| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/393/2010 Rady Gminy Klucze

z dnia 28 lipca 2010r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 - ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych - (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

R a d a G m i n y K l u c z e

uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się w nowym brzmieniu zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Klucze w 2010 roku - jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Klucze na 2010 rok Nr XLII/326/09 Rady Gminy Klucze z dnia 21 grudnia 2009r. załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klucze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Klucze

Henryk Dziechciewicz


Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Klucze Nr LI/393/2010
z dnia 28.07.2010r.
Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Klucze
Nr XLII/326/09 z dnia 21 grudnia 2009r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Klucze w 2010 roku

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Rodzaj dotacji z budżetu

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 963 440,00

60004

Lokalny transport zbiorowy

632 000,00

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

632 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

1 331 440,00

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

340 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

991 440,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1 400,00

75020

Starostwa powiatowe

1 400,00

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

1 400,00

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

20 000,00

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

20 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zakupów inwestycyjnych

20 000,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

24 402,00

80104

Przedszkola

20 000,00

Dotacje celowe dla Miasta i Gminy Olkusz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

20 000,00

80195

Pozostała działalność

4 402,00

Dotacje celowe dla Powiatu Olkuskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

4 402,00

851

OCHRONA ZDROWIA

4 000,00

85158

Izby wytrzeźwień

4 000,00

Dotacje celowe dla Gminy Miejskiej Kraków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

4 000,00

852

POMOC SPOŁECZNA

477 000,00

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

130 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

130 000,00

85203

Ośrodki wsparcia

347 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

347 000,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

46 142,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

35 000,00

Dotacje celowe dla Gminy Bielsko-Biała na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

35 000,00

90095

Pozostała działalność

11 142,00

Dotacje celowe dla Miasta i Gminy Olkusz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

6 492,00

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

4 650,00

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1 620 993,54

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

958 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

958 000,00

92116

Biblioteki

210 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

210 000,00

92195

Pozostała działalność

452 993,54

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

378 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

74 993,54

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

0,00

100 000,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

0,00

100 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

100 000,00

Razem

3 680 377,54

577 000,00

Ogółem dotacje

4 257 377,54

Przewodniczący Rady Gminy Klucze

Henryk Dziechciewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrimeSoft Polska Sp. z o.o.

Specjalista z zakresu systemów IT, zarządzania i workflow|BPM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »