| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/668/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie

z dnia 27 kwietnia 2010r.

w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Chrzanów lub jej jednostkom podległym, wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 59 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa

Rada Miejska w Chrzanowie uchwala:

§ 1. 1. Należności pieniężne (główne lub uboczne) mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Chrzanów lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzane w całości lub części albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty.

2. Udzielanie ulg w spłacie należności, o których mowa w ust. 1 następuje na wniosek dłużnika.

3. Na wniosek dłużnika:

1)należności mogą być umarzane w całości lub części,

2)mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności,

3)płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.

4. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje, w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.

§ 2. 1. Należność pieniężna może być umorzona na wniosek dłużnika lub z urzędu w całości lub części, w szczególności jeżeli:

1)dłużnik - osoba fizyczna - zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000zł,

2)dłużnik - osoba prawna - został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu zaciągniętych zobowiązań nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3)zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne w okresie do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o umorzenie,

4)jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

5)przemawiają za tym zasady współżycia społecznego lub możliwości płatnicze dłużnika,

6)należność uległa przedawnieniu.

2. Umorzenie należności, za którą odpowiedzialność solidarną ponoszą również inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy przesłanki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 punkt 1, 2 i 4 i 6, umorzenie należności następuje w trybie jednostronnego pisemnego oświadczenia woli.

§ 3. 1. Na wniosek dłużnika można odroczyć termin zapłaty całości lub części należności biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Gminy lub jednostki organizacyjnej.

2. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po złożeniu wniosku do upływu terminu zapłaty.

3. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

4. W przypadku odroczenia terminu płatności należności - nowym terminem płatności jest dzień, w którym zgodnie z rozstrzygnięciem powinna nastąpić zapłata odroczonej należności.

5. Jeżeli w terminie określonym w rozstrzygnięciu dłużnik nie dokonał zapłaty odroczonej należności, należność ta staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę od daty jej wymagalności.

§ 4. 1. Na wniosek dłużnika można rozłożyć na raty płatność całości lub części należności biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Gminy lub jednostki organizacyjnej.

2. Od należności pieniężnej, której termin płatności rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po złożeniu wniosku do upływu terminu zapłaty.

3. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.

4. W przypadku rozłożenia na raty zapłaty należności, nowym terminem płatności są terminy spłaty rat określonych w rozstrzygnięciu.

5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w ustalonym terminie raty, rata ta staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę od daty złożenia wniosku o rozłożenie na raty należności, chyba, że wniosek o rozłożenie na raty złożony został przed terminem wymagalności to wówczas odsetki liczone są od terminu wymagalności.

§ 5. Jako organ i osoby uprawnione do umarzania, rozkładania na raty, odraczania terminów płatności należności pieniężnych wskazuje się:

1. Radę Miejską w odniesieniu do należności głównych lub ubocznych Gminy lub jednostek organizacyjnych przekraczających kwotę 70.000 zł.

2. Burmistrza Miasta Chrzanowa w odniesieniu do należności głównych lub ubocznych Gminy lub jednostek organizacyjnych do kwoty 70.000 zł.

3. Dyrektora jednostki organizacyjnej Gminy w odniesieniu do należności głównych lub ubocznych Gminy lub jednostek organizacyjnych nie przekraczających kwotę 15.000 zł.

§ 6. W przypadku, gdy ulgi, o których mowa wyżej, stanowić mogą pomoc publiczną dłużnik zobowiązany jest spełnić warunki dla pomocy de minimis.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.

§ 8. Traci moc uchwała Nr LI/479/06 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 maja 2006 r.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »