| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIX/948/2010 Rady Miasta Zakopane

z dnia 9 września 2010r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: JAGIELLOŃSKA, ANTAŁÓWKA

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami), w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN.II.0911-3-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 marca 2010 roku, Rada Miasta Zakopane uchwala co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XLVII/702/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: JAGIELLOŃSKA, ANTAŁÓWKA wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 dodaje się pkt. 24) w brzmieniu: "24) zabudowa apartamentowa - należy przez to rozumieć zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o podwyższonym standardzie, służącą stałemu zamieszkaniu lub okresowemu wynajmowi związanemu z usługami turystyki " ;

2) w § 12 ust.2 dodaje się pkt.6) w brzmieniu: "6) dla zabudowy apartamentowej minimum 1 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny";

3) w § 20 pkt.1) lit. a) dodaje się tiret w brzmieniu: " - istniejąca zabudowa apartamentowa";

4) w § 20 pkt.2) dodaje się lit. j) w brzmieniu: "j) maksymalna wysokość zabudowy apartamentowej - 20m nad poziom terenu od strony przystokowej" ;

5) w § 28 kropkę zastępuje się przecinkiem i po wyrazach: "znak GK.III.6112/1-18/09" dodaje się wyrazy: "gruntów leśnych o powierzchni 0,6556 ha za zgodą Marszałka Województwa Małopolskiego wyrażoną w decyzji z dnia 6 maja 2010r. znak GK.III.6112/1-14/10."

2. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLVII/702/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: JAGIELLOŃSKA, ANTAŁÓWKA po § 8 dodaje się § 9, § 10, § 11 w brzemieniu:

1) "§ 9. 1. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Burmistrz Miasta Zakopane ogłosił w prasie miejscowej oraz poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń, a także zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zakopane o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Termin wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu został określony w dniach od 09.07.2010 r. do 06.08.2010 r. W dniu 22 lipca 2010 r. została zorganizowana dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. 2. W ogłoszeniu wyznaczono nieprzekraczalny termin na dzień 26 sierpnia 2010 r. w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogły wnosić uwagi dotyczące projektu planu."

2) "§ 10. Rada Miasta Zakopane stwierdza, iż do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: Jagiellońska, Antałówka złożono jedną uwagę."

3) "§ 11.1. W dniu 23 sierpnia 2010 r. złożono uwagę dotyczącą dopuszczenia możliwości obsługi komunikacyjnej terenu UT-5 z drogi publicznej ul.Jagiellońskiej, a nie tylko z drogi publicznej ul.Wierchowej oznaczonej symbolem KDD-01. 2.Uwaga nie została uwzględniona. Ulica Jagiellońska stanowi drogę publiczną klasy zbiorczej. Ze względu na rangę drogi oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego należy ograniczać ilość zjazdów indywidualnych na przedmiotową drogę. Teren UT-5 wraz z rezerwami terenów niezagospodarowanych ma bezpośredni dostęp do drogi KDD-01. Biorąc pod uwagę, że teren UT-5 przylega jedynie na odcinku 11 m do ulicy Jagiellońskiej na jej łuku w rejonie skrzyżowania z Bulwarami Słowackiego za uzasadnione zostało uznane ograniczenie dostępności działki od przedmiotowej ulicy. Natomiast do istniejącego zjazdu z ul.Jagiellońskiej na działkę 30/1 projekt planu nie odnosi się. W związku z powyższym uwaga, że plan zakłada jego likwidację jest bezpodstawna. Ponadto, procedura sporządzenia planu stanowi element jej uzupełnienia wynikający z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego. Zakres uzupełnienia obejmuje ponowienie uzgodnień z Geologiem Powiatowym i Dyrektorem Urzędu Górniczego, uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne oraz zmianę treści ustaleń w zakresie wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały. Kwestie komunikacyjne zostały uregulowane w części uchwały, która nie została zakwestionowana w rozstrzygnięciu Wojewody i jest przepisem obowiązującym. 3. Rozstrzygnięcie powyższej uwagi nie wymaga ponowienia czynności proceduralnych."

§ 2. 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

3. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zakopane.

Przewodniczący Rady


Wawrzyniec Bystrzycki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Dom Maklerski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »