| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/587/10 Rady Gminy Mszana Dolna

z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2010 rok

Na podstawie art. 211, art.212,art. 239,art.258 ust.1 pkt.1i pkt.3 i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / Dz. U Nr157 poz. 1240/w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U Nr 157 poz. 1241/ oraz art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn .zm./ Rada Gminy Mszana Dolna uchwala, co następuje :
W budżecie Gminy Mszana Dolna przyjętym Uchwałą Nr XLV/536/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany :

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 689.579,00 zł w tym:

1)dochody bieżące o kwotę 541.879,00 zł

2)dochody majątkowe o kwotę 147.700,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi : 46.819.627,86 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 689.579,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

w tym:

1. wydatki bieżące o kwotę 413.179,00 zł

z czego:

1)wydatki bieżące jednostek 60.868,00 zł

w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.050,00 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż. 46.818,00 zł.

2)wydatki na świadcz. na rzecz osób fizycznych 130.911,00 zł.

3)wydatki bieżące na programy finans. z pomocy zagranicznej 221.400,00 zł

w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 221.400,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do uchwały.

2. wydatki majątkowe o kwotę 276.400,00 zł

w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 276.400,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.2.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi : 50.307.988,00 zł.

§ 3. Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą określa załącznik nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Mszana Dolna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/587/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Kwota w

ZWIĘKSZ

ZMNIEJSZ

720


72095

INFORMATYKA
Pozostała działalność
Dochody bieżące w tym:
-dotacje rozwoj. oraz środki na fin. wspólnej polityki rolne j/§2007/
-dotacje rozwoj. oraz środki na fin. wspólnej polityki rolne j/§2008/

95.101
95.101

95.101

95.101
95.101


95.101

750


75023

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/
Dochody bieżące w tym:
-dotacje rozwoj. oraz środki na fin. wspólnej polityki rolnej/§2007/
-dotacje rozwoj. oraz środki na fin. wspólnej polityki rolnej /§2008/
-dotacje rozwoj. oraz środki na fin. wspólnej polityki rolnej /§2009/

458.799
458.799

458.799

458.799
458.799


397.411
61.388

754


75495

BEZP. PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻ .
Pozostała działalność
Dochody bieżące w tym:
-grzywny, mandatyi inne kary pieniężne od osób fizycznych /§0570/
Dochody majątkowe w tym:
-środki na dofin. wł inwest.gmin pozysk z innych źródeł/ /§6290/

22.000
22.000

2.000

20.000

75675616

DOCH OD OSÓB PR. FIZ I OD IN.JEDN.NIEPOS. OSOB.PRAW ORAZ WYD. ZWIĄZ. Z ICHPOBOR
Wpł.z pod.rol.leśn.pod.od spadk.i dar. or.pod i opł lokal.od os. f
. Dochody bieżące w tym:
-podatek od nieruchomości /§0310/
-podatek od środków transportowych/§0340/

132.475

132.475

109.000
23.475

801


80101

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły Podstawowe
Dochody bieżące w tym:
-dotacje celowe na bieżące zadania własne gm. /§2030/
Dochody majątkowe w tym:
-dot cel.przek. z budż. państwa na inwest.własne gmin//§6330/

564.119

151.695
23.995

127.700

412.424

80195

Pozostała działalność
Dochody bieżące w tym:
-dotacje rozwoj. oraz środki na fin. wspólnej polityki rolnej/§2007/
-dotacje rozwoj. oraz środki na fin. wspólnej polityki rolnej/§2008/

412.424

412.424

412.424


412.424

852


85202

POMOC SPOŁECZNA
Domy Pomocy Społecznej
Dochody bieżące w tym:
-wpływy z różnych dochodów/§0970/

10.773
3.600

3.600

85213

Skł.na ub.zdr. za os.pob.św. z p.społ oraz niekt. św. rodz
. Dochody bieżące w tym:
-dot. cel. na zad. bież. z zakr.adm.rząd. /§2010/

423

423

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej
Dochody bieżące w tym:
-dotacje celowe na bieżące zadania własne gm. /§2030/

6.750

6.750

853


85395

POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
Dochody bieżące w tym:
-dotacje rozwoj. oraz środki na fin. wspólnej polityki rolnej/§2007/
dotacje rozwoj. oraz środki na fin. wspólnej polityki rolnej/§2008/

257.840
257.840

257.840

257.840
257.840


257.840

854


85415

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
Dochody bieżące w tym:
-dotacje celowe na bieżące zadania własne gm. /§2030/

130.911
130.911

130.911

900


90002

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
Dochody bieżące w tym:
-wpływy z usług//§0830/
-otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej//§0960/
- środki na dofin. wł. zad.bież.gmin pozysk z innych źródeł//§2707/

221.400
207.400

2.000
34.200
171.200

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dochody bieżące w tym:
-Wpływy z różnych dochodówj/§0970/

14.000

14.000

926


92605

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dochody bieżące w tym:
-wpływy z pom. fin. udziel. międz j.s.t. na dof. wł. zad. bież. /§2710/
-otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej/§0960/

20.325
20.325

12.950
7.375

RAZEM
zwieksz- zmniejsz.
w tym :
-dochody bieżące
-dochody majątkowe

1.913.743
689.579

541.879
147.700

1.224.164


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/587/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Kwota w

Zwiększenia

754


75405

BEZP. PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻ.
Komendy Powiatowe Policji
W tym:
-wydatki bieżące

22.000
2.000

2.000

75495

Pozostała działalność
W tym:
- wydatki majątkowe

20.000

20.000

801


80101

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły Podstawowe
W tym:
-wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

280.395
280.395

23.995
256.400


85213

POMOC SPOŁECZNA
Skł.na ub.zdr. za os.pob.św. z p.społ oraz niekt. św. rodzinne
W tym:
-wydatki bieżące

7.173
423

423

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej
W tym:
-wydatki bieżące

6.750

6.750

854


85415

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
W tym:
-wydatki bieżące

130.911
130.911

130.911

900


90002

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
W tym:
-wydatki bieżące

221.400


221.400

926


92605

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
W tym:
-wydatki bieżące

27.700
27.700

27.700

Razem
w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

689.579

413.179
276.400


Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XLVII/587/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Kwota w

Zwiększenia

754


75405

BEZP. PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻ .
Komendy Powiatowe Policji
W tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych

2.000
2.000

2.000

2.000

801


80101

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły Podstawowe
W tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych

23.995
23.995

23.995

23.995


85213

POMOC SPOŁECZNA
Skł.na ub.zdr. za os.pob.św. z p.społ oraz niekt. św. rodzinne
W tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7.173
423

423

423

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej
W tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6.750

6.750

6.750

854


85415

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
W tym:
2)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

130.911
130.911

130.911

900


90002

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
W tym:
(3)wydatki bież. na progr. finans. z udz. środk. poch. z Unii Europej.

221.400
221.400

221.400

926


92605

KULTURAFIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
W tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych

27.700
27.700

27.700

7.300
20.400

Razem

413.179


Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XLVII/587/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dz.

Rozdz

Nazwa zadania

Plan w

Plan początk.

Zwiększ.
Zmniejsz.

Plan końcowy

400


40001

WYTW.I ZAOP.W EN. ELEKTR. GAZ I WODĘ
Udziały do spółki " Gorczańskie Wody Termalne"

500.000
500.000

500.000
500.000

600


60011

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Chodn. z zat autob.i przej. dla piesz.-dr kraj. Raba Niżna-wykonanie dokumentacji

5.467.245
150.000

5.467.245
150.000

60013

60013

Chodnikz zatok. i przejś. dla piesz. - dr.wojew. Kasina Wlk -wykonanie na podstawie porozumienia z Województwem
Chodnikz zatok. i przejś. dla piesz. - dr.wojew. Lubomierz- wykonanie na podstawie porozumienia z Województwem

78.276

529.369

78.276

529.369

60014

Chodnik przy drodze powiatowej w Łętowem -pomoc finansowa dla Powiatu-udział w zadaniu 25%

150.000

150.000

60016

Przebudowa drogi gminnej Raba Niżna -Budzyń Gęsia Szyja -Glisne,remont drogi Kasina Wlk.-Stacja PKP-wykonawstwo

4.559.600

4.559.600

700


70005

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zakup działek do gminnego zasobu w Kasinie Wlk. i Kasince Małej

289.800
289.800

289.800
289.800

750


75023

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Budynek Administracyjny Urzędu-modernizacja, separator

249.000
249.000

249.000
249.000

754


75412 75495

BEZP.PUBL.I OCHR.PRZECIWPOŻAROW.
Zakup działki przy OSP w Olszówce
Miasteczko Komunikacyjne w Mszanie Górnej

20.000
20.000

20.000

20.000

40.000
20.000
20.000

801


80101
80101
80101
80101
80101
80101

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoła Podst. nr 1 Lubomierz- sala gimnastyczna- roboty dodatkowe,
Szkoła Podst. nr 1 Lubomierz- zakup patelni elektrycznej
SzkołaPodstawowa Łętowe- salagimnastyczna
Zakup działki przy Szkole Podstawowej w Łostówce
Szkoła podstawowa nr 1 w Kasince Małej- plac zabaw
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mszanie Górnej- plac zabaw

570.500
77.000
6.000
400.000
87.500

256.400
128.700
127.700

826.900
77.000
6.000
400.000
87.500
128.700
127.700

900


90001
90001
90001
90001
90001

GOSPOD. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA
Kanalizacja w Łostówce
Kanalizacja w Rabie Niżnej-wykonanie dokumentacji
Kanalizacja w Łętowem i Mszanie Górnej- wykonanie dokumentacji
Kanalizacja w Kasince Małej- dokończenie V etapu
Udziały do Spółki "Górna Raba"

4.420.256
3.233.256
26.800
200.000
755.200
25.000

4.420.256
3.233.256
26.800
200.000
755.200
25.000

90015

Oświetleniauliczne- budowa nowych linii

180.000

180.000

926


92601
92601
92601
92601
92605
92605

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Boisko sportowe wKasince Małej-ORLIK
Boisko sportowe w Mszanie Górnej- ORLIK-roboty dodatkowe
Boisko sportowe w Rabie Niżnej
Boisko sportowe w Olszówce -wykonanie dokumentacji
Boisko sportowe w Kasince Małej-ORLIK PLUS-dokończenie
Boisko sportowe w Kasinie Wielkiej-ORLIK PLUS-dokończenie

2.934.961
1.030.000
125.000
1363.570
42.720
231.996
141.675

2.934.961
1.030.000
125.000
1363.570
42.720
231.996
141.675


OGÓŁEM


14.451.762


276.400


14.728.162


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/587/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2010 NA NA ZAD. ZLECONE Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ.
PO ZMIANACH DOKONANYCH UCHWAŁĄ RADY GMINY MSZANA DOLNA NR XLVII/587/10 Z DN. 29 KWIETNIA 2010 ROKU

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Dochody

Wydatki

750

ADMINISTRACJAPUBLICZNA

53.716

53.716

75011


2010

Urzędy wojewódzkie
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd.

53.716
53.716

75011

Urzędy wojewódzkie
w tym:
Wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

53.716

53.716

53.716
53.716

751

URZĘDY NACZ. ORG.WŁ.PAŃSTW.KONTR.I OCHR.PR. ORAZ SĄD.

2.550

2.550

75101


2010

Urzędy nacz. org.wł.państw.kontr.i ochr.prawa
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd.

2.550
2.550

75101

Urzędy nacz. org.wł.państw.kontr.i ochrony prawa
w tym:
Wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2.550

2.550

2.550
2.550

752

OBRONA NARODOWA

250

250

75212


2010

Pozostałe wydatki obronne
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd.

250
250

75212

Pozostałe wydatki obronne
w tym:
Wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

250

250

250
250

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA

250

250

75414


2010

Obrona cywilna
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd.

250
250

75414

Obrona cywilna
w tym:
Wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych

250

250

250
250

852

OPIEKA SPOŁECZNA

6.588.123

6.588.123

852122010

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezpieczenie emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd

6.587.700

6.587.700

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezpieczenie emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
Wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2.świadczenia na rzecz osób fizycznych

6.587.700


6.587.700

222.176
174.800
47.376
6.365.524

85213


2010

Składki na ubezp. zdrowotne opł.za osoby pob. świadcz. z pomocy społ.
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd

423
423

85213

Składki na ubezp. zdrowotne opł.za osoby pob. świadcz. z pomocy społ.
w tym:
Wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

423

423

423
423

OGÓŁEM

6.644.889

6.644.889

Część opisowa
Wprowadza się do budżetu gminy:
1/ zwiększenie wpływów z mandatów z przeznaczeniem na fundusz wsparcia policji - dodatkowe patrole w kwocie 2.000 zł.
2/ dofinansowanie z Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego budowy Miasteczka Komunikacyjnego w Mszanie Górnej w kwocie 20.000 zł.
3/dotacje celowe na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mszanie Górnej kwota 63.850 zł i przy Szkole Podstawowej nr1 w Kasince Małej kwota 63.850 zł. Dotacja stanowi 50 % wartości zadań. Na udział własny gminy w kwocie 128.700 zł przeznacza się wpływy z podatków.
4/ dotacje celowe na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach:
-Szkoła Podstawowa nr 3 Kasinka Mała kwota 6.000 zł
-Szkoła Podstawowa w Olszówce 5.995 zł
-Szkoła podstawowa w Glisnem 6.000 zł
-Szkoła Podstawowa w Rabie Niżnej 6.000 zł
Zakup pomocy pokryty w 100 % z dotacji.
5/dotacja celowa na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwota 423 zł.
6/dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących prace socjalną w środowisku kwota 6.750 zł.
7/ dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów kwota 130.911 zł.
8/ dotacja celowa na realizację projektu "Młodzi Pływacy" w kwocie 12.950 zł .dotacja stanowi 50 % wartości całkowitych kosztów. Udział gminy stanowi 25% w kwocie 7.375 zł i udział własny szkól 25% w kwocie 7.375 zł. Z nauki pływania skorzystają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kasince Małej, Szkoły Podstawowej w Olszówce, Rabie Niżnej, Glisnem i Kasinie Wielkiej.
9/Dotacja ze środków unijnych w kwocie 345.511 zł na usuwanie azbestu z dachów . Realizacja zadania w latach 2010-2011 z tego w 2010 roku przypada kwota 171.200 zł. Dotacja stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych. Udział Gminy zostanie pokryty z darowizn mieszkańców i ze środków Funduszu Ochrony Środowiska-kwota 50.200 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »