| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXXV/835/10 Rady Miasta Oświęcim - miasto

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, oraz warunków i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej

w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, oraz warunków i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 13 i 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U z 2002 r. Nr 200, poz.1682 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) - Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzory formularzy podatkowych:

1. IN - 1 - Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości składany przez osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. DN - 1 - Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości składany przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe będące: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. IR - 1 - Wzór informacji w sprawie podatku rolnego składany przez osoby fizyczne będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorioalnego - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. DR - 1 - Wzór deklaracji na podatek rolny składany przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych będące: właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. IL - 1 - Wzór informacji w sprawie podatku leśnego składany przez osoby fizyczne będące właścicielami lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. DL - 1 - Wzór deklaracji na podatek leśny składany przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

7. Dane o nieruchomościach tj:

a) ZN -1/Ad - Informacja o działkach - załącznik nr 7a do uchwały.

b) ZN - 1/Ab - Informacja o budynkach -- załącznik nr 7b do uchwały.

c) ZN - 1/Al - Informacja o lokalach - załącznik nr 7c do uchwały.

d) ZN - 1/Abl - Informacja o budowlach - załącznik nr 7d do uchwały.

1) ZN - 1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości - załącznik nr 8 do uchwały.

§ 2. 1. Format elektroniczny formularzy, o których mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 niniejszej uchwały określony jest w formacie danych XML.

2. Układ informacji i powiązań między danymi:

1) w informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) w formacie XML - określa załącznik nr 9 do uchwały,

2) w deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) w formacie XML - określa załącznik nr 10 do uchwały.

§ 3. 1. Informacje w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1), i deklaracje na podatek od nieruchomości (DN-1) wraz z załącznikami tj: Informacja o działkach (ZN -1/Ad), Informacja o budynkach (ZN - 1/Ab), Informacja o lokalach (ZN - 1/Al), Informacja o budowlach (ZN-1/Abl), Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN - 1/B) mogą być składane w postaci elektronicznej, w formie dokumentów XML.

2. Załączniki ZN-1/Ad, ZN-1/Ab, ZN-1/Al, ZN-1/Abl oraz ZN-1/B, o których mowa w ust. 1 w postaci elektronicznej stanowią podsekcje dokumentów XML IN-1 i DN-1.

3. Dokumenty XML, o których mowa w ust. 1 tj. IN-1 oraz DN-1 zgodne są z wzorami, publikowanymi w repozytorium wzorów platformy ePUAP, zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 ze zm.).

§ 4. Informacje i deklaracje, o których mowa w § 3 ust. 1 w postaci elektronicznej składane są i doręczane do Urzędu Miasta Oświęcim poprzez platformę ePUAP.

§ 5. Informacje i deklaracje, o których mowa w § 2 ust. 1 opatrywane są podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 ze zm.).

§ 6. Wzór informacji (IN - 1) w sprawie podatku od nieruchomości składany przez osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, wraz z załącznikami stanowiącymi podsekcje do wzoru informacji (IN-1) tj:Informacja o działkach (ZN -1/Ad), Informacja o budynkach (ZN - 1/Ab), Informacja o lokalach (ZN - 1/Al), Informacja o budowlach (ZN-1/Abl), Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN - 1/B) - opisany jest w katalogu usług platformy ePUAP, pod adresem: Katalog usług / Lista usług wg podziału terytorialnego / WOJ.MAŁOPOLSKIE / Powiat oświęcimski / Oświęcim (gmina miejska) / Urząd Miasta Oświęcim / Złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne.

§ 7. Wzór deklaracji (DN-1) na podatek od nieruchomości składany przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe będące: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową, wraz z załącznikami stanowiącymi podsekcje do wzoru deklaracji (DN-1) tj: Informacja o działkach (ZN -1/Ad), Informacja o budynkach (ZN - 1/Ab), Informacja o lokalach (ZN - 1/Al), Informacja o budowlach (ZN-1/Abl), Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN - 1/B) - opisany jest w katalogu usług platformy ePUAP, pod adresem: Katalog usług / Lista usług wg podziału terytorialnego / WOJ.MAŁOPOLSKIE / Powiat oświęcimski / Oświęcim (gmina miejska) / Urząd Miasta Oświęcim / Złożenie deklaracji na podatek od nieruhomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 9. Traci moc uchwała Nr LIX/637/09 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXV/835/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik 1 IN-1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXV/835/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik 2 DN-1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXV/835/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik 3 IR-1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXV/835/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik 4 DR-1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXV/835/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik 5 IL-1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXV/835/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik 6 DL-1

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr LXXV/835/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik7a.pdf

Załącznik 7a ZN -1Ad

Załącznik Nr 7b do Uchwały Nr LXXV/835/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik7b.pdf

Załącznik 7b ZN -1Ab

Załącznik Nr 7c do Uchwały Nr LXXV/835/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik7c.pdf

Załącznik 7c ZN -1Al

Załącznik Nr 7d do Uchwały Nr LXXV/835/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik7d.pdf

Załącznik 7d ZN -1Abl

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXXV/835/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik 8 ZN-1B

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXXV/835/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik 9 Układ informacji i powiązań XML dla IN-1

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LXXV/835/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik 10 Układ informacji i powiązań XML dla DN-1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »