| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Koniusza

z dnia 20 października 2011r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz, art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Koniusza uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 93000 zł., w tym:

a) dochody bieżące o kwotę: 93000 zł jak w załączniku Nr 1

§ 2. 1) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: 407279 zł., w tym: wydatki bieżące o kwotę 407279 zł jak w załączniku Nr 2

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: 314279 zł., w tym: wydatki majątkowe o kwotę 314279 zł jak w załączniku Nr 2.

§ 3. W uchwale budżetowej Gminy Koniusza na 2011 rok Nr VI/19/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 27 stycznia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 (dochody) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku Nr 2 (Wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku Nr 2.1(Plan wydatków bieżących) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2,1 do niniejszej uchwały,

4) w załączniku Nr 2.2 (Plan wydatków majątkowych) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2,2 do niniejszej uchwały,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/69/2011
Rady Gminy Koniusza
z dnia 20 października 2011 r.

Dz

Treść

Zwiększenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

5000

W tym:Dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze(§0750)

5000

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

50000

W tym:Dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze(§0750)

50000

700

Gospodarka komunalna

30000

W tym:Dochody bieżąceWpływy z różnych dochodów( § 0970)

30000

756

Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

8000

W tym:Dochody bieżąceWpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)

8000

Razem

93000


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/69/2011
Rady Gminy Koniusza
z dnia 20 października 2011 r.

Dział

Rozdział

Nazwa-Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

20020

01095

Pozostała działalność

20020

W tym:Wydatki bieżące

20020

600

Transport i łączność

100000

60016

Drogi publiczne gminne

100000

W tym:Wydatki bieżące

100000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

51259

75412

Ochotnicze straże pożarne

51259

W tym:Wydatki bieżące

51259

801

Oświata i wychowanie

228000

80101

Szkoły Podstawowe

228000

W tym:Wydatki bieżące

228000

851

Ochrona zdrowia

8000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

8000

W tym:Wydatki bieżące

8000

900

Gospodarka komunalna

314279

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

314279

W tym:Wydatki majątkowe

314279

Razem

314279

407279


Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XI/69/2011
Rady Gminy Koniusza
z dnia 20 października 2011 r.

Dział

Rozdział

Nazwa-Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

20020

01095

Pozostała działalność

20020

W tym:(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych

20020

W tym:1,2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

20020

600

Transport i łączność

100000

60016

Drogi publiczne gminne

100000

W tym:(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych

100000

W tym:1,2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

100000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

51259

75412

Ochotnicze straże pożarne

51259

W tym:(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych

40000

W tym:1,2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

40000

(2) dotacje

11259

801

Oświata i wychowanie

228000

80101

Szkoły Podstawowe

228000

W tym:(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych

200000

W tym:1,2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

200000

(2) dotacje

28000

851

Ochrona zdrowia

8000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

8000

W tym:(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych

8000

W tym:1,2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

8000

900

Gospodarka komunalna

314279

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wódWydatki majątkowe

313279

Razem

314279

407279


Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XI/69/2011
Rady Gminy Koniusza
z dnia 20 października 2011 r.

Dział

Rozdział

Nazwa-Treść

Zmniejszenia

900

Gospodarka komunalna

314279

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

314279

W tym:Wydatki majątkowe Budowa kanalizacji we wsi Wierzbno

314279

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »