| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/301/10 Rady Gminy Siepraw

z dnia 20 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zmianami /1) , art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 zm. Dz. U. z 2010 Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 835 / , Rada Gminy Siepraw uchwala co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 766 270 zł , jak w załączniku nr 1.

2. Zmiany dochodów w ust. 1 obejmują zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 766 270 zł

3. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 766 270 zł , jak w załączniku nr 2

4. Zmiany wydatków w ust. 3 obejmują :

1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 508 770 zł , w tym

a) wydatków jednostek budżetowych o kwotę 453 770 zł , z czego

- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12 500 zł

- zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 441 270 zł

b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 30 000 zł

c) dotacje na zadania bieżące o kwotę 25 000 zł

2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 257 500 zł , w tym zwiększenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 257 500 zł.

§ 2.

W Uchwale Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2010 Nr XXXIX/257/10 z dnia 14 stycznia 2010 r. z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany :

1) w załączniku Nr 1 (dochody budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku Nr 2 (wydatki budżetu ) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku nr 7 (wydatki majątkowe ) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

4) w załączniku nr 5 (udzielone dotacje ) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

5) Załącznik Nr 3 (Przychody i Rozchody Budżetu Gminy na rok 2010) otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siepraw .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siepraw.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Żaba

1) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568 oraz z 2004r Nr 102 poz.1055, nr 116 poz.1203 , z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128 i Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241 , z 2010 r. Nr 28 poz.142 i poz.146 ,Nr 106 poz. 675 .


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/301/10
Rady Gminy Siepraw
z dnia 20 sierpnia 2010 r.

DOCHODY - ZMIANA BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 /kwota w zł/

Dział

Nazwa działu - źródło dochodu

Zwiększenie

Zmniejszenie

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

151 320

Dochody bieżące - dotacja otrzymana z funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (FOGR)

11 320

Dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęwłasnych zadań bieżących gmin (dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych)

140 000

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

595 000

Dochody bieżące podatek od nieruchomości

370 000

Dochody bieżące odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

225 000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

116 080

116 080

Dochody bieżące- wpływy z różnych opłat /wpłaty rodziców za czesne oddział przedszkolny/

26 330

Dochody bieżące- wpływy z usług /wpłaty rodziców za żywienie oddział przedszkolny/

26 330

Dochody bieżące- wpływy z różnych opłat /wpłaty rodziców za czesne przedszkole/

59 750

Dochody bieżące- wpływy z usług /wpłaty rodziców za żywienie przedszkole/

89 750

Dochody bieżące- wpływy z usług /wpłaty rodziców za żywienie stołówki szkolne i przedszkolne

30 000

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

19 950

Dochody bieżące - otrzymane darowizny pieniężne /wpłaty rodziców na półkolonię/

19 950

RAZEM

882 350

116 080

Ogółem zwiększenie dochodów

766 270


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/301/10
Rady Gminy Siepraw
z dnia 20 sierpnia 2010 r.

WYDATKI - ZMIANA BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 /kwota w zł/

Dział

Rozdział

Nazwa działu , rozdziału i grupy paragrafów

Zwiększenie

Zmniejszenie

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

128 000

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

128 000

Wydatki bieżące, w tym

100 000

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych

100 000

(1.2.)wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych

100 000

Wydatki majątkowe, w tym

28 000

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

28 000

400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ

42 500

40002

Dostarczanie wody

42 500

Wydatki majątkowe, w tym

42 500

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

42 500

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

376 320

60014

Drogi publiczne powiatowe

90 000

Wydatki majątkowe, w tym

90 000

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

90 000

60016

Drogi publiczne gminne

75 000

Wydatki bieżące, w tym

75 000

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych

75 000

(1.2.)wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych

75 000

60017

Drogi wewnętrzne

31 320

Wydatki bieżące, w tym

31 320

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych

31 320

(1.2.)wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych

31 320

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

180 000

Wydatki bieżące, w tym

180 000

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych

180 000

(1.2.)wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych

180 000

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

25 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

25 000

Wydatki majątkowe, w tym

25 000

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

25 000

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

48 500

75023

Urzędy gmin

43 500

Wydatki bieżące, w tym

27 500

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych

27 500

(1.1.)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 500

(1.2.)wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych

20 000

Wydatki majątkowe, w tym

16 000

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

16 000

75095

Pozostała działalność

5 000

Wydatki bieżące, w tym

5 000

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych

5 000

(1.1.)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

81 000

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

6 000

Wydatki majątkowe, w tym

6 000

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

6 000

80104

Przedszkola

75 000

Wydatki bieżące, w tym

25 000

Dotacje na zadania bieżące

25 000

Wydatki majątkowe, w tym

50 000

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

50 000

851

OCHRONA ZDROWIA

19 950

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

19 950

Wydatki bieżące, w tym

19 950

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych

19 950

(1.2.)wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych

19 950

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

30 000

85415

Pomoc materialna dla uczniów

30 000

Wydatki bieżące, w tym

30 000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

30 000

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

15 000

90002

Gospodarka odpadami

15 000

Wydatki bieżące, w tym

15 000

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych

15 000

(1.2.)wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych

15 000

Ogółem zwiększenie wydatków

766 270


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/301/10
Rady Gminy Siepraw
z dnia 20 sierpnia 2010 r.

Przychody i Rozchody Budżetu Gminy na rok 2010

L.P.

Treść

Kwota w

1.

Dochody ogółem

22 104 911,19

2.

Wydatki ogółem

24 499 045,19

3.

Wynik /deficyt/

2 394 134,00

4.

Przychody budżetu , w tym

4 481 486,00

zaciągany kredyt

2 720 000,00

zaciągana pożyczka

1 378 855,00

wolne środki na rachunku bieżącym gminy

382 631,00

5.

Rozchody budżetu, w tym

2 087 352,00

Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów

2 087 352,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/301/10
Rady Gminy Siepraw
z dnia 20 sierpnia 2010 r.

ZMIANA W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2010 /kwota w zł/

Dział

Nazwa zadania inwestycyjnego

Plan przed zmianą

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po zmianie

Dział 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sieprawiu

140 000

28 000

168 000

Dział 400
WYTWARZANIE I ZAOPTRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ

Rozdział 40002
Dostarczanie wody
Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Siepraw

-

42 500

42 500

Dział 600
TRANSPORT I LACZNOŚĆ

Rozdział 60014
Drogi publiczne powiatowe
Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Gminy Siepraw-budowa chodnika, remont nawierzchni i odwodnienie

400 000

90 000

-

490 000

Dział 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup działek

30 000

25 000

55 000

Dział 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023
Urzędy gmin
Zakup kserokopiarki

-

7 500

7 500

Dział 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023
Urzędy gmin
Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy

-

8 500

8 500

Dział 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80103
Oddział przedszkolny
Zakup zmywarko -wypażarki do oddziału przedszkolnego w Czechówce

-

6 000

6 000

Dział 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104
Przedszkola
Montaż urządzeń wentylacyjnych w przedszkolu w Sieprawiu

-

50 000

50 000


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/301/10
Rady Gminy Siepraw
z dnia 20 sierpnia 2010 r.

Zmiana w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy Siepraw na rok 2010

ZWIĘKSZENIE /kwota w zł/

Dział

Rozdział

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

25 000

80104

Przedszkola

25 000

Dotacja na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Siepraw w prywatnych przedszkolach na terenie innych gmin

25 000

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alicja Moszyńska

Właścicielka firmy Architektura Biznesu: doradza MSP w zakresie budowania marki i kultury firmy, marketingu, negocjacji i obsługi klienta.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »