| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/326/2010 Rady Miasta Limanowa

z dnia 28 maja 2010r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2010r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art.212 i art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) i art.121 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) - Rada Miasta Limanowa uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 400.206,88zł, w tym: 1) dochody bieżące o kwotę 400.206,88zł - jak w załączniku Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 425.206,88zl - jak w załączniku Nr 2

3. Wskutek zmian określonych w ust.1 i ust.2 deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 25.000zł. i wynosi 11.066.320,23zł.

4. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu budżetu będą przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

5. Zwiększa się plan przychodów budżetu na 2010r. o kwotę 25.000zł - jak w załączniku nr 3

6. Po dokonanych zmianach budżet Miasta Limanowa przedstawia się następująco

a) Plan dochodów w kwocie 43.470.586,88zł

b) Plan wydatków w kwocie 54.536.907,11zł

c) Plan przychodów w kwocie 12.450.290,23zł

§ 2. 1. Struktura wydatków budżetu po powyższych zmianach przedstawia się następująco

1)Wydatki bieżące - 42.076.139,88zł, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych - 33.504.440,88zł, z czego

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 22.761.683,71zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 10.742.757,17zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.1.

b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.963.210,00zł

c) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.371.913zł

2)Rezerwa ogólna - 33.000,00zł.

§ 3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 20.000,00zł.

§ 4. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Zwiększa się plan dotacji udzielanych w roku 2010 - jak w załączniku nr 6

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Limanowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Ryszard Kulma

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/326/2010
Rady Miasta Limanowa
z dnia 28 maja 2010 r.
Zalacznik1.pdf

dochody 28.05

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/326/2010
Rady Miasta Limanowa
z dnia 28 maja 2010 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki zal 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/326/2010
Rady Miasta Limanowa
z dnia 28 maja 2010 r.
Zalacznik3.pdf

wydatki biezace zal 2.1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/326/2010
Rady Miasta Limanowa
z dnia 28 maja 2010 r.
Zalacznik4.pdf

zal 3 przychody i rozchody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/326/2010
Rady Miasta Limanowa
z dnia 28 maja 2010 r.
Zalacznik5.pdf

zal 4 rzadowka dochody

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/326/2010
Rady Miasta Limanowa
z dnia 28 maja 2010 r.
Zalacznik6.pdf

zal 4 rzadowka wydatki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/326/2010
Rady Miasta Limanowa
z dnia 28 maja 2010 r.
Zalacznik7.pdf

zal 5 dochody i wydatki real. na podst.poroz.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVI/326/2010
Rady Miasta Limanowa
z dnia 28 maja 2010 r.
Zalacznik8.pdf

zal 6 dotacje

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVI/326/2010
Rady Miasta Limanowa
z dnia 28 maja 2010 r.
Zalacznik9.pdf

Uzasadnienie do projektu uchwały na 28 maja 2010

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Jaranowska

Specjalista do spraw kampanii linków sponsorowanych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »