 8 024,00 Dokształcanie zawodowe nauczycieli Dofinansowanie pomocy metodycznej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowice
RAZEM DZIAŁ 1 842 976,00
63. UG 851 85153 30 000,00 GPPiRPA i Narkomanii Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, dofinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym działalność świetlic socjoterapeutycznych, koszty przeprowadzanych otwartych konkursów ofert, wynagrodzenia członków GKRPA
64. UG 851 85154 27 400,00
65. UG 851 85154 46 700,00 GPPiRPAiN dotacje do innych jednostek Zadania z zakresu bieżącego funkcjonowania Gminy zlecone do realizacji stowarzyszeniom na podstawie przeprowadzonych konkursów oraz zawieranych umów
66. UG 851 85154 12 100,00 GPPiRPAiN Świetlice socjoterapeutyczne przy Zespołach Szkół GPPiRPAiN Świetlice socjoterapeutyczne prowadzone przy Zespołach Szkół z terenu Gminy Michałowice.
67. UG 851 85154 3 300,00 GPPiRPAiN ZSR Akcja zima Organizacja wypoczynku zimowego dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym zorganizowana przez Zespół Szkół Raciborowice
RAZEM DZIAŁ 119 500,00
68. UG 852 85201 6 000,00 Dotacja Dom Dziecka Sieborowice Dotacja na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Domu Dziecka w Sieborowicach
69. GOPS 852 85204 52 000,00 Rodziny zastępcze Środki finansowe dla rodzin zastępczych finansowane z PCPR
70. GOPS 852 85212 1 785 800,00 GOPS działalność bieżąca - zadania zlecone Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
71. GOPS 852 85213 6 400,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki zdrowotne dla podopiecznych pobierających zasiłek stały
72. GOPS 852 85214 86 000,00 Zakup usług w domach pomocy społecznej Odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej
73. GOPS 852 85214 86 800,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki celowe, celowe specjalne (lub w postaci rzeczowej), zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS
74. GOPS 852 85216 49 700,00 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS - zadanie własne gminy
75. GOPS 852 85219 396 600,00 GOPS działalność bieżąca Koszty utrzymania ośrodka, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników, koszty czynszu lokalu, energii, telefonów, internetu, szkoleń, zakupu materiałów i usług obcych, licencji na programy komputerowe
76. GOPS 852 85228 20 000,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Współfinansowanie kosztu usług opiekuńczych dla osób spełniających określone kryteria dochodowe
77. GOPS 852 85295 60 000,00 Dożywianie Dożywianie dzieci w szkołach w postaci obiadów oraz zasiłki celowe na żywność
RAZEM DZIAŁ 2 549 300,00
78. GZEAS 854 85415 4 628,00 Stypendia socjalne Środki na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z rozdziałem 8a ustawyz dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
RAZEM DZIAŁ 4 628,00
79. UG 900 90001 438 000,00 Budowa kanalizacji Rozpoczęcie budowy II etapu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Michałowice Książniczki, Młodziejowice współfinansowanej z PROW
80. UG 900 90015 380 000,00 Oświetlenie uliczne Oświetlenie uliczne- koszty energii elektrycznej za oświetlenie ulic i placów na terenie Gminy Michałowice oraz świadczenia usług oświetleniowych - eksploatacja sieci oświetleniowej i dzierżawa słupów
81. UG 900 90015 132 000,00 Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice
RAZEM DZIAŁ 950 000,00
81. UG/CKiP 921 92109 10 000,00 CKiP Cheerleaders Międzywojewódzki Turniej Zespołów Cheerleaders. Międzywojewódzka impreza cykliczna: taneczno-sportowa
82. UG/CKiP 921 92109 60 000,00 CKiP Kadrówka Cykliczna impreza patriotyczno-rekreacyjna, związana z obchodami z okazji przemarszu Pierwszej Kadrowej
83. UG/CKiP 921 92109 5 000,00 CKiP Karuzela marzeń Festiwal Teatrów Amatorskich i Sztuk Wszelakich, obejmujący warsztaty oraz prezentacje spektakli w wykonaniu amatorskich grup teatralnych
84. UG/CKiP 921 92109 18 000,00 CKiP Maraton rowerowy Cykliczna impreza sportowa, mająca na celu promocję ścieżek rowerowych na terenie Gminy Michałowice
85. UG/CKiP 921 92109 2 000,00 CKiP Masłomiąca CUP Turniej piłki nożnej dla młodzieży z Gminy Michałowice, mający na celu promocję zdrowego stylu życia
86. UG/CKiP 921 92109 20 000,00 CKiP Małopolski Konkurs Orkiestr Dętych 52. Konkurs Orkiestr Dętych Ziemi Krakowskiej. XII Małopolski Konkurs Orkiestr Dętych. Międzywojewódzka impreza cykliczna promująca amatorski ruch orkiestrowy
87. UG/CKiP 921 92109 10 000,00 CKiP ZHP jubileusz Obchody jubileuszu Związku Harcerstwa Polskiego - Żółty Szczep Michałowice
89. UG/CKiP 921 92109 5 000,00 CKiP dożynki Dożynki Gminne. Święto dziękczynienia za plony
90. UG/CKiP 921 92109 332 000,00 CKiP działalność bieżąca Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz umowy z instruktorami. Wydatki bieżące związane z działalnością CKiP: media, artykuły biurowe, ubezpieczenie, połączenia telefoniczne, itd.
91. UG/CKiP 921 92109 30 000,00 CKiP gazeta Gminy Michałowice Druk i kolportaż Gazety Gminy Michałowice (dwumiesięcznik)
92. UG/CKiP 921 92109 2 500,00 CKiP Impresje Więcławskie Cykliczna impreza dla dzieci i młodzieży - plener malarski w Więcławicach oraz biesiada artystów
93. UG/CKiP 921 92109 3 000,00 CKiP konkursy Konkursy świąteczne, plastyczne, muzyczne, recytatorskie organizowane lub współorganizowane przez CKiP dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Michałowice
94. UG/CKiP 921 92109 5 000,00 CKiP materiały promocyjne Produkcja gadżetów reklamowych, mających na celu promocję Gminy Michałowice (cukierki z logo MICHAŁOWICE, baloniki, ołówki, druk folderów oraz kartek świątecznych)
95. UG/CKiP 921 92109 4 000,00 CKiP mikołajki Impreza mikołajkowa dla dzieci z rodzin ubogich z terenu Gminy Michałowice
96. UG/CKiP 921 92109 12 000,00 CKiP transporty Dojazdy zespołów na konkursy, przeglądy, zawody sportowe
97. UG/CKiP 921 92109 2 000,00 CKiP turniej szkół Turniej sprawnościowy dla uczniów szkół z terenu Gminy Michałowice w Forcie Krzesławice
98. UG/CKiP 921 92109 5 000,00 CKiP Święto Kwitnącej Jabłoni Lokalna impreza cykliczna odbywająca się w Zagórzycach, mająca charakter pikniku rodzinnego
99. UG/BPGM 921 92116 150 000,00 Dotacja - BPGM Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice na gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, ochronę i udostępnianie materiałów bibliotecznych. Popularyzacja czytelnictwa
RAZEM DZIAŁ 675 500,00
100. ZSM 801 80101 1 500 816,00 ZSM bieżąca działalność Działalność bieżąca Zespołu Szkół w Michałowicach - Szkoła Podstawowa z oddziałami rocznego przygotowania przedszkolnego i Gimnazjum - wynikająca z Ustawy z dnia 7 września 1991 o Systemie Oświaty i aktów wykonawczych
80103 161 345,00
80110 955 627,00
80146 13 059,00
80195 14 910,00
Razem 2 645 757,00
854 85415 6 500,00
Razem Zespół Szkół Michałowice 2 652 257,00
101. ZSR 801 80101 1 257 415,00 ZSR bieżąca działalność Działalność bieżąca Zespołu Szkół w Raciborowicach - Szkoła Podstawowa z oddziałami rocznego przygotowania przedszkolnego i Gimnazjum - wynikająca z Ustawy z dnia 7 września 1991 o Systemie Oświaty i aktów wykonawczych
80103 95 119,00
80110 718 763,00
80146 9 779,00
80195 14 134,00
Razem 2 095 210,00
854 85415 6 500,00
Razem Zespół Szkół Raciborowice 2 101 710,00
102. ZSW 801 80101 1 021 913,00 ZSW działalność bieżąca Działalność bieżąca Zespołu Szkół w Więcławicach - Szkoła Podstawowa z oddziałami rocznego przygotowania przedszkolnego i Gimnazjum - wynikająca z Ustawy z dnia 7 września 1991 o Systemie Oświaty i aktów wykonawczych
80103 142 258,00
80110 685 649,00
80146 9 266,00
80195 12 450,00
Razem 1 871 536,00
854 85415 6 000,00
Razem Zespół Szkół Więcławice 1 877 536,00
OGÓŁEM WYDATKI 25 211 217,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »