| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/100/11 Rady Gminy Oświęcim

z dnia 19 października 2011r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.4, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późń. zm.), art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) Rada Gminy Oświęcim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu Gminy na rok 2011 o kwotę 24.446 zł w następujący sposób:

• w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 2.000 zł - dochody bieżące - Wpływy z usług (§ 0830),

• w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 15.679,10 zł - dochody bieżące - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007),

• w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 2.766,90 zł - dochody bieżące - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009),

• w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 4.000 zł - dochody bieżące - Wpływy z usług (§ 0830),

2. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2011 po zmianach w wysokości:

Dochody ogółem

41.345.467,89

w tym:

A) dochody bieżące, w tym:

38.245.767,89

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3

260.095,00

B) dochody majątkowe

3.099.700,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3

0

§ 2.

1. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy na rok 2011 o kwotę 87.446 zł:

• w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 268,48 zł - wydatki bieżące: w tym: 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4117),

• w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 47,40 zł - wydatki bieżące: w tym: 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4119),

• w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 43,56 zł - wydatki bieżące: w tym: 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - Składki na Fundusz Pracy (§ 4127),

• w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 7,68 zł - wydatki bieżące: w tym: 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - Składki na Fundusz Pracy (§ 4129),

• w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 3.053,96 zł - wydatki bieżące: w tym: 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4177),

• w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 538,92 zł - wydatki bieżące: w tym: 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4179),

• w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 1.700 zł - wydatki bieżące: w tym: 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4217),

• w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 300 zł - wydatki bieżące: w tym: 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4219),

• w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 2.000 zł - wydatki bieżące: w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych: w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - Zakup środków żywności (§ 4220),

• w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 7.140 zł - wydatki bieżące: w tym: 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4247),

• w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 1.260 zł - wydatki bieżące: w tym: 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4249),

• w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 3.473,10 zł - wydatki bieżące: w tym: 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - Zakup usług pozostałych (§ 4307),

• w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 612,90 zł - wydatki bieżące: w tym: 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - Zakup usług pozostałych (§ 4309),

• w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 4.000 zł - wydatki bieżące: w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych: w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - Zakup środków żywności (§ 4220),

• w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 63.000 zł - wydatki majątkowe: w tym: Inwestycje, w tym: Wydatki i zakupy inwestycyjne, zadanie: "Adaptacja pomieszczeń na siedzibę nowotworzonej instytucji kultury" - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050).

2. Zmniejszyć wydatki budżetu Gminy na rok 2011o kwotę 871.100 zł w następujący sposób:

• w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność o kwotę 296.800 zł - wydatki majątkowe: w tym: Inwestycje, w tym: Wydatki i zakupy inwestycyjne, zadanie: "Odnowa centrum wsi Zaborze w gminie wiejskiej Oświęcim poprzez poprawę stanu oraz funkcjonalności obszaru pełniącego ważną rolę społeczną, kulturalną i rozrywkową dla mieszkańców miejscowości - etap I" - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050),

• w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 574.300 zł - wydatki majątkowe: w tym: Inwestycje, w tym: Wydatki i zakupy inwestycyjne, zadanie: "Odnowa centrum wsi Poręba Wielka w gminie wiejskiej Oświęcim - remont Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem elementów przestrzeni publicznej, w tym pomnika poległych" - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050).

3. Dokonać przeniesień między działami oraz innych przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2011 wg poniższego zestawienia:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa - treść.

Zwiększenie

Zmniejszenie

010

Rolnictwo i łowiectwo

33.500

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

33.500

W tym:

Wydatki majątkowe

33.500

W tym:

Inwestycje

33.500

w tym:

Wydatki i zakupy inwestycyjne

33.500

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

33.500

Zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Grotgerówka w Porębie Wielkiej" oraz zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej przy Al. Ogrodowej w Grojcu".

33.500

852

Pomoc społeczna

7.050

7.050

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

7.050

7.050

W tym:

Wydatki bieżące

7.050

W tym:

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

7.050

(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7.050

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7.050

(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

7.050

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

7.050

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

33.500

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

33.500

W tym:

Wydatki majątkowe

33.500

W tym:

Zakup i objęcie akcji i udziałów

33.500

6010

Wydatki na zakup i objecie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.

33.500

Wydatek na wniesienie wkładu w formie pieniężnej do spółki prawa handlowego z przeznaczeniem na objęcie nowych udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu.

33.500

4. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2011 po zmianach w wysokości:

Wydatki ogółem

55.643.326,17

w tym:

A) wydatki bieżące, w tym:

37.851.277,67

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:

28.768.377,89

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

17.683.401,68

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

11.084.976,21

2) dotacje na zadania bieżące

4.561.789,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.881.936,00

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

289.174,78

6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

350.000,00

B) wydatki majątkowe, w tym:

17.792.048,50

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

17.691.048,50

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne

14.607.482,30

b)na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

3.083.566,20

2) zakup i objęcie akcji i udziałów

101.000,00

W TYM: ŁĄCZNIE REZERWY BUDŻETU

242.654,00

Bieżące

142.914,00

Majątkowe

99.740,00

§ 3.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 14.297.858,28 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

• zaciąganych kredytów w kwocie 14.000.000 zł,

• wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych - wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie 297.858,28 zł.

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15.206.101,28 zł i rozchody budżetu w kwocie 908.243 zł w specyfikacji jak niżej:

Lp./ §

Treść

Wysokość w

I

Dochody ogółem

41.345.467,89

II

Wydatki ogółem

55.643.326,17

III

Wynik - Deficyt (I-II)

-14.297.858,28

IV

Przychody ogółem

w tym:

15.206.101,28

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

14.000.000,00

950

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy

1.206.101,28

V

Rozchody ogółem w tym:

908.243,00

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

908.243,00

§ 5.

W ramach wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami i dokonuje się w nich następujących zmian jak poniżej:

852

Pomoc społeczna

7.050

7.050

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

7.050

7.050

W tym:

Wydatki bieżące

7.050

W tym:

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

7.050

(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7.050

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7.050

(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

7.050

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

7.050

§ 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 po zmianach wynoszą - jak w załączniku nr 1.

§ 7.

W zakresie wykonania budżetu na 2011 rok upoważnia się Wójta Gminy Oświęcim do:

• zaciągania w roku 2011 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3.500.000zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oświęcim.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oświęcim.

Przewodniczący Rady


Piotr Śreniawski


Załącznik do Uchwały Nr XV/100/11
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 19 października 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Oświęcim w roku 2011 rok

Dział

Rozdział

Nazwa


Rodzaj dotacji z budżetu

dla jednostek sektora finansów publicznych

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1

2

4

5

6

7

010

Rolnictwo i łowiectwo

50.000

01008

Melioracje wodne

50.000

Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących

50.000

600

Transport i łączność

2.996.757

60004

Lokalny transport zbiorowy

1.546.590

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST

1.546.590

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

259.638

Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych

259.638

60014

Drogi publiczne powiatowe

1.025.808

Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych

711.808

Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących

314.000

60016

Drogi publiczne gminne

164.721

Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych

164.721

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

412.300

75412

Ochotnicze straże pożarne

Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom

54.800

Dotacje celowe (inwestycyjne) na zadania JST zlecane innym podmiotom

357.500

801

Oświata i wychowanie

301.507

854.713

80104

Przedszkola

301.507

854.713

Dotacje podmiotowe

854.713

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST

301.507

803

Szkolnictwo wyższe

15.000

80395

Pozostała działalność

15.000

Dotacja celowa na wspieranie inwestycji.

15.000

851

Ochrona zdrowia

68.777

12.000

85111

Szpitale ogólne

17.777

Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych

17.777

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

30.000

Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych

30.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

21.000

12.000

Dotacja celowa przekazana powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST

16.000

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST

5.000

Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom

12.000

852

Pomoc społeczna

5.258

81.750

85201

Placówki opiekuńczo -wychowawcze

45.000

Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom

45.000

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

26.250

Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom

26.250

85295

Pozostała działalność

5.258

10.500

Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom

10.500

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST

5.258

901

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

41.000

90013

Schroniska dla zwierząt

41.000

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST

41.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.009.171

92116

Biblioteki

1.009.171

Dotacje podmiotowe

1.009.171

926

Kultura fizyczna i sport

270.000

92605

Zadania z zakresu kultury fizycznej

270.000

Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom

270.000

Razem:

4.487.470

1.630.763

OGÓŁEM DOTACJE 6.118.233
w tym:
- dotacje podmiotowe: 1.863.884
- dotacje celowe 4.254.349
w tym:
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 2.697.905
- dotacje celowe inwestycyjne 1.556.444

Przewodniczący Rady


Piotr Śreniawski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »