| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/304/10 Rady Miasta I Gminy Nowy Wiśnicz

z dnia 31 maja 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2010 r


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240), (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1277) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) - Rada Miejska w Nowym Wiśniczu uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zmienia się dochody budżetu na rok 2010 w tym:
1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 466.224,34 zł,
2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 150.000,00 zł,
3) Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 150.000,00 zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wydatki budżetu na rok 2010 w tym:
1) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.104.224,34 zł;
2) Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 298.000,00 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:
1) zwiększenie wydatków bieżących na łączna kwotę 398.874,34 zł w tym:
a) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych w kwocie 264.879,70 zł w tym:
- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.152,17 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 256.727,53 zł,
b) zwiększenie wydatków bieżących na programy finansowane z pomocy zagranicznej w kwocie 133.994,64
2) Zwiększenie wydatków majątkowych na łączną kwotę 705.350,00 zł;
3) Zmniejszenie wydatków majątkowych na łączną kwotę 298.000,00 zł.
4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 340.000,00 zł z tytułu zaciąganej pożyczki długoterminowej.
5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.447.000,00 zł który zostanie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego w kwocie 3.970.000,00 zł, przychodami z pożyczki długoterminowej w kwocie 340.000,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 137.000,00 zł.
§ 2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach z § 1 ust. 4 - jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. W uchwale budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na rok 2010 Nr XXXII/253/09 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 grudnia 2009 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 1 dochody budżetu wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wydatki budżetu wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu gminy Nowy Wiśnicz na 2010 rok zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
4) Załącznik Nr 8 Limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
5) Załącznik Nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Nowy Wiśnicz w roku 2010 r zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
6) Załącznik Nr 12 Prognoza kwoty długu gminy Nowy Wiśnicz na lata 2010-2018 zastępuje się załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Wiśnicza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady

Jerzy Łacny
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVII/304/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 maja 2010 r.
DOCHODY BUDŻETU

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zwiększenie w zł.

Zmniejszenie w zł.
1 2 3 4 5 6
600 Transport i łączność 800,00 -
60016
0960
Drogi publiczne gminne

w tym:
- dochody bieżące:

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
800,00

800,00


800,00
-

-


-
700 Gospodarka mieszkaniowa 30.000,00 -
70005
0750


0830
0970
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym:
- dochody bieżące:

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Wpływy z różnych dochodów
30.000,00

30.000,00


10.000,00


10.000,00
10.000,00
-

-


-


-
-
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
202.886,00

-
75615

0320
0330
0340
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

w tym:
- dochody bieżące:
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych

29.000,00


29.000,00

2.000,00
1.000,00
26.000,00

-


-

-
-
-
75616


0310
0320
0330
0340
0360
0910
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

w tym:
- dochody bieżące:

Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat


173.886,00


173.886,00

60.886,00
45.000,00
10.000,00
5.000,00
50.000,00
3.000,00


-


-

-
-
-
-
-
-
801 Oświata i wychowanie 162.520,00 -
80101
0690
0750


0830
0970


6290
Szkoły podstawowe

W tym:
- dochody bieżące:

Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Wpływy z różnych dochodów

- dochody majątkowe
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
162.520,00


12.520,00

20,00


9.000,00
1.500,00
2.000,00

150.000,00

150.000,00
-

-


-


-
-
-

-

-
852 Pomoc społeczna 79.400,00 -
85202
0690
Domy pomocy społecznej

w tym:
- dochody bieżące:
Wpływy z różnych opłat
19.400,00


19.400,00
19.400,00
-


-
-
85212
2360
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym:
- dochody bieżące:
Dochody jst związane z realizacją zadańz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

60.000,00


60.000,00

60.000,00

-


-

-
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 135.618,34 -
853952007


2009
Pozostała działalność

w tym:
- dochody bieżące:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
135.618,34


135.618,34


133.994,64


1.623,70
-


-


-


-
926 Kultura fizyczna i sport 5.000,00 150.000,00
926016290
Obiekty sportowe

w tym:
- dochody majątkowe:
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
-


-

-
150.000,00


150.000,00

150.000,00
926052710
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu

wtym:
- dochody bieżące:
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
5.000,00


5.000,00

5.000,00
-


-

-
RAZEM 616.224,34 150.000,00
Przewodniczący Rady

Jerzy Łacny
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVII/304/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 maja 2010 r.
WYDATKI BUDŻETU

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zwiększenie w zł.

Zmniejszenie w zł.
1 2 3 4 5 6
010 Rolnictwo i łowiectwo 100.000,00 100.000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

a/ wydatki majątkowe
w tym:
- wydatki inwestycyjne
100.000,00

100.000,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00

100.000,00
600 Transport i łączność 100.000,00 -
60016 Drogi publiczne gminne

a/ wydatki bieżące
w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00
-

-

-

-
700 Gospodarka mieszkaniowa 70.000,00 -
70005


Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a/ wydatki bieżące
w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00
-

-

-

-
750 Administracja publiczna 27.350,00 -
75023 Urzędy gmin

a/ wydatki majątkowe
w tym:
- wydatki na zakupy inwestycyjne
27.350,00

27.350,00

27.350,00
-

-

-

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 388.000,00 48.000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne

a/ wydatki majątkowe
w tym:
- wydatki inwestycyjne
- dotacje na zakupy inwestycyjne
388.000,00

388.000,00

-
388.000,00
48.000,00

-

48.000,00
-
801 Oświata i wychowanie 212.520,00 -
80101 Szkoły podstawowe

a/ wydatki bieżące
w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

b/ wydatki majątkowe
w tym:
- wydatki inwestycyjne
212.520,00

22.520,00

22.520,00

22.520,00

190.000,00

190.000,00
-

-

-

-

-

-
852 Pomoc społeczna 59.400,00 -
85219 Ośrodki pomocy społecznej

a/ wydatki bieżące
w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
9.400,00

9.400,00

9.400,00

4.712,00
4.688,00
-

-

-

-
-
85295 Pozostała działalność

a/ wydatki bieżące
w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00
-

-

-

-
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej

135.618,34

-
85395 Pozostała działalność

a/ wydatki bieżące
w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
- wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej
w tym
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
135.618,34

135.618,34

1.623,70

1.040,17
583,53
133.994,64

85.838,87
-

-

-

-
-
-

-
926 Kultura fizyczna i sport 11.336,00 150.000,00
92601


Obiekty sportowe

a/ wydatki majątkowe
w tym:
- wydatki inwestycyjne
-

-

-
150.000,00

150.000,00

150.000,00
92605 Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu

a/ wydatki bieżące
w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
11.336,00

11.336,00

11.336,00

2.400,00
8.936,00
-

-

-

-
-

RAZEM

1.104.224,34

298.000,00
Przewodniczący Rady

Jerzy Łacny
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVII/304/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 maja 2010 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NOWY WIŚNICZ na 2010 rok.
1. DOCHODY OGÓŁEM: 40.915.329,76 zł
2. WYDATKI OGÓŁEM: 45.362.329,76 zł
3. WYNIK - deficyt :(1 - 2) 4.447.000,00 zł
4. PRZYCHODY BUDŻETU: 6.442.000,00 zł
z tego:
a) kredyty 5.965.000,00 zł
b) wolne środki 137.000,00 zł
c) pożyczka 340.000,00 zł
5. ROZCHODY BUDŻETU: 1.995.000,00 zł
z tego:
a) Spłata kredytu 1.995.000,00 zł
w tym, zaciągniętego na:
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 900.000,00 zł
- sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy w roku 2005 447.000,00 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2006 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 418.000,00 zł.
- Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w tym na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla miejscowości Leksandrowa i Połom Duży oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 230.000,00 zł
Przewodniczący Rady

Jerzy Łacny
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVII/304/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 maja 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.
Nazwa programu realizująca Jednostka Zadania Łączne nakłady Wysokość wydatków w roku
2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Ochrona środowiska i infrastruktury komunalnej Miejski Urząd
13.166.972,00

5.161.536,00

3.741.560,00

303.620,00
Budowa wodociągu :
Leksandrowa, Połom Duży, Królówka, Łomna, Kobyle, Nowy Wiśnicz, Olchawa, Stary Wiśnicz, Wiśnicz Mały, Kopaliny, Muchówka, Chronów

3.664.966,00

680.000,00

-

-
Kanalizacja:
Kopaliny, Stary Wiśnicz, Kobyle, Leksandrowa, Wiśnicz Mały, Muchówka, Połom Duży, Królówka, Olchawa, Łomna, Chronów, Nowy Wiśnicz

3.000.000,00

760.833,00

960.257,00

303.620,00
Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Starym Wiśniczu

6.502.006,00


3.720.703,00


2.781.303,00


-
2. Bezpieczeństwo Obywateli Urząd Miejski
2.723.912,00

1.927.428,00

338.476,00

-
Chodnik Wiśnicz Mały -Kopaliny, Chodnik Królówka, Chodnik Olchawa - Królówka, Chodnik Kobyle - Stary Wiśnicz, Chodnik Leksandrowa1.320.008,00
850.000,00
-
-
Chodnik Muchówka 1.403.904,00 1.077.428,00 338.476,00 -
3. Poprawa bazy lokalowej oświaty i kultury Miejski Urząd
7.055.880,00

1.318.150,00

1.703.965,00

871.123,00
Budowa Szkoły w Nowym Wiśniczu
5.581.880,00

866.150,00

1.504.973,00

871.123,00
Budowa małej sali gimnastycznejw Muchówce wraz z infrastrukturą towarzyszącą

1.474.000,00


452.000,00


198.992,00


-

RAZEM:

22.946.764,00

8.407.114,00

5.784.001,00

1.173.743,00
Przewodniczący Rady

Jerzy Łacny
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVII/304/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 maja 2010 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NOWY WIŚNCZ W ROKU 2010

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

NAZWA
Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600 Transport i łączność 18.285,00 -
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 18.285,00 -
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
w tym:
dla Województwa Małopolskiego


18.285,00

18.285,00


-

-
630 Turystyka 7.359,00 -
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 7.359,00 -
dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w tym:
dla Miasta Bochnia


7.359,00

7.359,00


-

-

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 388.000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne - 388.000,00
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w tym:
dla OSP w Nowym Wiśniczu
dla OSP w Chronowie


-

-
-


388.000,00

340.000,00
48.000,00
801 Oświata i wychowanie 23.593,00 -
80104 Przedszkola 23.593,00 -
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w tym:
dla Gminy Brzesko

23.593,00

23.593,00

-

-
851 Ochrona zdrowia 9.302,00 -
85195 Pozostała działalność 9.302,00 -
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w tym:
dla Powiatu Bocheńskiego

9.302,00

9.302,00

-

-
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 717.000,00 20.000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 20.000,00
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
w tym:
dla Parafii pod wezwaniem Św. Wojciecha BM w Starym Wiśniczu

-


-

20.000,00


20.000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 370.000,00 -
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
w tym:
dla Miejskiego Ośrodka Kultury
w Nowym Wiśniczu
370.000,00


370.000,00
-


-
92116 Biblioteki 217.000,00 -
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
w tym:
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. JanaBrzękowskiegow Nowym Wiśniczu
217.000,00

217.000,00
-

-
92118 Muzea 130.000,00 -
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
w tym:
dlaMuzeum Ziemi Wiśnickiej
w Nowym Wiśniczu
130.000,00


130.000,00
-


-
926 Kultura fizyczna i sport - 200.000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 200.000,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
w tym:
propagowanie kultury fizycznej wśród młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych i zajęć z zakresu rekreacji ruchowej z młodzieżą

-


-

200.000,00


200.000,00

OGÓŁEM:

775.539,00

608.000,00
Przewodniczący Rady

Jerzy Łacny
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXVII/304/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 maja 2010 r.
PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY NOWY WIŚNICZ NA LATA 2010 - 2018

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wykonanie
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
1. Dochody budżetu 30.001.746,97 40.915.329,76 33.150.000,00 34.190.000,00 34.350.000,00 34.500.000,00 34.700.000,00 35.500.000,00 35.050,000,00 35.325.000,00
w tym:
1.1 Podatki i opłaty lokalne 2.638.467,88 2.958.471,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.2 Udziały w podatkach 3.896.113,09 4.906.055,00 4.400.000,00 4.600.000,00 4.800.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.3 Dochody z mienia 284.778,80 1.220.682,00 400.000,00 440.000,00 320.000,00 340.000,00 570.000,00 470.000,00 520.000,00 520.000,00
1.4 Subwencje 16.011.896,00 16.815.422,00 16.500.000,00 16.700.000,00 16.900.000,00 16.900.000,00 16.900.000,00 17.100.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00
1.5 Dotacje do zadań zleconych 4.100.558,60 4.736.493,92 4.400.000,00 4.500.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00
1.6 Pozostałe dochody 3.069.932,60 10.278.205,84 4.450.000,00 4.950.000,00 4.730.000,00 4.760.000,00 4.730.000,00 5.430.000,00 4.730.000,00 5.005.000,00
2. Wydatki budżetu 32.268.650,93 45.362.329,76 31.180.000,00 32.100.000,00 32.500.000,00 32.620.000,00 32.900.000,00 33.600.000,00 33.200.000,00 33.440.000,00
2.1


2.1.1
2.1.2
Wydatki bieżące
w tym:
- wydatki na obsługę długu - odsetki
- wydatki z tytułu poręczeń
28.043.196,99


386.552,86
-
31.302.688,76


805.731,00
-
25.380.000,00


798.662,00
-
27.900.000,00


690.783,00
-
28.000.000,00


572.011,00
-
28.120.000,00


464.709,00
-
28.900.000,00


361.020,00
-
29.680.000,00


265.572,00
-
30.100.000,00


161.428,00
-
30.400.000,00


53.985,00
-
2.2 Wydatki majątkowe
w tym:
- wydatki inwestycyjne
4.225.453,94

3.120.610,80
14.059.641,00

13.307.852,00
5.800.000,00

5. 784.001,00
4.200.000,00

4.100.000,00
4.500.000,00

4.000.000,00
4.500.000,00

4.000.000,00
4.000.000,00

3.370.000,00
3.920.000,00

3.420.000,00
3.100.000,00

3.000.000,00
3.040.000,00

3.000.000,00
3. Deficyt/Nadwyżka (1 - 2) -2.266.903,96 -4.447.000,00 1.970.000,00 2.090.000,00 1.850.000,00 1.880.000,00 1.800.000,00 1.900.000,00 1.850.000,00 1.885.000,00
4. Przychody budżetu 4.464.332,27 6.442.000,00 - - - - - - - -
w tym: - - - - - - - - -
4.1 Kredyty bankowe 4.300.000,00 5.965.000,00 - - - - - - - -
4.2 Wolne środki finansowe 164.332,27 137.000,00 - - - - - - - -
4.3 Pożyczka - 340.000,00 - - - - - - - -
Ogółem pozycja 1 + 4  34.466.079,24 47.357.329,76 33.150.000,00 34.190.000,00 34.350.000,00 34.500.000,00 34.700.000,00 35.500.000,00 35.050,000,00 35.325.000,00
5. Rozchody budżetu 2.060.000,00 1.995.000,00 1.970.000,00 2.090.000,00 1.850.000,00 1. 880.000,00 1.800.000,00 1.900.000,00 1.850.000,00 1.885.000,00
5.1 Spłata kredytów 2.060.000,00 1.995.000,00 1.920.000,00 1.800.000,00 1.850.000,00 1. 880.000,00 1.800.000,00 1.900.000,00 1.850.000,00 1.885.000,00
5.2 Spłata pożyczek - - 50.000,00 290.000,00
Ogółem pozycja 2 + 5  34.328.650,93 47.357.329,76 33.150.000,00 34.190.000,00 34.350.000,00 34 500.000,00 34.700.000,00 35.500.000,00 35.050.000,00 35.325.000,00
6. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego)
10.915.000,00

15.225.000,00

13.255.000,00

11.165.000,00

9.315.000,00

7.435.000,00

5.635.000,00

3.735.000,00

1.885.000,00

0,00
7.
Spłata zobowiązań budżetu
(5+2.1.1+ 2.1.2)
2.446.552,86 2.800.731,00 2.768.662,00 2.780.783,00 2.422.011,00 2.344.709,00 2.161.020,00 2.165.572,00 2.011.428,00 1.938.985,00
8. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami
(max 15%)
8,15 6,85 8,35 8,13 7,05 6,80 6,23 6,10 5,74 5,49
9. Wskaźnik zadłużenia budżetu( max 60 %) 36,38 37,21 39,98 32,66 27,12 21,55 16,24 10,52 5,38 -
Przewodniczący Rady

Jerzy Łacny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »