| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/242/2010 Rady Gminy Limanowa

z dnia 29 września 2010r.

w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Limanowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - zmiany: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ; Dz. U. z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r.: Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r.: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r.: Nr 28, poz. 142, Nr 146, Nr 106, poz. 675 ) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 - zmiany: Dz. U. z 2009 r.: Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, Dz. U. z 2010r.: Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 - zmiany: Dz. U. z 2009 r. Nr 206 poz. 1589, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz.146 i Nr 125, poz. 842) oraz uchwały: Nr XVIII/125/2008 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2008r. w sprawie: przyjęcia do realizacji gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Limanowa oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Limanowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/242/2010
Rady Gminy Limanowa
z dnia 29 września 2010 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Limanowa oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, min. w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

§ 2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

§ 3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:

1)diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2)podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3)inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4)rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

5)inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

§ 4. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy Limanowa.

§ 5. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze.

Rozdział 2.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 6. 1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1)Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej;

2)Komendy Powiatowej Policji w Limanowej;

3)Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień w Limanowej;

4)Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej (Pion Karny i Rodzinny) w Limanowej;

5)Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Limanowej;

6)jednostek oświatowych z terenu gminy Limanowa;

7)organizacji pozarządowych.

2. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego:

1)Przedstawiciele poszczególnych instytucji / jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami / jednostkami.

2)Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Limanowa powołującym Zespół Interdyscyplinarny.

3)Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w Zespole.

4)Członek Zespołu Interdyscyplinarnego i grupy roboczej może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym na mocy zarządzenia Wójta Gminy Limanowa.

3. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego:

1)Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu Zespołu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

2)O wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony Wójt Gminy Limanowa.

3)Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:

a) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów.

b) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego;

c) uzasadnionego pisemnego wniosku Wójta Gminy Limanowa.

4)Odwołanie Przewodniczącego Zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego Przewodniczącego, zgodnie z zapisami § 6 ust. 3 pkt 1.

Rozdział 3.
Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu interdyscyplinarnego

§ 7. 1. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Limanowa a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład, zaś w przypadku pracowników samorządowych Gminy Limanowa - wskazanych przez Wójta Gminy Limanowa.

2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

3. Zakres zadań realizowanych przez członków ujęty zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Limanowa a właściwymi instytucjami.

4. Za obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej.

5. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

6. Z każdego posiedzenia Zespołu zostaje sporządzony protokół zawierający: listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.

7. Posiedzenia Zespołu organizowane są głównie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej. Mogą być również organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji / organizacji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

8. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »