| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/78/2011 Rady Gminy Mogilany

z dnia 3 października 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/183/2009 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany, dzierżawy i oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie Gminy Mogilany

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) w związku z art. 25, art. 27, art. 28, art. 29, art. 37, art. 40, art. 68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Mogilany uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIV/183/2009 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany, dzierżawy i oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie Gminy Mogilany wprowadza się następujące zmiany:

Art. 13 otrzymuje brzmienie:

art.13.1. O oddawaniu nieruchomości stanowiących własność Gminy w najem lub dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata decyduje Rada Gminy Mogilany.

2. Nie dotyczy to jednak wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości stanowiących drogi gminne, które nie zostały zaliczone w drodze uchwały Rady Gminy Mogilany do kategorii dróg publicznych, które Wójt może wynająć lub wydzierżawić na czas określony lub nieokreślony bez zgody Rady Gminy Mogilany.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mogilany.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Małgorzata Okarmus


Uzasadnienie

Obecnie Gmina Mogilany nie posiada ustalonych zasad oddawania w najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)w celu umieszczenia w nich infrastruktury technicznej. Uregulowania zawarte w ww. ustawie oraz przyjęte na tej podstawie w uchwale nr XVI/128/2008 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 kwietnia 2008 r. stawki opłat za zajęcie pasa drogowego nie mają zastosowania do dróg wewnętrznych czyli do dróg nie zaliczonych w drodze uchwały Rady Gminy do dróg gminnych. W związku z faktem, że drogi te stanowią najliczniejszą grupę dróg w całej sieci drogowej na terenie Gminy Mogilany oraz w związku z licznymi przypadkami udzielania dotychczas bezumownych i nieodpłatnych zgód na umieszczanie urządzeń obcych w pasach tych dróg, istnieje potrzeba ustalenia warunków ich odpłatnego udostępniania. W związku z faktem, że przeważająca ilość wniosków dotyczy umieszczania w pasach drogowych urządzeń technicznych na czas nieokreślony, konieczne jest udzielenie Wójtowi zgody na zawieranie stosownych umów na czas dłuższy niż 3 lata bez zgody Rady Gminy Mogilany. Potrzeba taka jest także podyktowana koniecznością zachowania ustawowych terminów udzielania odpowiedzi na zgłaszane wnioski, których w przypadku konieczności uzyskania zgody Rady Gminy Mogilany nie można by było zachować.
Ponadto wykreśla się z art. 13 dotychczasowy zapis dotyczący konieczności sporządzania operatów szacunkowych wyceny z uwagi na niepotrzebne obciążenie budżetu gminy ich kosztami . Określenie wysokości wynajmu lub dzierżawy nieruchomości gminnych stanowiących własność gminy należy do kompetencji Wójta, który ustala je w drodze zarządzenia.

Przewodniczący Rady


mgr Małgorzata Okarmus

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »