| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy Lubień

z dnia 21 października 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2011

Działając w oparciu o art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.211, art. 212, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Lubień uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubień na rok 2011 powodujących zwiększenie budżetu gminy o kwotę 156.001 zł w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 136.001 zł,

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 20.000 zł, jak poniżej:

Dział

N a z w a - treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

W tym:

A) dochody bieżące

- darowizny pieniężne na remont dróg (§ 0960)

B) Dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z Gminy Mszana Dolna na inwestycję realizowaną a na podstawie porozumienia ( § 6610) z przeznaczeniem na odbudowę mostu na rzece Rabie w Lubniu

23.900

3.900

20.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

W tym:

A) dochody bieżące

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)

30.000

30.000

30.000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej W tym:

A) dochody bieżące:

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych ( § 0310)

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310)

- Podatek od spadków i darowizn ( § 0360)

50.800

50.800

40.000

5.000

5.800

852

Pomoc społeczna

A) dochody bieżące:

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

2.096

2.096

854

Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów

W tym dochody bieżące (§ 2030 ) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na: dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna" - 6.104, stypendia dla uczniów - 43.101,

49.205

49.205

R a z e m:

156.001

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubień na rok 2011 powodujących zwiększenie budżetu gminy o kwotę 156.001 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 166.001 zł ,

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł, jak poniżej:

Dział

Rozdział

N a z w a

Zmniejszenia

Zwiększenia

10

1010

Rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

10.000

W tym:

A) Wydatki bieżące

10.000

W tym:

1)wydatki bieżące jednostek budżetowych

10.000

w tym:

1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

10.000

600

Transport i łączność

30.000

88.900

60011

Drogi publiczne krajowe

30.000

W tym:

A) wydatki majątkowe

30.000

Opracowanie projektu budowy odcinków chodnika przy DK7 :Lubień - Tenczyn - Krzeczów

60017

Drogi wewnętrzne

68.900

A) wydatki bieżące

68.900

W tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

68.900

W tym:

1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

68.900

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

20.000

W tym:

A) Wydatki majątkowe - odbudowa kładki pieszo - jezdnej, Lubień - Zarębki

20.000

700

70005

Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami

15.000

W tym:

A) wydatki bieżące:

15.000

W tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

15.000

w tym:

1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

15.000

710

71004

Działalność usługowa - plany zagospodarowania przestrzennego

10.000

W tym:

A) wydatki bieżące:

10.000

W tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

10.000

w tym:

1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

10.000

720

72095

Informatyka - pozostała działalność

25.631

25.631

W tym:

A) wydatki bieżące:

25.631

25.631

W tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

25.631

w tym:

1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

23.531

1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2.100

2) wydatki ma programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki ze źródeł zagranicznych

25.631

Realizacja programu projektu "Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki

750

Administracja publiczna

25.000

75023

Urząd gminy

20.000

A) wydatki bieżące:

20.000

W tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

20.000

w tym:

1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

20.000

75075

Promocja jednostki samorządu terytorialnego

5.000

A) wydatki bieżące:

5.000

W tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

5.000

w tym:

1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

5.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5.000

30.000

75411

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - A. wydatki majątkowe

5.000

5.000

- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla powiatu na zakup samochodu

5.000

5.000

- wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego pojazdu terenowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (§ 6170)

5.000

5.000

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

25.000

A) wydatki bieżące:

5.000

W tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

5.000

w tym:

1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (na realizację zadania

5.000

B. wydatki majątkowe

20.000

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych (dotacja z budżetu dla OSP Lubień na zakup wyposażenia dla jednostki - § 6230)

757

75702

Obsługa długu publicznego

30.000

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

30.000

W tym:

A) wydatki bieżące:

30.000

W tym:

1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

30.000

852

85214

Pomoc społeczna

2.096

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2.096

W tym:

A) wydatki bieżące:

2.096

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.096

851

85153

Ochrona zdrowia - zwalczanie narkomanii

2.500

2.500

W tym:

A) wydatki bieżące:

2.500

2.500

W tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

2.500

2.500

w tym:

1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2.500

1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2.500

854

85415

Edukacyjna opieka wychowawcza

60.005

Pomoc materialna dla uczniów

60.005

W tym:

A) wydatki bieżące:

60.005

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

60.005

900

90001

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20.000

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym:

A) wydatki majątkowe

20.000

Dotacja celowa przekazana Gminie Pcim na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na "Opracowanie i wykonanie prac projektowych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą" (§ 6610)

20.000

R a z e m:

113.131

269.132

Zmiany wydatków budżetu Gminy na rok 2011 obejmują:

A. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 166.001 zł,

w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę - 159.531 zł, z czego zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 139.931 zł i zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 19.600 zł ;

- zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 62.001 zł;

- zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 30.000 zł;

- Zmniejszenie wydatków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych o kwotę 25.631 zł;

B. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł,

3. Zmiany wydatków budżetu gminy wymienione w ust. 2 powodują zmianę planowanych środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2011 - jak poniżej:

Dział

Rozdział

N a z w a

Zmniejszenia

Zwiększenia

600

Transport i łączność

30.000

20.000

60011

Drogi publiczne krajowe

30.000

W tym:

A) wydatki majątkowe

30.000

Opracowanie projektu budowy odcinków chodnika przy DK7 :Lubień - Tenczyn - Krzeczów

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

20.000

W tym:

A) Wydatki majątkowe - odbudowa kładki pieszo - jezdnej, Lubień - Zarębki

20.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5.000

25.000

75411

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - A. wydatki majątkowe

5.000

5.000

- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla powiatu na zakup samochodu

5.000

5.000

- wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego pojazdu terenowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (§ 6170)

5.000

5.000

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

20.000

A) wydatki majątkowe

20.000

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych (dotacja z budżetu dla OSP Lubień na zakup wyposażenia dla jednostki - § 6230)

20.000

900

90001

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20.000

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym:

A) wydatki majątkowe

20.000

Dotacja celowa przekazana Gminie Pcim na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na "Opracowanie i wykonanie prac projektowych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą" (§ 6610)

20.000

R a z e m:

55.000

45.000

§ 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.297.553 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.108.339 zł, w specyfikacji, jak poniżej:

Lp.

N a z w a

K w o t a

1.

Planowane dochody w roku 2011

26.982.465,02

2.

Planowane wydatki w roku 2011

29.171.679,02

3.

Wynik ( różnica 1 - 2)

-2.189.214

F i n a n s o w n i e kredytów d e f i c y t u (przychody - rozchody)

+2.189.214

I

Przychody budżetu gminy

3.297.553

1.

Kredyty i pożyczki

3.100.000

2.

Wpływy z pożyczek udzielonych

-

3.

Inne źródła - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy

197.553

Rozchody budżetu gminy

1.108.339

1.

Spłaty kredytów

1.108.339

2.

Spłaty pożyczek

-

§ 3. Zmiany wydatków budżetu gminy wymienione w § 1 powodują zmianę planowanych kwot na dotacji udzielane z budżetu w roku 2011 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubień.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/58/2011
Rady Gminy Lubień
z dnia 21 października 2011 r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubień w roku 2011

Dział

Rozdział

Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenia

754

75411

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - wydatki majątkowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla powiatu na zakup samochodu dla KPPSP (§ 6300)

5.000

900

90001

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -

20.000

gospodarka ściekowa i ochrona wód - dotacja celowa przekazana Gminie Pcim na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na "Opracowanie i wykonanie prac projektowych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą" (§ 6610)

Zwiększenia

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75411

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - wydatki majątkowe ( wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - § 6170)

5.000

75412

Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych (dotacja z budżetu dla OSP Lubień na zakup wyposażenia dla jednostki - § 6230)

20.000

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kik

Dyrektor ds. maszyn i urządzeń w Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »