| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/75/2011 Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie: opłat za przewóz osób i bagażu środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( tekst jednolity z 2011 r. Dz.U. Nr 45 poz. 236 ), w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97 poz. 1050 z póź. zm.), art. 15 ust. 5, art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe ( tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. Nr 50 poz. 601 z póź. zm.), art. 18 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 125 poz. 874 z póź. zm.), art. 7 ust.1, art. 15 ust.1 pkt 10 i 11, art. 46 ust1 pkt 6 ustawy z dn.ia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.U z 2011 Nr 5 poz. 13) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Taryfę opłat za przewóz osób i bagażu autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji która stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Opłaty zawierają 8 % podatek VAT.

3. Burmistrz Miasta Nowy Targ uprawniony jest do ustalenia nowych opłat w przypadku zmiany wysokości podatku VAT.

4. Przepisy porządkowe które stanowią załącznik Nr 2 do uchwały

5. Wykaz osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji który stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

6. Wykaz osób uprawnionych do korzystania z ulgi gminnej w przejazdach autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji który stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

7. Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji który stanowi załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Traci moc: Uchwała Nr XXXIV/389/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie opłat za przewóz osób i bagażu środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2. Taryfa opłat podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ oraz w pojazdach MZK Nowy Targ.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/75/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Taryfa opłat za przewóz osób i bagażu środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu

Bilety jednorazowe

Ilość stref opłat

Bilet normalny w

Bilet ulgowy w

Bilet ulgowy w zł :

Bilet ulgowy w zł:

Gminny:

Ustawowy:

uprawnieni

uprawnieni

uprawnieni

- Dzieci od 4 do 7 lat,

-Kombatanci oraz ofiary represji wojennych i okresu powojennego,

-osoby, które ukończyły 70 lat,

-Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,

-Studenci na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,

-Inwalidzi dawnej I grupy,

-Opiekunowie inwalidów I grupy i osób ociemniałych,

-Słuchacze kolegiów nauczycielskich i kolegiów językowych.

-honorowi dawcy krwi.

-Osoby powyżej 55 roku życia, którym orzeczono: dotychczasową II grupę inwalidzką ,

-Osoby po ukończeniu 65 roku życia.

w jednej strefie

2,50

1,50

1,25

0,10

w dwóch strefach

3,00

1,80

1,50

0,10

w trzech strefach

3,50

2,10

1,75

0,10

w czterech strefach

4,00

2,40

2,00

0,10

Karnety dziesięcioprzejazdowe

22,50

13,50

11,25

Bilet czasowy w obrębie jednej strefy 60 min

4,00

2,40

2,00

Bilety miesięczne

Ilość stref opłat

Bilet normalny cena w

Ulga gminna cena w

Ulga ustawowa cena w

w jednej strefie:

- na jedną linię

75,00

45,00

37,50

- na jedną trasę

87,00

52,00

43,50

w dwóch strefach:

- na jedną linię

90,00

54,00

45,00

- na jedną trasę

102,00

61,00

51,00

w trzech strefach:

- na jedną linię

105,00

63,00

52,50

- na jedną trasę

117,00

70,00

58,00

w czterech strefach:

- na jedną linię

120,00

72,00

60,00

- na jedną trasę

132,00

79,00

66,00

na sieć miejską

100,00

60,00

50,00

Bilet okresowy - 15 dniowy 50 % ceny biletu miesięcznego normalnego w jednej strefie

Bilet okresowy - 10 dniowy 45 % ceny biletu miesięcznego normalnego w jednej strefie

Bilet okresowy - 7 dniowy 40 % ceny biletu miesięcznego normalnego w jednej strefie

Opłaty specjalne

1) Za zanieczyszczenie przystanku albo autobusu 100,00 zł.

2) Za zniszczenie lub uszkodzenie przystanku albo autobusu 1000,00 zł.

3) Za zatrzymane pasażera do przyjazdu Policji w celu ustalenia danych personalnych 50,00 zł.

4) Bilety można zakupić u kierowcy w autobusie w trakcie postoju tylko za odliczoną kwotę.

5) Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu wynosi 130,00 zł.

6) Opłata dodatkowa za przejazd bez dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu wynosi 104,00 zł.

7) Opłata dodatkowa za przewóz bagażu bez ważnego biletu wynosi 52,00 zł.

8) W przypadku anulowania opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 10% opłaty dodatkowej.

9) W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej (za przejazd lub przewóz bagażu bez ważnego biletu) lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty, wysokość opłaty obniża się o 30%.

10) Za spowodowanie przez pasażera zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny- opłata dodatkowa 390 zł

11) Dodatkowa opłata 0,20 zł za zakup biletu u kierowcy .

Granice stref opłat:

1) Strefa "1" - granice administracyjne miasta Nowy Targ.

2) Strefa "2" - granice administracyjne miejscowości: Szaflary, Zaskale, Ludźmierz, Klikuszowa, Waksmund i Ostrowsko.

3) Strefa "3" - granice administracyjne miejscowości: Gronków, Obidowa, Łopuszna, Lasek i Trute.

4) Strefa "4" - granice administracyjne miejscowości: Morawczyna, Pyzówka i Bór.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/75/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Przepisy porządkowe .

I. Przepisy i zasady regulujące korzystanie z biletów jednorazowych i miesięcznych.

1) Pasażer winien wnieść opłatę za przejazd lub przewóz bagażu (skasować bilet) natychmiast po wejściu do autobusu.

2) Pasażer posiadający bilet miesięczny na jedną linię może korzystać z autobusu innej linii tylko na odcinku, gdzie linie te przebiegają tą samą trasą.

3) Na liniach specjalnych bilety miesięczne i ulgowe nie obowiązują.

4) Bilety zakupione u innych przewoźników w autobusach MZK Nowy Targ są nieważne.

5) Pasażerowie uprawnieni do przejazdów ulgowych i bezpłatnych nie korzystają z ulg w opłatach za przewóz bagażu.

II. Przewóz bagażu ręcznego.

1) Opłacie bagażowej podlegają:

a) przedmioty stanowiące bagaż podręczny o wymiarach, z których choćby jeden przekracza wielkość 60 x 40 x 20 cm,

b) plecaki ze stelażem bez względu na wymiary,

c) psy (w liczbie nie większej niż jeden pies pod opieką dorosłego pasażera) w kagańcach i trzymane na smyczy,

d) sanki, wózki dziecięce z wyjątkiem złożonych.

2) Opłacie bagażowej nie podlegają:

a) bagaż podręczny o wymiarach nie przekraczających 60 x 40 x 20 cm,

b) małe zwierzęta trzymane na rękach lub kolanach,

c) wózki inwalidzkie,

d) psy będące przewodnikami osób ociemniałych,

e) narty i deski snowboardowe przewożone w pokrowcach

3) Opłata za przewóz jednej sztuki bagażu równa się cenie biletu jednorazowego normalnego.

III. Za przejazd bez ważnego biletu uważa się:

1) kasowanie biletu podczas kontroli,

2) posiadanie biletu o zaniżonej cenie,

3) brak numeru legitymacji MZK na bilecie miesięcznym,

4) brak legitymacji MZK,

5) przejazd inną trasą od wyszczególnionej na legitymacji MZK,

6) legitymowanie się biletem odstąpionym uprzednio skasowanym,

7) brak dokumentu upoważniającego do zniżek lub przejazdów bezpłatnych.

IV. Granice stref opłat:

1) Strefa "1" - granice administracyjne miasta Nowy Targ.

2) Strefa "2" - granice administracyjne miejscowości: Szaflary, Zaskale, Ludźmierz, Klikuszowa, Waksmund i Ostrowsko.

3) Strefa "3" - granice administracyjne miejscowości: Gronków, Obidowa, Łopuszna, Lasek i Trute.

4) Strefa "4" - granice administracyjne miejscowości: Morawczyna, Pyzówka i Bór.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/75/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Wykaz osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych przejazdów autobusami

1. ULGI USTAWOWE

1) Posłowie i senatorowie na podstawie legitymacji poselskiej lub senatorskiej.

2) Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz opiekunowie inwalidów wojennych i wojskowych zaliczonych do grupy inwalidztwa ze znacznym stopniem niepełnosprawności na podstawie książeczki inwalidy.

2. ULGI GMINNE

1) Dzieci w wieku do 4 lat na podstawie oświadczenia opiekuna.

2) Ociemniali i niewidomi na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Niewidomych.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/75/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Wykaz osób uprawnionych do korzystania z ulgi w przejazdach autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu.

1. Do korzystania z 50% ulgi uprawnieni są:

1) Kombatanci oraz ofiary represji wojennych i okresu powojennego na podstawie ważnej legitymacji lub zaświadczenia Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

2) Studenci na podstawie ważnej legitymacji studenckiej

3) Słuchacze kolegiów nauczycielskich i kolegiów językowych.

2. Do korzystania z ulgi 40% uprawnieni są:

1) Dzieci od 4 do 7 lat na podstawie oświadczenia opiekuna

2) Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej

3) Opiekunowie inwalidów I grupy z ogólnego stanu zdrowia, osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji, osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności na podstawie oświadczenia ustnego - przez wskazanie

4) Przewodnicy osób ociemniałych i niewidomych przez wskazanie

5) Osoby powyżej 55 roku życia, którym orzeczono: dotychczasową II grupę inwalidzką z ogólnego stanu zdrowia czyli całkowitą niezdolność do pracy lub umiarkowany stopień niepełnosprawności na podstawie dowodu osobistego i orzeczenia ZUS lub decyzji ZUS, orzeczenia Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

6) Emeryci po ukończeniu 65 roku życia na podstawie dowodu osobistego i legitymacji polskiego Związku Emerytów i Rencistów lub innego dokumentu stwierdzającego uprawnienia emerytalne.

3. Do korzystania z ulgi 96 - 98 % uprawnieni są:

1) Osoby które ukończyły 70 lat życia na podstawie dokumentu stwierdzającego ich tożsamość i wiek. Ulga obowiązuje do 31 grudnia 2012 r., po 1 stycznia 2013 r. ulga dla tej grupy wynosi 100 %.

2) Inwalidzi I grupy z ogólnego stanu zdrowia, osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności na podstawie dowodu osobistego i orzeczenia ZUS, decyzji ZUS, orzeczenia Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (dawna I grupa inwalidzka)

3) Honorowi Dawcy Krwi na podstawie dokumentu wydanego przez MZK na wniosek Stowarzyszeń zrzeszających Honorowych Dawców Krwi lub indywidualnie Honorowych Dawców Krwi nie zrzeszonych w stowarzyszeniach


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/75/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY, BAGAŻU RĘCZNEGO I ZWIERZĄT AUTOBUSAMI MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI W NOWYM TARGU

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa warunki przewozu osób, rzeczy, bagażu ręcznego oraz zwierząt w miejskiej komunikacji zbiorowej realizowanej przez Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu

2. Ilekroć w regulaminie mowa o: - "autobusie" - rozumie się przez to autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu - "zakładzie komunikacji" - rozumie się przez to Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu - przewozie - rozumie się przez to przewóz osób, rzeczy, bagażu ręcznego oraz zwierząt realizowany przez Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz.U. z 1995 r. nr 119, poz. 575 z późn. zm.).

Trasy: Odcinki ulic i placów w miastach i poza granicami administracyjnymi miasta, po których kursują autobusy powszechnie powszechnie dostępne dla ludności, Linia komunikacyjna - trasa łącząca krańcowe punkty przebiegu wozów oznaczonych tym samym numerem lub znakiem literowym.

§ 2. Do przestrzegania niniejszego regulaminu obowiązani są : - pasażerowie korzystający z przewozu autobusami, - kierowca autobusu, - personel kontroli ruchu i biletów.

§ 3. 1. Uwagi i wskazówki kierowcy autobusu oraz personelu kontroli ruchu i biletów powinny być kierowane do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy.

2. Kierowca autobusu, personel kontroli ruchu i biletów obowiązani są do udzielania, na żądanie pasażera, informacji dotyczących przewozu, w szczególności co do godzin odjazdu autobusu z przystanku początkowego, kierunku jazdy, itp.

3. W każdym autobusie powinna znajdować się informacja, gdzie i do kogo pasażerowie mogą kierować skargi i wnioski dotyczące działalności zakładu komunikacyjnego.

§ 4. Pasażer odpowiada wobec zakładu komunikacyjnego za szkody w autobusie, powstałe wskutek uszkodzenia lub zniszczenia, z jego winy.

§ 5. 1. Zakład komunikacyjny nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy spowodowanych siłą wyższą, przyczynami natury techniczno eksploatacyjnej, zarządzeniem organów ruchu drogowego lub innych kompetentnych organów.

2. W razie awarii lub uszkodzenia autobusu w czasie jazdy pasażerowi posiadającemu bilet przysługuje prawo kontynuowania jazdy na podstawie tego samego biletu następnym autobusem tej samej linii przebiegającej tą samą trasą, albo autobusem zastępczym podstawionym przez zakład komunikacyjny.

§ 6. 1. Znalazca rzeczy pozostawionej w autobusie powinien przekazać te rzecz kierowcy autobusu.

2. Tryb postępowania z rzeczami znalezionymi w autobusach regulują odrębne przepisy.

Rozdział 2.
PRZEWÓZ OSÓB

§ 7. Zakład komunikacyjny obowiązany jest umieścić w autobusach informację o taryfie przewozowej, uprawnieniach osób do opłaty ulgowej, bezpłatnych przewozów oraz wysokości opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu.

§ 8. 1. Wsiadanie do autobusu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu się autobusu.

2. Wsiadanie do autobusu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy.

3. Kierowca autobusu po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy obowiązany jest niezwłocznie podjechać autobusem do przystanku dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcia miejsca w autobusie (z wyjątkiem przerw na spożycie posiłków lub awarii).

4. Kierowca autobusu obowiązany jest ruszyć z przystanku po uprzednim sprawdzeniu, ze wszystkie osoby wsiadające są wewnątrz autobusu, a wysiadające opuściły autobus.

§ 9. 1. Pasażerowie stojący w czasie jazdy powinni trzymać się uchwytów lub poręczy.

2. Po sygnale dźwiękowym wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest surowo zabronione ( jeżeli pojazd wyposażony jest w takie urządzenie)

3. Pasażerowi, który doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek niezastosowania się do powyższych zapisów, nie przysługuje prawo do roszczeń wobec MZK Nowy Targ.

§ 10. 1. W autobusach wyznaczone są odpowiednio oznakowane miejsca:

a) dla osób z dzieckiem na ręku (dotyczy również kobiet ciężarnych),

b) dla osób niepełnosprawnych.

2. Pasażer, który zajmuje miejsce oznaczone jak w pkt 1 obowiązany jest zwolnić miejsce w razie zgłoszenia się na nie innej osoby, dla której miejsce takie jest przeznaczone.

§ 11. 1. Pasażer po wejściu do autobusu zobowiązany jest bezzwłocznie i bez wezwania zakupić bilet lub skasować posiadany bilet w kasowniku.

2. Kierowca sprzedaje bilety podczas postoju na przystanku.

§ 12. 1. Z autobusu można usunąć osoby:

a) nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie wobec współpasażerów i kierowcy autobusu,

b) wzbudzające odrazę brudem lub niechlujstwem,

c) które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla współpasażerów.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu uzyskania pomocy, kierowca autobusu może zjechać z trasy przejazdu do najbliższego komisariatu Policji lub Straży Miejskiej.

§ 13. 1. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierowcy w sposób ograniczający jego pole widzenia oraz w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie autobusu.

2. Kierowcy autobusu zabrania się w czasie jazdy prowadzenia rozmów, spożywania posiłków i palenia tytoniu.

3. Zabrania się w autobusach: - otwierania drzwi autobusu podczas jazdy, - dawania nieuzasadnionego sygnału odjazdu lub zatrzymywania autobusu, - wsiadania do autobusu po sygnale odjazdu, - palenia tytoniu, - zanieczyszczania i zaśmiecania autobusu lub niszczenia jego urządzeń oraz wyposażenia, - wychylania się z autobusu i opierania się o drzwi podczas jazdy, - spożywania artykułów żywnościowych (lodów, hamburgerów, hot-dogów, frytek, itp.) ze względu na możliwość pobrudzenia odzieży współpasażerów lub zanieczyszczenia wnętrza autobusu, - wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach, - grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w autobusie, - żebrania, - wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z autobusu w czasie jazdy lub na postoju, - wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia, - wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.

§ 14. 1. Pasażer zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi w autobusach, a także uciążliwy lub zachowujący się agresywnie w stosunku do innych pasażerów, który nie stosuje się do wezwań kierowcy autobusu, personelu kontroli ruchu i biletów obowiązany jest opuścić autobus na ich żądanie na najbliższym przystanku.

2. W przypadku, gdy pasażer odmówi opuszczenia autobusu, kierowca autobusu, personel kontroli ruchu i biletów mogą zwrócić się o interwencję Policji lub Straży Miejskiej.

3. Pasażerowi, w przypadku o którym mowa w p-cie 1 nie przysługuje zwrot ceny biletu, natomiast pokrywa on koszt ewentualnego spowodowania zatrzymania ruchu.

Rozdział 3.
PRZEWÓZ RZECZY I BAGAŻU RĘCZNEGO

§ 15. 1. Pasażerowie mogą przewozić w autobusach rzeczy i bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia ich w autobusie, aby nie utrudniały korzystania z przewozu innym pasażerom i nie narażały ich na szkody, a także nie zagrażały lub utrudniał prowadzenia autobusu.

2. Bagażu, rzeczy i zwierząt nie można umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

§ 16. Zabrania się przewozić w autobusach:

1) Psów nie mających założonego kagańca, nie trzymanych na smyczy i bez aktualnego świadectwa szczepienia psa.

2) Zwierząt bez odpowiednich klatek, pojemników, itp..

3) Przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenia ciała lub odzieży, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić autobus (ostrych narzędzi, szyb, otwartych naczyń ze smarami lub farbami, itp.).

4) Przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych.

5) Przedmiotów wywołujących uczucie odrazy.

6) Broni, amunicji - z wyłączeniem dopuszczenia do przewozu na odrębnych warunkach określonych odrębnymi przepisami i nie stosuje się do osób uprawnionych do jej noszenia ze względu na pełnioną funkcję.

§ 17. 1. W przypadku stwierdzenia, że osoba korzystająca z autobusu nie stosuje się do przepisów § 16, kierowca autobusu lub kontroler ruchu i biletów są upoważnieni do wezwania takiego pasażera do opuszczenia autobusu na najbliższym przystanku.

2. Pasażer obowiązany jest zastosować się do wezwania, o którym mowa w p-cie 1.

3. W przypadku, gdy pasażer odmówi opuszczenia autobusu, kierowca autobusu, kontroler ruchu i biletów mogą zwrócić się o interwencję Policji lub Straży Miejskiej.

4. Pasażerowi, w przypadkach określonych w p-cie 1 nie przysługuje zwrot ceny biletu.

§ 18. 1. Pasażer sprawuje nadzór nad przewożonymi rzeczami, bagażem i zwierzętami.

2. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w związku z przewozem rzeczy, bagażu i zwierząt.

3. Zakład komunikacyjny odpowiada za rzeczy, bagaż i zwierzęta w przypadku, gdy szkoda powstała z jego winy.

Rozdział 4.
KONTROLA BILETÓW

§ 19. 1. Pasażer zobowiązany jest posiadać ważny bilet podczas przejazdu.

2. Ważnym biletem jest taki bilet, który łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada nadruk - "MZK Nowy Targ",

b) jest o odpowiednim nominale, cenowym,

c) jest nie zniszczony,

d) jest prawidłowo skasowany - w przypadku zakupu biletu poza autobusem .

3. Obowiązkiem pasażera jest niezwłocznie po wejściu do autobusu zakupić bilet lub skasować zakupiony poza autobusem bilet.

§ 20. Zabrania się odstępować skasowanego biletu innej osobie.

§ 21. 1. Pasażer obowiązany jest na wezwanie kontrolera biletów lub osoby upoważnionej do kontroli okazać:

a) ważny bilet,

b) w przypadku posiadania ulgi do przejazdu - ważny bilet ulgowy i dokument uprawniający do ulgi,

c) w przypadku przejazdu bezpłatnego - dokument uprawniający do takiego przejazdu.

2. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu i za naruszenie § 17 tj. zabierania ze sobą do autobusu zwierząt i rzeczy wyłączonych z przewozu, kontroler lub osoba upoważniona do kontroli pobiera opłatę dodatkową.

3. W przypadku odmowy uiszczenia żądanej opłaty kontroler lub osoba upoważniona do kontroli biletów wzywa pasażera do okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i na jego podstawie sporządza protokół stanowiący dowód jazdy bez ważnego biletu.

4. Kontroler lub osoba upoważniona do kontroli biletów upoważniona jest do udaremnienia opuszczenia autobusu przez pasażera, który nie posiada ważnego biletu. Odmowa uiszczenia opłaty lub okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość uzasadnia wezwanie interwencji Policji lub Straży Miejskiej.

§ 22. Osobami upoważnionymi do kontroli biletów są kontrolerzy biletów lub osoby upoważnione legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.

§ 23. Identyfikator, o którym mowa w § 22 powinien zawierać następujące informacje: - nadruki z napisem MZK - Nowy Targ. lub firmy upoważnionej do kontroli przez MZK Nowy Targ. - numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli dokumentów przewozu osób, - zdjęcie kontrolującego, - zakres uprawnień, - okres ważności, - pieczęć i podpis wystawcy.

§ 24. Kontroler lub osoba upoważniona do kontroli biletów, w razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony, upoważniona jest do ich zatrzymania za pokwitowaniem.

Rozdział 5.
OPŁATY DODATKOWE

§ 25. Ustala się opłatę dodatkową:

1) Za przejazd bez ważnego biletu - jako 50-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego na liniach miejskich,

2) Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny lub za dowóz pasażera bez ważnego biletu na Policję w celu ustalenia tożsamości, podróżny obowiązany jest uiścić opłatę dodatkową ustaloną jako 150-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego na liniach miejskich.

3) W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej dopłaty wysokość opłat dodatkowych ustalonych w sposób określony w ust. 1 i 2 obniża się o 30%.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26. 1. Odwołania i wyjaśnienia w sprawach związanych z kontrolą biletów rozpatruje Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu Oś. Konfederacji Tatrzańskiej 1a lub osoba przez niego upoważniona.

2. Dyrektor MZK Nowy Targ lub osoba przez niego upoważniona przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy dzień roboczy w godzinach 8-14.

3. Skargi i wnioski w sprawach związanych z funkcjonowaniem zakładu komunikacyjnego mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub ustnie na adres: Miejski Zakład Komunikacji 34-400 Nowy Targ Oś. Konfederacji Tatrzańskiej 1a tel. (18) 266-58-82, adres poczty e-mail: mzk@nowytarg.pl

4. Informacje dotyczące zakładu komunikacyjnego wraz z rozkładem jazdy, regulaminami, cenami za usługi, itp. można znaleźć na stronie internetowej www.mzk.nowytarg.pl

5. Informacje o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej świadczonej przez MZK Nowy Targ udzielają: dyspozytor tel. (18) 266-58-83 (w godz. 5-23 w dni robocze oraz 5- 22 w dni świąteczne).

Przewodniczący Rady


mgr Michał Glonek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »