| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/83/2011 Rady Gminy Raba Wyżna

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok

Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U z 2009 roku Nr 157 poz.1240 z późn. zmianami/ oraz art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz 1591 z późn. zmianami /

RADA GMINY RABA WYŻNA u c h w a l a, co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się w budżecie gminy plan dochodów o kwotę 200 000,00 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 200 000,00 zł., zgodnie z tabelą nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 200 000,00 zł., zgodnie z tabelą nr 2 załączoną do niniejszej uchwały .

2. Zmiany wydatków o których mowa w ust. 1 obejmują: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 200 000,00 zł., z czego: wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 200 000,00 zł., w tym: wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 200 000,00 zł.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków polegajacych na przeniesieniach między działami, rozdziałami oraz rodzajami wydatków, zgodnie z tabelą nr 3 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania majątkowe, zgodnie z tabelą nr 4 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 5.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu stanowi kwota 35 459 397,42 zł., w tym:

1) dochody bieżące 34 594 858,42 zł.

2) dochody majątkowe 864 539,00 zł.

2. Wydatki budżetu stanowi kwota 35 500 695,36 zł., w tym :

1) wydatki bieżące 31 827 566,63 zł.

2) wydatki majątkowe 3 673 128,73 zł.

3. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt w wysokości 41 297,94 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętychkredytów .

4. Przychody budżetu wynoszą 3 486 047,94 zł. i pochodzą :

a) z zaciągniętych kredytów w wysokości 1 955 000,00 zł.

b) z wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunkubieżącym wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 531 047,94 zł.

5. Rozchody z budżetu wynoszą 3 444 750,00 zł.i związane są ze :

a) spłatą pożyczek w wysokości 92 524,00 zł.

b) spłatą kredytów w wysokości 3 352 226,00 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Raba Wyżna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Raba Wyżna


mgr inż. Krzysztof Stachura


Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XII/83/2011
Rady Gminy Raba Wyżna
z dnia 30 września 2011 r.

DOCHODY:


Dział

TREŚĆ


ZWIĘKSZENIA


ZMNIEJSZENIA

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

200 000,00

Dochody bieżące
Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (paragraf 2030 )

200 000,00
200 000,00

OGÓŁEM :

200 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Raba Wyżna

mgr inż. Krzysztof Stachura


Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XII/83/2011
Rady Gminy Raba Wyżna
z dnia 30 września 2011 r.

WYDATKI:


Dział ,rozdz.

TREŚĆ


ZWIĘKSZENIA


ZMNIEJSZENIA

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

200 000,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
wydatki bieżące
z tego :
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych

200 000,00
200 000,00

200 000,00

200 000,00

OGÓŁEM

200 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Raba Wyżna


mgr inż. Krzysztof Stachura


Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XII/83/2011
Rady Gminy Raba Wyżna
z dnia 30 września 2011 r.

PRZENIESIENIA MIĘDZY DZIAŁAMI I ROZDZIAŁAMI ORAZ RODZAJAMI WYDATKÓW


Dział ,rozdz.

TREŚĆ


ZWIĘKSZENIA


ZMNIEJSZENIA

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

80 000,00

130 000,00

60016

Drogi publiczne gminne
wydatki bieżące
z tego :
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
Wydatki majątkowe
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne

80 000,00
80 000,00

80 000,00

80 000,00

130 000,00


130 000,00
130 000,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

50 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki bieżące
z tego :
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych

50 000,00
50 000,00

50 000,00

50 000,00

OGÓŁEM

130 000,00

130 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Raba Wyżna


mgr inż. Krzysztof Stachura


Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XII/83/2011
Rady Gminy Raba Wyżna
z dnia 30 września 2011 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Raba Wyżna na rok 2011

Dz. rozdz.

Zwiększenie

Zmniejszenie

TREŚĆ

Zadanie

600

130 000,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016

130 000,00
130 000,00
130 000,00

Drogi publiczne gminne
Wydatki majątkowe
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne

Projekt drogi nr 364065 w Rokicinach Podh.

130 000,00

OGÓŁEM

Przewodniczący Rady Gminy
Raba Wyżna


mgr inż. Krzysztof Stachura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »