| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/70/11 Rady Gminy Lanckorona

z dnia 26 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2011

Na podstawie art. 211, art. 212, 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami) , oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 , ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Lanckorona uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lanckorona na 2011 r. o kwotę 1.856.824 zł w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 987.364 zł

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 869.460 zł

- jak poniżej:

Dz.

T r e ś ć

Zmniejszenie

planu dochodów

na 2011 r.

Zwiększenie

planu dochodów

na 2011 r.

1

2

3

4

010

Rolnictwo i łowiectwo

w tym: dochody bieżące:

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

-

-

-

6.300

6.300

6.300

600

Transport i łączność

w tym: dochody bieżące:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

-

-

-

950.000

950.000

950.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

w tym: dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/

-

-

-

847.500

847.500

847.500

758

Różne rozliczenia

w tym: dochody bieżące:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

-

-

-

-

59.000

59.000

59.000

59.000

801

Oświata i wychowanie

w tym dochody bieżące:

- wpływy z różnych opłat

- wpływy z usług

28.000

28.000

14.000

14.000

-

-

-

-

852

Pomoc społeczna

w tym: dochody bieżące:

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

- wpływy z usług

- pozostałe odsetki

6.100

-

-

-

6.100

6.164

6.164

64

6.100

-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w tym: dochody majątkowe

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

-

-

-

21.960

21.960

21.960

Razem zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów

34.100

1.890.924

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lanckorona na 2011 r. o kwotę 1.856.824 w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 963.118 zł

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 893.706 zł

- jak poniżej:

Dz.

Rozdz.

Nazwa - rodzaj wydatku

Zmniejszenie

planu wydatków

na 2011 r.

Zwiększenie

planu wydatków

na 2011 r.

1

2

3

4

5

010

01010

Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:

a)wydatki bieżące w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

b) wydatki majątkowe w tym:

1) inwestycje

-

-

-

-

-

-

6.300

6.300

5.000

5.000

5.000

1.300

400

40002

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dostarczanie wody

w tym: a) wydatki bieżące w tym:

2) dotacje na zadania bieżące

-

-

-

-

30.000

30.000

30.000

30.000

600

60016

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

w tym:

a) wydatki bieżące w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

950.000

-

-

-

-

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

w tym:

a)wydatki bieżące w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

-

-

-

950.000

950.000

950.000

950.000

700

70078

Gospodarka mieszkaniowa

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

w tym:

b) wydatki majątkowe w tym:

1) inwestycje

-

-

-

-

847.500

847.500

847.500

847.500

801

80101

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

w tym:

a)wydatki bieżące w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

229.781

-

-

-

-

235.301

59.000

59.000

59.000

59.000

80104

Przedszkola

w tym:

a) wydatki bieżące w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

b) wydatki majątkowe w tym:

1) inwestycje

2) zakupy inwestycyjne

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

228.901

193.201

189.397

132.596

56.801

35.700

35.700

-

3.804

176.301

143.135

139.614

72.440

67.174

33.166

28.000

5.166

3.521

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

w tym:

a)wydatki bieżące w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

880

880

880

880

-

-

-

-

851

85154

Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w tym:

a) wydatki bieżące w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2) dotacje na zadania bieżące

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

-

2.500

2.500

2.500

-

-

2.500

852

85212

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym:

a) wydatki bieżące w tym:

1)wydatki jednostek budżetowych w tym:

1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

-

-

-

-

64

64

64

64

64

900

90002

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami

w tym:

b) wydatki majątkowe w tym:

1) inwestycje

-

-

-

-

47.440

25.480

25.480

25.480

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

w tym:

b) wydatki majątkowe w tym:

1) inwestycje

21.960

21.960

21.960

OGÓŁEM w tym :

a) wydatki bieżące w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2) dotacje na zadania bieżące

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

b) wydatki majątkowe

1) inwestycje

2) zakupy inwestycyjne

262.281

226.581

222.777

135.096

87.681

-

3.804

35.700

35.700

-

2.119.105

1.189.699

1.153.678

72.440

1.081.238

32.500

3.521

929.406

924.240

5.166

§ 3.

1. Dochody budżetu Gminy Lanckorona na 2011 r. po zmianach wynoszą 29.989.915,77 zł

w tym: dochody bieżące - 19.146.478,77 zł

dochody majątkowe - 10.843.437,00 zł

2. Wydatki budżetu Gminy Lanckorona na 2011 r. po zmianach wynoszą 32.153.676,77 zł

w tym: wydatki bieżące - 19.686.345,77 zł

wydatki majątkowe - 12.467.331.00 zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lanckorona

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Przewodniczący Rady


Ryszard Frączek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »