| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/411/2010 Rady Gminy Babice

z dnia 14 lipca 2010r.

w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) i art 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 późn. zm.)

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Babice na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 2 333 812,60; w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 987 812,60 ; wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 346 000,00.

§ 2. W uchwale budżetowej gminy Babice na 2010 rok, dokonuje się zmian w załączniku nr 2.2 który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale budżetowej Gminy Babice na 2010 rok Nr XLI/329/2009 Rady Gminy Babice z dnia 18 grudnia wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Babice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Babice


mgr Halina Sędzielarz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/411/2010
Rady Gminy Babice
z dnia 14 lipca 2010 r.

Zmiany w planie wydatków majatkowych budżetu gminy Babice na 2010 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

750

-

Administracja publiczna

-

14 000,00

-

-

75095

Pozostała działalność

-

14 000,00

-

-

-

wydatki majątkowe

-

14 000,00

-

-

-

budowa placu zabaw w Mętkowie przy ul. Nadwiślańskiej 32

-

14 000,00

2.

801

-

Oświata i wychowanie

14 000,00

-

-

80101

Szkoły podstawowe

14 000,00

-

-

-

-

wydatki majątkowe

14 000,00

-

-

-

-

budowa placu zabaw w Mętkowie

14 000,00

-

-

-

Ogółem

-

14 000,00

14 000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/411/2010
Rady Gminy Babice
z dnia 14 lipca 2010 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY BABICE NA 2010 ROK

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa-treść

ROK

2010

1

2

3

4

5

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

97 000,00

01008

Melioracje wodne

97 000,00

w tym:

wydatki majątkowe

97 000,00

odwodnienie miejscowości Olszyny i Jankowice

82 000,00

odbudowa potoku Olszyńskiego

15 000,00

2.

600

Transport i łączność

437 270,10

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

376 270,10

w tym:

wydatki majatkowe

376 270,10

modernizacja drogi wojewódzkiej 780 II etap

376 270,10

60016

Drogi publiczne gminne

61 000,00

w tym:

wydatki majątkowe

61 000,00

ciąg pieszo - jezdny na bazie ulic Podzamcze i Parkowa

61 000,00

3.

700

Gospodarka mieszkaniowa

330 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

330 000,00

w tym:

wydatki majątkowe

330 000,00

zakup terenu pod parking przy ul. Krakowskiej

230 000,00

przygotowanie terenów inwestycyjnych zwiazanych z innowacyjna gospodarką w gminie Babice

100 000,00

4.

710

Działalność usługowa

191 000,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

191 000,00

w tym:

wydatki majatkowe

191 000,00

przestrzenne zagospodarowanie centrum Babice i Wygiełzowa

191 000,00

5.

750

Administracja publiczna

360 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

346 000,00

w tym:

wydatki majątkowe

346 000,00

podwyższenie kapitału spółki Gospodarka Komunalna sp. z o.o.

296 000,00

zakup udziałów w spółce "Oczyszczalnia sp.z o.o

50 000,00

75095

Pozostała działalność

14 000,00

w tym:

wydatki majątkowe

14 000,00

budowa placu zabaw w Mętkowie przy ul. Nadwiślańskiej 32

14 000,00

6,

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

14 946,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

14 946,00

termomodernizacja budynku straży w Jankowicach

14 946,00

7.

801

Oświata i wychowanie

438 000,00

80101

Szkoły podstawowe

428 000,00

w tym:

wydatki majątkowe

428 000,00

ocieplenie budynku zespołu szkół w Babicach

220 000,00

odwodnienie zespołu szkół w Mętkowie

96 000,00

rozbudowanie infrastruktury sportowej przy szkole w Zagórzu

112 000,00

80104

Przedszkola

10 000,00

w tym:

wydatki majątkowe

10 000,00

budowa placu zabaw -przedszkole w Zagórzu

10 000,00

8.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

110 337,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

90 000,00

w tym:

Wydatki majątkowe

90 000,00

odwodnienie kanałem krytym ul. Żabiej wraz z odtworzeniem rowu melioracyjnego

90 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

337,00

w tym:

wydatki majątkowe

337,00

oświetlenie oś. Kwiatowa

337,00

90095

Pozostała działalność

20 000,00

budowa parkingu obok szkoły w Babicach

20 000,00

9.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

45 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

45 000,00

w tym:

wydatki majątkowe

45 000,00

budowa budynku "Dom Kultury" w Zagórzu

45 000,00

10.

926

Kultura fizyczna i sport

310 259,50

92601

Obiekty sportowe

310 259,50

w tym:

wydatki majątkowe

310 259,50

budowa obiektu sportowego z basenem w Zagórzu

163 000,00

przyłącz do sieci PE budynku socjalnego przy kompleksie rekreacyjno sportowym w Olszynach

2 427,50

obiekt rekreacyjno-sportowy w Olszynach i w Mętkowie

144 832,00

WYDATKI OGÓŁEM:

2 333 812,60

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Federacja Konsumentów

Federacja Konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »