Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 634 poz. 5163

Uchwała nr XLV/712/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce

z dnia 26 października 2010r.

w sprawie statutu sołectwa Czarnochowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Czarnochowice Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się statut sołectwa Czarnochowice stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr LIII/419/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie statutu sołectwa Czarnochowice.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce


Zbigniew Zarębski


Załącznik do Uchwały Nr XLV/712/2010
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 26 października 2010 r.

STATUT SOŁECTWA CZARNOCHOWICE

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Sołectwo Czarnochowice zwane dalej sołectwem stanowi jednostkę pomocniczą Gminy Wieliczka.

§ 2.

Sołectwo obejmuje obszar o pow. 133.2914 ha, zaś granice sołectwa są określone na mapie, która stanowi załącznik nr 1 do statutu.

§ 3.

Sołectwo działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

2) Statutu Gminy Wieliczka

3) Statutu sołectwa Czarnochowice.

Rozdział II
OKREŚLENIE ORGANÓW SOŁECTWA, KADENCJA

§ 4.

Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie,

2) Sołtys,

3) Rada Sołecka.

§ 5.

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

2. Sołtys jest organem wykonawczym i zarządzającym.

3. Rada Sołecka jest organem opiniodawczym i wspomagającym Sołtysa.

§ 6.

Kadencja organów sołectwa powołanych przez mieszkańców trwa 4 lata i kończy się wraz z wyborem nowych organów.

Rozdział III
ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 7.

1. Do Zebrania Wiejskiego jako organu uchwałodawczego w sołectwie należy w szczególności:

1) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz rozstrzyganie w przedmiocie udzielenia Sołtysowi skwitowania z tego tytułu,

2) podejmowanie uchwał o użytkowaniu lub innych prawach rzeczowych i majątkowych w zakresie dotychczas wykonywanych praw sołectwa wobec mienia gminnego,

3) uchwalanie planów rzeczowo - finansowych sołectwa w ramach budżetu Gminy,

4) uchwalanie sołeckich programów działania w tym planów dotyczących celów i zakresów wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania (sołectwa),

5) ustalenia zadań do realizacji przez Sołtysa i Radę Sołecką w okresie między Zebraniami Wiejskimi,

6) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opieki zdrowotnej, spraw kulturalnych, sportu, wypoczynku, związanych z miejscem zamieszkania (sołectwem),

7) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Wieliczce o rozpatrzenie spraw dotyczących sołectwa,

8) opiniowanie celowości utworzenia, poszerzenia i likwidacji sołectwa lub powstania jednostek niższego rzędu,

9) upoważnienie Rady Sołeckiej do przedstawiania organom Gminy w okresie między Zebraniami opinii i wniosków w sprawach z zakresu działania sołectwa,

10) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na podstawie ustawy z dnia z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim.

2. Uchwały, opinie i protokoły obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys wsi przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka w terminie do 7 dni od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego. Burmistrz w zależności od charakteru spraw, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Wieliczce. O sposobie załatwiania spraw informuje się Sołtysa.

§ 8.

1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają mieszkańcy zamieszkali na terenie sołectwa, oraz zaproszeni goście.

2. Do głosowania uprawnieni są stali mieszkańcy sołectwa umieszczeni w rejestrze wyborców do wyborów organów państwa i samorządu.

§ 9.

1. Zebranie Wiejskie może zwołać:

1) Sołtys:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Rady Sołeckiej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim,

d) na pisemny wniosek Rady Miejskiej w Wieliczce lub Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka.

2) Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.

§ 10.

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku, przy czym Zebranie Wiejskie w sprawach określonych w § 7 ust.1 pkt. 1 i 3 odbywa się do dnia 30 kwietnia każdego roku.

2. Termin, miejsce i porządek Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń i w sposób zwyczajowo przyjęty na 7 dni przed terminem Zebrania.

3. Zebranie Wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców, lub Burmistrza winno odbyć się w terminie nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

4. Sołtys nie może odmówić zwołania Zebrania Wiejskiego zwoływanego na podstawie o § 9 pkt 1 lit. b oraz c.

§ 11.

1. Zebranie Wiejskie jest ważne, może obradować i podejmować uchwały bez względu na ilość mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, jeżeli mieszkańcy zostali powiadomieni o zebraniu zgodnie z § 10.

2. Uczestnicy Zebrania Wiejskiego podpisują listę obecności podając dokładny adres. Lista ta jest załącznikiem do protokołu.

3. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom osoba która je zwołuje, przy czym jeżeli osobą zwołującą Zebranie jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, może on upoważnić do tych czynności pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce. Sołtys może powierzyć otwarcie i przewodniczenie obradom Zebrania upoważnionemu członkowi Rady Sołeckiej.

4. Porządek obrad przyjmuje Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez prowadzącego Zebranie, uwzględniając zgłoszone wnioski o uzupełnienie porządku obrad.

5. Obsługę oraz protokołowanie Zebrania prowadzi osoba wybrana przez Zebranie lub wyznaczony pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce. W braku takich osób czynności te wykonuje osoba upoważniona przez Sołtysa.

6. Protokół Zebrania Wiejskiego powinien zawierać:

- datę i miejsce sporządzenia protokołu,

- stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Wiejskiego i jego zdolność do podejmowania uchwał,

- treść podjętych uchwał, liczbę oddanych głosów,

- skrótowy opis przebiegu zebrania,

- podpis przewodniczącego i protokolanta zebrania.

7. Protokoły otrzymują w ciągu kadencji kolejne numery, począwszy od numeru jeden.

8. Protokoły są numerowane cyframi rzymskimi, łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku.

9. Protokół Zebrania Wiejskiego jest dostępny do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, gdzie winien być dostarczony w terminie 7 dni od dnia Zebrania Wiejskiego.

10. Przebieg Zebrania może być zarejestrowany na nośnikach elektronicznych.

11. W celu usprawnienia swych prac i uzyskiwania opinii o poszczególnych zagadnieniach będących przedmiotem obrad Zebranie Wiejskie może powoływać i odwoływać komisje, w tym komisję rewizyjną, określając każdorazowo zasady ich wyboru, liczbę członków oraz zakresy zadań.

Jeżeli powołano komisję rewizyjną, wyraża ona opinię o wykonaniu planu rzeczowo-finansowego.

§ 12.

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykła większością głosów tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw".

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba ze statut przewiduje głosowanie tajne.

3. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania tylko w sprawach personalnych.

4. Uchwały Zebrania Wiejskiego mają postać odrębnych dokumentów stanowiących załączniki do protokołu Zebrania, z wyjątkiem uchwał proceduralnych, które ujmuje się w treści protokołu.

Rozdział IV
SOŁTYS

§ 13.

W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności z organami Gminy Wieliczka mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa, który działa w interesie ogólnospołecznym miejscowej wspólnoty.

§ 14.

Do obowiązków Sołtysa należy:

1) sprawowanie zarządu sprawami sołectwa,

2) prowadzenie zarządu przekazanymi środkami,

3) sprawowanie zwykłego zarządu - gospodarowanie mieniem gminnym i komunalnym powierzonym sołectwu,

4) zwoływanie i przewodniczenie Zebraniom Wiejskim zwoływanym przez Sołtysa,

5) zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej,

6) realizacja uchwał i działanie zgodne ze wskazówkami Zebrania Wiejskiego oraz statutem sołectwa,

7) przekazywanie uchwał, wniosków i opinii Zebrania Wiejskiego Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka,

8) informowanie mieszkańców sołectwa o wszystkich ważniejszych sprawach i zdawanie przed nimi sprawozdań,

9) sporządzanie projektu planu rzeczowo - finansowego sołectwa oraz wykonanie tego planu, w tym podejmowanie decyzji o przeznaczeniu lub zmianie przeznaczenia dochodów sołectwa, po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej.

§ 15.

Do kompetencji Sołtysa należy:

1) występowanie wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób prywatnych we wszystkich sprawach, które dotyczą statutowych zadań sołectwa,

2) strzeżenie praw sołectwa w szczególności na forum Rady Miejskiej w Wieliczce,

3) występowanie z wnioskami inwestycyjnymi, porządkowymi, finansowymi, opiniowanie na wniosek mieszkańców ulg z zakresu podatków, przyznawania zasiłków, opłat i innych należności,

4) współdziałanie z organizacjami działającymi na terenie sołectwa,

5) występowanie z inicjatywą uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.

Rozdział V
RADA SOŁECKA

§ 16.

Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. Ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.

§ 17.

1. Rada Sołecka liczy 9 członków.

2. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. W posiedzeniach Rady Sołeckiej mogą brać udział radni Rady Miejskiej, osoby zaproszone oraz mieszkańcy sołectwa.

§ 18.

1. Rada Sołecka w szczególności:

1) opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy Rady Sołeckiej,

2) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań sołectwa,

3) współdziała z Sołtysem w podejmowaniu decyzji dotyczących realizacji zadań,

4) podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju sołectwa oraz opiniuje przedstawiony przez Sołtysa projekt planu rzeczowo-finansowego sołectwa,

5) współdziała z Radami Sołeckimi innych sołectw w celu realizacji wspólnych zadań,

6) opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie Wiejskie,

7) występuje z inicjatywą uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.

2. Na Zebraniu Wiejskim Sołtys składa informacje o działalności Rady Sołeckiej.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej są protokołowane.

4. W sprawach protokołowania posiedzeń Rady Sołeckiej oraz uchwał Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio przepisy § 11 ust. 6-8 oraz § 12 niniejszego statutu.

5. Protokoły posiedzeń Rady Sołeckiej są publicznie dostępne.

Rozdział VI
WYBÓR SOŁTYSA I CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ

§ 19.

1. Wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej odbywa się w drodze wyborów tajnych, bezpośrednich, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Wybory zarządza Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka na dzień ustawowo wolny od pracy i ogłasza o tym na tablicach ogłoszeń na terenie sołectwa, w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce oraz na stronie internetowej Gminy Wieliczka.

3. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej ma, każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze sołectwa.

4. Nie mają prawa wybierania osoby:

1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym;

2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;

3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.

5. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 3, wpisany do prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46 poz. 499 z późn. zm.),

6. Czynne prawo wyborcze ma również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze sołectwa.

7. Czynnego prawa wyborczego nie ma obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

8. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) na Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej przysługuje osobie mającej prawo wybierania Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej

9. Nie mają prawa wybieralności osoby:

1) karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;

2) wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego;

3) wobec których wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

10. Prawa wybieralności nie ma obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim pozbawiony prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

11. Wybory odbywają się nie później niż 6 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w Wieliczce.

12. Spis wyborców sporządza Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka na podstawie stałego rejestru wyborców, określonego w ust. 5 i udostępnia mieszkańcom sołectwa do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce na 2 tygodnie przed datą wyborów. Reklamacje w sprawie spisów rozpatruje Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.

13. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje:

- Gminną Komisję Wyborczą spośród uprawnionych wyborców, wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i trzech członków Komisji,

- Sołecką Komisję Wyborczą spośród osób zgłoszonych przez kandydatów na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. Kandydat lub pełnomocnik kandydata może zgłosić do komisji tylko jedną osobę. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech członków Komisji. Przewodniczący Komisji i jego zastępca są wybierani na pierwszym posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów do Komisji Sołeckiej Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji. Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

14. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie co najmniej 20 wyborców, zaś kandydata do Rady Sołeckiej grupie co najmniej 10 wyborców. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej przysługuje również stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym działającym na terenie sołectwa. Kandydatów zgłasza organ stowarzyszenia lub organizacji upoważniony do reprezentowania jej na zewnątrz. Kandydatów na Sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej może zgłosić również Zebranie Wiejskie, o ile w Zebraniu uczestniczy co najmniej 20 wyborców. Zgłoszenie następuje w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego. Listy kandydatów z podpisami zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji Wyborczej przynajmniej na 14 dni przed terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Kandydować można jednocześnie do obydwu organów sołectwa. Komisja prowadzi rejestr kandydatów. Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów. Zabrania się prowadzenia wszelkich form agitacji wyborczej w dniu wyborów.

15. Gminna Komisja Wyborcza sporządza karty do głosowania w porządku alfabetycznym. Karty do głosowania powinny być opieczętowane pieczęcią Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce.

16. Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym w dzień wyborów bez przerwy w godzinach ustalonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka. Przed rozpoczęciem głosowania komisja wyborcza sprawdza czy urna wyborcza jest pusta i pieczętuje urnę. W czasie głosowania w lokalu wyborczym winni być przewodniczący lub jego zastępca i dwaj członkowie komisji. Głosowanie na Sołtysa odbywa się poprzez postawienie znaku "x" przy nazwisku kandydata, na którego oddaje się głos i taki głos jest uznawany za ważny.

W przypadku jednego kandydata na Sołtysa na karcie do głosowania wyborca głosuje umieszczając znak "X" w kratce oznaczonej słowem "ZA" lub umieszczając znak "X" w kratce oznaczonej słowem "PRZECIW", umieszczonych przy nazwisku kandydata - taki głos jest uznawany za ważny. Głosowanie na członków Rady Sołeckiej odbywa się poprzez postawienie znaków "x" przy nazwiskach najwyżej tylu kandydatów ilu członków Rady Sołeckiej jest wybieranych w danym sołectwie. Takie głosy są uznawane za ważne. Dopisków na karcie do głosowania nie bierze się pod uwagę.

17. Za osobę wybraną na Sołtysa uważa się tą, która uzyskała największą liczbę głosów ważnie oddanych. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się losowanie.

W przypadku, gdy zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat na Sołtysa, kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

18. Za wybranych członków Rady Sołeckiej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą kolejno liczbę ważnych głosów. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się losowanie. Wybory Rady Sołeckiej są ważne, jeżeli wybrano członków Rady w liczbie stanowiącej co najmniej połowę liczby członków Rady Sołeckiej określonej w § 17 ust. 1.

19. Po zakończeniu głosowania komisja podlicza głosy i sporządza protokół z wyborów wyszczególniając w nim liczbę:

- osób uprawnionych do głosowania,

- głosów ważnych,

- głosów nieważnych,

- głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,

- ewentualne uwagi mężów zaufania i członków komisji.

Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji obecni przy jego sporządzeniu.

20. Protokół wyborów przewodniczący komisji lub jego zastępca niezwłocznie przekazuje Gminnej Komisji Wyborczej, która ogłasza wyniki wyborów.

§ 20.

1. Sołtys i Rada Sołecka lub poszczególni jej członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji przez referendum sołeckie zwane dalej "referendum' na wniosek co najmniej 10% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania zwanych "inicjatorem referendum" jeżeli:

- nie wykonują swoich obowiązków przez okres co najmniej 3 miesięcy,

- naruszyli postanowienia statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego,

- dopuścili się czynu karalnego w rozumieniu prawa o charakterze przestępstwa,

- zostali ocenieni negatywnie przez Zebranie Wiejskie w zakresie wykonania planu rzeczowo- finansowego sołectwa.

2. Referendum polega na udzieleniu na karcie do głosowania, opatrzonej pieczęcią Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytania dotyczące odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej.

3. Wniosek o przeprowadzenie referendum składa się do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka. Wniosek zawiera uzasadnienie obejmujące przyczyny odwołania określone w ust. 1.

4. Jeżeli wniosek spełnia wymogi, o których mowa w ust.1 i 3 Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka zarządza przeprowadzenie referendum na dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w okresie między 30 a 40 dniem od dnia złożenia wniosku przez inicjatora referendum, zawiadamiając jednocześnie mieszkańców sołectwa o zgłoszonym wniosku i jego uzasadnieniu poprzez zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń sołectwa.

5. Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów, przy udziale referendum co najmniej 20% uprawnionych do głosowania.

6. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania w odniesieniu do poszczególnego pytania nie zaznaczono żadnej odpowiedzi lub zaznaczono więcej niż jedną odpowiedź.

7. Ogłoszenie wyników referendum, rozstrzygającego o odwołaniu Sołtysa lub Rady Sołeckiej przed upływem kadencji oznacza zakończenie działalności odwołanego organu.

8. Do przeprowadzenia referendum, w sprawach nieuregulowanych w ust. 1-7 stosuje się odpowiednio przepisy § 19.

9. W przypadku śmierci, odwołania lub pisemnej rezygnacji Sołtysa, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka zarządza wybory nowego Sołtysa w terminie do dwóch miesięcy.

10. W przypadku odwołania Rady Sołeckiej lub zmniejszenia się jej składu o ponad połowę na skutek śmierci, odwołania lub pisemnej rezygnacji jej członków, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka zarządza wybory nowej Rady Sołeckiej w terminie do dwóch miesięcy.

11. Nie zarządza się nowych wyborów , określonych w ust. 9 i 10, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji.

§ 21.

Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej pełnią dotychczasowe funkcje do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Sołtysa oraz nowo wybraną Radę Sołecką.

§ 22.

1. Sołtys uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej w Wieliczce bez prawa głosowania.

2. Sołtys ma prawo zgłaszania wniosków w sesjach, zabierania głosu w dyskusji zgodnie z Regulaminem Rady Miejskiej w Wieliczce.

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

4. Rada Miejska w Wieliczce może ustanowić zasady, na jakich Sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej będą przysługiwać diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

§ 23.

1. Sołtysowi wykonującemu swe obowiązki Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka udostępnia tablicę Sołtysa, tablicę ogłoszeń w miejscu zamieszkania, pieczęć oraz legitymację Sołtysa.

2. Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce udziela Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i w organizacji zebrań, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka wyznacza poszczególnych pracowników Urzędu do kontaktu z sołectwem.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE MIENIA KOMUNALNEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ SOŁECTWA

§ 24.

1. Wszystkie przysługujące do dnia 27 maja 1990 r. mieszkańcom sołectwa prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe, majątkowe, zwane mieniem gminnym pozostają nienaruszone.

2. Uszczuplenie praw sołectwa przez Radę Miejską może nastąpić za zgodą Zebrania Wiejskiego.

3. Wykaz określonego w ust. 1 mienia gminnego określa załącznik nr 2 do statutu.

§ 25.

1. Sołectwo zarządza i korzysta ze składników mienia komunalnego przekazanego w drodze odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Wieliczce, oraz rozporządza dochodami z tego źródła.

2. Statut Gminy określa zakres uprawnień sołectwa w stosunku do mienia określonego w ust. 1. Statut Gminy określa również zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez sołectwo w odniesieniu do przysługującego mu mienia.

3. W przypadku niewłaściwego gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym sołectwu Rada Miejska w Wieliczce na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka może cofnąć uprawnienia do zarządzania i korzystania ze składników mienia komunalnego przekazanego zgodnie z postanowieniem ust. 1.

§ 26.

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy Wieliczka.

2. W budżecie Gminy mogą być wyodrębnione środki do dyspozycji sołectwa.

3. Uprawnienia sołectwa do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy określa Statut Gminy Wieliczka.

§ 27.

1. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Sołtys i Rada Sołecka. Działalność w tym zakresie podlega skwitowaniu przez Zebranie Wiejskie.

2. Nie udzielenie skwitowania może stanowić podstawę wniosku o odwołanie wymienionych wyżej organów.

Rozdział VIII
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA

§ 28.

1. Nadzór nad działalnością sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska w Wieliczce oraz Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.

3. Działalność finansowa podlega nadzorowi i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wieliczce oraz Skarbnika Gminy

§ 29.

1. Sołtys przekazuje Burmistrzowi uchwały i opinie organów sołectwa w ciągu 7 dni od ich podjęcia.

2. W przypadku, gdy uchwała organu sołectwa wykracza poza zakres przekazanych tym organom kompetencji bądź jest sprzeczna z prawem Burmistrz wstrzymuje realizację uchwał zawiadamiając o tym Sołtysa oraz Radę Miejską w Wieliczce.

3. W terminie 14 dni od otrzymania pisma Burmistrza o wstrzymaniu wykonania uchwały Sołtys może wnieść sprzeciw do Burmistrza.

4. Burmistrz bada sprzeciw i w ciągu 14 dni od jego otrzymania podejmuje decyzję o uznaniu zasadności sprzeciwu bądź o nie uwzględnieniu sprzeciwu.

5. Jeżeli nie wniesiono sprzeciwu w terminie, uchwała traci moc w następnym dniu po upływie terminu do wniesienia sprzeciwu.

6. W przypadku nie uwzględnienia sprzeciwu Burmistrz wnosi sprawę pod obrady Rady Miejskiej w Wieliczce, która ostatecznie rozstrzyga sprawę na najbliższej sesji. W wypadku, o którym mowa w ust. 2 Rada Miejska w Wieliczce stwierdza nieważność uchwały lub jej części. Jeżeli Rada nie stwierdzi nieważności decyzja Burmistrza o wstrzymaniu realizacji uchwały traci moc.

Rozdział IX
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 30.

W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy Statutu Gminy Wieliczka i ustaw.

§ 31.

Zmiana statutu wymaga uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce podjętej po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce


Zbigniew Zarębski


Załącznik nr 1 do statutu sołectwa Czarnochowice

MAPA SOŁECTWA CZARNOCHOWICE

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce


Zbigniew Zarębski


Załącznik nr 2 do statutu sołectwa Czarnochowice

WYKAZ MIENIA GMINNEGO SOŁECTWA CZARNOCHOWICE

L.p.

Położenie nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia
(w ha)

Nr księgi wieczystej
lub inne dokumenty

Uwagi

1

Czarnochowice

43

0.01

KR1I/00019984/5

2

Czarnochowice

48/3

0.0049

KR1I/00019984/5

3

Czarnochowice

48/4

0.0210

KR1I/00019984/5

4

Czarnochowice

48/5

0.0068

KR1I/00019984/5

5

Czarnochowice

48/6

0.0137

KR1I/00019984/5

6

Czarnochowice

48/7

0.08

KR1I/00019984/5

7

Czarnochowice

65

0.07

KR1I/00019984/5

8

Czarnochowice

132

0.01

KR1I/00019984/5

9

Czarnochowice

136

0.02

KR1I/00019984/5

10

Czarnochowice

166/3

0.11

KR1I/00019984/5

11

Czarnochowice

166/7

1.05

KR1I/00019984/5

12

Czarnochowice

188

0.01

KR1I/00019984/5

13

Czarnochowice

309/1

0.05

Dec. RGG.7410-EW-67-KA/93

14

Czarnochowice

311/1

0.02

Dec. RGG.7410-EW-67-KA/93

15

Kokotów

2/4

5.73

KR1I/00020070/5

16

Kokotów

2/5

1.75

KR1I/00020070/5

17

Kokotów

2/6

0.56

KR1I/00020070/5

18

Kokotów

4/6

5.16

KR1I/00020070/5

19

Czarnochowice

166/8

0.0303

KR1I/00019984/5

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce


Zbigniew Zarębski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe