| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/289/10 Rady Gminy Stryszawa

z dnia 27 kwietnia 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa

Na podstawie art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy Stryszawa uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planowanych wydatkach na kwotę 61 500 złotych.

Dz.

Rozdział

Treść

Zwiększyć

Zmniejszyć

1

2

3

4

5

010

Rolnictwo i łowiectwo

10 000

10 000

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

10 000

10 000

Wydatki majątkowe, w tym:

10 000

10 000

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
budowa łącznika wodociągu w miejscowości Lachowice

10 000

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Przyłącza wodociągowe

10 000

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

8 000

8 000

40002

Dostarczanie wody

8 000

8 000

Wydatki majątkowe, w tym:

8 000

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
Zakup agregatu prądotwórczego

8 000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

8 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

8 000

852

Pomoc społeczna

30 000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

30 000

Wydatki bieżące

30 000

wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

30 000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

13 500

85415

Pomoc materialna dla uczniów

13 500

Wydatki bieżące

13 500

wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

13 500

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

43 500

90003

Oczyszczanie miast i wsi

20 000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

20 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

20 000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

23 500

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

23 500

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

23 500

Razemw działach

61 500

61 500

§ 2. 1. § 2 ust. 2, pkt. 1 a Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia

18 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie:

"wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12 904 331 zł. ";

2. § 2 ust. 2, pkt. 1 b Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia

18 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie:

"wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 6 222 540 zł. ";

3. § 2 ust. 2, pkt. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia

18 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie:

"wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 224 513 zł. ";

4. § 2 ust. 3, pkt. 1 Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia

18 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie:

"wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 912 600 zł. ".

§ 3. Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia

18 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie:

Dział

Rozdział

Treść

Wartość

1

2

3

4

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 385 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 385 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

1 385 000,00

Budowa łącznika wodociągu w miejscowości Lachowice

10 000,00

Ujęcie wody Lachowice

1 050 000,00

Przyłącza wodociągowe

4 800,00

Wodociąg Stryszawa Zawodzie - projekt oraz wykonanie

250 000,00

Wodociąg Krzeszów

30 200,00

Projekty wodociągów: Stryszawa Hucisko, Stryszawa Siwcówka zbiorniki, Kuków przy drodze wojewódzkiej

40 000,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

8 000,00

40002

Dostarczanie wody

8 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

8 000,00

Zakup agregatu prądotwórczego

8 000,00

600

Transport i łączność

2 164 500,00

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

30 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

30 000,00

Chodnik przy drodze wojewódzkiej w Stryszawie

30 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

1 634 500,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:

1 600 000,00

Chodnik przy drodze powiatowej w Lachowicach

300 000,00

Droga Krzeszów

1 300 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

34 500,00

Projekt chodnika przy drodze powiatowej w Stryszawie

34 500,00

60016

Drogi publiczne gminne

500 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

500 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

212 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

212 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

212 000,00

Docieplenie Przychodni Zdrowia w Lachowicach

14 000,00

Zakup działki w Stryszawie zabudowanej budynkiem mieszkalnym

8 000,00

Docieplenie budynku apteki w Stryszawie

170 000,00

Opomiarowanie ciepła Przychodnia Zdrowia w Stryszawie

20 000,00

750

Administracja publiczna

50 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

50 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

50 000,00

Komputeryzacja Urzędu Gminy

50 000,00

801

Oświata i wychowanie

500 000,00

80101

Szkoły podstawowe

200 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

200 000,00

Wykonanie placów zabaw obok Szkoły Podstawowej nr 2 w Stryszawie orazZespołu Szkół Samorządowych w Krzeszowie

155 000,00

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kurowie

45 000,00

80110

Gimnazja

300 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

300 000,00

Boisko sportowe obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie

300 000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

84 000,00

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

84 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

84 000,00

Zakup samochodu dla WTZ Kuków

84 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

290 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

120 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

120 000,00

Kanalizacja Stryszawa

120 000,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

120 000,00

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

120 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

50 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

50 000,00

Budowa oświetlenia ulicznego

50 000,00

926

Kultura fizyczna i sport

219 100,00

92601

Obiekty sportowe

219 100,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

219 100,00

Obiekt sportowy Lachowice

33 000,00

Obiekt sportowy Krzeszów

75 000,00

Centrum Sportu Stryszawa

111 100,00

Razem

4 912 600,00

§ 4. Załącznik nr 13 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia

18 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie:

Pozycja

Wyszczególnienie

Wykonanie 2009

Prognoza 2010

Prognoza 2011

Prognoza 2012

Prognoza 2013

Prognoza 2014

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Zobowiązania wg tytułów dłużnych:

8 412 758,00

11 416 164,00

8 500 000,00

5 400 000,00

2 700 000,00

0,00

1.1

Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):

8 412 758,00

11 416 164,00

8 500 000,00

5 400 000,00

2 700 000,00

0,00

1.1.1

pożyczki

272 758,00

1.1.2

kredyty

8 140 000,00

1.1.3

obligacje

0,00

1.2

Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):

6 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1

pożyczki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2

kredyty

6 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3

obligacje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Spłata długu

3 546 594,00

3 616 164,00

3 800 000,00

3 200 000,00

3 000 000,00

2.1

Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):

3 096 594,00

2 916 164,00

3 100 000,00

2 700 000,00

2 700 000,00

2.1.1

kredytów

2 930 000,00

2 810 000,00

3 100 000,00

2 700 000,00

2 700 000,00

2.1.2

pożyczek

166 594,00

106 164,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

wykup papierów wartościowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4

udzielonych poręczeń

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp):

450 000,00

700 000,00

700 000,00

500 000,00

300 000,00

3

Prognozowane dochody budżetowe

25 967 842,38

27 904 553,00

27 345 369,45

28 665 000,00

30 098 250,00

31 603 160,00

3.1

subwencje

13 166 801,00

14 309 943,00

15 019 797,00

15 770 786,00

16 559 325,00

17 387 291,00

3.2

udziały w podatkach

4 277 484,72

4 072 549,00

4 267 167,00

4 480 526,00

4 704 552,00

4 939 779,00

3.3

dotacje na zadania zlecone

3 034 190,59

3 182 249,00

3 341 361,45

3 460 791,00

3 633 830,00

3 815 521,00

3.4

pozostałe dochody

5 489 366,07

6 339 812,00

4 717 044,00

4 952 897,00

5 200 543,00

5 460 569,00

4

Prognozowane wydatki budżetowe

28 525 568,21

31 157 113,00

24 383 836,00

25 565 000,00

27 398 250,00

28 903 160,00

4.1

wydatki bieżące

23 963 637,46

26 244 513,00

23 207 672,00

23 828 055,00

25 574 458,00

26 988 179,00

4.2

wydatki majątkowe

4 561 930,75

4 912 600,00

1 176 164,00

1 736 945,00

1 823 792,00

1 914 981,00

5

Prognozowany wynik finansowy

-2 557 725,83

-3 252 560,00

2 961 533,45

3 100 000,00

2 700 000,00

2 700 000,00

6

Relacje do dochodów (w %):

6.1

długu (art. 170 ust. 1);

32,40%

40,91%

31,08%

18,84%

8,97%

0,00%

6.2

długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);

32,40%

40,91%

31,08%

18,84%

8,97%

0,00%

6.3

spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1);(2.1+2.2):3

12,71%

13,22%

13,26%

10,63%

9,49%

6.4

spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3);(2.1+2.3):3

12,71%

13,22%

13,26%

10,63%

9,49%


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stryszawa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Hadka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »