| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/ 329/ 10 Rady Gminy Spytkowice

z dnia 8 listopada 2010r.

w sprawie zmiany Statutu Zakładu Budżetowego p.n. Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach

Na podstawie art. 18 ust.1 i ust.2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust.2 pkt. 2, art.41ust.1. i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.2 i art.4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Rada Gminy Spytkowice u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

W Statucie Zakładu Budżetowego p.n. Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach uchwalonym uchwałą Rady Gminy Spytkowice Nr XXIV/172/01 z dnia 30 kwietnia 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2001 r. Nr 67, poz.1025) zmienionym uchwałami Rady Gminy Spytkowice Nr VI/32/03 z dnia 31 marca 2003roku (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2003 r. Nr 168, poz. 2150), Nr XXXXII/360/06 z dnia 29 czerwca 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2006 r.Nr 502, poz.3125) i Nr XXVIII/243/09 z dnia 9 czerwca 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2009 r. Nr 495, poz.3737)

wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale I § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

"1. Samorządowy Zakład Budżetowy p.n. Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach zwany w dalszej części statutu Zakładem Budżetowym, jest jednostką organizacyjną Gminy Spytkowice, utworzoną przez Radę Gminy Spytkowice Uchwałą Nr XXIV/172 / 01 z dnia 30 kwietnia 2001 roku.

2. Zakład Budżetowy posiada odrębny rachunek bankowy.

3. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu Budżetowego jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i rozchody stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem Gminy Spytkowice."

2. W rozdziale I § 5 otrzymuje nowe brzmienie: "

"1. Przedmiotem działalności Zakładu Budżetowego jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej.

2. Podstawowym celem Zakładu Budżetowego jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług w zakresie:

1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę:

a) produkcji i sprzedaży wody,

b) eksploatacji, modernizacji,budowy, rozbudowy, remontu i usuwania awarii urządzeń wodociągowych oraz ich przyłączy,

2) kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych:

a) odbioru, oczyszczania i odprowadzania ścieków,

b) eksploatacji,modernizacji, budowy, rozbudowy, remontu i usuwania awarii urządzeń kanalizacyjnych oraz ich przyłączy."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice i Kierownikowi Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice


mgr Zenon Szewczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FC NIKMARK

Agencja Marketingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »