| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/282/10 Rady Miasta I Gminy Nowy Wiśnicz

z dnia 13 marca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2010 r


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ), oraz art. 89 ust.1 pkt. 2 i 3, art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240), (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) - Rada Miejska w Nowym Wiśniczu uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 5.911.421,00 zł w tym:
1) dochody bieżące o kwotę 438.343,00 zł
2) dochody majątkowe o kwotę 5.473.078,00 zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 9.886.421,00 zł- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:
1) zmiany wydatków bieżących na łączna kwotę 1.396.706,00 zł w tym:
a) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych w kwocie 1.185.966,00 zł w tym:
- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 665.121,00 zł;
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 520.845,00 zł
b) zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące w kwocie 9.302,00 zł
c) zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 31.438,00 zł
d) zwiększenie wydatków na obsługę długu publicznego w kwocie 170.000,00 zł
2) zwiększenie wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.489.715,00 zł.
4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3.975.000,00 zł. z zaciąganego kredytu długoterminowego.
5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżet w kwocie 3.970.000,00, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganego kredytu długoterminowego.
§ 2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach z § 1 ust. 4 - jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
§ 3. W uchwale budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na rok 2010 Nr XXXII/253/09 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 grudnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się §11.
2) §13 otrzymuje brzmienie:
"§13 Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu:
1) kredytów zaciąganych w ciągu roku na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1.500.000,00 zł
2) nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty 1.995.000,00 zł,
3) nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.970.000,00 zł"
3) w załączniku Nr 1 dochody budżetu wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku Nr 2 wydatki budżetu wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu gminy Nowy Wiśnicz na 2010 rok zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
6) Uchyla się załącznik Nr 11.
7) Załącznik Nr 12 Prognoza kwoty długu gminy Nowy Wiśnicz na lata 2010-2016 zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Wiśnicza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady

Jerzy Łacny
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/282/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 13 marca 2010 r.
DOCHODY BUDŻETU

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zwiększenie w zł.

Zmniejszenie w zł.
1 2 3 4 5 6
600 1.505.356,00 -
600136630
Drogi publiczne wojewódzkie

w tym:
- dochody majątkowe:
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1.485.065,00


1.485.065,00


1.485.065,00
-


-


-
600146620
Drogi publiczne powiatowe

w tym:
- dochody majątkowe:
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
20.291,00


20.291,00


20.291,00
-


-


-
700 Gospodarka mieszkaniowa 9.310,00 -
700050970
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody bieżące:
w tym:
Wpływy z różnych dochodów
9.310,00

9.310,00

9.310,00
-

-

-
750 Administracja publiczna 32,00
750972380
Gospodarstwa pomocnicze

a/ dochody bieżące
w tym:
Wpłata do budżetu części zysku przez gospodarstwo pomocnicze
32,00

32,00

32,00
-

-

-
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
35.000,00

-
756180690
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

a/ dochody bieżące
w tym:
Wpływy z różnych opłat
35.000,00

35.000,00

35.000,00
-

-

-
758 Różne rozliczenia 343.867,00 -
758012920
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- dochody bieżące:
w tym:
Subwencje ogólne z budżetu państwa
339.680,00

339.680,00

339.680,00
-

-

-
758312920
Część równoważąca subwencji ogólnejdla gmin

- dochody bieżące:
w tym:
Subwencje ogólne z budżetu państwa
4.187,00

4.187,00

4.187,00
-

-

-
801 Oświata i wychowanie 835.405,00 -
80101
6290
Szkoły podstawowe

a/ dochody majątkowe
w tym:
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
805.405,00

805.405,00


805.405,00
-

-


-
801480830
Stołówki szkolne

a/ dochody bieżące
w tym:
Wpływy z usług
30.000,00

30.000,00

30.000,00
-

-

-
852 Pomoc społeczna 510,00 -
852140970
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

a/ dochody bieżące
w tym:
Wpływy z różnych dochodów
510,00

510,00

510,00
-

-

-
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.306.941,00 -
90001
6298
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

dochody majątkowe
w tym:
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
2.287.317,00

2.287.317,00


2.287.317,00
-

-


-
90011
0970
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej

a/ dochody bieżące
w tym:
Wpływy z różnych dochodów

19.624,00

19.624,00

19.624,00

-

-

-
926 Kultura fizyczna i sport 875.000,00 -
92601626063006330


6290
Obiekty sportowe

a) dochody majątkowe
w tym:
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
875.000,00

875.000,0059.000,00


333.000,00


333.000,00150.000,00
-

--


-


-


-
RAZEM 5.911.421,00 -
Przewodniczący Rady

Jerzy Łacny
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/282/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 13 marca 2010 r.
WYDATKI BUDŻETU

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zwiększenie w zł.

Zmniejszenie w zł.
1 2 3 4 5 6
010 Rolnictwo i łowiectwo 120.833,00 -
01010 Infrastruktura wodociągowa iwsi

a/ wydatki majątkowe
w tym:
- wydatki inwestycyjne
120.833,00

120.833,00

120.833,00
-

-

-
600 Transport i łączność 2.367.888,00 -
60013 Drogi publiczne wojewódzkie

a/ wydatki majątkowe
w tym:
- wydatki inwestycyjne
2.347.597,00

2.347.597,00

2.347.597,00
-

-

-
60014 Drogi publiczne powiatowe

a/ wydatki majątkowe
w tym:
- wydatki inwestycyjne
20.291,00

20.291,00

20.291,00
-

-

-
700 Gospodarka mieszkaniowa 19.000,00 -
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a/ wydatki majątkowe
w tym:
- wydatki na zakupy inwestycyjne
19.000,00

19.000,00

19.000,00
-

-

-
710 Działalność usługowa 200.000,00 -
71035 Cmentarze

a/ wydatki majątkowe
w tym:
- wydatki inwestycyjne
200.000,00

200.000,00

200.000,00
-

-

-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
200.000,00

-
75412 Ochotnicze straże pożarne

a/ wydatki majątkowe
w tym:
- wydatki na zakupy inwestycyjne
200.000,00

200.000,00

200.000,00
-

-

-
757 Obsługa długu publicznego 170.000,00 -
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

a) wydatki bieżące
w tym:
- wydatki na obsługę długu publicznego
170.000,00


170.000,00

170.000,00
-


-

-
801 Oświata i wychowanie 1.761.142,00 -
80101 Szkoły podstawowe

a/ wydatki bieżące
w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
b/ wydatki majątkowe
w tym:
- wydatki inwestycyjne
1.086.478,00

786.478,00

786.478,00

344.187,00
442.291,00

300.000,00

300.000,00
-

-

-

-
-

-

-
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

a/ wydatki bieżące
w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
30.870,00

30.870,00

30.870,00

30.870,00
-

-

-

-
80104 Przedszkola

a/ wydatki bieżące
w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
a/ wydatki majątkowe
w tym:
- wydatki inwestycyjne
368.841,00

60.841,00

60.841,00

60.841,00
308.000,00

308.000,00
-

-

-

-
-

-
80110 Gimnazja

a/ wydatki bieżące
w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
213.283,00

213.283,00

213.283,00

213.283,00
-

-

-

-
80148 Stołówki szkolne

a/ wydatki bieżące
w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
36.050,00

36.050,00

36.050,00

15.940,00

20.110,00
-

-

-

-

-
80195 Pozostała działalność

a/ wydatki majątkowe
w tym:
- wydatki na zakupy inwestycyjne
25.620,00

25.620,00

25.620,00
-

-

-
851 Ochrona zdrowia 9.302,00 -
85195 Pozostała działalność

a/ wydatki bieżące
w tym:
- wydatki na dotacje na zadania bieżące
9.302,00

9.302,00

9.302,00
-

-

-
852 Pomoc społeczna 35.958,00 -
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

a/ wydatki bieżące
w tym:
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

510,00


510,00

510,00

-

-

-
85295 Pozostała działalność

a/ wydatki bieżące
w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
35.448,00

35.448,00

4.520,00


4.520,00
30.928,00
-

-

-


-
-
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.774.628,00 -
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a/ wydatki majątkowe
w tym:
- wydatki inwestycyjne
3.720.704,00

3.720.704,00

3.720.704,00
-

-

-
90003 Oczyszczanie miast i wsi

a/ wydatki bieżące
w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00
-

-

-

-
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a/ wydatki bieżące
w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
38.924,00

38.924,00

38.924,00

38.924,00
-

-

-

-
926 Kultura fizyczna i sport 1.227.670,00 -
92601


Obiekty sportowe

a/ wydatki majątkowe
w tym:
- wydatki inwestycyjne
1.227.670,00

1.227.670,00

1.227.670,00
-

-

-

RAZEM

9.886.421,00

-
Przewodniczący Rady

Jerzy Łacny
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIV/282/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 13 marca 2010 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NOWY WIŚNICZ na 2010 rok.
1. DOCHODY OGÓŁEM: 39.367.023,50 zł
2. WYDATKI OGÓŁEM: 43.337.023,50 zł
3. WYNIK - deficyt :(1 - 2) 3.970.000,00 zł
4. PRZYCHODY BUDŻETU: 5.965.000,00 zł
z tego:
a) kredyty 5.965.000,00 zł
5. ROZCHODY BUDŻETU: 1.995.000,00 zł
z tego:
a) Spłata kredytu 1.995.000,00 zł
w tym zaciągnietego na:
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 900.000 zł
- sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy w roku 2005 447.000 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2006 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 418.000 zł.
- Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w tym na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla miejscowości Leksandrowa i Połom Duży oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 230.000 zł
Przewodniczący Rady

Jerzy Łacny
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXIV/282/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 13 marca 2010 r.
PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY NOWY WIŚNICZ NA LATA 2010 - 2018

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wykonanie
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
1. Dochody budżetu 30.001.746,97 39.367.023,50 33.100.000,00 33.900.000,00 34.350.000,00 34.500.000,00 34.700.000,00 35.500.000,00 35.050,000,00 35.325.000,00
w tym:
1.1 Podatki i opłaty lokalne 2.638.467,88 2.681.485,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.2 Udziały w podatkach 3.896.113,09 4.906.055,00 4.400.000,00 4.600.000,00 4.800.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.3 Dochody z mienia 284.778,80 1.180.582,00 400.000,00 340.000,00 320.000,00 340.000,00 570.000,00 470.000,00 520.000,00 520.000,00
1.4 Subwencje 16.011.896,00 16.815.422,00 16.500.000,00 16.700.000,00 16.900.000,00 16.900.000,00 16.900.000,00 17.100.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00
1.5 Dotacje do zadań zleconych 4.100.558,60 4.324.163,00 4.400.000,00 4.500.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00
1.6 Pozostałe dochody 3.069.932,60 9.459.316,50 4.400.000,00 4.760.000,00 4.730.000,00 4.760.000,00 4.730.000,00 5.430.000,00 4.730.000,00 5.005.000,00
2. Wydatki budżetu 32.268.650,93 43.337.023,50 31.180.000,00 32.100.000,00 32.500.000,00 32.620.000,00 32.900.000,00 33.600.000,00 33.200.000,00 33.440.000,00
2.1


2.1.1
2.1.2
Wydatki bieżące
w tym:
- wydatki na obsługę długu - odsetki
- wydatki z tytułu poręczeń
28.043.196,99


386.552,86
-
29.996.820,50


805.731,00
-
23.480.000,00


785.575,00
-
24.900.000,00


686.328,00
-
25.000.000,00


572.011,00
-
25.120.000,00


464.709,00
-
25.900.000,00


361.020,00
-
26.680.000,00


265.572,00
-
27.100.000,00


161.428,00
-
26.400.000,00


53.985,00
-
2.2 Wydatki majątkowe
w tym:
- wydatki inwestycyjne
4.225.453,94

3.120.610,80
13.340.203,00

12.997.10
3,
34,00
7.700.000,00

7.644.200,00
7.200.000,00

7.200.000,00
7.500.000,00

7.000.000,00
7.500.000,00

7.000.000,00
7.000.000,00

6.370.000,00
6.920.000,00

6.420.000,00
6.100.000,00

6.000.000,00
7.040.000,00

7.000.000,00
3. Deficyt/Nadwyżka (1 - 2) -2.266.903,96 -3.970.000,00 1.920.000,00 1.800.000,00 1.850.000,00 1.880.000,00 1.800.000,00 1.900.000,00 1.850.000,00 1.885.000,00
4. Przychody budżetu 4.464.332,27 5.965.000,00 - - - - - - - -
w tym: - - - - - - - - -
4.1 Kredyty bankowe 4.300.000,00 5.965.000,00 - - - - - - - -
4.2 Wolne środki finansowe 164.332,27 - - - - - - - - -
Ogółem pozycja 1 + 4  34.466.079,24 45.332.023,50 33.100.000,00 33.900.000,00 34.350.000,00 34.500.000,00 34.700.000,00 35.500.000,00 35.050,000,00 35.325.000,00
5. Rozchody budżetu 2.060.000,00 1.995.000,00 1.920.000,00 1.800.000,00 1.850.000,00 1. 880.000,00 1.800.000,00 1.900.000,00 1.850.000,00 1.885.000,00
5.1 Udzielenie pożyczki - - - - - - - - - -
5.2 Spłata kredytów 2.060.000,00 1.995.000,00 1.920.000,00 1.800.000,00 1.850.000,00 1. 880.000,00 1.800.000,00 1.900.000,00 1.850.000,00 1.885.000,00
Ogółem pozycja 2 + 5  34.328.650,93 45.332.023,50 33.100.000,00 33.900.000,00 34.350.000,00 34 500.000,00 34.700.000,00 35.500.000,00 35.050.000,00 35.325.000,00
6. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego (stan zadłużenia na początek roku + 4 .1 - 5.2)
10.915.000,00

14.885.000,00

12.965.000,00

11.165.000,00

9.315.000,00

7.435.000,00

5.635.000,00

3.735.000,00

1.885.000,00

0,00
7.
Spłata zobowiązań budżetu
(5.2+2.1.1+ 2.1.2)
2.446.552,86 2.800.731,00 2.705.575,00 2.486.328,00 2.422.011,00 2.344.709,00 2.161.020,00 2.165.572,00 2.011.428,00 1.938.985,00
8. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami
(max 15 %)
8,15 7,11 8,17 7,33 7,05 6,80 6,23 6,10 5,74 5,49
9. Wskaźnik zadłużenia budżetu( max 60 %) 36,38 37,81 39,17 32,94 27,12 21,55 16,24 10,52 5,38 -
Przewodniczący Rady

Jerzy Łacny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »