| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/326/2010 Rady Miasta Limanowa

z dnia 28 maja 2010r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2010r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art.212 i art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) i art.121 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) - Rada Miasta Limanowa uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 400.206,88zł, w tym: 1) dochody bieżące o kwotę 400.206,88zł - jak w załączniku Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 425.206,88zl - jak w załączniku Nr 2

3. Wskutek zmian określonych w ust.1 i ust.2 deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 25.000zł. i wynosi 11.066.320,23zł.

4. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu budżetu będą przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

5. Zwiększa się plan przychodów budżetu na 2010r. o kwotę 25.000zł - jak w załączniku nr 3

6. Po dokonanych zmianach budżet Miasta Limanowa przedstawia się następująco

a) Plan dochodów w kwocie 43.470.586,88zł

b) Plan wydatków w kwocie 54.536.907,11zł

c) Plan przychodów w kwocie 12.450.290,23zł

§ 2. 1. Struktura wydatków budżetu po powyższych zmianach przedstawia się następująco

1)Wydatki bieżące - 42.076.139,88zł, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych - 33.504.440,88zł, z czego

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 22.761.683,71zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 10.742.757,17zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.1.

b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.963.210,00zł

c) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.371.913zł

2)Rezerwa ogólna - 33.000,00zł.

§ 3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 20.000,00zł.

§ 4. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Zwiększa się plan dotacji udzielanych w roku 2010 - jak w załączniku nr 6

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Limanowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Ryszard Kulma

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/326/2010
Rady Miasta Limanowa
z dnia 28 maja 2010 r.
Zalacznik1.pdf

dochody 28.05

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/326/2010
Rady Miasta Limanowa
z dnia 28 maja 2010 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki zal 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/326/2010
Rady Miasta Limanowa
z dnia 28 maja 2010 r.
Zalacznik3.pdf

wydatki biezace zal 2.1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/326/2010
Rady Miasta Limanowa
z dnia 28 maja 2010 r.
Zalacznik4.pdf

zal 3 przychody i rozchody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/326/2010
Rady Miasta Limanowa
z dnia 28 maja 2010 r.
Zalacznik5.pdf

zal 4 rzadowka dochody

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/326/2010
Rady Miasta Limanowa
z dnia 28 maja 2010 r.
Zalacznik6.pdf

zal 4 rzadowka wydatki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/326/2010
Rady Miasta Limanowa
z dnia 28 maja 2010 r.
Zalacznik7.pdf

zal 5 dochody i wydatki real. na podst.poroz.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVI/326/2010
Rady Miasta Limanowa
z dnia 28 maja 2010 r.
Zalacznik8.pdf

zal 6 dotacje

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVI/326/2010
Rady Miasta Limanowa
z dnia 28 maja 2010 r.
Zalacznik9.pdf

Uzasadnienie do projektu uchwały na 28 maja 2010

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »