| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/50/11 Rady Gminy Łukowica

z dnia 27 września 2011r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica

Na podstawie art.3 ust.1, art. 15 i art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2003r Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) zwanej dalej ustawą, art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntów rolnychi leśnych (jednolity tekst Dz.U. z 2004r Nr 121 poz. 1266 z późn. zmianami), w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, nr 17, poz. 95 z póź. zm.)

Rada Gminy Łukowica

"stwierdza zgodność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica".wprowadzonym Uchwałą Nr XIV/94/2000 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 marca 2000 roku i uchwala co następuje:

Rozdział 1.
- PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica, zatwierdzonego uchwałą Nr XXX/199/06 z dnia 23 października 2006 roku (Dz. Urzędowy Wojew. Małopolskiego Nr 900/2006 poz. 5464 z późn. zm.) w zakresie przeznaczenia terenów w rejonie:

- działki nr 155/7 położonej w Jadamwoli, działek nr: 898/7, 925, 1130 i 1226 położonych w Łukowicy, działek nr: 21/2, 222 i 594 położonych w Młyńczyskach, działki nr 549/2 położonej w Przyszowej, działki nr 462 położonej w Roztoce, działek nr: 331, 598, 618/8i 714 położonych w Stroniu i działki nr 256 położonej w Świdniku - na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- działek nr: 1030/1, 1032/2, 1036/1 i 1036/2 położonych w Łukowicy - na tereny usług oświaty

- zwaną dalej planem.

2. Plan obejmuje tereny określone na załącznikach graficznych do uchwał Rady Gminy Łukowica nr: XXV/147/09 z dnia 29 czerwca 2009r., XXXII/186/10 z dnia 26 kwietnia 2010r.

§ 2.

1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową planu.

2. Załącznikami do uchwały są:

1) Rysunki planu sporządzone na podkładach mapy zasadniczej w skali 1:2000 jako załączniki Nr 1 do 16 do niniejszej Uchwały,

2) Rozstrzygnięcia Rady Gminy Łukowica - podjęte w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 poz. 717
z późn.zm.) - o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania - jako załącznik Nr 17.

3. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu i linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, warunków i zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych warunków wynikających z potrzeby ochrony środowiska, zasad obsługi
w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

§ 3.

1. W obszarze objętym planem obowiązujące "Studium", o którym mowa w § 6 nie wskazuje obszarów przestrzeni publicznych wymagających określenia szczególnych warunków kształtowania.

2. W obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów przeznaczonych do tymczasowego zagospodarowania, innego niż użytkowanie dotychczasowe przed uchwaleniem planu.

§ 4.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Łukowica, obejmującą ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwały oraz ustalenia określone na załącznikach graficznych Nr 1 do Nr 16 do tej uchwały.

2.

"Studium".- należy przez to rozumieć wprowadzone uchwałą Nr XIV/94/2000 Rady Gminy Łukowica z dnia 23 marca 2000 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica,

3. przepisach szczególnych (odrębnych) - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy określone
w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktami do niej wykonawczymi,

4. linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą obszar na tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach i warunkach zagospodarowania,

5. nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana budynku lub innych obiektów kubaturowych, bez jej przekraczania w kierunku drogi lub innych wskazanych rysunkami zmiany planu elementów zagospodarowania terenu; zakaz ten nie dotyczy elementów architektonicznych takich jak: schody zewnętrzne, pochylnie, balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie wejścia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego,

6. powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię budynków, liczoną nad terenem po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się części budynków nadwieszonych nad terenem takich jak balkon i wykusz,

7. kondygnacji nadziemnej - rozumie się przez to kondygnację liczoną od poziomu parteru (poziom ± 0,00),

8. poziomie terenu - należy przez to rozumieć poziom przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku

9. wysokości zabudowy (obiektu) - rozumie się przez to wymiar pionowy mierzony od poziomu terenu do najwyżej położonego punktu konstrukcji przekrycia budynku (dachu).

10. dachu namiotowym - rozumie się przez to dach wielospadowy o trójkątnych połaciach, zbiegających się
w jednym wierzchołku.

Rozdział 2.
- USTALENIA OGÓLNE

§ 5.

W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu ustala się co następuje :

1. Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód, powietrza atmosferycznego, gleb.

2. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, określonych
w przepisach szczególnych.

3. Obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
w zrozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych.

4. W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, zgodnie z przepisami szczególnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów oznaczonych symbolami: MN - jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, UO - jak pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

5. Tereny objęte planem (poza terenami objętymi planami nr: 10 w Przyszowej oraz 12 i 13
w Stroniu) położone są w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, utworzonym Rozporządzeniem Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2006 r. Nr 806 poz. 4862) ze zmianą wprowadzoną § 8 Rozporządzenia Nr 9/07 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 lipca 2007 r.(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 499, poz. 3294) - dla którego obowiązują ustalenia oraz zakazy zawarte w Rozporządzeniach wymienionych wyżej.

6. Teren objęty planem 4 w Łukowicy i przeznaczony pod usługi oświaty położony jest
w Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Natura 2000 pn. "Ostoja Nietoperzy Beskidu Wyspowego"
o kodzie PLH 120052 obejmującym kolonię rozrodczą podkowca małego występującą na strychu kościoła w Łukowicy. Obowiązuje specjalna ochrony siedlisk zgodnie z przepisami odrębnymi, a realizacja przedsięwzięć na tym terenie nie może oddziaływać negatywnie na obszar "Natura 2000". W związku
z tym dla wymienionego wyżej terenu- w zakresie oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000 obowiązują wymagania określone w przepisach szczególnych.

7. Obowiązuje ochrona i zachowanie ciągłości cieków wodnych nie wyróżnionych na rysunkach planu oraz prowadzenie praz konserwacyjnych i remontowych zgodnie z ustawą Prawo wodne.

§ 6.


W zakresie kształtowania architektury, ładu przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala się co następuje:

1. Dla obiektów mieszkaniowych i rekreacji indywidualnej obowiązuje kształtowanie architektury harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do tradycyjnych cech budownictwa regionalnego. Dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale od 30 do 45 stopni. Zakaz przesuwania kalenicy w pionie. Zakaz otwierania połaci dachowych (doświetlenie poddasza) na odcinku większym niż 70% długości dachu, liczonej pomiędzy krawędziami okapu. Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych oraz głównych dachów namiotowych. Maksymalna wysokość budynku - dwie kondygnacje nadziemne liczone od poziomu parteru (poziom ± 0,00), w tym jedna w poddaszu. Poziom parteru nie może przekroczyć 1,20 m nad poziomem terenu lub 0,60 m od poziomu gruntu od strony stoku. Wysokość obiektów mieszkalnych nie może przekroczyć 11 m od poziomu parteru. Dla budynków rekreacji indywidualnej oraz budynków położonych w strefie eksponowanych widokowo stoków i wierzchowin wysokość obiektów nie może przekroczyć 10 m od poziomu gruntu od strony stoku.

2. Dla budynków gospodarczych i garażowych ustala się realizację dachów o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale od 30 do 45 stopni; wysokość obiektów nie może przekroczyć 8,0 m od poziomu terenu.

3. Dla obiektów usług oświaty realizowanych na terenie oznaczonym symbolem UO (plan 4) obowiązuje kształtowanie bryły budynków harmonizującej z istniejącym otoczeniem. Wysokość obiektów nie może przekroczyć 12,0 m. od poziomu terenu istniejącego. Obowiązują dachy dwu- lub wielospadowe o symetrycznych głównych połaciach dachowych oraz o kącie nachylenia głównych połaci od 30 do 45 stopni. Obowiązuje rozczłonkowanie brył budynków; maksymalna długość ściany w jednej linii - 15 m. Zagospodarowanie terenu, w tym lokalizacja obiektów wymaga pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8 ust. 2 pkt 3).

4. W przypadku realizacji wolnostojących budynków garażowych związanych z działalnością usługową ustala się realizację dachów o kącie nachylenia głównych połaci od 20 - 40 stopni; wysokość tych obiektów nie może przekroczyć 8,0 od poziomu terenu.

5. Obiekty małej architektury oraz altany i wiaty mogą być sytuowane w miejscach nie kolidujących
z drogami wewnętrznymi, ciągami pieszymi oraz obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej. Architektura tych obiektów winna nawiązywać do tradycji miejsca. Obiekty małej architektury i altany winny być wykonane z drewna, stali lub kamienia. Wysokość wiat nie może przekroczyć 7 m, natomiast altan 5 m. od poziomu terenu. Pokrycie ażurowe lub pełne kryte gontem, dachówką ceramiczną lub ich imitacją. Dopuszcza się pokrycie dachowe wiat materiałem podobnym lub identycznym z pokryciem budynków mieszkalnych i usługowych.

6. Utrzymuje się istniejące budynki dopuszczając remont, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę
z możliwością dostosowania do architektury obiektów istniejących.

7. Obowiązuje zapewnienie minimalnego wskaźnika miejsc postojowych:

a) budynek rekreacji indywidualnej - 1 miejsce lub garaż,

b) budynek mieszkalny jednorodzinny - 2 miejsca lub garaż,

c) usługi oświaty (szkoła, przedszkole) - 3 miejsca na 2 pomieszczenia do nauki.

8. Przy wydzielaniu nowych działek budowlanych obowiązuje minimalna powierzchnia jednej działki dla wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacyjnej - 800 m2,
w strefie eksponowanych widokowo stoków i wierzchowin 1000 m2. Dla zabudowy usługowej wielkość nowo wydzielanych działek będzie uzależniona od funkcji obiektów oświatowych. Dla terenu usług oświaty dopuszcza się podział związany z regulacją praw własności
i poszerzeniem terenu sąsiedniego.

9. W zagospodarowaniu działek obowiązuje zachowanie co najmniej 30% powierzchni biologicznie czynnej,
w strefie eksponowanych widokowo stoków i wierzchowin (plan 3) min. 40 %.W zagospodarowaniu terenu usług oświaty "UO" obowiązuje zachowanie co najmniej 50 % powierzchni biologicznie czynnej. Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć: 50 % powierzchni terenów inwestycji.

10. Dla nowo wydzielonych działek obowiązuje zapewnienie dojazdu z drogi publicznej
i uwzględnienie uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.

11. W wykończeniu elewacji budynków wyklucza się stosowanie okładzin panelami z tworzyw sztucznych, należy stosować materiały tradycyjne lub ich imitacje (drewno, kamień itp.).

12. Obowiązuje stosowanie pokryć dachowych w stonowanych, ciemnych kolorach (odcienie brązu, czerwieni, zieleni, szarości). Kolorystyka elewacji w kolorach pastelowych lub w kolorze naturalnego drewna oraz kamienia. Wyklucza się stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych, betonowych elementów ozdobnych, tralek, kolumn.

§ 7.

W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala się co następuje:

1. Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby, zakaz gromadzenia odpadów
w miejscach do tego nie wyznaczonych,

2. Zaopatrzenie w wodę docelowo z wiejskich systemów zaopatrzenia w wodę. Dopuszcza się indywidualny system zaopatrzenia w wodę, w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne pod warunkiem nie naruszenia praw osób trzecich i pozostałych ustaleń obowiązującego planu.

3. Odprowadzenie ścieków komunalnych dla terenów posiadających kanalizację sanitarną do tej kanalizacji, dla pozostałych terenów docelowo do wiejskich systemów kanalizacyjnych. Do czasu realizacji tych systemów dopuszcza się realizację szczelnych, bezodpływowych zbiorników okresowo opróżnianych,
z wywożeniem ścieków na najbliższą oczyszczalnię; dopuszcza się również realizację indywidualnych, przyobiektowych oczyszczalni ścieków.

4. Usuwanie odpadów stałych komunalnych poprzez segregację i gromadzenie ich
w przystosowanych pojemnikach okresowo opróżnianych i w sposób zorganizowany wywożonych zgodnie z prowadzona polityką gminy Łukowica. Obowiązuje zakaz gromadzenia materiałów toksycznych
i niebezpiecznych. Gospodarka odpadami powinna być prowadzona zgodnie z przepisami szczególnymi.

5. Doprowadzenie gazu docelowo z istniejących sieci gazowych na warunkach określonych przez zarządcę tych sieci.

6. Ustala się indywidualny sposób zaopatrzenia w ciepło. Stosowane media i paliwa dla celów grzewczych nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza.

7. Doprowadzenie energii elektrycznej na warunkach określonych przez zarządzającego sieciami.

8. Obowiązuje zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i od gazociągów
w wielkościach zgodnych z przepisami szczególnymi oraz zgodnie z warunkami określonymi przez zarządzającego sieciami.

9. W zakresie ochrony przeciwpożarowej obowiązuje:

a) zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz drogi pożarowej zgodnie
z przepisami szczególnymi,

b) na etapie projektowym uwzględnienie zasad określonych w przepisach dot. uzgadniania projektów budowlanych pod kątem ochrony przeciwpożarowej.

10. Na terenach objętych zmianą planu - w zakresie łączności telekomunikacyjnej - utrzymuje się istniejące urządzenia, sieci i obiekty telekomunikacyjne z możliwością remontów i przebudowy oraz dopuszcza się realizację nowego uzbrojenia terenu z zakresu łączności publicznej w celu zapewnienia telekomunikacji.

11. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz realizacje nowych sieci, obiektów i urządzeń w oparciu o przepisy odrębne.

12. Obowiązuje zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i docelowo od gazociągów
w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi oraz zgodnie z warunkami określonymi przez zarządzającego sieciami.

13. Utrzymuje się wszystkie istniejące sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, dopuszczając remont, przebudowę i rozbudowę na warunkach ustalonych z odpowiednimi zarządcami tej infrastruktury w oparciu o przepisy odrębne.

14. Na terenach objętych planem ustala się możliwość realizacji nowych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

15. Dla terenów położonych w obszarze zmeliorowanym (działki nr 925, 898/7, 1130, 1226
w Łukowicy i 618/8 w Stroniu), inwestycje należy wykonać w sposób nie zagrażający funkcjonowaniu istniejących sieci drenarskich oraz w sposób nie naruszający stosunki wodne na sąsiednich terenach. Dodatkowo w zagospodarowaniu działki nr 1030/1 w Łukowicy obowiązuje ochrona rowu melioracyjnego, sąsiadującego z terenem opracowania.

16. Dla terenów objętych planem dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych nie wyróżnionych na rysunkach panu.

Rozdział 3.
- PRZEZNACZENIE TERENÓW

§ 8.

1. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

1) . Wyznacza się w planie tereny za budowy mieszkaniowej jednorodzinnej , oznaczone symbolem MN jako podstawowe przeznaczenie terenu wraz z budynkami gospodarczymi i garażami, obejmujące:

a) działkę nr 155/7 położoną w Jadamwoli /plan 1/,

b) działkę nr 898/7 /plan 2/, działkę nr 925 /plan 3/, część działki nr 1130 /plan 5/, część działki nr 1226 /plan 6/ położonych w Łukowicy,

c) działki nr: 21/2 /plan 7/ i 222 /plan 8/ oraz część działki nr 594 /plan 9/ położonych
w Młyńczyskach,

d) działki nr 549/2 /plan 10/ położonej w Przyszowej,

e) część działki nr 462 /plan 11/ położonej w Roztoce,

f) części działek nr: 331 /plan 12/, 618/8 /plan 14/ i 714 /plan 15/ oraz część działki nr 598 /plan 13/ położoną
w Stroniu,

g) część działki nr 256 /plan 16/ położonej w Świdniku.

2) . Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość realizacji:

a) zieleni urządzonej,

b) obiektów małej architektury, wiat, altan,

c) zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej) na działce nr 925 w Łukowicy /plan3/.

3) . Przy realizacji budynków na terenach sąsiadujących z odpowiednimi drogami, o których mowa poniżej obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy (wyznaczonych na rysunkach planu):

a) od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg powiatowych oznaczonych symbolem "KD(DP-Z.)"
w wielkości min. 20 m.,

b) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej lokalnej oznaczonej symbolem "KD(DG-L)"
w wielkości min. 8 m.

c) od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg gminnych dojazdowych oznaczonych symbolem "KD(DG-D)"
w wielkości min. 6 m.,

d) od linii rozgraniczającej drogi wewnętrzne, oznaczonych symbolem "KDW" lub od granicy działek dróg wewnętrznych nie oznaczonych symbolami KDW lecz przylegających do terenów objętych planem
w wielkości min. 4,5 m.

4) . Dopuszcza się zmniejszenie wielkości określonych w punkcie 3 za zgodą zarządzających drogami
w oparciu o przepisy szczególne.

5) . Dla działki nr 925 (plan 3) położonej w strefie eksponowanych widokowo stoków i wierzchowin obowiązują dodatkowo szczególne warunki w zakresie kształtowania zabudowy określone w § 6 ust. 1, 8 i 9.

6) W zagospodarowaniu działek sąsiadujących z ciekami wodnymi obowiązuje zachowanie odległości nie mniejszej niż 7 m. od górnej krawędzi skarpy brzegowej tych cieków.

7) Dla terenów położonych w obszarze zagrożonym procesami erozyjno osuwiskowymi, oznaczonych symbolem "/o" (dotyczy planu: 5, 13 i 14) - sposób posadowienia obiektów budowlanych i ich konstrukcję należy ustalić w oparciu o stosowne dokumentacje geotechniczne.

8) . Dostępność komunikacyjna terenów z dróg publicznych na warunkach określonych
w przepisach szczególnych oraz poprzez istniejące dojazdy (drogi wydzielone oraz ustanowione służebności przejazdu).

2. TERENY USŁUG OŚWIATY

1) . Wyznacza się w planie tereny usług oświaty , oznaczone symbolem UO jako podstawowe przeznaczenie terenu wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, obejmujące działki nr: 1030/1, 1032/2, 1036/1 i 1036/2 /plan 4/ położone w Łukowicy.

2) . Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość realizacji:

a) domu rehabilitacyjno-dydaktycznego

b) usług administracji,

c) usług związanych z obsługą techniczną gminy,

d) miejsc postojowych, parkingu,

e) zieleni urządzonej, parkowej,

f) obiektów małej architektury, wiat, altan,

g) urządzeń sportu.

3) . Teren opracowania położony jest w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego
z krajobrazem - A , wyznaczonej w obrębie wpisanego do rejestru zabytków - Dec. Nr 320/87 z dnia 11.12.1987r. zabytkowego parku w Łukowicy. Na tym terenie wszelkie roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie wymagają pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie
z przepisami szczególnymi.

4) Teren usług oświaty położony jest także w strefie ochrony archeologicznej, w związku z tym przy prowadzeniu prac ziemnych obowiązuje zapewnienie nadzoru archeologicznego.

5) Przy realizacji obiektów budowlanych obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy, wyznaczonej na rysunku planu.

6) . Dostępność komunikacyjna terenu z drogi wewnętrznej "KDW" na warunkach określonych
w przepisach szczególnych oraz poprzez teren oznaczony symbolem "C7 UO,US".

3. TERENY ZIELENI

1. Wyznacza się w planie tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone symbolem ZU, stanowiące grunty zadrzewione i zakrzaczone zgodnie z ewidencją gruntów Lz , obejmujące część działki nr 598 położonej w Stroniu (plan 13). Ustala się zieleń nieurządzoną jako podstawowe przeznaczenie terenu.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość realizacji:

1) zieleni urządzonej,

2) realizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

3) ciągów komunikacyjnych.

3. Obowiązuje ochrona ciągłości istniejącego cieku wodnego przepływającego przez teren ZU
z dopuszczeniem remontu, konserwacji oraz wykonania umocnień technicznych przy zachowaniu wymogów określonych w przepisach szczególnych.

Rozdział 4.
- PRZEPISY KOŃCOWE

§ 9.

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) - 5 %.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łukowica.

§ 11.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej Gminy Łukowica.

Przewodnicząca Rady Gminy


Maria Tomaszek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/50/11
Rady Gminy Łukowica
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/50/11
Rady Gminy Łukowica
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/50/11
Rady Gminy Łukowica
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/50/11
Rady Gminy Łukowica
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/50/11
Rady Gminy Łukowica
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/50/11
Rady Gminy Łukowica
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/50/11
Rady Gminy Łukowica
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/50/11
Rady Gminy Łukowica
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VIII/50/11
Rady Gminy Łukowica
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VIII/50/11
Rady Gminy Łukowica
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VIII/50/11
Rady Gminy Łukowica
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr VIII/50/11
Rady Gminy Łukowica
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr VIII/50/11
Rady Gminy Łukowica
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr VIII/50/11
Rady Gminy Łukowica
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr VIII/50/11
Rady Gminy Łukowica
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik15.pdf

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr VIII/50/11
Rady Gminy Łukowica
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik16.pdf


Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr VIII/ 50/11

Rady Gminy Łukowica z dnia 27 września 2011 roku

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Łukowica w sprawie uwag do projektu planu oraz w sprawie realizacji zapisanych w planie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

1. Rada Gminy Łukowica po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Łukowica z dnia 23 sierpnia 2011r., stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica w zakresie przeznaczenia terenów w rejonie:

§ działki nr 155/7 położonej w Jadamwoli, działek nr: 898/7, 925, 1130 i 1226 położonych w Łukowicy, działek nr: 21/2, 222 i 594 położonych w Młyńczyskach, działki nr 549/2 położonej w Przyszowej, działki nr 462 położonej w Roztoce, działek nr: 331, 598, 618/8 i 714 położonych w Stroniu i działki nr 256 położonej w Świdniku - na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

§ działek nr: 1030/1, 1032/2, 1036/1 i 1036/2 położonych w Łukowicy - na tereny usług oświaty

w okresie wyłożenia tego planu do publicznego wglądu i 14 dni po wyłożeniu, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.).

2. W związku z tym, że plan nie zawiera ustaleń dotyczących realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, Rada Gminy Łukowica stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.).

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Tomaszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Kędzia

Przemysław Kędzia, prezes Business Media Software Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »