| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/384/2010 Rady Miejskiej w Alwerni

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Alwerni uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy poprzez zwiększenie:

dochodów o kwotę - 135 953,79 zł

wydatków o kwotę - 135 953,79 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Z uwagi na zmiany, o których mowa w ust.1 ustala się budżet gminy na 2010 r. w następujących wysokościach:

d o c h o d y - 27 639 767,49 zł

w y d a t k i - 32 573 765,49 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Alwernia na rok 2010 w kwocie 20 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Do uchwały budżetowej Gminy Alwernia na rok 2010 wprowadza się załącznik Nr 12 pod nazwą "Limity wydatków na wieloletnie programy i projekty ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Alwernia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni

Henryk Kędziora


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/384/2010
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 25 maja 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY ALWERNIA NA ROK 2010

DOCHODY

Dz.

Nazwa

Kwota

zmniejszenia

zwiększenia

852

Pomoc społeczna

745,00

wtym dochody bieżące:

dochody jednostek samorządu terytorialnego związanez realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

745,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

135 208,79

wtym dochody bieżące:

dotacje celowe w ramach programów finansowanychz udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatnościw ramach budżetu środków europejskich

135 208,79

OGÓŁEM

135 953,79

Objaśnienie: Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące funduszu alimentacyjnego zwiększenie: 745,00

Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Podziałanie 7.1.1 Projekt systemowy "Ucz się i pracuj - Edukacja kluczem do zatrudnienia" zwiększenie: 135 208,79

WYDATKI

Dział

Rozd.

Nazwa

Kwota

zmniejszenia

zwiększenia

852

Pomoc społeczna

745,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

745,00

w tym:

a

wydatki bieżące w tym:

745,00

jednostek budżetowych w tym:

745,00

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

745,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

135 208,79

85395

Pozostała działalność

135 208,79

w tym:

a

wydatki bieżące w tym:

135 208,79

wydatki na programy finansowanez udziałem środków, o których mowaw art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 (EFS)

135 208,79

jednostek budżetowych w tym:

135 208,79

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

67 439,08

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

67 769,71

OGÓŁEM

135 953,79

Objaśnienie: wydatki na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych - 745,00

Projekt systemowy "Ucz się i pracuj - Edukacja kluczem do zatrudnienia" - 135 208,79

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni

Henryk Kędziora


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/384/2010
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 25 maja 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2010

Dział

Rozd.

Nazwa

Kwota

zmniejszenia

zwiększenia

600

Transport i łączność

1 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 000,00

w tym:

a

wydatki bieżące w tym:

1 000,00

jednostek budżetowych w tym:

1 000,00

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

9 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

9 000,00

w tym:

a

wydatki bieżące w tym:

9 000,00

jednostek budżetowych w tym:

9 000,00

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

9 000,00

801

Oświata i wychowanie

9 000,00

80104

Przedszkola

9 000,00

w tym:

a

wydatki bieżące w tym:

9 000,00

jednostek budżetowych w tym:

9 000,00

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

9 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 000,00

1 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

10 000,00

1 000,00

w tym:

a

wydatki bieżące w tym:

10 000,00

jednostek budżetowych w tym:

10 000,00

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

10 000,00

b

wydatki majątkowe

1 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10 000,00

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

10 000,00

w tym:

a

wydatki bieżące w tym:

10 000,00

dotacje na zadania bieżące

10 000,00

OGÓŁEM

20 000,00

20 000,00

Objaśnienie:

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni

Henryk Kędziora


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/384/2010
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 25 maja 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Nazwa programu/zadania

Cel programu

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program

Okres
realizacji
programu

Łączne nakłady finansowe
na program

Źródła finansowania

Nakłady finansowe w latach

Plan

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Projekt systemowy "Ucz się i pracuj - Edukacja kluczem do zatrudnienia"

Zwiększenie aktywności zawodowej klientów MOPS Alwernia poprzez podniesienie ich kwalifikacjii społecznych oraz zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Alwerni

2008 - 2013

536 586,25

EFS

133 589,99

163 276,66

148 433,31

Krajowy wkład publiczny

1 618,80

1 978,53

1 798,66

Budżet gminy

21 955,91

26 835,00

24 395,45

Razem


157 164,70


192 090,19


174 627,42

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni

Henryk Kędziora

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »