| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXII/425/2010 Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku

Na podstawie art. 40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/141/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 września 2004 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzesku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie :

Ośrodek działa na podstawie właściwych przepisów prawa a w szczególności:

• ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr. 142, poz.1591 z późn.zm.),

• ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 175,poz.1362 z późn. zm.),

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241)

• ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006r Nr 139,poz.992 z późn.zm.),

• ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 1 ,poz.7 z późn.zm.),

• innych przepisów z zakresu pomocy społecznej.

2) § 7 otrzymuje brzmienie :

Zadania własne o charakterze obowiązkowym określa art.17 ustawy o pomocy społecznej.

Należą do nich w szczególności :

1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

2. udzielanie pomocy w postaci schronienia, posiłku oraz odzieży osobom tego wymagającym,

3. przyznawanie pomocy finansowej m.in. w postaci : zasiłków okresowych, celowych i stałych,

4. przyznawanie pomocy w formie biletu kredytowanego,

5. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,

6. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem,

7. pokrywanie kosztów dożywiania dzieci w placówkach szkolno-wychowawczych,

8. sprawianie pogrzebu klientom korzystającym ze stałych form pomocy oraz osobom bezdomnym,

9. kierowanie osób do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt,

10. pomoc osobom w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

11. sporządzanie sprawozdawczości,

12. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

13. praca socjalna - pomoc ta jest konieczna z uwagi na zróżnicowane potrzeby środowiska lokalnego. Różnorodność potrzeb ludzkich, niezaradność, sytuacje kryzysowe - czynniki te powodują konieczność rozbudowania zakresu usług ponad te, które gwarantuje ustawa o pomocy społecznej. Praca socjalna jest wyrazazem aktywnego działania w środowisku lokalnym i odbywa się na poziomie współpracy m.in. : z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i instytucjami, kościołami, pracodawcami, kuratorami. Ważnym aspektem na gruncie pracy socjalnej jest współpraca z placówkami szkolno-wychowawczymi w celu rozpoznania potrzeb dzieci i młodzieży i udzielenia im stosownej pomocy. W ramach pracy socjalnej prowadzone są również szerokie działania na rzecz osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych.

3) § 8 otrzymuje brzmienie :

Do zadań własnych gminy należy również w szczególności:

1. przyznawanie pomocy w postaci zasiłków specjalnych celowych,

2. prowadzenie domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających pomocy,

3. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy i wymiany informacji,

4) § 9 otrzymuje brzmienie :

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę ma zastosowanie art.18 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Do niniejszych zadań należą w szczególności :

1. organizowanie i zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

2. przyznawanie pomocy w formie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

3. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia rodzin, osób i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,

5. wypłacanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki,

5) § 10 otrzymuje brzmienie :

Ośrodek realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników na podstawie pisemnego upoważnienia Burmistrza Brzeska udzielonego Dyrektorowi Ośrodka do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Na podstawie powyższego w Ośrodku działa komórka organizacyjna - sekcja świadczeń rodzinnych, która realizuje powyższe zadania. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego mają na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Natomiast świadczenia z funduszu alimentacyjnego mają na celu wsparcie osób ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji.

6) § 13 otrzymuje brzmienie :

Prawa i obowiązki pracowników MOPS regulują w szczegółności przepisy:

-ustawa o pracownikach samorządowych,

-Kodeks Pracy,

-ustawa o pomocy społecznej,

-Regulamin pracy MOPS,

-Regulamin wynagradzania pracowników MOPS.

7 ) § 14 otrzymuje brzmienie :

1. Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową prowadzącą działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest uchwalony przez Radę Miejską roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki Ośrodka.

3. Ośrodek prowadzi księgowość, zgodnie z typowym planem kont, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa dającą rzetelny obraz sytuacji finansowej.

4. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej w Brzesku coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w tym zakresie.

5. Obsługę finansową Ośrodka sprawuje Główny Księgowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »