| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXII/430/2010 Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie zmiany uchwały nr LV/386/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorzadowej Gminy Brzesko oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności

w sprawie zmiany uchwały nr LV/386/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorzadowej Gminy Brzesko oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LV/386/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorzadowej Gminy Brzesko oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności (Dz.Urz.Woj.Małop. Nr 231, poz. 1528) - wprowadza się nastepujące zmiany:

1) W § 16 dodaje się pkt. 6 o brzmieniu:

"6) posiadają zadłużenia z tytułu opłat za zajmowany lokal mieszkalny."

2) Tytuł rozdziału 8 otrzymuje brzmienie:

"Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2."

3) W § 25 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Wolne lokale mieszkalne, których powierzchnia użytkowa przekracza 80 m2 będą oddawane w najem z zastrzeżeniem ust. 2:

1) jako lokale zamienne,

2) jako lokale do zamiany,

3) w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodzin wielodzietnych uprawnionych do najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy, spełniających kryteria określone w niniejszej uchwale,

2. Po zrealizowaniu zadań, o których mowa w ust. 1, lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 mogą być oddawane w najem w trybie przetargu nieograniczonego, celem którego jest ustalenie najwyższej stawki czynszu z zastrzeżeniem przeznaczenia lokalu na cele mieszkalne."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sądej

Prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »